R?pinosi kaip namikiais, o ilyd?tas kaip svetimas

Versija spausdinimui

Kristina BENDI?T?

Lapkri?io 25 d. ? 55-?j? Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos pos?d? nepating?jo susirinkti visi 25 Tarybos nariai. Galime tik sp?lioti, kas nul?m? tok? gaus? dalyvavim? pos?dyje jubiliejinis mero Petro Vebavi?iaus gimtadienis, politinio perversmo trokulys, smalsumas, kad pos?d? steb?jo Vyriausyb?s atstov? Kauno apskrityje Rasa Noreikien? su vyriausi?ja specialiste Vilma St?ronaite bei urnalo Sa-vivaldybi? inios direktor? Lina Belevi?ien? su savo komanda, o gal neinia kam, neinia kieno ir neinia i kur deiniajame pos?di? sal?s kampe idygusi vaizdo kamera, fiksuojanti kiekvien? pos?dio dalyvi? od? bei krustel?jim?. Kad ir kaip ten beb?t?, m?s? rajono irinktieji visiems susirinkusiems padovanojo ?dom?, dinamika pulsuojant? regin?. Bet apie visk? i eil?s.
Pos?dio pradioje meras perskait? jaudinan?ius M. K. ?iurlionio odius, kuriais visos Tarybos vardu pasveikino neseniai gimtadienius atventusius Tarybos narius Vaclov? imait? ir Dali? Grigali?nien?. Taip pat pagal mero potvark? buvo apdovanoti Raseini? priegaisrin?s gelb?jimo tarnybos darbuotojai, nepriekaitingai atlik? savo pareig? ir igelb?j? mones dviejuose ne per seniausiai vykusiuose gaisruose, tai: Eimantas Savickas, Ram?nas Artikis, Aidas Grigalaitis, Nerijus Veryga. Nars?s ir dr?s?s ugniagesiai buvo palyd?ti plojimais, o tada ? pirm? plan? isiver? vicemer? Gitana Raimien? ir Tarybos vardu apdovanojo 60 – ojo gimtadienio proga mero pad?kos ratu Petr? Vebavi?i?, Raseini? rajono savivaldyb?s mer?, u nepriekaiting? darb?, aktyvi? visuomenin? veikl?, puik? vadovavim? Savivaldyb?s tarybai.
Tarybos dainor?lis Antanas Vizbaras primin? tradicij?, kad per mero gimtadien? b?tina sugiedoti Ilgiausi? met?. Net rojalio ?kart neprireik? dainingai nusiteik? Tarybos nariai giesm? sugiedojo a cappella, be jokio akompanimento. Po to pasipyl? g?l?s, sveikinimai, nuoird?s link?jimai. Jubiliejaus proga mer? sveikino bendrapartie?iai, savo politines ambicijas akimirkai pamyn? spaud? rank? ir sveikatos link?jo opozicijos atstovai.
Kaip sakoma, ampanas baig?si, reikia prad?ti dirbti, – atlaik?s visus aliai vieno sveikinimus konstatavo meras. Darbotvark?je buvo numatyta svarstyti tik 26 klausimus, ta?iau netrukus atsirado svari? papildym?. Meras informavo, kad pos?dio ivakar?se, lapkri?io 24 dien?, buvo gautas ratas, po kuriuo pasira? 10 Tarybos nari?, o kartu su ratu buvo si?loma ? darbotvark? ?traukti sprendimo projekt? D?l Raseini? rajono savivaldyb?s administracijos direktoriaus Dainiaus Baltruai?io atleidimo i pareig?.
Nieko nelaukdamas i trib?nos panoro pavieinti pareikim? Tarybos narys Romaldas Zubiela: 2007-2011 met? Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos kadencijos darbe matome, kad daug darb? prietarauja rajono gyventoj? interesams ir l?kes?iams. M?s? netenkina nepagr?sti administracijos sprendimai investiciniais klausimais, gyventoj? nuomon?s nepaisymas, vykdoma kadr? politika, rajono vadovyb?s nesugeb?jimas spr?sti esmini? klausim? savarankikai.Nors iki kadencijos pabaigos lieka nedaug laiko, manome, kad tai ane didiul? al? rajono gyventojams. Tod?l mes, Darbo partijos Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos nariai, nutraukiame savo veikl? valdan?iojoje koalicijoje. Pasirao Tarybos nariai Gitana Raimien?, Vaidas Kuzmarskis, Romaldas Zubiela.
Meras paym?jo, kad ratiko koalicijos susitarimo nebuvo, taigi ? pasisakym? galima vertinti tik kaip pareikim?.
Tarybos nariai patvirtino papildyt? darbotvark? ir balsavimu nusprend? vis? pirma svarstyti administracijos direktoriaus Dainiaus Baltruai?io atleidimo i pareig? klausim?. Meras informavo, kad pagal Vietos savivaldos ?statymo 9 st., ?sigaliojus? spalio 1 d., meras, mero pavaduotojas, administracijos direktorius, administracijos direktoriaus pavaduotojas, valdybos, kolegijos ir kitos personalijos yra skiriamos ir atleidiamos slaptu balsavimu. Taip pat meras ?sp?jo, kad administracijos direktoriaus atleidimas i pareig? gali tapti teisminio proceso pradia, ta?iau jis, kaip meras, turi paklusti daugumos Tarybos nari? valiai.
Sprendimo projekt? D?l Raseini? rajono savivaldyb?s administracijos direktoriaus Dainiaus Baltruai?io atleidimo i pareig? pristat? Tarybos narys Antanas Kil?auskas. Pagrindinis atleidimo i pareig? motyvas – prarastas Tarybos nari? pasitik?jimas. Buvo si?loma administracijos direktori? atleisti i pareig? nuo .m. lapkri?io 25 d., o laikinai eiti jo pareigas paskirti administracijos direktoriaus pavaduotoj? A. Grici?. Mero paragintas A. Kil?auskas pa?r? gausyb? labai vaizding? ir aptaki? pastab? apie netinkam? administracijos direktoriaus darb?. Tarybos narys tvirtino, jog tai visai n?ra prierinkiminis ou ir kad io sprendimo projekto iniciatoriai visai n?ra nusistat? prie Daini? Baltruait? kaip prie mog?. Buvome, esame ir b?sime prie toki? sistem?, ydingus veiklos principus, kuriais remiasi administracijos direktorius darbe, parodydamas savo akl? paklusnum?, bej?gikum? ir amorfikum?, – dr?siai kalb?jo A. Kil?auskas. – Taip dirbant administracijai ir valdan?iajai daugumai, m?s? rajono vietos savivalda, kaip niekur kitur, tampa vis panaesn? ? UAB’?, kur? valdo stamb?s akcininkai, link? t?noti e?lyje. D?l to ?sigal?jo teritorijos ir vald? pasidalijimas ?takos sferomis, politin? giljotina kitaip m?stantiems, dvasinis luoinimas ver?iant persikriktyti. Rajonas unikalus tuo, kad kadencijos metu buvo net du kanibalizmo atvejai (kai tos pa?ios genties gyv?nai suvalgo savus). Tod?l m?s? savivaldyb? isigimsta kaip savivalda ir griaunami jos pamatai. Visikai nebuvo paisoma socialdemokrat? frakcijos, nors tur?jome 8 mandatus tai beveik tre?dalis tarybos. Tiesa, viena mergai?iuk? perb?go, a tai vadinu politiniu itvirkavimu, nors tiksliau tikt? politin? prostitucija, nes itvirkavimas kartais b?na i meil?s. Jei savivald? palygintum?me su mogaus organizmu, tai m?s? savivaldyb? serga l?tine liga ir yra brangi kiekviena diena, kad ji neperaugt? ? chronik? susirgim?. Si?lau paremti. Tarybos narys Linas Dargevi?ius pamin?jo, kad i? kadencij? jau ne pirm? kart? svarstomas administracijos direktoriaus atleidimo i pareig? klausimas. Ta-rybos nario nuomone, tokie dalykai neatnea nieko gero ir tikrai nestiprina moni? pasitik?jimo valdia. Igirdome sprendimo projekto reng?j? argumentus. I dalies su kai kuriais galima sutikti, d?l kai kuri? galima gin?ytis, bet dirbant tok? darb? ivengti klaid? ne?manoma, – kalb?jo L. Dargevi?ius. – Visa tai b?t? galima apsvarstyti, jei ne viena aplinkyb?, kuri matyti pai?r?jus ? kalendori? iki rinkim? liko trys m?nesiai. Mes galime priimti vienok? ar kitok? sprendim?, ta?iau auk?iausias teis?jas mums u trij? m?nesi? bus Raseini? rajono mon?s ir j? valia. Rink?j? valia visi bus ?vertinti vieni irinkti, kiti atleisti. Bus ?vertintas ir administracijos darbas, ir tie, kuri? iniciatyva Dainius Baltruaitis tapo administracijos direktoriumi. Tarybos narys paym?jo, kad T?vyn?s s?jungos-Lietuvos krik?ioni? demokrat? partijos Tarybos nariai nepalaiko sumaities ir suirut?s, tod?l administracijos direktoriaus atleidimui i pareig? nepritars.
Partijos Tvarka ir teisingumas vardu kalb?jo Tarybos narys Ram?nas Maciukevi?ius. Jis teig?, kad administracijos direktoriui isakyti priekaitai galb?t yra pagr?sti ir svarstytini, ta?iau tokie perversmai savivaldyb?je likus trims m?nesiams iki rinkim? tikrai neatne naudos nei mon?ms, nei administracijai. M?s? frakcija nepalaiko nepasitik?jimo administracijos direktoriumi, ir mes balsuosime prie direktoriaus atstatydinim?, – ireik? partijos Tvarka irteisingumas vali? R. Maciukevi?ius.
Tarybos narys Sigitas Vai?ius pritar? Linui Dargevi?iui ir isak? savo nuomon?: iuo metu netikslinga ir netgi alinga daryti pertvarkas, kai dar n?ra patvirtintas kit? met? biudetas. Tai ?ne tik destrukcij?. ?ia a ?velgiu tam tikrus politinius aidimus arba kakieno labai didel? nor? tapti administracijos direktoriumi. Ne paslaptis, kad yra si?loma Liudo Kavaliausko kandidat?ra. Ta?iau per du m?nesius nieko neispr?si, nebent yra politin? patirtis. Juodiausia pranayst? b?t? ta, kad mogus, eidamas ? pareigas labai trumpam laikui, gali tur?ti koki? nors savo interes?. Bet a nenor??iau tuo tik?ti, nes manau, kad Liudas yra savo krato patriotas ir nori spr?sti rajono klausimus, ta?iau per tok? trump? laik? ne?manoma nieko ispr?sti. Manau, reik?t? ubaigti i? kadencij? tvarkingai, rinkimai u keli? m?nesi?, galb?t susidarys nauja koalicija, bus irinkti nauji Tarybos nariai, kurie gal?s graiai, tvarkingai dirbti.
Tarybos narys Liudas Kavaliauskas pripaino, kad jis nuo pat pirm? dien? kritikavo administracijos direktoriaus Dainiaus Baltruai?io darb?, skubotus, nepagr?stus jo sprendimus, neaiki? kadr? politik?. L. Kavaliauskas primin?, kad pra?jusioje kadencijoje, valdant socialdemokratams, jis buvo administracijos direktoriumi ketverius metus, ta?iau teig?, kad dabar visai nesiveria ? ? post?, nes puikiai supranta, kokia tai yra atsakomyb?, ypa?, kai iki rinkim? lik? tik trys m?nesiai: Nesiekiu a tos karjeros, man jos utenka, jei ir b?siu pasi?lytas, nesieksiu asmenini? tiksl?. Ta?iau matydamas, kokie darbai paskutiniu metu yra daromi, norisi situacij? pakeisti. mogaus, at?jusio ? seni?nij? ar kit? valdik? ?staig?, pirmiausia klausiama, kokiai jis partijai priklauso, o itoki? dalyk? neturi b?ti. Savivaldybei pavaldios ?staigos negali b?ti partin?s, valstyb?s tarnautojai turi tarnauti vis? pirma mogui, o ne vienai ar kitai politinei j?gai. Tai pagrindinis tikslas, kurio a siekiau dirbdamas administracijos direktoriumi ir to tur?t? siekti bet kuris administracijos direktorius. Politikos ?ia negali b?ti.
Tarybos nariui Jordanui Kenstavi?iui abejoni? suk?l? administracijos direktoriui mestas priekaitas d?l neskaidrios kadr? politikos. Tarybos narys teig?, kad prad?jus savivaldyb?s administracijai vadovauti Dainiui Baltruai?iui, buvo tikrai nelengvas metas savivaldyb?s biudetas buvo sumaintas apie 20 milijon?, tod?l direktoriui reik?jo sumaniai suktis ir vadovauti taip, kad darbuotojams nev?luot? atlyginimai ir apskritai utekt? l??: D?l l?? stygiaus administracijos direktorius tur?jo priimti nepopuliarius sprendimus, sumainti savivaldyb?s darbuotoj? skai?i?. Ta?iau etat? mainimas buvo atliktas skaidriai ir tvarkingai, pasitariant su skyri? vadovais, pervedant darbuotojus i vien? pareig? ? kitas, o nauj? moni? nebuvo ?darbinta.Dabar savivaldyb?s administracijoje suburta labai rimta komanda. iuos metus galime vadinti istoriniais, nes rajone ?gyvendinta apie 50 milijon? lit? investicin? programa. Anks?iau dirbo daug daugiau moni?, ta?iau sugeb?davome ?sisavinti tik apie 10 milijon? per metus, o iandien su ymiai maesniu darbuotoj? skai?iumi mes pasiek?me labai ger? rezultat? ir viso kolektyvo bei direktoriaus d?ka tapome stipresni. iandien nev?luoja atlyginimai, o suplanuotas biudetas vykdomas. Tai ?rodo, kad m?s? rajono perspektyva ger?ja. J. Kenstavi?ius pamin?jo, kad turi priekait? ir oponentams: Buvo aptarta, kad Darbo partija ir jos lyderis R. Zubiela kuruos vietimo srit?, deja, nesulauk?me rezultat? nei pasi?lym? d?l mokinio krepelio,efektyvaus l?? paskirstymo mokykloms. Tai ?ved? tam tikr? destrukcij? ir dabar bandoma kalt? suversti kitiems. Kitas svarus kaltinimas, skirtas administracijos direktoriui – nesugeb?jimas valdyti finansin?s ir ekonomin?s situacijos savivaldyb?je. J. Kenstavi?ius kreip?si ? i? kaltinim? autorius: Raydami ar kalb?dami tur?kite s?in?s, savo teiginius paremkite kokiais nors argumentais, konkre?iais skai?iais arba tiesiai ir viesiai pasakykite, kad turite vien? tiksl? kad jums nesvarbi nei ekonomin? situacija, nei darbo rezultatai, o svarbu iandien ateiti ? valdi?, tada visiems viskas b?t? aiku. Visus dabartinius ?vykius geriausiai ispr?s laikas ir atsakys ? visus klausimus, kas iandien daroma ir d?l ko. Tarybos narys Antanas Vizbaras sak?, kad kaltinti vien administra-cijos direktori? Daini? Baltruait? nekult?ringa. Jis paskait? vien? Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos patvirtint? reglamento skyri?, kuriame raoma, kad visi savivaldyb?s tarybos sprendimai, pos?di? protokolai, mero potvarkiai, savivaldyb?s administracijos direktoriaus ?sakymai turi b?ti per 3 darbo dienas paskelbti. Tarybos narys kreip?si ? buvusius administracijos direktorius Dari? Ulick? ir Liud? Kavaliausk? su klausimu, ar jie buvo paviein? nors vien? personalo valdymo ar komandiruo?i? ?sakym? savo vadovavimo laikais. A.Vizbaras taip pat pamin?jo, kad pavieinti ?sakymus jis pra? ir
Dainiaus Baltruai?io, bet jis elg?si taip pat, kaip ir jo pirmtakai. Tarybos narys buvo ?sitikin?s, kad ir pakeitus valdi? niekas nepasikeis ir per nepiln? 100 dien? nebus ?vykdyta tai, kas nebuvo vykdoma 8 metus. Jis kreip?si ? administracijos direktori? ar jo pavaduotoj?, kad parayt? special? ?sakym? ivieinti visus personalo valdymo ir komandiruo?i? ?sakymus nuo 2005 met?. A. Vizbaro odiais tariant, tokiuose aidimuose, kada kaltina toks pat kit? tuo pa?iu, jis nedalyvaus, nors ir buvo pasiad?j?s frakcijai palaikyti Daini? Baltruait?, ta?iau paskutin? akimirk? apsisprend? ir asmenikai nutar? balsavime visai nedalyvauti.
Per vis? kaltinim? ir palaikym? proced?r? administracijos direktorius Dainius Baltruaitis laik?si ramiai, giedru veidu steb?jo proces?,lyg jam visai negr?st? atleidimas i pareig?. Po Tarybos nari? kalb? ir jis tar? od? i trib?nos. Jo nuomone, is perversmas tai politiniai aidimai. Kadangi viena partija pasitrauk? ? kit? pust?, j?g? persvara pasikeit?. D. Baltruaitis teig? administracijos direktoriaus pareigose idirb?s trump? laikotarp? 1,5 met?, ta?iau, jo nuomone, buvo daug padaryta. Stengiausi vadovautis principu i Aristotelio Politikos, kad kiekvienas valdovas turi r?pintis savo valstybe ir pavaldiniais taip, kaip savo namais ir namikiais r?pinasi tikras eimininkas. Galb?t kai kam tai nepatiko, – atvirai kalb?jo Dainius Baltruaitis. – N?ra ko sl?pti, politik? ?taka buvo, nes politikai yra ?sipareigoj? savo rink?jams, jie turi bandyti pasiekti savo tikslus pasistat? tinkamus mones. Duok Dieve, kad viskas pasikeist? ir at?j?s naujas direktorius b?t? tikras vadovas, o ne partin?s valios vykdytojas. Ta?iau manau, kad taip tikrai nebus. O d?l nepasitik?jimo klausimo nat?ralu, kad skilus koalicijai ir pasikeitus j?g? pusiausvyrai, a negaliu b?ti patikimas mogus kitai pusei. Net jei ir neb?t? pareiktas nepasitik?jimo klausimas, a tur??iau atsistatydinti, nes a dirbu tai pusei, kuriai esu prisiad?j?s ir kuri mane pastat?. Niekad nepolitikavau, stengiausi vykdyti darbus. Apie kadr? politik? negaliu darbuotojams udrausti stoti ? koki? nors partij?, taip pat administracijos direktorius neprivalo pristatyti Tarybai, ar jis pri?m? ? darb? k?rikus, ar juos atleido pasibaigus ildymo sezonui. O d?l skyri? vadov? visada buvo dalijamasi nuomone su koalicija, niekas ? darb? nebuvo priimamas slaptai. Buvo skausminga atleisti dal? darbuotoj?, ta?iau kolektyvas iliko ir buvo padaryta daugiau darb? nei per paskutinius 10 met?, ?gyvendinti investiciniai projektai. Nenoriu sakyti, kad tai mano nuopelnas, buvo ankstesnis projekt? ?dirbis, ta?iau finansavimas buvo gautas man prad?jus dirbti reik?jo visk? suvaldyti ir investuoti padaryti svarbiausi? darb?. Apie ekonomin? situacij? savivaldyb?s biudetas praeitais metais buvo 95 milijonai lit?, iemet 93 milijonai. iemet biudetas vykdomas 100 procent?, pra?jusiais metais, nors ir buvo sumainta 20 milijon? planuoto biudeto, mon?s laiku gavo algas ir ieitines imokas, savivaldyb?s skolos ma?ja. D?l kadr? neskaidrumo ir ekonomin?s politikos a nesutinku su kaltinimais, o d?l politinio nepasitik?jimo tai nat?ralu kiekviena at?jusi valdia sako, kad ji dirbs geriau nei buvusi. Dainius Baltruaitis pad?kojo kolegoms, kad buvo kartu ir pasidiaug?, kad pavyko atlikti konkre?ius darbus, o prad?ti ?gyvendinti investiciniai projektai s?kmingai vyksta.
Dainiui Baltruai?iui baigus savo kalb? Taryba patvirtino slapto balsavimo biuletenius ir bals? skai?vimo komisij?. Po pusvaland? usit?susio slapto balsavimo, vykusio administracijos direktoriaus pavaduotojo A. Griciaus kabinete, sal?je buvo paskelbti balsavimo rezultatai: 13 tarybos nari? balsavo u Dainiaus Baltruai?io atleidim? i administracijos direktoriaus pareig?, 1 – ,,prie”, 1 balsavime nedalyvavo, 10 balsavimo biuletini? buvo negaliojan?i?.
Pakilia ventika nuotaika prasid?j?s tarybos pos?dis kai kuriuos asmenis labai nuvyl?, ta?iau nemaai buvo toki?, kurie i pos?di? sal?s skirst?si su neslepiama ypsena. ?tampa tarp m?s? rajono valdios atstov? auga, o politinis persiskirstymas leidia manyti, kad kritinis takas dar nepasiektas. Politiniai oponentai, kad ir iek tiek pav?luotai, ? pirmadien? jau ?teik? merui dovan?l? – 11-os Tarybos nari? pasirayt? interpeliacij?, kuri bus svarstoma greitu laiku per neeilin? Tarybos pos?d?.
Laukite t?sinio.

1 Komentaras

  1. Raseiniske

    2011-04-06 08:07

    Jau vien bjauru ziuret i jo fizionomija ir issidirbinejimus posedzio metu..
    Stengiausi vadovautis principu i Aristotelio Politikos, kad kiekvienas valdovas turi r?pintis savo valstybe ir pavaldiniais taip, kaip savo namais ir namikiais r?pinasi tikras eimininkas.
    ….zinotumet kaip jis rupinasi seima ir namiskiais…..