Savivaldyb? ?vykdo daugiau nei pus? gyventoj? praym?

Versija spausdinimui

Ar?nas DAMBRAUSKAS

Savo veiklos ataskait? pristat?s Raseini? rajono meras Petras Vebavi?ius sulauk? politik? priekait?, kad neatrodo pakankamai pasitemp?s.

Vyrauja praymai d?l em?s

Pra?jusiais metais Raseini? rajono savivaldyb? i gyventoj? sulauk? 557 praym?. Teigiamai ispr?sti buvo 398 praymai. Tokius duomenis pra?jusiame rajono tarybos pos?dyje pateik? meras P.Vebavi?ius. Daugiausiai praym? buvo skirta Architekt?ros ir urbanistikos skyriui. ? ? padalin? gyventojai kreip?si d?l em?s sklyp? paskirties pakeitimo ar padalinimo, d?l degalini? id?stymo schemos, d?l detaliojo plano parengimo. Antroje vietoje pagal gaut? praym? skai?i? – Ekonomikos ?kio ir turto valdymo skyrius. io skyriaus specialist? pagalbos mon?ms prireik? d?l atsijungimo nuo centralizuotos ildymo sistemos, aptariant daugiabu?i? nam? kiem?, gatvi? iasfaltavimo planus. Tre?ioje vietoje – Socialini? reikal? ir sveikatos apsaugos skyrius, ketvirtoje – Kult?ros, vietimo ir sporto reikal? skyrius, penktoje – Saugaus eismo komisija.

Svariai r?m? vietim?

Meras supaindino su statistika, atspindin?ia biudeto l?? paskirstym? savivaldos strukt?roms. I 2009 met? savivaldyb?s biudeto rajono tarybai skirta 106 t?kstan?iai lit?, mero tarnybai 309 t?kstan?iai, Kontrol?s ir audito tarnybai 161 t?kstantis, savivaldyb?s administracijai 5,5 milijono lit?. Didiausias biudetini? l?? kiekis buvo skirtas vietimo sri?iai 13, 76 milijono lit?, socialinei apsaugai 12,6 milijono, kult?rai 5,3 milijono, aplinkos apsaugai 4 milijonai, em?s ?kiui 1,9 milijono, ekonomikai 2,5 milijono, sveikatos apsaugai 600 t?kstan?i?, sportui ir poilsiui 211 t?kstan?i? lit?.

Priekaitai d?l ivaizdos

Mero ataskaita nesulauk? Raseini? rajono tarybos nari? pastab?, komentar? ar kritikos, ta?iau buvo atkreiptas d?mesys ? P.Vebavi?iaus ivaizd?. Rajono tarybos narys Dainius adauskis pasiteiravo, kod?l rajono vadovas nesegi mero enkliuko. Neinau, kaip ?ia ?vykoiaip jau mero ataskaitos metu, pagal reglament?, n?ra jau taip tiesiai iskirta, kad meras privalo seg?ti. O kadangi mano svoris n?ra labai didelis, b??iau ir taip stov?j?s, -demonstratyviai palink?s ? vien? pus? band? poktauti P.Vebavi?ius.

Komentarų nėra