Rimvydas Andrukevi?ius

Versija spausdinimui

Viktoras VITKUS

Savaitra?io Alio, Raseiniai Nr. 36 (2011-09-36) ra?me apie bajor? Andrukevi?i? gimin? iki XVIII a. pabaigos. iandien pateikiame pokalb? su Rimvydu Andrukevi?iumi, gyvenan?iu nuoalioje sodyboje ant vaizdingo Delfino tvenkinio kranto, Bakai?i? kaime, Girkalnio seni?nijoje.

Gerbiamas Rimvydai, kada ir kur gim?te, kur mok?t?s?

Gimiau 1938 m. Panev?yje. Kai man buvo eeri, kartu su eima pasitrauk?me ? Vokietij?, kur ir prad?jau mokytis.

Gal gr?kime prie prisiminim? apie Lietuv?. Kur gyvenote iki persik?limo ? Panev???

M?s? eima nebuvo labai turtinga. Daug pad?jo senelis, kuris dirbo kasyklose prie Minsko. Jis tur?jo brigad? ir sugeb?jo daug udirbti. Taip buvo nupirktas namas netoli Vaiguvos, Kelm?s rajone. eimoje buvo septyni broliai, tod?l kalb?ti apie didelius turtus netenka.

Kas privert? eim? trauktis ? Vokietij??

T?vas Vytautas Andrukevi?ius, Lietuvos karininkas, buvo nerami asmenyb?, net nes?kmingai dalyvavo vadinamajame leitenant? pu?e. U tai jam ir kitiems karininkams buvo atimti laipsniai, taikytos kitos nuobaudos. V?liau t?vui leitenanto laipsnis buvo sugr?intas, sako, per paintis. Jis artimai draugavo su pulkininku Vidugiriu. At?jus rusams buvo priverstas tarnauti soviet? armijoje, ta?iau jiems besitraukiant, dar su dviem leitenantais pab?go. Apskritai sunku pasakyti, kod?l jaunesnieji karininkai nesulauk? tokios tragikos lemties kaip vyresnieji. Pab?g?s i soviet? armijos, slapst?si su draugais kakur pelk?se. T?vas pasitaikius progai emigravo pirmas. Mums po dviej? met? teko trauktis per Kaliningrad?, Dancing? bei kitus miestus.

Kokia buvo nuolatin? gyvenamoji vieta?

Nuolatin?s vietos nebuvo. Kaip ir visi pab?g?liai, buvome patalpinti ? speciali?sias stovyklas. 1949 m. persik?l?me ? Anglij?, nes t?vas ten gavo darb? ir gal?jo pasiimti mus. Pradioje gyvenome taip pat specialiosiose stovyklose, apleistose kareivin?se. Ten ir prad?jau mokslus, nes buvo privaloma imokti anglikai. Noriu paym?ti, kad ten, emigracijoje, nelemtose stovyklose, mes geb?jome geriau ilaikyti lietuvyb?, nei kai kurie ?ia lik?.

Kada prad?jote dirbti?

Labai anksti prad?jau dirbti metalo gamykloje, s?lygos buvo sunkios, tod?l netrukus per?jau ? kasyklas. Ten darbo s?lygos taip pat buvo sunkios, bet vien? kart? per savait? tur?jau galimyb? lankyti koled?. Kaip visus jaunus mones, mane trauk? romantika, nuotykiai. Po ?vairi? klajoni? atsid?riau laivyne. Kada susidom?jote naro specialybe?

Iki tol dar reik?jo ilgokai dirbti. Plaukiojau ?vairiais laivais, aplankiau daug ali?, daugiausiai apie Viduremio j?r?. B?damas apie 30, met? ilaikiau kursus ir tapau naru. Darbas tikrai nebuvo lengvas, teko nuo j?ros dugno rinkti sprogmenis: daniausiai likusias fosforines bombas, ?vairias nuolauas ir panaiai. Dar ?reng?me baz? branduoliniams pavandeniniams laivams.

Palikote naro darb?, kur toliau pasuko likimo keliai?

Piet? Pranc?zijoje pas vien? turtuol? teko prii?r?ti 15-20 m ilgio jacht?, ja keliauti ? Malt? ir atgal. V?liau ir a tur?jau jacht?, Pranc?zijoje nam?, Anglijoje pab? (alaus bar?).

Kod?l gr?ote atgal ? Lietuv??

Anglij? upl?do atvyk?liai i ?vairi? ali?, ypa? i Afrikos. Gyvensenos patrauklumas inyko. Atgal gr?ti ? Anglij? nebenoriu. Lietuvoje netrukus apsigyvens ir mano mona. Dabar ji priversta kas antr? savait? vain?ti ? Lietuv?, nuvykstuir a ? Anglij?.

T?vas buvo karininkas, vienas d?d? pam?go em?s ?k?. K? galite pasakyti apie antr?j? d?d??
2010-09-24 Kostas Andrukevi?ius sulauk? 100 met?. Jis pasiym?jo kaip Montrealio visuomen?s veik?jas. Sveikinimus jam atsiunt? Kanados ministras pirmininkas S. Harper, brit? Kolumbijos premjeras G. Campbell bei Vankuverio miesto burmistras. Jau treji metai
d?d? gyvena pas savo dukr? Andrukevi?i?t? Patterson Vankuveryje, brit? Kolumbijoje. Jis yra stiprios sveikatos, viesios atminties. Kasdieninis dviej? valand? pasivaik?iojimas ir skaitymas (skaito per special? aparat?) padeda ilaikyti fizines ir protines galias. M?gsta klausytis klasikin?s muzikos ir bendrauti su kitais vyresnio amiaus lietuviais.

Kokie j?s? santykiai su kitomis gimin?mis?

Gimini? turiu Kelm?je. Santykiai b?t? gal ir geresni, jeigu b?t? tinkamai ispr?stas paveld?jimo klausimas (paveld?ta em?s bei miko), ta?iau dalybose pritr?ko s?iningumo.

– A?i? u pokalb?.

1 Komentaras

  1. Pranešimas Benedikta ?erapait? - Andrukevi?ien? (1912 - 1983)

    2012-12-12 10:06

    [...] Lietuvoje. Daug artim? moni? buvo iveta ? Sibir?. Vyras buvo isi?stas ? front? (pasak s?naus Rimvydo, i priverstin?s tarnybos soviet? kariuomen?je, jai traukiantis, pab?go). Benei teko vienai [...]