Savivaldyb?je – nat?riniai mainai

Versija spausdinimui

Paulius SENDRAUSKAS, Kristina BENDI?T?

M?s? rajono keli? b?kl? viena pras?iausi? alyje ? fakt? pripaino netgi ne taip seniai Raseiniuose lank?sis Susisiekimo ministras E.Masiulis. Diaugsmo nekelia ir miesto gatv?s ne vienas m?s? d?l duob?to, itrup?jusio asfalto esame apgadin? savo automobil?, belieka tik dantis isibarkinti vaiuojant kauburiuotais nauj?j? kvartal? keliukais ar gofruotu it skalbimo lenta vyrkeliu. Deja, sunkmetis yra sunkmetis, galime tik apgailestauti, kad labai stipriai sumaintos Keli? fondo l?os, tod?l lygaus asfalto ir nauj? gatvi? teks luktelti.Ta?iau net iais dir? verimosi laikais ima ir nusiypso mon?ms laim?. Ston? gatv?s dein?je pus?je tik bepradedan?iame kurtis Vyturi? kvartale ne taip seniai idygo du gyvenamieji namai, o prie kelias savaites vietoj duob?to piev? keliuko palei iuos namus nusidriek? plati, vyru ipilta Plytin?s gatv?. Miest? netruko apskrieti inia, kad naujojoje Plytin?s gatv?je kukl? dvarel? pasistat?s Valin?ius. Ne, ne tas, kuris Autobus? park? valdo ir vaiku?i? pav??jimu ? mokyklas ver?iasi, o tik jo s?nus su mona mokytoja. Raseinikiai subruzdo ir pasipiktino: kod?l dviems eimoms nutiesta gatv?, kai tuo tarpu jau beveik apgyvendint? kvartal? gyventojai priversti vain?ti lauko keliuk? purvyn?mis. Kaln? kvartalo Jotvingi?, Slabados gatvi? gyventojai labai nesiskundia nors iki nam? tenka vaiuoti vyrkeliu, ta?iau gatv?s prii?rimos, iem? nuvalomas sniegas. Bet Liuteron? gatv? tikrai apgail?tina, nors ?ia jau stypso keletas nauj? nam?. Kain, ar j? i viso galima gatve pavadinti duob?tas karvi? takas, ir tiek.

altinio kvartale jau seniai naujuose b?stuose ?sik?r? eimos, ta?iau gatvel?s net vyru neipiltos. Pasak gyventoj?, lietinguoju laikotarpiu pravaiuoti ne?manoma: Mokyklos, Ateities gatvi? b?kl? kritika. Gyventojai jau prie trejus metus prad?jo minti Savivaldyb?s slenkst? su praymu bent vyru ipilti gatves, ta?iau kol kas – joki? rezultat?. Ateities gatv?je gyvenantis A.Pikelis sak?si ne vien? sunkveim? vyro supyl?s, galiausiai neapsikent?s i savo l?? dal? gatv?s padeng? asfalto drol?mis: ?griso mogui ir pa?iam per balas ruden? bristi, ir uklimpus? automobil? traukti. N?ra ?ia meras buv?s, reik?t? j? praveti itomis gatv?mis, kai palyja, o juk galima sakyti, ?ia miesto centras, – samprotavo A.Pikelis.

Sklandantys gandai skatino pasidom?ti gatvi? tvarkymo ir ?rengimo eilikumo prioritetais. Pasidar? smalsu, kod?l pasirinkta Plytin?s gatv? juk mieste tikrai esama didesnio pravaumo ir pilnai apgyvendint? gatvi?, kuri? ?rengimas atid?tas viesesniems laikams. Pasibeld?me ? vieno i dviej? Plytin?s gatv?s gyventoj? – Juliaus Kvietkausko namus. Vyrikis nesl?p?, kad dar prie pusmet? kreip?si ? Savivaldyb? su praymu pavyruoti gatv?, ta?iau atsakymas visad b?davo trumpas: n?ra l??. Idalino sklypus, bet n?ra nei elektros, nei keli?, o statyti namus galima. Kaip tai suprasti? – steb?josi J.Kvietkauskas. Naujakurys sak? nein?s, kada gatv? bus asfaltuojama, ta?iau diaug?si tuo, kas jau padaryta: ?vestas ir vandentiekis, ir kanalizacija, ir privaiuoti iki nam? nebe problema. Tiesa, apie 50 metr? gatv?s palei Juliaus namus lyg ir tr?ksta, bet kas ?ia supaisys, kiek metr? buvo numatyta pavyruoti. Dabar didiausia b?da n?ra elektros transformatorin?s. Pasak J.Kvietkausko, lemputei ?iebti teko atsivesti kabel? nuo tol?liau gyvenan?i? kaimyn?, mat artimiausias kaimynas Valin?ius nuog?stavo, kad jam pa?iam neuteks elektros energijos ir nuo savo vald? kabelio vestis neleido.

Kadangi gatvi? tiesimas bei remontas Raseini? savivaldyb?s Ekonomikos, ?kio ir turto valdymo skyriaus prerogatyva, nukulniavome pas io skyriaus ved?j? Robert? Pareig?. Ved?jas patikino, jog gatvi? reikalais neusiima ir pasiunt? mus pas savo pavaduotoj? Valmant? Bentnori?. Ta?iau net V.Bentnorius, kuris m?s? gatves ir skersgatvius, atrodyt?, imano kaip savo penkis pirtus, nebuvo paj?gus atsakyti ? paprastus ir konkre?ius m?s? klausimus. Vos pasiteiravome apie gatvi? tvarkymo ir ?rengimo eilikumo prioritetus, jis panoro, kad klausimai b?t? pateikti ratu. Tiesiai paklausus apie Plytin?s gatv?, vie?j? pirkim? konkursus bei ios gatv?s ?rengimui ileistas l?as, V.Bentnorius atkirto: Kuo tolyn, tuo daugiau ? lankas nueinam, o i tikr?j? yra atstovas spaudai, kod?l a ?ia turiu nek?t? Jis sutiko atsakyti tik ? ratu pateiktus klausimus, o mus dominan?ios informacijos pasiiekoti internete arba kreiptis ? Strateginio planavimo, investicij?, projektavimo ir projekt? valdymo skyri?. Apsilank?me ir iame skyriuje, ved?ja Indr? Antanaitien? geranorikai supaindino su Raseini? rajono savivaldyb?s strateginiu veiklos planu. I jos ir suinojome, jog Vyturi? kvartalui iemet buvo numatyta skirti 200 t?kst. lit?. I.Antanaitien? patikino, jog V.Bentnorius tikrai turi vis? informacij? apie mus dominan?ius klausimus, ta?iau kod?l atsisako ja pasidalinti neinia. Netrukus paslaptis buvo ?minta: ratu V.Bentnoriui uduoti klausimai atsid?r? ne kur kitur, o pas pa?i? auk?iausi? m?s? rajono valdi? mer? Petr? Vebavi?i?. ?ia ir iaik?jo, kur uo pakastas ir kod?l Ekonomikos skyrius tyl?jo lyg vyro ? burn? prisis?m?s. Pasirodo, tiesiant Plytin?s gatv?, nebuvo atliktos jokios valstybinei institucijai b?tinos proced?ros: nebuvo nei vieojo pirkimo konkurso, nei sutar?i?, nei leidimo. tai koki? versij? pateik? meras. Pernai UAB Luidas laim?jo s?vartyn? udarymo program? Raseini? rajone, ta?iau subrang? perleido AB Raseini? melioracija. Visiems inoma, jog udaromus s?vartynus reikia upilti gruntu, kurio stinga. Raseini? melioracija prad?jo rimt? juodemio paiek?, net ?kininkams tvenkinius, anot mero, vos ne nelegaliai prad?jo kasti. Meras, gav?s ini? ir skund?, jog tvenkinio duob?n jau buvo nugarm?j?s vaikas ir toki? nelaimi? gali pasikartoti ateityje, tad ?m?si stabdyti ? beprotik? proces?. Ta?iau Raseini? melioracijos vadovas irgi ne pirtu pen?tas sako, pasi?lykit, i kur mums imti t? juodem?. Tada meras susigrieb?, jog yra paruotas projektas Vyturi? kvartalo gatv?ms ?rengti. Taip ir ugim? abiems pus?ms naudingas, rankos paspaudimu utvirtintas sand?ris: AB Raseini? melioracija u dyk? isikasa grunt? Andriuai?i? s?vartynui upilti, o vietoj jo privea vyro ir j? pavoluoja. Ir tai rezultatas: 320 m ilgio, 8m plo?io vyru dengta Plytin?s gatv?. is veiksmas Savivaldybei nekainavo nieko, gyventojai at?jo pas mane ir d?kojo, – utikrintai kalb?jo meras. – Mes teisingai pasielg?me: be biudeto l?? padar?m mogui paslaug?. O pavydas irgi turi savo aknis. moni? emocijos turi pagrind?, bet mes negalime visiems i karto visko padaryti. Vie?j? ir priva?i?j? interes? konflikto savo veiksmuose ne?velgiantis meras vis tik prisipaino gird?j?s pasipiktinusi? raseiniki? priekaitus, kad Plytin?s gatv? nutiesta specialiai UAB Raseini? autobus? parkas direktoriui Valin?iui. Tai netiesa! uprotestavo meras, – ten gyvena jauna eima Valin?iaus s?nus su mona mokytoja ir mau vaiku?iu.

Na, suprantama: m?suose nepriimta, kad t?vai r?pint?si savo atal? gerove, o kad dvideimties sutrupu?iu amiaus jaunuoli? eimos, turin?ios vidutines pajamas ir gerus postus uiman?ius gimdytojus, isistato namus tai j? pa?i? begalinio tri?so nuopelnas. Pasak mero, Plytin?s gatv? kit?met bus nutiesta iki galo, investicin?je programoje yra numatyta skirti 200 t?ks. lit? – tai savivaldyb?s paskolos l?os, ta?iau d?l sumainto biudeto nebuvo galima pasiskolinti tiek, kiek numatyta ileisti. iemet i j? panaudota 47 t?kst. lit? techninio projekto parengimui, o lik? pinig?liai bus ?sisavinti kit?met. Gatv? dar nepabaigta, kitais metais bus vieasis pirkimas, bet jis, anot mero, bus pigesnis, nes dalis vyro jau atveta. Vadinasi, v?l savivaldybei susitaupys pinig?li?, nes reiks maiau imti paskolos. P.Vebavi?ius patikino,kad kit?met, kai darbai bus prat?sti, leidimas ir visi kiti reikalingi dokumentai atsirasi?, o dal? gatv?s jie tur? teis? rengti ir be leidimo.

Tegul mane prikala prie kryiaus ar kur nori, bet a moralikai esu teisus, gal kok? ?statymo punktuk? ir paeidiau. Aiku, d?l vieojo intereso paeidimo gal ne a, o Valmantas ar direktorius gali gauti pastab?, bet biudeto l?os nepanaudotos, taigi ir vaistymo n?ra, graiai situacij? band? isukti meras. Ta?iau netrukus P.Vebavi?ius prabilo s?in?s balsu prisipaino pats inicijav?s ? reikal? ir didvyrikai kalt? prisi?m? sau: Valmantas neturi toki? teisi? ir ?pareigojim?, vis tik a esu savivaldyb?s vadovas, esamoj situacijoj a pasielgiau taip. Jokio mok?jimo, jokio vieojo konkurso nebuvo, galima sakyti, buvo sutarta su Noreika: u graias akis jis Vebavi?iui atve? vyro. Aiku, u vyr? reiks iek tiek pamok?ti Raseini? melioracijai, nes vyras turtas. Pasirodo, mero akys ne tokios jau ir graios…Keista: Raseini? krato TV Tiesioginio eterio spalio 16d. laidoje atsakydamas ? i?rov? klausimus ponas V.Bentnorius neaikiai numyk?, jog Plytin?s gatv? pavyruota i (neinia nuo ko?) atlikusi? keli? deim?i? t?kstan?i? lit?. Ta?iau, anot mero, darbai atlikti u dyk?, bet reiks pamok?ti u vyr?. Tik ?domu, i koki? fond? savivaldyb? gali apmok?ti u mediagas ar darbus, jei nebuvo oficialaus vieojo pirkimo. Gal vyrai draugikai susitars?

Mero P.Vebavi?iaus versij? patvirtino ir AB Raseini? melioracija direktorius Ram?nas Noreika: Joki? ratik? sutar?i? n?ra, kol kas tai tik odinis susitarimas. R.Noreika sak?, jog Raseini? savivaldyb? ad?jo sumok?ti jo vadovaujamai ?monei, ta?iau nei kada tai ?vyks, nei kiek savivaldyb? ruoiasi mok?ti, jis negal?jo pasakyti. Tarsim?s su meru, – tepasak?. tai taip tvarkomi reikalai valstybin?je institucijoje. N?ra atliktus darbus ?rodan?i? dokument?, biudeto l?os taip pat liko nepaliestos, tai faktikai ir pa?ios Plytin?s gatv?s kaip ir n?ra, yra tik vyrikas susitarimas.

Komentarų nėra