Savaitra?io Alio, Raseiniai prenumeratos akcijoje – priz? li?tis

Versija spausdinimui

Jau ketvirtus metus rengiamoje Alio, Raseini? prenumeratos akcijoje iemet prizus ?steig? 25 r?m?jai. iandien, penktadien?, paaik?jo, pas k? nukeliaus 153 prizai, kuri? bendra vert? 34 t?kst. 411 lit?.

Laim?tojai iaikinti burt? keliu, traukiant lapelius su prenumeratori? pavard?mis i loterijos b?gno.

Daugiausiai galimybi? laim?ti tur?jo tie, kurie Alio, Raseiniai usiprenumeravo ilgesniam laikui. Ilgiausiam laikotarpiui usisak? mon?s tur?jo galimyb? laim?ti (kai kurie ir laim?jo!) ir po kelis prizus. Primename, kad loterijoje tur?jo galimyb? dalyvauti tie prenumeratoriai, kurie sp?jo laikrat? usisakyti iki Kal?d?.

Kad loterija vykt? ventikai, dalyvavo Kal?d? Senelis su Zuikiu Puikiu ir nyktukais. Ta?iau itin svarbu buvo tai, kad loterija vykt? visikai skaidriai. Tuo r?pinosi autoritetinga steb?toj? komisija: LR Seimo nariai Edmundas Jonyla ir Gintautas Mikolaitis, netrukus duris atversian?io restorano Ro? savinink? Edmunda Karpijien?, Raseini? r. Savivaldyb?s tarybos nar?, Kult?ros centro direktor?s pavaduotoja Aldona Ona Rad?enko, Raseini? pato virininkas Modestas Klikna ir Raseini? vieosios bibliotekos vyr. bibliotekininkas, 2012 met? Raseini? krato mogumi irinktas kratotyrininkas Jonas Brigys.

Prenumeratos loterijos filmuot? mediag? galite pai?r?ti ?ia: http://youtu.be/L5VdT1BINj8

Prizus laim?jo:

*I? Vasiukai savininko G. Rudiansko ?steigtus prizus 30 ?eki? po 50 Lt apsipirkti M?sos ir uvies centre (Vytauto Didiojo g. 11), ?monei priklausan?iuose skyriuose laim?jo:

Stasys Juozaitis (Ramonai, Raseini? g.), ?eslovas ?epas (Kilupi? k., Kilupai?io g.), Danut? Naikuvien? (Butkik?s k.), Angel? Jocien? (Vilniaus g., Raseiniai), St. Ra?ien? (Ston? g., Raseiniai) Janina Sandanavi?i?t? (Butkik?s k.), Julius Vainauskas (Boguiki? k.), Elena Bacyt? (Ston? g. Raseiniai), J?rat? Kybartien? (Berteki? k.), Eugenijus Alijoius (Gintaro g., Raseiniai), Gintautas Budraitis (3 prizai, Ligonin?s g., Raseiniai), Sigita Cikien? (Katauski? k.), Vytautas Daugirdas (Ramonai), Vida Radziliauskien? (Norui? k.), Agn? Lembutien? (Gyliai), Marijona Legeckien? (ienlaukis), Alfonsas Ka?iuis (Uuomedio k.), Asta Norkien? (ienlaukis), Ramut? Serbien? (Steponkaimis), Janina apalien? (Negirvos k.), Vaclovas Norvilas (Gyliai), Vida Gadliauskien? (Gabiai), Zen? Anulien? (Gervin?), Vilma Beiien? (Vilniaus g., Raseiniai), Antanas Malinauskas (Sujainiai), A. Jocius (Norg?lai, Kaln? g.), Dr?sut? Ur?inauskien? (Vilties g., Raseiniai).

*Medienos gamini? UAB ,,anis ?steigt? priz? lauko bald? komplekt? (vert? 1500 Lt, galimyb? rinkis i keli?) – laim?jo Kazys Jank?nas (Ariogala, Deliaus g.).

*Paliepi? seni?nijos ?kininko ?eslovo Bartk?no ?steigt? priz? – 4 maius (40 Lt/vnt.) auktos klas?s ,,Hervilla kvie?i? – laim?jo:

Genovait? Pokuvien? (Saugai), Dalius Levickis (Autkeli? k.), Danut? Andriunavi?ien? (Skirmantik?s k.), Regina Striaukien? (Norg?lai, Gintaro g.3).

*UAB Linostas vadovo Ram?no Stulgio ?steigt? priz? 5 ?ekius po 100 Lt ?sigyti ritinines uuolaidas arba aliuzes firmos parduotuv?je laim?jo:

Juozas Bartkus (Kaulakiai), Vesta Butrimien? (Raseiniai, Dominikon? g.), Algirdas Ramanauskas (Raseiniai, Vaiganto g.), Angel? Kazlauskien? (Vidukl?, Kranto g.), Kauno regioniniai keliai (Liep? g, Raseiniai).

*Oreivio Valdo Daukevi?iaus ?steigt? priz? 4 ?ekius po 300 Lt 1 val. skrydiui oro balionu vir Raseini? laim?jo:

Ona Andriulien? (Gruzdik?, Sporto g.), Romas Jocius (Raseiniai, Muziejaus g.), Stanislava Puidokien? (Boguiki?), Povilas Lybas (Milaai?iai).

*UAB Danspin direktoriaus Rosvaldo Kunicko ?steigt? priz? 10 pinigini? priz? po 100 Lt – laim?jo:

Juozas Cel?ius (Pienin?s g., Raseiniai), Klema Kazlauskien? (Liepynai), Adolfas Kumpikevi?ius (Blinstrubiki? k.), Aura Zdanavi?ien? (Alaviniki? k.), Janina Butkien? (Kanop?n? k.), Rimas Lukauskas (Alaviniki? k.), Elena Bandinskien? (Pienin?s g., Raseiniai), Nijol? Gudi?nien? (S?kurik?s), Val? Povilaitien? (Pramediava), Danut? Andriunavi?ien? (Skirmantik?).

*LR Seimo nario Gintauto Mikolai?io ?steigt? priz? skyst?j? kristal? televizori? (vert? 500 Lt) laim?jo

Stanislovas Algirdas Sereika (Gabiai, Parko g.).

*,,Arvaira Raseini? filialo direktoriaus Dariaus Adomavi?iaus ?steigtus prizus eerius B kategorijos (teorijos ir praktikos) vairavimo kursus (vert? 6 x 1580 Lt) laim?jo:

Janina Vyniauskien? (Milaai?iai), Klema Kazlauskien? (Liepyn?), J?rat? M?linien? (Vidukl?s gl. st.), Povilas Grigas (Bertekiai), Edvardas Milaauskas (Nemak?iai), Kazimieras pokas (Pik?i?nai).

*Groio salono ,,Vanil? (Vaiganto g. 3) ?steigtus prizus – 2 abonementus soliariumui po 50 min. (vert? – 50 Lt/vnt.) – laim?jo:

Algirdas Gudauskas (Poe?iai), K?stutis Tamaauskis (Vidukl?, K?stu?io g.).

50 Lt ?ek? Vanil?s kirpyklos paslaugoms laim?jo

Regina Puidokien? (Raseiniai, Saul?s g.).

*UAB ,,Virgmila (Vilniaus g. 3) ?steigt? priz? motopl?kl? HITACHI CS 33 EB (vert? 660 Lt) laim?jo

Antanas Gr?novas (Dievogalos k.).

*Parduotuv?s ,,Ri-ki-ki (Jaunimo g. 14-1) savininko Albino Starkaus ?steigtus prizus 4 laikrodius po 45 Lt – laim?jo:

Rimas Okockis (Bertekiai), Ra?as Petras (Ariogala, Melioratori? g.), Bron? Bakaitien? (Raseiniai, Ston? g.), Regina Prataien? (Paeerio k.).

*,,Elda baldai (Maironio g. 16) savininko Lino Jukos ?steigt? priz? – ,,Magr?s bald? minkt? kamp? IMPULSE LEGO (vert? 4500 Lt) laim?jo N. Patapas (Dirioni? k.).

* ?ekius po 150 Lt pasirinktoms paslaugoms masao kabinete ,,Ajurveda (Vaiganto g. 10) laim?jo:

Zita Leskauskien? (Raseiniai, Vilniaus g.), Birut? Babonien? (Raseiniai, Vytauto g.).

*Autoplovyklos (emai?i? g. 2) savininko Sigito Leko ?steigtus prizus chemin? automobilio valym?

(vert? 160 Lt) laim?jo Janina Tij?naitien? (iluva, Lauk? g.).

5 ?ekius po 35 Lt paprastam automobilio valymui laim?jo:

Praskovija Skirmantien? (Pramediava), Arvydas imkus (Skirmantik?s k.), K?stas Balsys (Betygala, Kranto g.), Juozas Radzevi?ius (Stonai), Angel? Matusevi?ien? (Raseiniai, Vilniaus g).

*Restorano Ro? (Vytauto Didiojo g. 10) savinink?s Edmundos Karpijien?s ?steigtus prizus 4 ?ekius po 50 Lt pasivaiinti restorane – laim?jo:

Povilas Laveckas (Ukalniai), Kazys Abromavi?ius (Raseiniai, Dubysos g.), Regina Maciukevi?ien? (Girkalnis, Ateities g.), Skudi?n? ?B (Boguiai).

*LR Seimo nario Edmundo Jonylos ?steigt? priz? priekab? malk? (vert? 700 Lt) laim?jo

Virginija Cvetkovien? (Norg?lai, Suvalkie?i? g.).

*Kaimo turizmo sodybos ,,Pakaln? ?steigtus prizus 6-8 moni? grupei pirties ir kubilo malonumus ir nakvyn? (vert? 800 Lt) laim?jo

Diana Palubinskien? (Dievogala, Vosilikio patas).

plaukim? plaustu 4 asmenims (vert? 250 Lt) laim?jo Violeta Bakatien? (Mirkli? k.).

4 ygius baidar?mis (1 asmeniui – 2 baidar?s, vert? 120 Lt) laim?jo

Dalia Bulzgien? (Ariogala, Vytauto g.), Vladz? Jan?erien? (Ariogala, Vytauto g.), Alfredas Galkauskas (2 prizai, Paeuvio k.).

*UAB ,,Pegasus Aureus (Vaiganto g. 10) savinink?s Reginos Michalkevi?ien?s ?steigtus prizus lauko bald? komplekt? komplekt? (stalas ir 4 k?d?s, vert? 1500 Lt) laim?jo

Jonas Buinskas (Raseiniai, ermukni? g.).

stiklin? arbatos stalel? (vert? 500 Lt) laim?jo Vytautas ivatkauskas (Ston? k.).

*UAB ,,Raivila ?steigtus prizus – 10 ?eki? po 100 Lt apsipirkti OfficeDay (Vilniaus g. 146), Varle.lt (Maironio g. 2) arba Servira (Vilniaus g. 101) parduotuv?se – laim?jo:

Nacys (Ariogala, Sod? g.), Alvidas Zubrickas (Bal?iai), Jonas Rays (Taurupio k.), Antanas Butas (Taurupio), Aldona Klimien? (liui?), Stas? urien? (Slabada), Prancikus Pilipavi?ius (Ariogala, emai?i? g.), Albinas Sabaliauskas (Norg?lai, Akacij? g.), Gedas Kuniauskas (Vidukl?, Ateities g.), Janina Butkien? (Kanop?n? k.).

*UAB ,,Auskela (Jaunimo g. 9) direktor?s El?s Rindokien?s ?steigtus prizus aukto sl?gio plovimo ?rengin? STIHL RE 98 (vert? 650 Lt) laim?jo Juozas Stainskas (Paliepiai).

motorin? pj?kl? STIHL MS 181 (vert? 849 Lt) laim?jo D. Narbutien? (P. Cvirkos g., Ariogala).

,,Fiskars 7 peili? rinkin? su mediniu d?klu (vert? 209 Lt) laim?jo Olijona Venskevi?i?t? (Paluktys).

*UAB ,,Tikas (Sporto g. 10) direktoriaus Audriaus Vaitkaus ?steigt? priz? daugiafunkc? kepsnin? COBB

(vert? 450 Lt) – laim?jo Jan? Grigalaitien? (Raseiniai, Vytauto Didiojo g.).

*UAB ,,Juviga ?steigtus prizus – 40 ?eki? po 25 Lt ?sigyti ?vairi? gamini? ,,101 kepykl?l?je (Maironio g. 2) – laim?jo: Janina Kasputien? (Norg?lai, Akacij? g.), A. Sibitien? (G?luva), Janina Stasevi?ien? (Raseiniai, Vytauto g.), Valeras Tvaronavi?ius (Kalnujai), Juozas Butvilas (Poe?iai), Juozapas Dunauskas (2 prizai, Songaili? k.), Irena Kisielien? (Liep? g., Sujainiai), Daiva Barauskien? (Paliepiai), Laima Butkien? (Dubysos g., Raseiniai), Saulius Lukoius (Steponkaimis), UAB ,,Dalrimas (Ariogala), O. B. Linkien? (Norg?lai, Kaln? g), Leonas Sabaliauskas (Lauai), Antanas Lukoius (Paliepiai), Genovait? Pupeikien? (Draugyst?s g., Girkalnis), Genut? Vasiliauskien? (Steponkaimis), Angel? Naruien? (2 prizai, V?gen? k.), UAB AUTOLERA (Ryt? g., Ariogala), Ona Urbutien? (Ston? g., Raseiniai), Sigita Banien? (Norg?lai, Akacij? g.), Diana Bl?dien? (Gruzdik?), Algimantas Osteika (Kazbarai?iai), Antanina Tamulien? (Ramonai), Rita Selvenien? (Gabiai, Parko g.), Antanas Gedminas (Ariogala, Verd?lupio g.), Stasys Petravi?ius (Norg?lai, emai?i? g.), Palmyra Norvilien? (Gyliai), Galosevi?ien? (vyryno g., Raseiniai), Antos? Lukoien? (Tvenkinio g., Sujainiai), Zina Lauraitien? (Dubysos g., Kaulakiai), Stanislava Pokevi?ien? (An?aki? g., Raseiniai), Irena Kriskien? (Ramonai), Danut? ukauskien? (Butkik?), Jolanta Pik?iuvien? (Vytauto Didiojo g., Raseiniai), Danut? Maniokien? (emait?s g., Raseiniai), Arvydas Kazlauskas (aiginys), Rita Barauskien? (Maironio g., Raseiniai), J. liburien? (Sod? g., Raseiniai).

*Dant? priei?ros centro (Vaiganto g. 1-3) ?steigtus prizus – 6 ?ekius po 350 Lt dant? balinimo kapomis proced?rai – laim?jo:

Virginija adauskien? (Anili? k.), Birut? Petraitien? (Vidukl?, G?li? g.), Elena Gilvickien? (Sujainiai, Klev? g. ), Norkus Linas (Raseiniai, Algirdo g.), Aldona Kr?gelien? (Dievogalos k.), Ram?nas Pe?iulis (Dievogalos k.)

*I? ,,Logina (Vytauto Didiojo g. 1A) savininko Evaldo Lupeikio ?steigt? priz? – iPAD2 planetin? kompiuter? (vert? 1399 Lt) – laim?jo Irena Razien? (Jaunimo g., Raseiniai)

*,,Laboratory of ideas (Vilniaus g. 3C) direktoriaus Egidijaus Vin?i?no ?steigt? priz? – 1,1 kW vandens siurbl? AUTOJET (vert? – 359 Lt) – laim?jo Angelina Galvogien? (Raseiniai, Ston? g.).

Prizus kvie?iame atsiimti nuo sausio 4 d.

3 Komentarai

 1. dovile

  2012-12-29 19:40

  tai kad ne snieguole, o zuikis puikis

 2. admin

  2012-12-31 12:44

  A?i? u pastabas, pasitais?me.

 3. ???

  2013-01-03 14:29

  O kur silki? rinkiniai priz? lietuje ?met? Ar tik buvo dalinama pagal s?raus?