S?km? respublikiniame konkurse

Versija spausdinimui

Vasario 23 dien? Kauno Juozo Gruodio konservatorijoje vyko respublikinis solfedio konkursas Kaunas 2013. J? organizavo ir pareng? LR vietimo ir mokslo ministerija bei Kauno Juozo Gruodio konservatorija. Pagrindinis konkurso tikslas skatinti mokini? mokymosi motyvacij? ir susidom?jim? solfedio ir muzikos teorijos dalyku, ugdyti mokini? k?rybikum?, sudaryti galimyb? mokytojams pasidalinti profesine patirtimi.

Konkurse dalyvavo Vilniaus, Kauno, Klaip?dos, Alytaus, Marijampol?s, Utenos, Druskinink?, Ukmerg?s, K?daini?, Raseini?, Jonavos, Vilkavikio muzikos ir meno mokykl? mokiniai. Konkursas vyko dviejuose pogrupiuose: I pogrupis pagrindinio muzikinio ugdymo keliam?j? klasi? mokiniai, II pogrupis pagrindinio muzikinio ugdymo baigiam?j? klasi? mokiniai. Pastarajame pogrupyje dalyvavo ir Raseini? meno mokyklos smuiko 7klas?s mokin? Aust?ja Pranck?nait?, kuri? konkursui pareng? solfedio mokytoja metodinink? Vijoleta Volungien?.
Aust?ja iame konkurse dalyvavo jau antr? kart?. Ji labai gabi, darbti, k?rybinga mokin?. Ruoiantis konkursui teko padirb?ti papildomai ne vien? valand?, ta?iau Aust?ja mielai atvaiuodavo i Betygalos ? usi?mimus, daug dirbo savarankikai. Jos pastangos buvo ?vertintos antros vietos laureato diplomu. Mokytoja V. Volungien? suav?ta savo ugdytin?s pasiekimu. Juk teko varytis su didi?j? miest? mokykl? mokiniais. Aust?ja uduotis atliko labai susikaupusi, kruop?iai, tod?l parod? geriausias inias.

V. Volungien? diaugiasi galimybe konkurso metu susitikti su kit? respublikos muzikos ir meno mokykl? muzikos teorijos mokytojais, pasidalinti ger?ja darbo patirtimi, patobulinti savo kompetencijas, pabendrauti neformalioje aplinkoje.D?kojame Aust?jos t?veliui Remigijui Pranck?nui, kuris savo automobiliu nuve? ? Kaun? Aust?j? ir jos mokytoj?.

Birut? Galdikien?,
Raseini? meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Komentarų nėra