Savivaldyb? ir jos kreditoriai

Versija spausdinimui

Ar?nas Dambrauskas

Raseiniai turi dvi unikalias ?mones: uvies perdirbimo bendrov? ,,Norvelit? ir rink?j? l?kes?i? perdirbimo ir sunaikinimo ?mon? Raseini? rajono savivaldyb?.

,,Norvelita unikali tuo, kad kriz?s laikotarpiu sugeba kurti naujas darbo vietas ir net 30 40 procent? padidinti apyvart?.

O tai Raseini? rajono savivaldyb? kriz?s laikotarpiu pasiek? visikai prieing? rezultat?: biudetas deficitinis, gyventoj? pasitik?jimas savivaldybe labai emas (tai liudija savivaldyb?s administracijos surengta apklausa).

Esant tokiai situacijai, savivaldyb? tur?t? bankrutuoti. Ta?iau j? gelb?ja dosn?s kreditoriai.

,,Kas iais laikais blogai dirban?ioms ?staigoms arsto kreditus? ,,Grei?iau paskelbkite j? adres? ir telefono numer?, – nekantriai paragint? koks nors sunkiai besiver?iantis Raseini? verslininkas.

Ta?iau visas paradoksas ir slypi tame, kad tas verslininkas ir yra vienas i savivaldyb?s kreditori?. Kaip ir t?kstan?iai Raseini? rajono savivaldyb?s gyventoj?, mokan?i? ? biudet? gyventoj? pajam? ir kitus mokes?ius.

Visi tai inome, bet tiesiog umirtame. Tad mogus, einantis ? savivaldyb? tvarkyti koki? nors savo reikal?, tur?t? jaustis ne kaip praytojas, bet kaip kreditorius. Tai yra utikrintai. Aikiai suvokdamas, kad jo ilaikoma ?staiga tiesiog privalo jam pad?ti.

Ar gali b?ti kitaip? ?sivaizduokime: ? sunkiai besiver?ian?i? ?mon? ateina jos kreditorius, o tos ?mon?s darbuotojas j? pasodina u dur?, ver?ia ilgai laukti, o paskui pasako, jog priimti negali, nes turi greitai ivaiuoti ir dingsta.

Suprantama, jog viskas tur?t? b?ti atvirk?iai: vos tik kreditorius (Raseini? rajono savivaldyb?s gyventojas) pasirodo savivaldyb?je, jo ilaikomos ?staigos darbuotojai jam i karto tur?t? pasi?lyti kavos, arbatos, pad?koti u vizit? ir mandagiai pasiteirauti: kokiu tikslu kreditorius teik?si usukti ir kuo jam b?t? galima pad?ti. Ta?iau apie tok? poi?r? ? savivaldyb?s kreditori? b?t? galima tik pasvajoti.

Auk?iau min?ta apklausa labai prastai ?vertino ir Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos darb?. O tai Taryboje dirba taip pat auk?iau jau min?tos ?mon?s ,,Norvelita generalinis direktorius Jordanas Kenstavi?ius. is vyras tikrai ino, kaip organizuoti darb?, kad jis duot? vaisius, o ne pelus. Gal b?t? galima pasinaudoti s?kminga jo vadovavimo priva?iai ?monei patirtimi ir panaiais pagrindais pertvarkyti savivaldyb?s darb?.

Darbo naumo didinimas, efektyvesnis darbo laiko panaudojimas, personalo mokymas ir skatinimas, sisteminga darbo kokyb?s kontrol?, labai tiksliai veikianti, ta?iau lanksti ir sugebanti reaguoti ? klient? poreikius sistema.

Tai J.Kenstavi?ius vardijo, pasakodamas apie jo vadovaujamos ?mon?s ,,Norvelita veikl?.

Ar panaius principus gal?t? ?diegti savivaldyb?je ios ?staigos generalinis direktorius Petras Vebavi?ius ir jo pavaldiniai?

Galb?t ir gal?t?, ta?iau, kaip sakoma, stinga politin?s valios. Bet tos politin?s valios su kaupu utenka tuomet, kai Taryba balsuoja u abejones kelian?ius sprendimus.

Pavyzdiui, u nuolatines dotacijas nuostolingai dirban?iam Raseini? autobus? parkui.

Tai veikiau primena ne politin? vali?, bet politin? negali?. Galb?t tod?l, kaip taikliai yra pasteb?j?s Tarybos daugumai nuolat oponuojantis Liudas Kavaliauskas, tarybos nariai balsuodami, daniausiai pakelia rankas ir nuleidia galvas.

Turb?t jiems g?da arba tiesiog nedr?su prie kreditorius? Gal ims po ateinan?i? rinkim? ir imes i darbo.

Komentarų nėra