Sa­lo­tos nuo pa­va­sa­rio iki ru­dens…

Siųsti Versija spausdinimui

Sa­lo­tų val­go­me ne­ma­žai, at­ro­dy­tų, kad jų pla­čiau ir rek­la­muo­ti ner­ei­kia. Daug jo­se vi­ta­mi­nų, mi­ne­ra­li­nių me­džia­gų. Dar sa­lo­tos ver­ti­na­mos dėl švel­naus sko­nio, pui­kių die­ti­nių sa­vy­bių. Ne­at­si­tik­ti­nai Va­ka­rų pa­sau­ly­je sa­lo­tos pa­gal su­var­to­ji­mą pir­ma­me dar­žo­vių tre­je­te, len­kia net mū­sų taip mėgs­ta­mus ko­pūs­tus, bu­ro­kė­lius.

Vi­są va­sa­rė­lę ver­ta tu­rė­ti sa­lo­tų. Tai­gi, kas 3 sa­vai­tes pa­sė­ki­me jų po ke­lias ei­lu­tes. Ne­už­mirš­ki­me ir jų for­mų įvai­ru­mo, spal­vų gau­su­mo. Tai juk ir dar­žo puoš­me­na! Sa­lo­tų sėk­lų pir­ki­me ne­daug. Mat ge­riau sė­ti re­tai, kad ner­ei­kė­tų re­tin­ti, lai­ko gaiš­ti. 1 m² pa­kan­ka 0,5 g sėk­lų, tai­gi vie­ną pa­ke­tė­lį ir su kai­my­nu ga­li­ma pa­si­da­lin­ti. Bet vis vien teks pirk­ti ke­lis, mat juk no­rė­si­me įvai­res­nių…

Ver­ta ži­no­ti, kad sa­lo­tos mėgs­ta švie­są, to­dėl so­do tar­pu­ei­ly­je, po me­džiais, jos skurs. Ši dar­žo­vė pa­ken­čia že­mes­nę te­mpe­ra­tū­rą, ji au­ga net esant 5°C, nors ge­riau­sia te­mpe­ra­tū­ra – 15-20°C. Ir au­ga sa­lo­tos grei­tai, tai­gi sa­va­me dar­že jas ga­li­ma au­gin­ti nuo anks­ty­vo pa­va­sa­rio iki vė­ly­vo ru­dens. Ypač garbanotų salotų veisles GRAND RAPIDS ir LOLLO BIONDA, kurias laiku nupjovus greit atželia ir lapeliai neapkarsta.

Mes re­tai iš­si­au­gi­na­me ge­rų gū­ži­nių sa­lo­tų. Dėl ko kal­ti­na­me sėk­lą, ta­čiau daž­niau­siai pa­tys esa­me kal­ti. Sa­lo­tas pa­sė­ja­me per tan­kiai ir joms pri­trūks­ta mai­ti­na­mo­jo plo­to, to­dėl tik glež­nus la­pe­lius te­i­šau­gi­na. Gū­ži­nių sa­lo­tų dai­gų į 1 m²rei­kia so­din­ti 15-20 vie­ne­tų, kad tarp jų bū­tų 20-25 cm at­stu­mai. Tik šilt­na­my­je ga­li­ma so­din­ti kiek tan­kiau.

Kar­tais sėk­lą kal­ti­na­me ir dėl to, kad sa­lo­tos ap­kar­to, su­žy­do. Ta­čiau prie­žas­tys vi­sai ki­tos. Tai at­si­tin­ka, kai bū­na aukš­tes­nė te­mpe­ra­tū­ra ir pri­trūks­ta drėg­mės. Be­je, ir lais­ty­ti sa­lo­tas, ypač gū­ži­nes, rei­kia mo­kė­ti. Ge­riau ry­te, kad iki va­ka­ro la­pai spė­tų nu­džiū­ti. O lie­jant va­ka­re, vi­są nak­tį au­ga­lai bū­na drėg­ni, daž­niau pa­žei­džia­mi li­gų ar pra­de­da pū­ti.

1 Komentaras

  1. sraigeirvarle.lt

    2020-02-22 19:40

    Dievinu salotas, dėl to labiausiai mėgstu ir vasaros sezoną, kada jų galima užsiauginti savo darželye ir turėti kada tik užsinori. Acto ir medaus padažas ant įvairių salotyčių, ir jau esi sotus ir sveikai pasistriprinęs. Argi ne tiesa? :)