Rinkimai Vietos veiklos grup?je be staigmen?

Versija spausdinimui

Albinas STAKAUSKAS

Pra?jus? penktadien? suauktas Raseini? rajono vietos veiklos grup?s (VVG) Raseini? krato bendrija ataskaitinis rinkim? susirinkimas. Jame vyko pirmininko, valdybos nari?, revizoriaus rinkimai, priimti nauji nariai, svarstytas ?stat? keitimo klausimas ir kt. Prad?damas susirinkim? VVG pirmininkas V. Blinstrubas prane?, kad dalyvauja 46 (su sve?iais usiregistravo 52) nariai, taigi dauguma. Pirmininkas apvelg? ?gyvendinamus projektus bei papasakojo apie susirain?jim? su Raseini? rajono savivaldybe d?l pastarosios dalyvavimo VVG veikloje. Kaip jau buvo anks?iau rayta spaudoje, Savivaldyb?s atstovai atsisak? dalyvauti VVG veikloje, motyvuodami tuo, kad netenkina s?lygos, jie reikalauja keisti VVG ?status. Paklausimai buvo nusi?sti em?s ?kio bei Teisingumo ministerijoms. Gauti atsakymai, kuriuose pateikti nuosekl?s iaikinimai. V. Blinstrubas akcentavo, kad iemet em?s ?kio ministerijos Kaimo pl?tros ir vidaus audito departamentams atlikus audit? Raseini? krato bendrijoje, buvo nustatyta, kad atstovavimo VVG proporcijos nustatytos nepaeidiant galiojan?i? teis?s akt?. B?tent d?l io principo VVG ne kart? susilauk? priekait? i Savivaldyb?s administracijos.

VVG nari? daugumai balsavus u, pagal atstovaujamas sritis ? bendrij? priimti nariai: Laktu?i?kaimo bendruomen?, Vincas Blinstrubas, ?B Deirana, UAB Danspin , UAB Bilderis, UAB Dumbul?, Raseini? krato em?sir miko savinink? asociacija, individuali Romano Daujoto paminkl? ?mon?, ?kininkas Valentas Balsys.

Informacij? apie pakeitimus Vietos pl?tros 2008 2014 met? strategijoje pateik? VVG administrator? Irena Dapkuvien?. I esm?s strategijoje numatyt? l?? suma ir rodikli? skai?ius nekinta. Tiesiog buvo b?tina patikslinti kai kurias eilutes. iems pakeitimams vieningai
pritarta.

V?liau od? tar? susirinkimo sve?iai: mero pavaduotojas Sigitas Vai?ius, Savivaldyb?s administracijos direktor? Aurelija Loyt?, tarybos narys Algimantas Mielinis, Paliepi? seni?nijos seni?n? J?rat? Garliauskien?. Patvirtinkite ?stat? pakeitimus iandien. Savivaldyb?s
taryba atsivelgs ? tai geranorikai. Tur?dami 25 % valdyboje, mes lemiamos ?takos netur?sime ir jokio pirmininko nepaskirsime. Ta?iau pirmininkas tur?t? b?ti renkamas i bendruomeni? atstov?, – sak? S. Vai?ius. T? pat? tvirtino ir A. Loyt?: Mes norime tik pagelb?ti paprastais techniniais dalykais ir jei dabar nuomon?s sutaps, visada b?site laukiami. M?s? specialistams kompetencijos netr?ksta, tik prad?kime dirbti.

V. Blinstrubas dar kart? visiems susirinkusiems primin?, kad LEADER metodas tuo ir ypatingas, kad yra ?gyvendinamas principu i apa?ios ? vir?. VVG pirmininkas pripaino, kad pra?jusiame susirinkime vadovautasi emocijomis ir iek tiek persistengta sumainant Savivaldyb?s nari? atstovavim? VVG iki 12,5 %. Palikime valdyboje 25 % Savivaldyb?s atstov? ir 25 % – verslo atstov?. Ta?iau ?stat? keitimas utrukt?. Mes sutinkame su Savivaldyb?s nuomone ir tuo klausimu, kad valdyba rinkt? savo pirminink?, o susirinkimas VVG
pirminink?. Ta?iau d?l registracijos sugaiime ne maiau kaip 2-3 m?nesius. Sutinkame keisti ?status, jeigu iki gruodio 1 d. Savivaldyb? mums deleguos savo atstovus, tai yra kitam valdybos pos?diui, – d?st? V. Blinstrubas.

Ta?iau susirinkimo metu kilo tam tikri nesusipratimai d?l ?stat? pakeitimo registravimo bei valdybos rinkimo. Valdios atstov? nuomone, ?stat? pakeitimai tur?t? prad?ti galioti nuo j? paskelbimo rajonin?je spaudoje datos. Jeigu nauji pakeitimai negalioja, tuomet vadovaujamasi senaisiais ?statais. Tuo tarpu ?B Deirana atstov? Eligija Jonylien? tvirtino, kad ?stat? pakeitimai ?sigalioja tik juos uregistravus Registr? centre. Mero pavaduotojas S. Vai?ius teig?, kad susirinkimas negali suformuoti valdybos, kol n?ra keturi? Savivaldyb?s atstov?. Ta?iau su juo nesutiko V. Blinstrubas, pasak kurio, dalin? valdyb? galima irinkti i esan?i? nari? ir palikti Savivaldybei teis? deleguoti keturis narius.

Susirinkimo atmosfera kaito. G?luvos kaimo bendruomen?s pirmininkas Jonas Vazgys primin?, kad d?l nesutarim? negalima prad?ti vykdyti likusi? projekt? u 4 mln. lit?. Mes norime baigti prad?tus darbus. Niekas neatsisako keisti ?status, ta?iau turi b?ti t?stinumas.
Reikia ?gyvendinti tai, k? prad?jome. O jei ateis ? valdi? nauja dauguma, v?l reik?s keisti ?status? Turime surasti kompromis?, – atviravo J. Vazgys. Panai? nuomon? isak? ir em?s ir miko savinink? asociacijai bei ?kinink? s?jungai atstovaujantis Mykolas Hofertas.
Perasi ivada, kad yra kakokie interesai. Visada ?statai buvo geri, o staiga iemet juos prireik? keisti. Si?lau kiekvienam bendruomen?s nariui apm?styti savo sprendim? ir balsuoti, – sak? M. Hofertas. S. Vai?ius replikavo, kad pagal sen?j? ?stat? redakcij? Savivaldyb?
net nebuvo ?stojusi ? VVG, o iuo metu tik norima isakyti savo nuomon? d?l administravimo, d?l pirmininko ir panaiai. M?s? balsas tyruose tik 25 %, – pakartojo vicemeras.

Aprimus diskusijoms, V. Blinstrubas paragino balsuoti. Daugumai pritarus atstatyta ankstesnioji ?stat? formuluot? pagal ?statym?: VVG atstovauja iki 25 % vietos valdios atstov?, iki 25 % – verslo atstov? ir iki 50 % visuomenini? organizacij?. Tuomet v?l uvir? diskusijos d?l ?stat? pakeitimo. Vis dar tebegaliojan?iuose ?statuose buvo apibr?ta, jog VVG pirmininkas ir valdybos pirmininkas yra tas pats asmuo. Tuo tarpu pakeitime numatoma, kad valdybos pirmininkas renkamas valdyboje ir i valdybos nari?. ?ia valdios atstovai ?velg?
gudravim?. Savivaldyb?s taryba savo prayme VVG ir valdybos pirmininku ?vardijo t? pat? asmen?, – tikino A. Loyt?. VVG pirmininkas pakviet? balsuoti: kad b?t? kei?iami ?statai 1 balsavo u, kad neb?t? kei?iami ?statai, bet ?sipareigojant, kad VVG keis iuos ?status, jeigu Savivaldyb? iki gruodio 1 d. deleguos savo atstovus ir stos ? VVG, pritar? 43, prie balsavo 1, susilaik? 4. Iklaus? balsavimo rezultatus, sve?iai atsisveikino su susirinkimo dalyviais.

I?jus sve?iams, toliau Raseini? krato bendrijos darbas vyko kaip i pypk?s ir be joki? staigmen?. VVG pirmininku trej? met? kadencijai, pasi?lius du kandidatus, perrinktas Vincas Blinstrubas (43 balsavo u). U Zenon? Dubinsk? balsavo 5. Po to buvo perrinkta valdyba, kurios sud?tis gerokai atsinaujino. Irinkta 12 nari? (4 verslo atstovai, 8 visuomenini? organizacij?, 4 vakuojan?ios vietos paliktos Savivaldybei). Revizoriumi perrinktas Zenonas Dubinskas.

Komentarų nėra