S?kminga akimirka scenoje

Versija spausdinimui

Vasario pabaigoje Alytaus rajono meno ir sporto mokykloje (Dauguose) vyko deimtasis jubiliejinis respublikinis muzikos ir meno mokykl? jaun?j? pianist? seminaraskonkursas Linksmos natos, kurio metu mokiniai atliko po vien? laisvai pasirinkt? virtuozinio anro k?rin? (diazin? ar technin? pjes?etiud?). Konkurse dalyvavo trisdeimt devyni jaunieji pianistai i Alytaus, Elektr?n?, Jiezno, Lazdij?, Prien?, Var?nos miest? meno ir muzikos mokykl? bei Raseini? meno mokyklos Ariogalos filialo. Juos ruo? dvideimt atuoni mokytojai. Konkurso pradia buvo ?sp?dinga: muzikos fanfar? gars? fone nuskamb?jusi diktoriaus sveikinimo kalba prane? vis? dalyvaujan?i? meno ir muzikos mokykl? jaunuosius atlik?jus bei paskelb? renginio pradi?. S?km?s link?jo ir seminaro-konkurso sumanytoja bei koordinator? vyresnioji mokytoja Joana Laugalien?. Ji pristat? vertinimo komisij?: Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos Liepait?s fortepijono vyr. mokytoj? Sigit? D?d?nien?, Alytaus muzikos mokyklos mokytoj? metodinink? Vit? Naujikien?, Alytaus rajono meno ir sporto mokyklos direktor? Iren? Abramavi?ien?.

Po ikilmingo konkurso atidarymo vyko dalyvi? perklausos. Pirmoje koncerto dalyje savo meistrikum? demonstravo vienuolika pirmos kategorijos pirm?-tre?i? klasi? atlik?j?. Paskelbtos pertraukos metu iuri aptar? rezultatus, rinko geriausius atlik?jus. O konkurso dalyviai gal?jo m?gautis tortu, kuris savo forma buvo panaus ? tikr? fortepijon?. Pad?kos ratais buvo apdovanoti pirmos kategorijos visi konkurso dalyviai ir paskelbti laureatai.

Konkurs? t?s? antros kategorijos ketvirt?-septint? klasi? jaunieji pianistai (dvideimt atuoni atlik?jai). Tarp j? savo pirt? miklum?, k?rinio interpretavim? demonstravo ir Raseini? meno mokyklos Ariogalos filialo penktos klas?s mokin? Skaist? Jurkaityt?. Ji atliko kompozitoriaus Denio Aleksanderio virtuozin? pjes? Kelion? Oregono takais ir peln? antros vietos diplom?. J? konkursui ruo? mokytoja Diuljeta Banien?.

Konkurse tarp vyresni? klasi? vyravo ymiai didesn? kova. ?sp?dinga buvo ir konkurso Linksmoji nata programos baigiamoji dalis: mokytojai tur?jo galimyb? tobulinti savo kompetencijas seminare bei steb?ti atviras mokytoj? S. D?d?nien?s, V. Naujikien?s pamokas, diskutuoti. Tuo metu mokiniai dalyvavo lankstymo i popieriaus usi?mime Improvizacija linksmai, kur? ved? dail?s mokytojas Evaldas Ostrauskas.

Renginys paliko neidildomus ?sp?dius. Skaist? nesl?p? diaugsmo savo pasiektu rezultatu ir atviraudama kalb?jo, kad jai diaugsm? teikia kiekviena praleista akimirka scenoje. S?kmingu dukters pasirodymu Dauguose diaug?si ir Skaist?s mama Genovait? Jurkaitien?, kuri buvo gera mokytojos pagalbinink? vykstant ? konkurs?.

Komentarų nėra