Savivaldyb?je atrasta rajonin? vertyb?

Versija spausdinimui

Kristina BENDI?T?

Raseini? r. savivaldyb?s 6-ojo aukimo tarybos kadencija neivengiamai ritasi ? pabaig?. tai kovo 24-?j? vyko priepaskutinis, 62-asis pos?dis, ? kur? teik?si atvykti 22 tarybos nariai, o likusiesiems koj? pakio Tailandas arba neatid?liotini reikalai.
Tarybos nariai, atsipalaidav? ir urmuliuodami it voverait?s kankor?ius, igliaud? per 40 sprendimo projekt? daugel? j? patvirtindami, kai kuriuos atsainiai atid?dami kitos kadencijos tarybai, o nueinantieji lyg iaudelio sk?stantieji grieb?si paskutin?s galimyb?s suvesti s?skaitas su nedraugais ir, ?pyn? ou element?, iliejo tai, kas ant irdies gul?jo.

Mokykl? reforma atid?ta iki 2015 met?

Tarybos nario Lino Dargevi?iaus iniciatyva i darbotvark?s buvo iimti klausimai d?l rajono ugdymo ?staig? komplekt? tvirtinimo bei mokykl? pertvarkymo plano pakeitimo. Prieastis Seime priimtas naujas vietimo ?statymas, pagal kur? mokykl? reforma atid?ta iki 2015 met?. Pasak L. Dargevi?iaus, gauti vidurini? mokykl? moksleivi? t?v? praymai, tod?l svarstyti komplekt? pagal dabar parengt? sprendimo projekt? negalima, nes reikia koreguoti pat? ugdymo ?staig? pertvarkos plan? ir i naujo suformuoti komplektus. Tarybos narys si?l? iuos klausimus atid?ti kitam ar dar kitam pos?diui, o per t? laik? suorganizuoti diskusijas, nes iame pos?dyje koreguoti plan? vien d?l Raseini? pagrindin?s mokyklos b?t? nelogika.

Priverstiniai apdovanojimai baig?si

Meras Dainius adauskis pateik? sprendimo projekt? D?l rajono Savivaldyb?s gyventoj? ir kratie?i? apdovanojim? j? asmenini? jubiliej? progomis tvarkos aprao
patvirtinimo. Meras primin?, kad lig iol jubiliej? progomis b?davo sveikinami 90-me?iai ir vyresni rajono gyventojai. Savivaldyb?s galva tok? ilgaami? pagerbim?
pavadino priverstiniu.
B?davo, nuvaiuoja meras su savo svita sveikinti ilgaamio visa valdinink? kompanija senuoliui rank? energingai purto, pad?k? bruka, ro?mis apkaio, Antanas, pasigrieb?s akordeon?, Ilgiausi? met? utraukia. O t?lam senuoliui tokios pramogos jau n? motais, jo mintys jau aminyb?s vart? link stiebiasi. Ir ilgaamio artimiesiems nemenkas stresas juk valdios atstovams sausos arbatos nepakii…
Taigi, meras pasi?l? pakeisti apdovanojim? tvarkos apra?: sveikinti nusipelniusius rajono Savivaldybei asmenis, sulaukusius 50 met? ir vyresnius, j? asmenini?
jubiliej? progomis.
Sal?je kilo urmulys. Tarybos narys Linas Bielskis uprotestavo: girdi, jei mogelis nugyveno vis? 100 met?, bet tyliai ir ramiai, tai jis jau nevertas apdovanojimo. Tarybos narys si?l? aprae palikti ir ilgaamius.
Meras nuolaidiai atsak?, kad pagal ? sprendim? niekas nedraudia apdovanoti ir niekuo nenusipelniusius, garbaus amiaus sulaukusius rajono gyventojus.
Sprendimo projektui pritarta: u balsavo 11 tarybos nari?, 9 susilaik?.

D?l v?jo j?gaini? spr?s kitos kadencijos taryba

Architekt?ros ir urbanistikos skyriaus ved?ja Kristina Kriktanait? pristat? dar nuo pra?jusio pos?dio usilikus? sprendimo projekt? D?l pritarimo Raseini? rajonosavivaldyb?s teritorijos v?jo j?gaini? ir elektros ?rengini? (statini?) id?stymo specialiojo plano koncepcijai (ia tema buvo spausdinta publikacija Alio, Raseiniai Nr. 12. aut. pastaba). Prane?ja akcentavo, kad specialiojo plano reng?jai UAB Archstudija tarybai rekomenduoja patvirtinti 2-?j? koncepcijos variant?, kuriame numatyta v?jo j?gaini? parkus ?rengti teritorijose, s?lyginai pavadintose A ir C. Tarybos narys K?stutis Skamarakas papra?, kad koncepcij? paaikint? patys plano reng?jai.
Kur buv?, kur nebuv? pasirod? ir jie Archstudijos atstovai. Vienas j?, projekt? vadovas Darius Veli?ka, teig?, kad rengiant spEcial?j? plan? buvo inagrin?tas visas rajonas ir atrinktos netoli elektros linij? esan?ios teritorijos, kuriose ?rengtos v?jo j?gain?s tur?t? maiausi? poveik? gyventojams ir aplinkai tai teritorija tarp Kalnuj? ir Girkalnio (ten neva n?ra gyventoj?) ir prie geleinkelio (ten es? n?ra gamtini? rezervuar?, draustini?). Jis tikino, kad numatytosios teritorijos yra triskart didesn?s, negu realiai b?t? galima ?gyvendinti plan? pagal linij? pralaidumus.
K. Skamarakas dar nor?jo suinoti, ar rajono gyventojai gal?s teikti savo pasi?lymus d?l v?jo j?gaini? ?rengimo kitose teritorijose. Projekt? vadovas patikino, kad tokia
galimyb? tikrai b?sianti, j? garantuoja Atsinaujinan?i? itekli? energetikos ?statymas, kuriame numatyta, kad v?jo j?gain?s gal?s b?ti statomos netgi be speciali?j? ir detali?j? plan?.
Tarybos narys Romaldas Zubiela pasidom?jo, ar tiesa, kad gyventoj? jau praoma pasirayti sutartissutikimus, jog jie neprietarauja ir neturi pretenzij?, kad greta j? nam? b?t? statomos j?gain?s.
Tarybos nariui atsakyta: sutartys ruoiamos, kai gretim? sklyp? savinink? sutikimai yra b?tini. Gretimo sklypo savininkui nesutikus,toje vietoje negali b?ti vystomos
elektrini? statybos.
Archstudijos projekt? vadovas Darius Veli?ka pageidavo, kad taryba pritart? parengtajai vizijai ir leist? prad?ti visuomen?s informavimo proced?ras ir vieuosius
svarstymus.
Tarybos nariui Sigitui Vai?iui ukliuvo tai, kad specialiojo plano koncepcijos reng?jai paeid? tam tikras proced?ras. Jis nor?jo i prane?jos igirsti, kokia situacija yra
iuo metu.
Vyriausioji architekt? K. Kriktanait? atsak?, kad net koncepcijos stadijoje visuomen? turi b?ti informuota apie strategini? pasekmi? aplinkai vertinimo ataskait? arba
pateikti motyvai, kod?l pasekmi? aplinkai vertinimas neatliekamas. B?tent i? proced?r? specialiojo plano reng?jai neatliko, ta?iau i vis? reikaling? institucij? jau yra gav? ivadas, kad toks vertinimas neprivalomas. Taigi, jie pateiks i? ivad? interneto tinklapyje ir strateginio pasekmi? aplinkai vertinimo neatliks.
Meras jau ragino nutraukti diskusijas ir teik? sprendimo projekt? balsavimui, ta?iau paskutin? akimirk? visa apiman?iame triukme pasigirdo tarybos nario Petro Vebaviiaus balsas: Si?lau sprendimo projekt? atid?ti. Ateis nauja kadencija, tegul sau ir nagrin?ja ? klausim?.
Net 13 tarybos nari? pritar? P. Vebavi?iaus si?lymui, taigi v?jo j?gaini? klausimas guls ant 7-ojo aukimo tarybos pe?i?.

Vienur pelnas, kitur milijoniniai nuostoliai

Pos?dyje buvo patvirtinti Savivaldybei pavaldi? bendrovi? Raseini? komunalin?s paslaugos, Raseini? ilumos tinklai, Raseini? vandenys ir Raseini? autobus?
parkas 2010 m. finansini? ataskait? rinkiniai. Komitetuose Raseini? komunalin?s paslaugos finansin? ataskaita ?vertinta gerai, bendrov? per 2010 m. gavo kiek
daugiau nei 63 t?kst. Lt pelno. UAB Raseini? ilumos tinklai veikla ?vertinta patenkinamai: ?mon? per finansinius metus tur?jo neym? 32 t?kst. Lt peln?, ta?iau ? kitus finansinius metus perkelti nuostoliai daugiau nei 5 mln. Lt. Meras nusisteb?jo: kaip taip gali b?ti pernai ilumos tinklai puikavosi 300 t?kst. Lt pelnu, o iemet pelnas deimtkart maesnis ir dar tie nuostoliai…
Raseini? ilumos tinkl? direktorius S. Bartkus kalt? suvert? 2010 m. sausiui ir gruodiui ie m?nesiai buvo itin alti, ?mon? tur?jo pagaminti apie 12 % daugiau ilumin?s energijos i skysto kuro ir mazuto mokyklose. Anot direktoriaus, tai ir nul?m? s?naud? padid?jim?, be to, deginant mazut?, tenka mok?ti didesnius taros mokes?ius.
Tarybos narys Antanas Vizbaras netik?tai paklaus? direktoriaus: Ar daug yra toki? moni?, kaip m?s? Juridinio skyriaus vadovas, kuris nuo 2008 m. gegu?s 1 d. iki
2010 m. gruodio 31 d. tur?jo 4 772 Lt 85 ct ?siskolinim? ilumos tinklams? Ar likviduota skola? Ar daug toki? valstyb?s tarnautoj? yra?
Juridinio skyriaus ved?jas V. Pocius tyliai sau kikeno ? kumtel?, o S. Bartkus numyk?, kad vartotoj? neskirsto pagal pareigas ar kitokius statusus. ?mon? turi apie 600 skolinink?, skol? iiekojimas visiems vartotojams vykdomas vienoda tvarka. ilumos tinkl? direktorius patikino, kad dalis skolos jau padengta, o d?l likusiosios bus priimti sprendimai.
UAB Raseini? vandenys tarp Savivaldyb?s ?moni? pasirod? pras?iausiai 2010 m. nuostoliai virijo 1 mln. Lt, o bendras nepaskirstytas nuostolis, perkeliamas kitiems metams, – daugiau nei 8,5 mln. Lt. Kad ir kaip beb?t? keista, nei vienam tarybos nariui neapsivert? lieuvis uduoti klausim? d?l Raseini? vanden? finansin?s
veiklos.
Raseini? autobus? parko veikla 2010 m. taip pat pelno neatne?, patirtas 142 t?kst. Lt nuostolis, o bendras nepaskirstytasis nuostolis, susikaup?s per 3 metus 510 t?kst. Lt.
Tarybos nariai Savivaldybei pavaldi? bendrovi? 2010 m. finansini? ataskait? rinkinius patvirtino bals? dauguma.

Administracijos direktorius apleido savo post?

Desertui taryba pasiliko svarstymus d?l Liudo Kavaliausko ataukimo i rajono Savivaldybei pavaldi? ?moni? valdybos nario pareig? bei atleidimo i Raseini? r. savivaldyb?s administracijos direktoriaus pareig? nuo kovo 31 d. jam pa?iam praant. U L. Kavaliausko ataukim? i valdybos nario pareig? taryb? nubalsavo akimirksniu. Ta?iau prie pradedant atleidimo i administracijos direktoriaus pareig? proced?ras, por? sakini? panoro isakyti tarybos narys Petras Vebavi?ius: Man labai ?strigo viename Naujo ryto straipsnyje Liudo Kavaliausko pasakyti odiai, cituoju: Dabartin? administracija ir jos vadovas per 2,5 m?nesio nuveik? daugiau, negu visa valdan?ioji dauguma per 3,5 met?. Manau, kad dabar j? atleisti i pareig? b?t? netikslinga, gal?tum?me Liud? Kavaliausk? paskelbti rajonine vertybe ir palikti j? toliau dirbti iki kadencijos pabaigos. Jei skai?iuosime matematikai, iki kadencijos pabaigos liko 3 savait?s, tai rajonui jis dar padirb?t? madaug u 8 m?nesius. Si?lau palikti administracijos direktori? pareigose. Tarybos narys Antanas Vizbaras nesikuklindamas eng? tiesiai trib?non. Tarybos narys Darius Ulickas band? jam ukirsti keli? argumentu, neva pasisakymai nesusij? su svarstomo sprendimo projekto esme. Ta?iau A. Vizbaras atkirto, kad negali b?ti tokio klausimo leisti pasisakyti Vizbarui ar neleisti, gal tada geriau formuluoti leisti ar neleisti Vizbarui kv?puoti. Tarybos narys primin?, k? kalb?jo ir ad?jo Liudas Kavaliauskas, pernai gruod? pretenduodamas ? administracijos direktoriaus post?. Nor?t?si paklausti, – raizg? savo min?i? vingius A. Vizbaras, – ar kai mer? skyr?me, j?s tada buvote tikras Liudas Kavaliauskas, ar tada, kai sak?te dirbsite iki kadencijos pabaigos, ar j?s dabar tikras? A. Vizbaras teig?, kad administracijos direktorius buvo ?pareigotas, ta?iau iki iol n?ra ?vykd?s 2004 m. gegu?s 26 d. tarybos sprendimo Registr? centre uregistruoti Raseini? r. savivaldyb?s administracijos ?status. Jei taip padaryt? kokia nors mokykla, tai baustum?m ir atleistum?m, jei tur?tum?m kert?, – kalb?jo tarybos narys.
Jo nuomone, Liudas Kavaliauskas tur?t? paklusti iemet ileistam mero potvarkiui D?l tarybos nari? veiklos ataskaitos pateikimo rajono gyventojams ir kartu su tarybos nariais pateikti gyventojams ataskait? u praeit? kadencij?. Gavote darb? nepilniems trims m?nesiams, o dabar sprendimo projekte dar numatyta prid?ti 2
m?nesi? atlyginim?. K? tai reikia, si?lau visiems gerai pagalvoti, prie atleidiant gerai dirbant? direktori?. Gal suteikime jam galimyb? t?sti prad?tus darbus iki kadencijos pabaigos, – nesl?pdamas ironijos baig? kalb? A. Vizbaras. Atrialieuvis direktorius ?kart klaus?si tarybos nari? ypatingos vidin?s rimties sukaustytas. Nelabai k? turiu atsakyti, – vos ne proverksmiais prabilo Liudas Kavaliauskas. Gerbiami tarybos nariai, kalbate taip, lyg neinotum?te LR ?statym?. Esu irinktas ? nauj?j? Raseini? rajono taryb?, o norint tapti jos nariu, reikia atsisakyti pareig?, kurios yra nesuderinamos su tarybos nario mandatu, kai iki pirmo tarybos pos?dio lieka 10 dien?. Man labai gaila, kad ? taryb? n?ra irinktas ponas Vizbaras ir buv?s meras Petras Vebavi?ius, dabar jie, nek?dami tokius niekus, nuteikia prie save kitus mones. Valstyb?s tarnybos ?statymas ir kiti teis?s aktai yra auk?iau u kai kuri? asmen? pam?stymus. Neatsistatydinu nei u ger?, nei u blog? darb?. Atleisti mane i darbo praau tod?l, kad to reikalauja teis?s aktai. Tai j?s puikia suprantate, ir nereikia i io dalyko daryti ou, – tai buvo paskutiniai vieai pasakyti administracijos direktoriaus odiai.
Toliau viskas klost?si sklandiai: patvirtinta bals? skai?iavimo komisija, slapto balsavimo biuletenis, ir po 20 minu?i? trukusio balsavimo Liudui Kavaliauskui lyg akmuo nuo irdies nuried?jo balandio 1-?j? jis jau bus laisvas nuo administracijos direktoriaus prievoli?.

1 Komentaras

  1. Elena

    2011-04-04 13:58

    Labai jau mandras tas Vebavi?ius, kalba toks savimi patenkintas ir i?ri ar kas juokiasi, kad protingai kalba. G?da, kad per dvi kadencijas Petras neimoko Rinkim? ?statymo, susidirbo