Rugs?jo aidas

Versija spausdinimui

Ko gero, n? vienas garsas irdyje ir atmintyje neilieka tiek ilgai, kiek Rugs?jo pirmosios varpelio, atverian?io per vasar? udarytas duris ? mokykl?. Sunku pasakyti, kas pro jas engdamas patiria daugiau jaudulio mokinys ar mokytojas. Aiku viena rugs?jis ?vairiausiais prisiminimais visada ataidi ? mokytoj? senjor? irdis.
Rugs?jo pirmosios dienos popiet? jau dvylikt? kart? Raseini? rajono vietimo pagalbos tarnyba sukviet? mokytojus senjorus ? tradicin? rengin? Rugs?jo aidas, j? po savo stogu svetingai priglaud? Raseini? altinio progimnazija. i diena minima kaip Mokslo ir ini? diena, tod?l ? vent? buvo pakviesti ir Raseini? TAU studentai, kurie po vasaros atostog? v?l sugr?ta ? savo m?gstamus usi?mimus. Mokytojai senjorai Vidut? ir Jonas Vai?ai?iai pasidalino mintimis, kurios upl?sta kiekvien? rugs?j?, Raseini? TAU prodekan? Ona Kazbarien? pasveikino visus vent?s proga ir pakviet? tuos, kurie dar ne?stojo ? Raseini? TAU, ?silieti ? besimokan?i?j? gretas. Reda Kunickien?, Raseini? rajono vietimo pagalbos tarnybos direktor?, pasidiaug?, kad pra?jusiais mokslo metais Raseini? TAU studentai, kuri? nema? dal? sudaro mokytojai senjorai, aktyvia veikla gars?jo ne tik rajone, bet ir alyje.
Savo apsilankymu Rugs?jo aido dalyvius pagerb? Raseini? rajono savivaldyb?s meras Andrius Bautronis, vietimo ir sporto skyriaus ved?ja Modesta Lukoevi?ien? ir vyriausioji specialist? Danut? Vizbarien?. Visi jie av?josi senjor? entuziazmu, energija, optimizmu ir veiklumu, kurio danai gali pavyd?ti net jaunimas, bei link?jo patirti nauj? ?sp?di?, kiekvienoje dienoje atrasti viesi? spalv? ir min?i?. Meras pasveikino kiekvien? mokytoj? senjor? ?teikdamas po kardelio ied?. Kaip ir kasmet, senjor? asmenines bibliotekas papild? knygos, kurias jiems padovanojo tradicin?s pilietin?s akcijos Padovanok knyg? senjorui dalyviai: Asta Pagarauskait?, Reda Stulgyt?, Inga Stokevi?ien?, Regina Amontien?, Jovita Sokien?, Zigmas ir Vidut? Micevi?iai, Raseini? rajono savivaldyb?s administracija, V? Atrask Raseinius, Raseini? Rotary klubas, Vidukl?s Simono Stanevi?iaus gimnazija, Raseini? rajono vietimo pagalbos tarnyba.
Renginio ved?ja Sandra Maslauskien? meistrikai ?pyn? ? Rugs?jo aido scenarij? spalving? jausm? palet?: nuo nostalgijos iki linksm? pamaiktavim?, suk?lusi? sal?je ne vien? juoko bang?. vent? vainikavo gyvo garso grup?s Bonus koncertas. Matant, kaip senjorai kartu su atlik?jais dainuoja, jiems ploja, oka, organizatoriams kilo min?i?, kad kit?met vent? reik?t? organizuoti taip, kad i nuostabi publika tur?t? daugiau galimybi? jud?ti, ?lti. Juk studentai!

Valdon? Bal?aitien?,
Raseini? rajono vietimo pagalbos tarnybos
metodinink?

Komentarų nėra