Senatv? ypsosi gyvenimui

Versija spausdinimui

Nijol? PETROI?T?

K? tik 96-?j? gimtadien? atventusios Onos Karpinait?s visi pasivaik?iojimai telpa ? du marrutus: ? bany?i? ir ? iluvos kapines, kuriose jos laukia ten atgul? artimieji. Ta?iau tai nereikia, jog guviai senutei tik tiek ir ter?pi. Tad prie ilto sienpe?iaus kalbam?s su ja apie visk?:

apie rinkimus

Tai labai svarbus ?vykis, nes tada ir tokie kaip a prisimenami. A tada esu tautos balsas, o tai, pasak poeto, skamba ididiai. Bet kalbant rim?iau, tai su kiekvienais rinkimais jie tampa vis li?dnesni. Gal bent j?s inot, kiek iuo metu partij? Lietuvoje yra? Kiek vien krik?ionikais pavadinimais j? prisik?r?! Ar ne keturios? Krik?ionybe it kokiu lapu dabar kiekvien? m?l? dengia. Amerikoj, kur viename jos name ko ne visa Lietuva sutilpt?, utenka respublikon? ir demokrat?. Ir viskas yra aiku kaip dvi rankos: kair?, dein?. O pas mus? Ir kaip jie laksto per partijas, kaip avis ? uodeg? ?kirpta. Vien?dien cirkininkai, kit?dien – jau krik?ionys. Perb?g?liams i viso reik?t? drausti dalyvauti rinkimuose, nes tokie mon?s yra be nuomon?s, kur v?jas pu?ia, ? t? pus? ir linksta. Pagal Karo lauko ?statym? perb?g?lius abi pus?s audydavo. O dabar, kaip girdiu, jau ir teist?j? visa banda eina. Bet sako, anuos i s?ra? jau imet?, tod?l tik?tina, jog atsiras kalini? partija.
O k?: Krik?ionys kaliniai juk graiai skamba? Smagu bent tiek, kad tarp bandiusi?j? ? rinkimus prasmukti teist?j? tradicin?s partijos liko uodegoje. Laikratyje skai?iau, kad tokiais lyderiais tapo paksiniai, t.y. partijos Tvarka ir teisingumas atstovai (55) bei darbie?iai
(38).

apie kriz?

Parodykit man, kaip ta kriz? atrodo. Gal tod?l, kad maai i nam? teieinu, per iem? net bany?ion nenup?dinu, a jos nesutinku. Visi apie j? neka, r?kia, o kas realiai j? mat?? Nors mano pensija yra minimali, bet prasikals?iau Dievui sakydama, kad jos man neutenka. Smetonos laikais jokios jos nebuvo. A gimiau 1915 metais, du baisius karus pragyvenau, pokario ir kitoki? suiru?i? baisybes ma?iau ir u tai sakau: nevarykit Dievo ? med?, nes paskui neikelsit JO. Jei ir yra Lietuvoje kriz?, tai tik proto ir s?in?s. Sako, pensininkams labai sunku gyventi. O kod?l sunku? Pensij? atnea, socialin? darbuotoj? pagelb?ti atsiun?ia. O kiek ?ia senam mogui ir tereikia. inoma, maa bus pensija, jei i jos reik?s vaikus ir an?kus ilaikyti, bet pensija ne tam juk mokama.

apie kainas

Sakot, kyla maisto kainos? Gerai, kad kyla. Gal pagaliau mon?s atsimins, kad ant em?s gyvena. A, imtamet?, dar savo bulviki?, morkiuk? usiauginu, savo agurk? griauiu, o jaunos moterys it stainin?s po langais dilg?les augina, savo svog?no laiko neturi. Tik laukia dantis iiepusios, kada paalp? atne. Ir visuomet keiks, kad per maai gavo. Kur tai matyta, kad kaimo mogus, o dar tur?damas pulk? vaik?, karv?s nelaikyt?, pariuko nenusipen?t?? Ipaikino valdia mones su paalpom, oi ipaikino, velt?di? priaugino. N? cento negalima duoti u dyk?, j? usidirbti reikia, o tada ir kainos nekils. Dirbkit, pakustvos, ir nereik?s ? svetim? ger? dant? iepti, ir parduotuv?se brangiai mok?ti. Visuomet verk? duonel? tinginio valgoma.

apie suk?ius

Va tuos brudus tai reikia naikinti. An?dien ?virsta ? mano trobel? tokia moterikait?: sako, j?s man tiek nemalonum? pridar?t, buvo jums paskirta ir man?, ir cukraus, ir dar kako. Bet j?s neatsi?m?t ir dabar turiu jums 180 lit? atiduoti. Ir kia man 200 lit?, girdi, 20 lit?
gr?os reikia. Bet a atsakiau, jog ji sau pasilikt? ir kruopas, ir pinigus, nes man nieko nereikia. Dar nor?jo pensinink?s paym?jim? ipeti, bet a ? kalbas nesileidau. Tada ji tarsi pyktel?jo, sako, gerai, jei jau itaip, einu pinig? ikeisti ir atneiu. Tebekei?ia iki iol. A jos b??iau n? ne?sileidusi, bet pagalvojau, jog mano glob?j?l? Elenyt? at?jo. Matyt, beg?d? galvojo, jog a sena ir ne?tarsiu klastos, nor?jo pamatyti, kur pinigin? laikau. Net baisu, kaip senukus tokie suk?iai maudo.

apie meil?

Meil? tai grau, myl?ti reikia. Bet mane patys vyrai nuo meil?s atald?. Tuo metu, kai prad?jau apie meil? nutuokti, nety?ia nugirdau dviej? vyr? pokalb?. Jie gyr?si savo nakties nuotykiais. Ir man taip bjauru pasidar?. Dabarties psichologai sakyt?, jog gavau ok?.
V?liau ma?iau ir savo draugi? nutek?jimo laim?. O apie dabartines santuokas k? ir bekalb?t… eimos isidraskiusios, vaikai be t?vo auga, danai ir mamos unkeliais pasuka. Steb?dama i alies eimynini? laimi? nuotrupas, niekada nesigail?jau likusi viena. Nebus kam
verkti mirus, o kadangi turt? nesusikroviau, tai nebus kam ir d?l jo pl?ytis. Bet turiu visko, ko man reikia.

apie mirt?

Kiekvien? vakar? Dievo papraau ramios nakties ir lengvos mirties. Mirties nebijau, netgi laukiu. Kod?l? Ogi ?domu, kas u tos ribos yra. ioje em?je a jau visk? patyriau, tad ko ?ia besitrinti. Visiems sakau, kad man mirus nenet? g?li?. G?l?s man labai patinka, a jas labai myliu. Matai it? ro?? J? man seni?nas padovanojo, kai man buvo 90. O itas, kai sukako 95-eri. Susidiovinau ir turiu atminim?. Matai, kaip graiai sudi?vo? G?les reikia dovanoti, kol dar akys mato, kol irdis jomis gali diaugtis, o po mirties g?les mon?s nea tik d?lsavo pa?i? fanaberijos.

apie norus

Nor??iau gauti padidinam?j? stikl?, kad skaityti gal??iau. Turiu vien?, bet jis jau per silpnas man. Kain, ar jie visi vienodo stiprumo t?ra? Labai m?gstu skaityti, o akys jau aplibo. N?r ko nor?ti, viskas susid?vi. A nesuprantu toki? sen? moni?, kurie nori tokios sveikatos kaip jaunyst?j. Tokie jie gal ? Diev? netiki, nes antraip inot?, jog Dievas suk?r? mog?, bet ne amin?j? varikl?. Tiems, kurie nori kuo ilgiau sveiki ilikti, galiu patarti: ypsokit?s gyvenimui ir gyvenimas ypsosis jums. Ne tokias negandas lietuviai atlaik?, atlaikys ir iuolaikines. Tik i kalini? krik?ionikosios partijos nieko neberinkite ? valdi?, neprileiskite j? prie lovio, imokite vien?kart atsirinkti. O jei manote, jog a labai sena, tai inokit, jog viskas taip neseniai buvo…

3 Komentarai

 1. Dana

  2011-02-17 15:19

  Smagu, kai Dievas leidia sulaukti tokios graios senatv?s. Sen? daug, bet itaip protaujan?i? tikrai vienetai. Palink?kim tai mo?iutei 100.

 2. Aldona

  2011-02-17 17:20

  Pa?stu On?. Smarki buvo anuomet, tokia ir dabar. Ji tikrai moka ypsotis gyevnimui. Daugiau apie tokius mones raykit.

 3. kaimyn?

  2011-02-17 20:27

  Labai teisingai senoji sako, pats velnias nebesusigaudys nei kiek t? partij?, nei kiek t? krik?ioni?. Dori ? rinkimus nebeina, o prie lovio visi “krik?ionys” peasi.