Rudens g?rybi? vent?

Versija spausdinimui

Rugs?jo 9-?j? Mirkli? kaimo bendruomen?je vyko tradicinis renginys Rudens g?rybi? vent?, nor?jome, kad mon?s pajaust? bendruomenikum?, pamirt? visus kasdienius darbus, pasidiaugt? graiu saul?tu rudeniu ir puikiai praleist? laik?. Bendruomen?s namuose vyko edukacij? valanda su edukatore Donvina Dambrauskaite. ventikai papuo? aplink? derliaus g?ryb?mis ir g?l?mis lauk?me sve?i? ir mirkliki?.
Rengin? atidar? patys maiausieji Raseini? rajono kult?ros centro vaik? okio kolektyvas Pop Dance (vadov? Neringa lopnien?), pirminink? Graina Andraitien? pasveikino visus susirinkusius sve?ius ir palink?jo graaus pasibuvimo. vent? ved? Kult?ros centro rengini? organizator? aneta Vaitarien?, jai talkino scenos kolega Modestas Rimkus. Muzik? ir okius susirinkusiesiems dovanojo Neringos oki? studijos ok?jai, Mirkli? oki? kolektyvas Ritmas (vadov? N. lopnien?), Ariogalos kapela altin?lis (vadovas Valdas Paulauskas), K?daini? muzikos grup? Vaivorykt? (vadov? Alma Jociuvien?), oko Kult?ros centro dain? ir oki? kolektyvas Sugr?ki, jaunyste (vadov? Ona Babonien?), Girkalnio liaudikos muzikos kapela Gojus (vadovai Sigut? ir Antanas Vaitiek?nai), ansamblis i Ariogalos Radasta (vadov? Renata Aleksiejien?) ir Ariogalos bendruomen?s mirus ansamblis Atgija (vadov? Alma Judeckien?).
vent?je ne tik okome ir dainavome, bet ir vykd?me eismo saugumo projekt?, nes Mirkli? kaimo bendruomen? dalyvauja konkurse Eismo saugumas bendruomen?se. Buvo idalintos saugaus eismo priemon?s.
Kartu su renginio dalyviais ir sve?iais bendruomenikai vir?me ko?, v?liau vaiinom?s. Diugu, kad bendruomen?s veikla aktyvi ir turime nauj? nari? per rengin? ? bendruomen?s narius buvo priimtas Antanas i?kis.
iais metais tradicin?je vent?je apsilank? apie pusantro imto moni?. Susitikimai, pasidalintos id?jos, kult?rin?s veiklos, asmenin?s draugyst?s vienija. Atvyko ir garbi? sve?i?: K?daini? rajono savivaldyb?s tarybos nar? A. Jociuvien? ir Mirkli? bendruomenei, bi?iuliams perdav? K?daini? rajono savivaldyb?s mero Valentino Tamulio sveikinimus. Dalyvavo ir sveikino Savivaldyb?s tarybos nar? O. Babonien?, Savivaldyb?s tarybos narys ir Norg?l? kaimo bendruomen?s pirmininkas Antanas Kil?auskas, Tarybos nar? ir Gervin?s bendruomen?s pirminink? J?rat? Garliauskien?, Tarybos narys Darius Ulickas ir Tarybos narys, Kaim? bendruomeni? s?jungos pirmininkas, G?luvos kaimo bendruomen?s pirmininkas Jonas Vazgys, sve?iavosi b?rys bendruomeni? pirminink? Dalyt? Raudonien?, Lina alvaitien?, Petrona Stankien? ir buv?s kandidatas ? Seimo narius Antanas Tautkus.
A?i? renginio r?m?jams UAB Danspin direktoriui Rosvaldui Kunickui ir UAB Litspin direktoriui K?stu?iui ilinskui. U pagalb? a?i? UAB Raseini? komunalin?s paslaugos, Raseini? seni?nijos seni?nui Rolandui Klusui, bendruomen?s nariams Birutei ir ?eslovui Andriuliams, Algimantui Andrai?iui, Vilmai ir Jonui, Onutei ir Edmundui Kazbarams, Genovaitei ir Vytautui Abrai?iams, Salom?jai Endrikei, Romui Rudianskui, Linai Neverdauskei, Nijolei ir Valiui Irkmonams, Juditai Bernatavi?ienei, Steilai lopnytei, D. Dambrauskaitei, Redai Gailienei, Kristinai Pocienei ir Vyteniui. A?i? vent?s partneriui Raseini? rajono kult?ros centrui.
Linksmas okis, skambi daina, nuoirdus bendravimas ilgai liks prisiminimuose apie ?domiai praleist? laik?.
Graina Andraitien?.
Mirkli? kaimo bendruomen?s pirminink?

Komentarų nėra