eimininkes terorizuoja maistin?s kandys

Versija spausdinimui

Kristina BENDI?T?

? redakcij? uklydo jauna porel?, neina pakeliu aviini? dribsni? su diovintais vaisiais. i?r?kite, k? pasteb?jome pakuot?je, rod? jie ? sparnuot? pilk? gyv? lyg drugel?, lyg kand?, smagiai nardant? tarp dribsni? dar neatpl?tame polietileniniame maielyje. Kruop? gauname i Carito, ir tai jau ne pirmas kartas, kai manuose, ryiuose ar kitose kruopose po kurio laiko aptinkame gyv? pried?. Ant pakelio aikiai mat?si ?muta galiojimo data 2012 03 13.

Kruopos su gyvaisiais priedais

Pla?iai paskleid?me ini? apie ? nutikim?. Va tada ir prasid?jo: pa?stamos vielybosios eiminink?s viena per kit? ?m? pasakoti neseniai irgi imetusios ne vien? pakel? ?vairi? kruop? man?, griki?, ryi?, irni?, aviini? dribsni?. Jos sak?, kad parduotuv?je pirktuose ir net neprapl?tuose pakeliuose po savait?s ar keli? pasteb?jo skylu?i?, o viduje arba maistin?s kandys spurd?jo, arba rudagalv?s baltos kirm?lait?s rang?si. Toks pat likimas itiko ir biriuosius produktus, supiltus ? tam skirt? tar?. Daugelis pa?stam? prisipaino, kad jau pavargo kovoti su kirminais ir sparnuotais gyviais, ner?pestingai laigan?iais po virtuv? ir nerian?iais po spinteles. Atrodo, ime?iau visus parazit? privisusius produktus, variai ivaliau spinteles, indelius iploviau, vieiai nusipirkau kruop? ir v?l tas pats, po dviej? savai?i? v?l spie?ius kandi? lakioja, – u galvos susi?musi b?dojo verslinink? R. Sarg?lyt?.

Netrukus redakcija sulauk? dar daugiau gyv? ?rodym?: jauna mama J?rat? Z. atgabeno pakel? man?, kuriuose aikiai mat?si lervu?i? suverpti voratinkliukai, o nam?
eiminink? Vaida G. atne? ? stiklin? indel? supiltas man? kruopas, kuriose so?ias dieneles leido riebios kirm?lait?s.

Moterys pasiguod?, kad g?dijosiapie tai prabilti: k? mon?s pamanys, kad nevalos esame, kirm?l?mis ap?j? gyvename…

Akcij? aukos?

Atrodo, ?vairios kruopos ilgai negendantis produktas. Karo ?baugintos m?s? senol?s pal?p?se ir sand?liukuose tur?davo sukaupusios nemenkas i? produkt? atsargas, ta?iau, kiek atmintis siekia, toki? siurpriz? retai tepasitaikydavo. M?s? karta karo nepamena, bet nuolat augan?ios maisto kainos norom nenorom ver?ia per vadinam?sias akcijas nusipirkti daugiau ilgai negendan?i? biri?j? produkt?. Ta?iau ar tikrai nedarome klaidos, ?vairi? akcij? metu pirkdami daugyb? pigesni? produkt?, kuriuos v?liau imetame ir perkame kitus.

Negalime atmesti prielaidos, kad prekybininkai ? akcijas imeta b?tent ?tartinus produktus.

Rezultatai nepaguod?

Visgi kas kaltas, kad ?vairiose kruopose tarpsta parazitai: gamintojai, pakuotojai, prekybininkai, o gal mes patys? Alio, Raseini? urnalistai nieko nelauk? su kruopomis nugurn?jo ? Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyb?, pas pat? virinink? Henrik? Medveck?, kuris maloniai pri?m? sukirmijusias kruopas ir ad?jo praneti tyrim? rezultatus. Po savait?s v?l apsilank? Raseini? VMVT nieko paguodian?io neigirdome. Pasak tarnybos virininko, tiek aviiniuose dribsniuose suvaisiais, tiek man? kruopose buvo aptikta maistini? kandi? lervu?i?. Man? kruopose akivaizdiai buvo rastos kirm?lait?s. Deja, kruopas atneusi moteris ?ekio nebuvo isaugojusi ir nebeatsimin?, kuriame prekybos centre jas pirko. Raseini? VMVT inspektoriai patikrino Norfos ir Maximos prekybos centrus, ta?iau produkt? su tos partijos numeriu nerado. Parduotuv?se srautai dideli ir prek?s ilgai neusistovi, tod?l jei mogus kreipiasi d?l nekokybiko produkto prab?gus daugiau laiko, labai sunku rasti tos pa?ios partijos usilikusi? preki?, nuoirdiai ypsodamas aikino H. Medveckas. Jei mogus ?sigijo nekokybik? produkt?,
tur?t? kreiptis nedelsdamas, kol parduotuv?je dar yra tos partijos liku?i?. Mes t? pa?i? dien? nuvykstame ? prekybos viet?, imame m?ginius, siun?iame juos ? Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorij? ir remdamiesi gautu atsakymu priimame sprendimus. Jei partija jau b?na iparduota, net ir akivaizdiai matydami, kad vartotojo atnetas maisto produktas neatitinka saugos reikalavim?, mes negalime sustabdyti kad ir to paties gamintojo, bet jau kitos partijos produkt? prekybos.

Pasak H. Medvecko, d?l nekokybik? aviini? dribsni? buvo kreiptasi ? Carit?, ta?iau paaik?jo, kad i siunta remtiniems asmenims idalinta liepos m?nes?. Carito
darbuotojai teig? d?l jos negav? nei vieno nusiskundimo. Kadangi jau buvo pra?j? 3 m?nesiai, sunku pasakyti, i kur dribsniuose atsirado parazit?. Carito maisto dalijim? organizuoja em?s ?kio ministerija, ir visi produktai prie dalijim? patikrinami laboratorijose.

I kur jos atsiranda?

Atsekti grand?, kada ir kur kruopose apsigyveno kirm?lait?s, sunku, ? pakuotes jos patenka per maiausius plyelius: gali prasibrauti ? polietilenin? pakel? ir paties vartotojo namuose, ir prekybos vietoje, ir transportuojant, parazit? ukrato gali b?ti ir pas pakuotojus ar gamintojus. Pasak Raseini? VMVT virininko, maistini?
kandi? b?davo visada tai ne naujas gyv?nas, tod?l sand?liai, aruodai, kur laikomos kruopos, yra ivalomi ir dezinfekuojami po kiekvienos partijos realizavimo.
Kruop? perdirbimo, fasavimo ?mon?s taip pat privalo nuolat patikrinti laboratorikai m?ginius, ?sitikinti, kad sand?liai tinkamai paruoti. Maistiniams parazitams daugintis utenka 1518 laipsni? ilumos, ta?iau esant auktesnei temperat?rai jie veisiasi dar spar?iau.

Kaip su jomis kovoti?

Jei taip atsitiko, kad maisto produktuose ?siveis? parazit?, sunaikinkite ukr?stus produktus, variai ivalykite patalpas, spinteles, indus, i?r?kite, kad nesikaupt?
dr?gm?, o ?sigij? nauj? produkt?, isaugokite ?ekius ir nepamirkite nuolat patikrinti, kaip laikosi naujai pirktos kruopos. Namuose galima naudoti naftalin?, nes jo kvapo kandys tiek drabuin?s, tiek maistin?s nem?gsta. Ta?iau io kvapo ilgainiui gali prisigerti ir maisto produktai. Anot H. Medvecko, maistin?s kandys realaus
pavojaus mogaus sveikatai nekelia jei kruopos nuplaunamos ir termikai apdorojamos, pilve kirminai nuo to neusiveis, ta?iau vien jau vaizdas atgrasus sunku
pasiryti valgyti produkt?, kuriame k? tik ropin?jo gyvi priedai.

Pranekite nedelsdami

Raseini? VMVT virininkas H. Medveckas pataria: jei pirk?jas ?sigijo nekokybik? produkt?, tegul nedelsdamas kreipiasi ? Raseini? VMVT tel.: 70712, 70726 arba
skambina tiesiai ? Valstybin? maisto veterinarijos tarnyb? nemokama linija, kuri veikia itis? par? visomis savait?s dienomis tel. 8-800 40403 tereikia pasakyti,
kur, kada ir koks nekokybikas produktas buvo ?sigytas. Jei besikreipiantis asmuo paliks savo kontaktus, tarnybos specialistai informuos apie rezultatus. Konfidencialumas garantuojamas.

Komentarų nėra