Rudens bendryst? saul?ta ir emocionali

Versija spausdinimui

Apsisuko met? ratas ir v?l susitikome tradicin?je miesto vent?je Rudens bendryst?s sodas 2023. ie metai ypa? svarb?s ir reikmingi Raseini? krato mon?ms m?s? miestas ven?ia 770-ies met? jubiliej?. Nors miesto gimtadien? prad?jome v?sti liepos m?nes?, manome, kad ventin? nuotaika isilaikys ir iki met? pabaigos.
iemet Rudens bendryst?s sodas 2023 truko dvi dienas rugs?jo 15-?j? ir 16-?j?. Penktadien? Raseini? miesto emai?io aikt?je skambant fanfaroms buvo pakelta emaitijos v?liava, kuri primena, kad Raseiniai kakada buvo pirmoji emai?i? krato sostin?, nuolatin? emaitijos seimeli? pos?di? vieta, visos srities teismo ?staig? ir archyvo b?stin?, ?ia vykdavo bajor? suvaiavimai, kariuomen?s pratybos ir pasirodymai. Susirinkusiuosius emaitikai pasveikino renginio ved?ja Monika Vaznon?, geros nuotaikos gra? rudenik? vakar? link?jo Raseini? rajono savivaldyb?s meras Arvydas Nekroius. is vakaras buvo skirtas emai?i? bendrystei, populiarinti kalb?, papro?ius, tradicijas, naujai atskleisti emai?i? savitum?.
Vienas i rengini?, suteikusi? daug diugi? emocij? ir nepamirtam? ?sp?di?, respublikin? akcija Visa Lietuva oka. Mok?m?s liaudies oki?, gal?jome pasidiaugti nesud?tingais, bet smagiais paokimais. Raseini? rajono kult?ros centro (RRKC) choreograf?s Aura Jukilaitien? ir Milda Urnieien? mok? ir dalyvius ?suko ? bendr? visus susiejan?io lietuviko okio s?kur?.
Paok? rinkom?s Raseini? v?. Mergel?s Marijos ?mimo ? dang? bany?ios ventoriuje i?r?ti RRKC projekt? vadovo, scenarijaus autoriaus Ar?no Kazlausko reisuotos misterijos Rasseyene MCCLIII. Vakaro tamsoje lazeri? viesos k?r? efekting? atmosfer?, o skaitov? eil?s nuk?l? i?rov? ? mistin? erdv?. Projekto organizatoriai Raseini? krato istorijos muziejus, asociacija Id?j? up?, Raseini? rajono kult?ros centras.
Anot rengini? reisier?s Laimonos Liaukien?s, etadienis lauk? ?temptas, kadangi suplanuota ities nemenka rengini? gausa. Nuo ankstyvo ryto mon?s, atstovaudami ?vairioms ?staigoms, organizacijoms, asociacijoms, plu?jo savo kiemeliuose nor?dami kuo iskirtiniau ir ?domiau pristatyti savo vykdomas veiklas.
Renginio ved?jai Edgaras Juka ir Sandra Maslauskien? kviet? visus dalyvauti bendroje eisenoje ir jud?ti kartu. iemet sutapo, kad rugs?jo 1622 dienomis Lietuvoje vyksta tradicin? Europos judumo savait? didiausia pasaulyje tvaraus jud?jimo kampanija. i iniciatyva dvideimt antr?j? kart? sujung? viso pasaulio bendruomenes, o dalyvauti 2023 m.
jud?jimo savait?je ruo?si per 2000 miest? Europoje ir kituose emynuose. Prie ios akcijos prisid?jo ir Raseini? rajono savivaldyb? kviesdama dalyvauti ventin?je eisenoje pasirenkant ?vairius jud?jimo b?dus.
Raseini? miesto vent? prasid?jo tradicin?mis vaik? kaln? dvira?i? varybomis, kurias inicijavo Raseini? dviratinink? klubas Danspin Cycling Team, o ypa? gerai gal?jome pajusti Raseini? miesto irdies plakim? bendroje eisenoje, kurioje dalyvavo gausus b?rys ?moni?, ?staig?, organizacij?, klub? atstov?. Graiu eisenos akcentu tradicikai tapo maieji Raseini? meno mokyklos teatro Svajoklis teatralai (mokyt. Romenos-Godelyt? Irkmonien?, Albina Damaauskien?). Grojant Pabrad?s fanfariniam orkestrui (vad. Bronislovas Vilimas) gausi ventin? eisena atkeliavo ? Raseini? miesto Maironio park?, kur vyko vent?s atidarymas ir konkurso-api?ros Grainkime savo aplink? nugal?toj? apdovanojimai. Juos teik? Raseini? rajono savivaldyb?s vicemerai Mingaudas Tamali?nas ir Matas Skamarakas, administracijos direktorius K?stutis Uemeckas.
Veiklos vyko ne tik scenoje, bet ir ?vairiose kitose parko vietose. Raseini? meno mokyklos dail?s vyr. mokytojos Ginos Kozikien?s ir mokytojos metodinink?s Gintar?s Norkien?s dail?s klasi? mokiniai ventei paruo? bendruomenikumo akcij? 770 asorti, joje kviet? sudalyvauti vent?s sve?ius atsineant rudens g?rybi? ir d?liojant bendr? em?s meno kompozicij?.
Scenoje pristatytas ir prie kelet? met? Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieosios bibliotekos prad?to leisti Raseini? krato kult?ros ir istorijos urnalo Rasupis naujas, etasis, numeris, kurio puslapiuose atsispindi ir krato praeitis, ir n?diena. ? scen? pakviesti urnalo leid?jai Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieosios bibliotekos direktor? Daina Sutkevi?ien? ir Raseini? garb?s pilietis, bibliotekininkas Jonas Brigys.
Popiet? vent?s kulminacija tapo Raseini? rajono kult?ros centro vokalini? ansambli? ir miraus choro atrija koncertas. Profesionalus jungtinis choras parke atliko nuotaikingus lietuvi? kompozitori? k?rinius, jie skamb?jo ities ?sp?dingai, o vadovas Gravydas Jegnoras tiesiog tryko energija ir spinduliavo ne?tik?tin? emocij?. Sutapimas, kad t? dien? vadovas vent? savo jubiliej?, tad scenoje pasipyl? sveikinimai. Choro vadovas sak? bene pirm? kart? pasijut?s taip ypatingai pamalonintas.
Koncertavo 12 Raseini? rajono kult?ros centro kolektyv?: RRKC Plikiuose moter? vokalinis ansamblis Aidija, RRKC Bertekiuose moter? vokalinis ansamblis Lelija (vad. Jolita Lukonaitien?), RRKC Vidukl?je moter? vokalinis ansamblis Vij?n?, Sujaini? mirus vokalinis ansamblis ypsena, RRKC vokalin? grup? Tercija (vad. Ligita Matelien?), RRKC Vidukl?je moter? vokalinis ansamblis Ring? (vad. Gerda Lapinskait?), RRKC Paliepiuose moter? vokalinis ansamblis, RRKC Betygaloje moter? vokalinis ansamblis Lelyka (vad. Vaida Aputyt?), RRKC iluvoje vokalinis ansamblis Harmonija (vad. Saulius Baniulis), RRKC G?luvoje moter? vokalinis ansamblis ,,G?luvos gaida (vad. Rita Andriukevi?ien?), RRKC Kaulakiuose moter? vokalinis ansamblis Septima (vad. Valdas Paulauskas), Raseini? rajono kult?ros centro mirus choras atrija (vad. G. Jegnoras). Jungtin? choro koncert? labai praturtino, pa?vairino nuostab?s solist? Ingos atkauskien?s, Ritos Urbonien?s, Vaidos Aputyt?s, Justo Dargevi?iaus, Linos Urniei?t?s, E. Jukos pasirodymai.
Vakare ? koncertus rinkosi dar daugiau krato gyventoj?, kadangi buvo galima igirsti ?vairi? atlik?j?: lietuvikos estrados ir bavarikos muzikos grup? Allegretto Band, jaunimo muzikos grup? Hypocrite, paklausyti atlik?jo Kasty?io Kerbedio.
18 val. v?. Trejyb?s cerkv?je vyko VI tarptautinis Raseini? iuolaikin?s muzikos festivalis. Jame koncertavo Twenty Fingers Duo Lora Kmieliauskait? (smuikas) ir Arnas Kmieliauskas (violon?el?).
Nuoirdiai d?kojame visiems, kurie susivienijo d?l bendro tikslo, kad gal?tume visi kartu su savo artimaisiais, draugais, sve?iais prasmingai praleisti laik?. D?kojame renginio glob?jai Raseini? rajono savivaldybei, Lietuvos kult?ros tarybai, Raseini? rajono kult?ros centro komandai, m?s? itikimiems parneriams Raseini? krato istorijos muziejui, Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieajai bibliotekai, Raseini? miesto seni?nijai, asociacijai Id?j? up?, Raseini? dviratinink? klubui Danspin Cycling Team, Mugi? centrui, Raseini? mediotoj? ir vej? draugijos klubams, kurie visus vent?s dalyvius vaiino 7 skoni? mediotojika sriuba, o vejai pasir?pino uviene. Sriubos idalinta 770 porcij?, b?tent tiek, kiek met? iemet sukanka Raseini? miestui. U reklamos sklaid?, kad visa aktuali informacija pasiekt? kratie?ius, esame d?kingi savaitra?iui Alio, Raseiniai, Raseini? naujien? portalams Raseini? naujienos, Mano Raseiniai, Renginiai Raseiniuose.
Gina Kozikien?,
Raseini? rajono kult?ros centro
vie?j? ryi? specialist?

Komentarų nėra