Respublikinis vaik? ir jaunimo festivalis Skrydis Gervin?je

Versija spausdinimui

Vaikyst? tai lyg skrydis oro balionu, pilnas ?sp?di?, spalv?, patir?i? ir atradim?.
Birelio 17 d. Gervin?s kaime vyko antrasis vaik? ir jaunimo festivalis Skrydis. Antr? kart? suorganizuotas renginys iaugo iki respublikinio ir taip ypatingai isipl?tojo, nes ? festivalio id?jos autor?s, Raseini? rajono kult?ros centro kult?rini? rengini? organizator?s anetos Vaitarien?s pakvietim? atsiliep? muzikuojantys vaikai ir jaunuoliai ne tik i Raseini?, bet ir i Taurag?s, Jurbarko, Kelm?s, Gargd? bei Kauno.
aneta sutelkusi vis? Gervin?s kaimo bendruomen?s taryb? siek? suburti ?vairaus amiaus vaikus, jaunim?, t?velius ir senelius praleisti nepakartojam? pramog? dien? dalyvaujant ?vairiose veiklose: okant, dainuojant, grojant, ?sitraukiant ? edukacijas, k?rybines dirbtuv?les ir visiems pajusti skrydio laisv? ir laim?, skatinti dom?tis skirtingomis k?rybos ir saviraikos formomis, atrasti ir painti naujus laisvalaikio praleidimo b?dus, leisti laik? su eima ar draugais ir i? dien? ekranams pasakyti ne.
i diena ities buvo pilna ?domi? veikl?, organizatoriai d?kingi draugams, festivalio partneriams, kurie prisid?jo prie id?j? ?gyvendinimo, ved? ?vairiausias edukacijas, veiklas. D?kojame tautodailininkui, dro?jui Dariui Januauskiui, didiulei Raseini? rajono savivaldyb?s visuomen?s sveikatos biuro komandai ir jos direktorei Rasai Simonavi?ienei, Raseini? rajono policijos komisariato bendruomen?s pareig?nei Giedrei Deveikienei, Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieosios bibliotekos darbuotojoms ir direktorei Dainai Sutkevi?ienei, Robotikos akademijos komandai, iradingoms merginoms ir j? vadovei Mantei Januonei, Raseini? rajono kult?ros centro Nemak?iuose kult?rini? rengini? organizatorei Linai Andrulienei ir visai komandai.
Kol gausus susirinkusi?j? b?rys klaus?si ir steb?jo per 50 jaun?j? atlik?j? atliekam? k?rini?, edukaciniuose kiemeliuose vyko tikros d?zg?s. Edukacijos buvo skirtos ir vaikams, ir j? t?veliams ar seneliams, visi ?sitrauk? ? piln? pramog? dien?, dalijosi ?sp?diais ir diaug?si prizais u ?veiktas uduotis.
Diaugiam?s festivalio dalyviais jaunaisiais atlik?jais ir muzikantais. Jie visi skirtingi, spalvingi, visi gab?s, unikal?s ir labai iraikingi. Kiekvienas vaikas yra nepakartojama k?rybin? laboratorija su neabota fantazija, kurios skrydis beribis ir nesuvaldomas. Festivalio atidarymas ir visus benusineanti iki pat dangaus buvo raseinik?s Evelinos Dubauskait?s daina Skrydis. i Evelinos atliekama daina jau taps vizitine festivalio kortele. Visa muzikin? programa buvo kupina ?vairios muzikos ir okio. Individualiai pasirod? jaunasis akordeonininkas Vakaris Rimkus, okio virtuoz? Gerda Jukyt?, saksofonu grojo Kristupas ??sna, ?sp?dingais balsais ker?jo Egl? Radiut?, Eimantas Jocius, Dovil? Vasiliauskait? ir Domas Norbutas (vadovas Juozapas Ju?ius), autorin? program? atliko Egidijus Kasputis, o eimos pasirodym? dovanojo Lyja, V?ja ir Audrius Germanavi?iai. V? Pramog? karalyst? dainavimo studija Linksmoji ypsena ir popchoro Perliukas atlik?jai i Kauno stebino profesionalumu (vadov? Jovita Murauskait?-Pavlikovi?ien?). Men? fabriko Veiksmas iuolaikini? oki? grup? Teramega ir oki? grup? Linksmosios p?dut?s (vadov? Jovita akarien?) diugino nuotaiking? oki? stili? ?vairove. ?sp?dingais kostiumais ir oki? judesiais festival? papuo? ir raseinikiai Raseini? oki? studijos Svajon? 1, 2, 3 grupi? ok?jai, vadovaujami Lauros Balserien?s. RRKC iluvoje vaik? oki? kolektyvas, kurio vadov? Milda Urnieien?, pristat? premjer?, visi labai palaik? naujuosius ok?jus. Diaug?m?s atvykusiomis jaunosiomis atlik?jomis i tolimo krato Gargd?. Tai vokalo studijos River Voices solist?s ir nuostabioji vadov? Erika Kripien?. M?s? festivalyje sutiko sudalyvauti atlik?ja i Lietuvos kult?ros sostin?s Taurag?s Perla Skalauskait?. Mergina yra ir muzikinio televizijos projekto Lietuvos balsas deimtojo sezono dalyv?. Kiekvienas festivalio dalyvis buvo iradingai pristatytas, paym?tas dalyvio iskirtinumas, o atliekant k?rin? link?ta svaigaus ir s?kmingo skrydio.
Muzikos reikm? mogaus gyvenimui yra milinika: ji mus ?kvepia, suteikia j?g?. Ovacijomis palyd?jome kiekvien? pasirodym?, diaug?m?s bals? ?vairove ir unikaliais okio judesiais, o svarbiausia dalyvi? dr?sa scenoje ir didiuliu vadov? bei t?veli? palaikymu. Visi dalyviai buvo apdovanoti simbolin?mis dovan?l?mis, vadovai pad?kos ratais ir iskirtiniais suvenyrais. io festivalio autor?s . Vaitarien?s id?jos viena u kit? ?domesn?s, jas labai vertiname ir tariame nuoirdiai a?i?. Be jos iradingumo ir kaskart nauj? id?j?, neb?t? ir io ?sp?dingo renginio. Tod?l iskirtin? buvo ir baigiamoji dalis. Tai didiul? staigmena eksperiment?, slaimo ledkalnio ir burbul? ou. Buvo tikras emocij? pli?psnis.
Skulptorius Antanas Mon?ys yra pasak?s: Originalumas yra vis? pripa?stamas kaip meno k?rinio vert?. Kol visi av?jom?s pasirodymais, m?s? bendruomen?s ?uolini? skulpt?r? autorius D. Januauskis kartu su visais ? jo edukacijos kiemel? usukusiais i?rovais suk?r? dar vien? meno k?rin?, jis bus skirtas antrajam vaik? ir jaunimo festivaliui Skrydis ?prasminti. Prie ios id?jos ?gyvendinimo prisid?jo jauna Vaidos ir Modesto Rimk? eima, padovanojusi ?uol?. Jiems tariame a?i?.
Komandinis darbas yra paslaptis, leidianti paprastiems mon?ms gauti ne?prast? rezultat?. Apibendrinant ?vykus? festival?, kuris yra vienintelis toks rajone, pirmiausia vertiname bendruomen?s tarybos ?sijungim? ir pirm? kart? papraius, atsiliepusi? r?m?j? pagalb?. Nepavykus laim?ti parengto projekto, ? pagalbos praymus pirmiausia atsiliep? puikioji anetos koleg? Lina Andrulien? i RRKC Nemak?iuose, taip pat kiti r?m?jai: UAB Raseini? uvininkyst?, UAB Servira, gamintoj? ir importuotoj? asociacija Gamtos ateitis, UAB Vasiukai, Pink Cofee, Paliepi? seni?nijos seni?n? Rasa Spurgien?, buvusi jaunoji kaimo gyventoja Ernesta, bendruomen?s nariai Rolandas Oliukevi?ius bei Laima ir Juozas Franckevi?iai, ?kin?s veiklos pagalbinininkai Vida Jankauskien?, Danut? ir Laimutis Veceliai, Aura ir Darius Mickevi?iai bei Vygantas Vaitaras. Raseini? kult?ros centro d?ka festival? vainikavo visuomet besiypsanti atlik?ja, aktor? Kristina Radiukynait?-KaYra.
Emocijos, emocijos… ir koki? patyr? atvyk? ? festival?? Tikim?s, kad tik teigiam?, nes mes dar gyvename garsais, vaizdais, potyriais ir patyrimais, vartome gautas nuotraukas ir dalinam?s atvykusi? sve?i? Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos nari? Audros Samien?s, Vakar?s Stanaityt?s, Andriaus Bautronio, Aurimo Melieiaus ir seni?n?s R. Spurgien?s link?jimais ir vertinimais, kad jau antrais metais vykstantis festivalis iaugo ? respublikin?, kuriame tiek daug talenting? vaik?, kad ?ia toks iskirtinis d?mesys jaunimui, kad renginys sujung? ?vairaus amiaus grupes, kad ?ia tiek daug ?vairiausi? edukacij?, kurias kuria m?s? rajono ?staigos, kad ?ia tiek iskirtini? id?j?. Mes dar kart? d?kojame visiems, kurie prisideda, palaiko, dalyvauja ir aplanko.
Raseini? rajone neturintis joki? analog? renginys yra subalansuotas ne tik vaikams ir jaunimui, bet ir t?veliams bei seneliams, tod?l festivalis bus t?stinis, kasmetinis, ?traukiant vis ?vairesni? edukacij?, program? ir atlik?j? i region?. Jau ir kitais 2024 metais visi v?sime gyvenim? kartu, v?sime vaikyst?, jaunyst?, v?sime, kad turime vaik?, an?k?, proan?ki?.
Neringa Rudyt?,
Gervin?s kaimo bendruomen?s nar?

Komentarų nėra