Savivaldyb?s pertvarka ?pus?jo

Versija spausdinimui

Kristina BENDI?T?

Lapkri?io 2-?j?, per pa?ias V?lines, Raseini? r. savivaldyb?s vadovai meras Remigijus A?as, vicemeras Sigitas Vai?ius bei administracijos direktor? Aurelija Loyt?
rajono iniasklaidos atstovus sukviet? ? spaudos konferencij?, kurioje supaindino su Savivaldyb?s pertvarkos procesais: nauj?ja administracijos strukt?ra, jau ?vykusiais poky?iais bei ateities perspektyvomis.

Procesas tik ?pus?jo

Iki reorganizacijos savivaldyb?je buvo 182 darbuotojai. Paskutin?j? spalio penktadien? i pareig? buvo atleistas 21 mogus, dar 7 per pastaruosius kelis m?nesius darbo vietas apleido savo noru.

Pasak administracijos direktor?s A. Loyt?s, reorganizacijos procesas dar tik ?pus?jo: atsirado laisv? darbo viet?, joms uimti per ateinan?ias por? savai?i? bus paskelbti konkursai tiek skyri? ved?j?, tiek specialist? pareigoms uimti. Planuojama, kad reorganizacijai pasibaigus Savivaldyb?s administracijoje liks apie 154 etatai. Taigi savivaldos aparatas suma?s apie 30 darbuotoj?. Savivaldyb?s vadovai tikisi Kal?das pasitikti su visikai sukomplektuota komanda.

Du departamentai

Savivaldyb?s administracijoje naujov? ?kurti du departamentai: Ekonomikos ir ?kio departamentas bei vietimo ir socialini? reikal? departamentas.

Buvusi Strateginio planavimo, investicij?, projektavimo ir projekt? valdymo skyriaus ved?ja Indr? Antanaitien? be jokio konkurso tapo Ekonomikos ir ?kio departamento direktore. Pasak A. Loyt?s, atlikus neeilin? vertinim?, I. Antanaitienei buvo pakelta tarnybin? kategorija, taigi kandidat? atitiko visus reikalavimus ioms pareigoms uimti. Ekonomikos ir ?kio departamento direktorei tiesiogiai pavald?s Architekt?ros ir teritorij? planavimo skyrius, Strateginio planavimo ir projekt? valdymo skyrius, Vietinio ?kio ir turto valdymo skyrius bei em?s ?kio ir kaimo pl?tros skyrius.

Antrajam, vietimo ir socialini? reikal? departamentui, laikinai vadovaus Regina Petreikien?, iki iol laikinai ?jusi Kult?ros, vietimo, sporto ir jaunimo reikal? skyriaus ved?jos pareigas. iam departamentui priklauso ?staig? centralizuotos buhalterin?s apskaitos skyrius, Socialin?s paramos skyrius bei vietimo, kult?ros ir ugdymo skyrius.

Tiesiogiai pavald?s administracijos direktorei liko 6 skyriai, rajono seni?nijos ir 3 pavieniai specialistai: Savivaldyb?s gydytojas, kokyb?s vadybos vyr. specialistas ir
vie?j? ryi? vyr. specialistas.

Skyriai laukia ved?j?

Kadangi buvo atleisti kai kuri? skyri? ved?jai, kol ?vyks konkursai, j? pareigas laikinai pavesta eiti atitinkamiems specialistams. Artimiausiu metu bus paskelbti konkursai ved?jo pareigoms uimti net 6 skyriuose: Centralizuotos buhalterin?s apskaitos, Kaimo reikal?, Socialin?s paramos, Architekt?ros ir teritorij? planavimo, Strateginio planavimo ir projekt? valdymo bei Teis?s, personalo ir civilin?s metrikacijos.

Reorganizuoti skyriai

Kai kurie Savivaldyb?s administracijos skyriai permain? iveng?: visos Vaiko teisi? apsaugos skyriaus darbuotojos iliko savo darbo vietose, reorganizacija nepaliet? ir Centralizuoto vidaus audito skyriaus. Socialin?s paramos skyriaus ved?jo funkcijos laikinai pavestos vyr. specialistei L. Laugalienei, o buvusiai ved?jai A. Palekienei pasi?lytos vyr. specialist?s pareigos.Dalis darbuotoj? sutiko pereiti ? kitus skyrius, kaip antai L. Mel?ien? paliko Centralizuotos buhalterin?s apskaitos skyriaus ved?jos post? ir tapo Biudeto ir finansin?s analiz?s skyri? vyr. specialiste. Pasak mero, dabartin? Biudeto skyriaus ved?ja A. Krivickien? jau yra pensinio amiaus ir planuoja ieiti ? utarnaut? poils?, tod?l jai ruoiama pamaina. ? io skyriaus ved?jos post? pretenduoja dvi specialist?s – min?toji L. Mel?ien? arba I. Juknevi?ien?, nelygu, kuri geriau perims dabartin?s ved?jos sukaupt? patirt?.

Teis?s ir personalo skyrius sujungtas su Civilin?s metrikacijos skyriumi, jame darbuosis naujas teisininkas Andrius Petrukevi?ius, iki iol dirb?s LR Seime, jam paskirtas tarnybinis butas. Mero odiais tariant, naujasis teisininkas Raseiniuose ?velg? didesnes perspektyvas nei Vilniuje. ? vien? sujungti ir Bendr?j? reikal? bei
Informacini? technologij? skyriai, ved?jo pareigose liko R. Simonavi?ius. iame skyriuje atsisakyta vienos archyvo darbuotojos, sarg?, suma?jo valytoj?, taip pat
atleista A. Palubinskien?, vyr. specialist?, protokolavusi tarybos pos?dius. A. Loyt? band? paaikinti, kad nuo iol pos?di? protokolais tur?s pasir?pinti Mero tarnyba, ta?iau meras d?josi labai nustebintas tokios naujienos ir usimin?, kad i nata ko gero atiteks administracijos kalbos tvarkytojai.

Apkarpytas vietimo, kult?ros ir ugdymo skyrius, jame liko 5 darbuotojai atleista vyr. specialist? A. Cic?nien?, o A. Pagarauskaitei pasi?lytos kokyb?s vadybos vyr.
specialist?s pareigos.

Vietinio ?kio ir turto valdymo skyriui ir toliau ved?jaus R. Pareigis. iame skyriuje i pareig? atleistas vyr. specialistas G. Dukauskas, viena darbuotoja atkelta i Strateginio planavimo skyriaus. Kadangi didel? dalis vykdom? projekt? susij? su statybomis, ? Vietinio ?kio ir turto valdymo skyri? planuojama priimti specialist?, turint? statybin? isilavinim?.

Architekt?ros ir teritorij? planavimo skyriaus ved?jo pareigas laikinai eina vyr. architektas A. Mockus. Kaip inome, K. Kriktanait? prie kelet? savai?i? ? post? paliko savo noru. I pareig? atleista vyr. specialist? kult?ros vertybi? apsaugai G. Pe?kaitien?. Administracijos direktor? tvirtino suprantanti, kokia svarbi sritis yra kult?ros paveldas, ta?iau ji tikisi, kad labai greitai pavyks atrasti specialist? iai niai upildyti. Taip pat atleistas V. Orekauskas, vienas i dviej? iameskyriuje dirbusi? ekolog?. Manoma, kad visais ekologiniais reikalais pasir?pins vyresn. specialist? V. Kundrotien?.

em?s ?kio ir kaimo pl?tros skyriui laikinai vadovauja melioracijos specialistas V. Bacys. Meras teig?, kad ateityje didelis d?mesys bus skiriamas melioracijos projektams, tod?l skelbiant konkurs? ved?jo pareigoms uimti vienas i reikalavim? – auktasis melioratoriaus isilavinimas. Daug aistr? visuomen?je, o ypa? -tarp ?kinink?, suk?l? A. ukausko atleidimas i ved?jo pareig?. Meras tikino, kad A. ukauskui buvo pasi?lytos specialisto pareigos, paliekant t? pat? atlyginim?, ta?iau jis pasi?lymo atsisak? ir met? valstyb?s karjeros tarnyb?. I pareig? atleisti specialistai A. Bartkus ir R. Orekauskien?. Skyri? papild? vyr. specialist? L. Sirvidien?, iki iol dirbusi Strateginio planavimo skyriuje. Anot administracijos direktor?s, L. Sirvidien? tiesiogiai dirba su kaim? bendruomen?mis, kaimo pl?tros programos projektais, tod?l toks ingsnis buvo logikas.

Strateginio planavimo ir projekt? valdymo skyriaus ved?jo vieta kol kas laisva, iame skyriuje liko dirbti 3 specialistai. Kadangi buvo panaikintas Vie?j? pirkim? skyrius, i darbo atleista D. Milaauskien?, o vyr. specialist? D. Banien? nuo iol dirbs Strateginio planavimo ir projekt? valdymo skyriuje.

Rajono vadov? teigimu, i pareig? atleisti specialistai netur?jo tinkamo isilavinimo, jiems tr?ko kompetencijos arba jau buvo pereng? pensinio amiaus rib?. Liaudyje teko gird?ti kalb?, neva kai kurie valstyb?s karjeros tarnautojai i darbo buvo atleisti neteis?tai, tod?l ketina kreiptis ? teism?.

Tikisi sutaupyti

Konkre?ios sumos, kiek Savivaldybei atsieis administracijos pertvarka, A. Loyt? ne?vardijo: galb?t kai kurie i pareig? atleisti valstyb?s tarnautojai netrukus susiras
darb? ir jiems nebereik?s mok?ti ieitini? kompensacij?. Nemenk? sum? teks pakloti imokoms u nepanaudotas atostogas, nes nemaa dalis darbuotoj? buvo ?prat? met? metais neatostogauti. Pasak mero, i? yd? reik?s igyvendinti, nes yra toki? asmen?, kuriems imokos vien u nepanaudotas atostogas siekia net 16 000 Lt.

Administracijos direktor? A. Loyt? nusiteikusi optimistikai. Jos preliminariais skai?iavimais, jau kit?met, 2012-aisiais, pavyks sutaupyti daugiau, nei dabar bus ileista administracijos strukt?ros pertvarkai.

4 Komentarai

 1. Klausimas naujam juristui

  2011-11-10 21:21

  ” Pasak A. Loyt?s, atlikus neeilin? vertinim?, I. Antanaitienei buvo pakelta tarnybin? kategorija, taigi kandidat? atitiko visus reikalavimus ioms pareigoms uimti.”
  Darbuotojui papraius uimti auktesnes pareigas, gali b?ti atliekama neeilin? atestacija ir si?loma darbdaviui paauktinti pareigose.
  Kategorija yra suteikiama pareigybei, o ne mogui, kuri atestacijos metu negali b?ti pakelta.
  “Antrajam, vietimo ir socialini? reikal? departamentui, laikinai vadovaus Regina Petreikien?, iki iol laikinai ?jusi Kult?ros, vietimo, sporto ir jaunimo reikal? skyriaus ved?jos pareigas”
  Prie atliekant neeilin? atestacij? norint paauktinti pareigose, ponia Regina tur?ti patapti vyriausiaja specialiste. Na, vertas d?mesio karjeros uolis. Kas turi toki? kompetencij??
  ?statymas darbdaviui numato prievol? ileisti valstyb?s tarnautoj? kiekvienais darbo metais.

 2. kitas klausimas

  2011-11-11 11:26

  Rasein? savivaldyb?je- vsio zakono. Ber kai juristas vertint? darbuotoj? atleidim? nedarbingumo metu. Kaip pavadinti tok? atleidim?, kai darbuotojas ne paskubom papra? trumpalaikio biuletenio, o yra rimtas ir gan sunkus ligonis, ta?iau buvo atleistas? Ar tokie dalykai Lietuvoje jau galimi?

 3. Pasteb?jimas

  2011-11-17 10:33

  Savivaldyb?s valdininkai virija savo ?galiojimus. Visikai neskiria kas yra valstyb?s ir kas savivaldyb?s l?os.. Nesuvokiama kas yra valstyb?s deleguotos funkcijos.

 4. Skelbimas

  2011-11-17 18:11

  Raau straipsnius ‘skaitytoj? laikai’ skyrelyje. Galiu pask?sti ne?tinkan?ius darbuotojus kaip pasakys krik?ionis S.Vai?ius. Galiu pasirayti moterikais ir vyrikais vardais. Atlyginimas pagal susitarim?, priklausomai nuo vie?j? pirkim? atkat? ir kontrabandos sraut?.