Septintojo aukimo tarybos startas

Versija spausdinimui

Kristina BENDI?T?

Balandio 11-osios rytmet? visi 25 naujai kadencijai irinkti tarybos nariai Savivaldyb?s pos?di? sal?je ild? nuo i?jusi?j? s?dim?j? vos sp?jusius atv?sti kr?slus. Pirmose gretose puikavosi partijos Tvarka ir teisingumas atstovai visi taryboje naujokai, tai eksparlamentaras Remigijus A?as su savo aviomis pad?j?jomis Aldona OnaRad?enko bei J?rate Garliauskiene, dailininkas-verslininkas Saulius Matelis, oumenas Edgaras Juka, zooininierius Algimantas Mielinis. Darniame b?relyje spiet?si koalicijos RASAI nariai – nenugalima uvies pramon?s komanda: Jordanas Kenstavi?ius, Kristina Bartkut?, ?eslovas Kenstavi?ius, Edita Bartuevi?i?t?, Regina Petrokien? ir vienintelis i j? ne uvininkas Vaclovas imaitis. (Raseini? padang?s vaigd?s leidia sp?ti, kad ateinantieji 4 metai bus gan?tinai palank?s gimusiems po uv? enklu. aut. pastaba). Kiek tol?liau vienu du kiurksojo visiems gerai pa?stami T?vyn?s s?jungos-Lietuvos krik?ioni? demokrat? atstovai Linas Dargevi?ius bei Sigitas Vai?ius.Kitapus sal?s marga opozicijos sanglauda: koalicijos Teisingas sprendimas atstovai Valdemaras Jacikas ir Darius Ulickas; seni politikos vilkai socialdemokratai Liudas Kavaliauskas, Ona Babonien?, Antanas Kil?auskas, Gediminas Kazys Galubauskas ir tarybos nario mandat? pelnytai v?l isikovoj?s Gintautas Mikolaitis; Darbo partijos nariai Romaldas Zubiela, Vaidas Kuzmarskis, Gitana Raimien? ir tarybos naujokas veterinaras Ri?ardas Bartkus.
Pirm?j? 7-ojo aukimo tarybos pos?d?, visiems oriai sugiedojus Lietuvos himn?, prad?jo Juridinio skyriaus ved?jas Virginijus Pocius. Jis suskubo praneti, kad baig?si ankstesn?s tarybos mero, vicemero, administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo ?galiojimai. Ta?iau prie pasineriant ? malon? post? pasiskirstymo s?kur? reik?jo atlikti b?tinus formalumus. Tarybos nariai alfabeto tvarka vienas po kito ididiai kop? trib?non, pad?j? rank? ant Konstitucijos prisiek? gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstitucij? ir ?statymus, s?iningai atlikti visas Savivaldyb?s tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksm?, paeidian?i? gyventoj? teises ir vieuosius interesus, rait? paraus, o V. Pocius nesl?pdamas ypsenos dosniai jiems dalijo tarybos nario mandatus, draugikus rankos paspaudimus, g?lytes. Mero postui pasi?lyti 4 kandidatai Raseini? rajono savivaldyb?s mero postui buvo pasi?lyti 4 kandidatai: Remigijus A?as, Darius Ulickas, ?eslovas Kenstavi?ius ir Linas Dargevi?ius. Du pastarieji tarybos nariai atsisak? garb?s kandidatuoti ? mero post?, taigi d?l rajono vadovo k?d?s nelygioje kovoje susirung? Remigijus A?as ir Darius Ulickas.

Kandidatas Nr. 1

Ateina koalicija, nusiteikusi rimtai dirbti t?sti prad?tus darbus ir ?gyvendinti naujus sumanymus, – prad?jo savo programin? kalb? R. A?as. Kandidatas sak? pasitikintis koalicijos partneriais, vertinantis j? strategin? m?stym?, o bendri planai ir siekiai brendo ne vienerius metus. R. A?as patikino, kad ir artimiausiu metu, ir ateityje bus daromi toli siekiantys darbai, kurie bus pastebimi ir po deimtme?i?, apie juos gal?s kalb?ti ateinan?ios kartos. Prad?j? dirbti Savivaldyb?je kakod?l galvojame, kad turime ulopyti tik vien? kit? gatv?s duob?, bet niekada nepagalvojame apie strateginius dalykus, kurie bus reikalingi miestui po 10, 20, 30 met?. Jei b?siu irinktas meru, tikrai stengsiuosi suburti ir pozicij?, ir opozicij? bendriems darbams, kurie ateityje b?t? teigiamai ?vertinami ir atsiliept? viso rajono ir miesto gyventoj? gerovei. Priadu vadovautis tokiais principais ir tikiuosi palaikymo ateities darbuose.

aibo turnyras

Opozicijos atstovai R. A?ui sureng? tikr? aibo turnyr?, kurio esm? kuo grei?iau teisingai atsakyti ? pateikt? klausim?.
O. Babonien?:- Tai kiek laiko j?s dirbsite rajono taryboje: iki Seimo rinkim? ar vis? kadencij??
R. A?as:
- Jei tik j?s man?s nenuversite, esu pasiruo?s dirbti vis? kadencij?, o jei Dievas pad?s, ir j?s pad?site, tai galb?t ir kit? kadencij?. G. Raimien?:
- Keli? moni? komanda dirbs mero tarnyboje, jei galite, ?vardinkite j? asmenybes ir kiek tai kainuos Savivaldyb?s biudetui?
R. A?as:
- Komanda bus tokia, kad rajono Savivaldyb?s biudetui kainuot? kuo maiau. Manau, kad merui n?ra tikslinga tur?ti apmokamus pad?j?jus, patar?jus jei b?siu irinktas, to atsisakysiu. Ta?iau ?sivaizduoju, kad tarybai aptarnauti b?t? reikalingas tarybos sekretorius, kuris b?t? profesionalas, kokybikai paruot? sprendim? projektus. Lauksiu pasi?lym? ir i pozicijos, ir i opozicijos, kas gal?t? tokioje vietoje dirbti. Su koalicijos partneriais esame aptar?, kad taupant savivaldyb?s l?as netikslingas yra ir administracijos direktoriaus pavaduotojo etatas.
V. Jacikas:
- Jums, kaip b?simam merui, tiek poi?riai, tiek moraliniai dalykai tur?t? b?ti labai svarb?s. Nor??iau, kad pakomentuotum?te savo odius, isakytus Lietuvos ryte 2009-06-15, kur j?s rekomendavote visai lietuvi? tautai perskaityti knyg? apie Hitler?. Tai vis d?lto ko mes tur?tum?me i jos pasimokyti?
R. A?as:
- A jums patar?iau t? knyg? perskaityti, manau, rastum?te ger? min?i?. O tai, kaip Lietuvos rytas interpretuoja vien? ar kit? pasakym?, a tikrai nenor??iau komentuoti, tai yra j? s?in?s reikalas. Gerbiu m?s? valstyb?s demokratinius procesus, spaudos laisv?. Kartais ji balansuoja ant ?statymo ribos, ta?iau visuomenei reikalingos visokios nuomon?s.
R. Zubiela:
- Kaip j?s vertinate politik? spaudim? stoti ? j?s? partij?, kad isaugot? savo darb?? Tai Rasos ebelskien?s atvejis. K? gal?tum?te paakyti?
R. A?as:
- Manau, kad nei vienas Raseini? savivaldyb?s tarnautojas iki savivaldos rinkim? nepatirdavo tokio spaudimo, kaip i Darbo partijos. Nenor??iau komentuoti j?s? veiksm?. inoma, visos partijos linkusios kompetentingus mones vilioti ? savo gretas, galb?t reik?t? atsisakyti tos ydingos praktikos. Bet jeigu j?s nediktuotum?te t? mad? rajone, mes turb?t taip nesielgtum?me.
G. Mikolaitis:
- Kaip vertinate j?s? s?rao nar?s Liepait?s darelio direktor?s Kavolien?s vadovaujamai ?staigai m?s? savivaldyb?s kontrolieri? surayt? akt? apie labai didelius sunaudot? darovi? kiekius?
R. A?as:
- Vertinu labai neigiamai, jeigu tai faktai, jei lems likimas, prad?j?s dirbti a susipainsiu su mediaga, dabar inau tik tiek, kiek iniasklaida rao. Tai vertinu labai neigiamai, tik gaila, kad pra?jusios kadencijos trij? m?nesi? valdia neisprend? ito klausimo.
V. Kuzmarskis:
- Praeitoje kadencijoje buvo labai atriai nagrin?jamas Autobus? parko klausimas. Ar buvote ?mon?s steig?jas ir akcininkas, i kurios buvo pirkti autobusai?
R. A?as:
- A?i?, kolega, kad j?s toliau vystote t? mint?. Kai j?s kartu su Romaldu dalyvavote teisme, tada jis sak?, kad rinkimai baigiasi, reik?t? visk? baigti. A manau, kad tai
buvo rinkim? kampanija, ir tas Kontrol?s komiteto pos?dis truput? politinio atspalvio tur?jo. O iaip tai apie mano akcijas j?s puikiai inote buvo vieas pareikimas
akcininku buvau 5 dienas, viskas buvo parodyta per televizij?, aprayta laikratyje.

Kandidatas Nr. 2

Antrasis kandidatas ? mero post? Darius Ulickas kalb?jo vos por? minu?i?. Jis taip pat ad?jo t?sti ankstesn?je kadencijoje prad?tus darbus, kaip prioritetines sritis iskyr? investicij? pritraukim?, sveikatos apsaugos utikrinim?, vietimo ?staig? b?kl?s ir ugdymo kokyb?s gerinim?. Jei tap?iau meru, nenusigr??iau nei nuo vieno tarybos nario, o vienas i mano svarbiausi? udavini? atskirti politikavim? nuo Savivaldyb?s administracijos darbo, nes tarybos nari? kiimasis ? administracijos darb? n?ra sveikas, – trumpai savo siekius id?st? kandidatas.

Balsavimo rezultatai staigmen? nepateik?

Tarybos nariai be joki? diskusij? prad?jo slapto balsavimo proced?r?. Plika akimi buvo matyti, kad abu kandidatai jaudinasi ir nerimauja, ta?iau balsavimo rezultatai staigmen? nepateik?. Po pusvalandio slapto balsavimo komisijos pirminink? A. O. Rad?enko paskelb? nugal?toj? rezultatu 14:11 Raseini? rajono savivaldyb?s meru irinktas Remigijus A?as.

Mero deinioji ranka tvirtas deinysis

Naujai ikeptas meras s?do pos?dio pirmininko vieton, skvarbiu erelio vilgsniu perskrod? sal? ir nieko nelaukdamas prane?, kad kitas darbotvark?s klausimas mero pavaduotojo rinkimai, ? ? post? si?lomas tarybos narys Sigitas Vai?ius.
Vienintelis kandidatas vicemero k?dei uimti prisipaino, kad formuojant valdan?i?j? daugum? T?vyn?s s?jungos-Lietuvos krik?ioni? demokrat? partijai buvo pasi?lytas vicemero postas. Pasak S. Vai?iaus, partijos taryba ioms pareigoms ketino deleguoti partijos pirminink? Lin? Dargevi?i?, ta?iau is atsisak? motyvuodamas, jog d?sto istorij? abiturientams ir prie egzaminus niekaip negali palikti savo mokini?. Eidamas ? ? post? nejau?iu diaugsmo, suprantu, kad laukia didiuliai darbai ir atsakomyb?, – atviravo kandidatas. Suprantu, kad reik?s iekoti finansini? resurs? prad?tiems darbams pabaigti ir naujiems prad?ti. S. Vai?ius sak? sieksi?s, kad po ketveri? met? Raseini? rajonas neb?t? minimas kaip turintis maiau-siai asfaltuot? keli?, taip pat pami-n?jo, kad b?tina ubaigti miesto parke prad?tus darbus, atnaujinti turgaviet?.
Esu tvirtas deinysis, kakas i politik? yra pasak?s, kad galvoju tik deiniu smegen? pusrutuliu,bet a galvoju abiem. Kitaip m?stan?i? moni? nelaikau savo prieais, stengsiuosi bendradarbiauti, tiek su pozicija, tiek su opozicija ir strategikai galvoti apie Raseini? rajono ateit?, – id?st? savo planus S. Vai?ius.
Tarybos narys D. Ulickas pasidom?jo, ar neatsitiks taip, kad pasibaigus abit?ros egzaminams vicemeru bus perrinktas Linas Dargevi?ius. S. Vai?ius atsak?, kad niekas neudraus to klausimo svarstyti, jei vietimo reikalai nebus tinkamai sprendiami:
Esu pedagogas, baig?s K?no kult?ros institut?, ta?iau nuo t? klausim? labai nutol?s, Linas Dargevi?ius iuo atveju u mane pranaesnis visa galva.
Tarybos nar? O. Babonien? nesl?p? atrios ironijos: Ar neatsitiks taip, kad vietimo, kult?ros ir kiti darbuotojai, kad dirbt? s?iningai, bus urakinami, o kilus gaisrui ikeldinami per langus?
Neklausykite, k? kalba bobu?i? radijas. J?s turite galvoje ?mon?, kurios akcij? a turiu. Gaisrui kilus durys nebuvo urakintos, paklauskite apie t? ?vyk? darbuotoj? ir suinosite, kaip viskas vyko i tikr?j?, – atsak? kandidatas.
Daugiau diskusij? d?l vicemero kandidat?ros nekilo, taigi ir v?l slaptas balsavimas. Ar bereikia min?ti, kad u Sigito Vai?iaus paskyrim? ? vicemero post? balsavo lygiai 14 tarybos nari?? Atsakingas mero pavaduotojo pareigas jis prad?s eiti nuo balandio 14 dienos.

Naujas administracijos direktorius senas pa?stamas

Visuomeninio jud?jimo RASAI ir dviej? partij? valdan?ioji koalicija yra apsisprendusi, kad ? administracijos direktoriaus post? kandidat? deleguoja RASAI, tod?l teikiu Dainiaus Baltruai?io kandidat?r? ? administracijos direktoriaus pareigas, – iskirtinai ramiai t?s? pos?d? meras.
Trib?non stojo viena i 2010 m. lapkri?io-gruodio m?n. perversmo auk? – vos prie ketvert? m?nesi? i administracijos direktoriaus posto iverstas kaunietis Dainius Baltruaitis, liaudyje pla?iai inomas kaip importinis direktorius.
Man sunku ir v?l stov?ti ioje trib?noje, – nesl?p? jaudulio D. Baltruaitis, – nes inau, koks sunkus darbas laukia. Lengva nebus, nes rinkiminius paadus tur?sime ?gyvendinti mes visi, net ir opozicijos atstovai, nes daugeliu atvej? j? rinkiminiai paadai sutapo su m?sikiais. D. Baltruaitis ?vardijo, kurias rajono problemas reikia spr?sti pirmiausia – tai ilumos kain? ma?jimas, miesto parko tvarkymas. Jis paym?jo, kad teks taupyti, peri?r?ti biudet?, optimizuoti katus. Ta?iau nuskamb?jo ir optimistin? gaida, kad resurs? tikrai yra ir bus galima sutaupyti vien? kit? milijon?, kurie bus investuojami ? rajon?. Esu nusivyl?s, kad kai kurie projektai, kurie man ieinant jau buvo arti pabaigos, iki iol dar nebaigti, taip pat nuvyl? kai kurie teismo sprendimai galb?t Savivaldyb?s juristai nedirbo taip, kaip reikia. Ta?iau tikiuosi dirbti taip, kad po ketveri? met? i? komand? visi atsimins kaip daug nuveikusi?, – atskleid? savo pla?ius umojus D. Baltruaitis. Tarybos narys V. Jacikas nesusilaik? nuo replikos: Dainiau, kaip visada lipi vis ant to paties gr?blio. Konstitucijoje aikiai yra parayta, kad teisingum? Lietuvoje vykdo teismas, o pats dabar puolei nusivilti teismais. Toks poi?ris administracijos direktoriui nedera. Ar j?s vis d?lto ruoiat?s vykdyti ?statymus nenusivildamas teismais??statymus privalo vykdyti visi, o teismo sprendim? vykdymas yra b?tinas. Ta?iau kitas dalykas asmenin? nuomon?, – trumpai atsak? D. Baltruaitis. Tarybos narys G. Mikolaitis taip pat udav? klausim? i teism? praktikos: J?s? ?sakymu buvo atleistas seni?nas. Kiek yra inoma,jis laim?jo teism? ir jam priteista gana nemaa suma. Ar j?s pasiruo?s t? sum? sugr?inti ? biudet?, kad neb?t? skriaudos Savivaldybei?
Teismo procesas dar nesibaig?, tod?l n?ra apie k? diskutuoti. Kiek inau, teismo sprendimas tur?t? b?ti apsk?stas, – nedaugodiavo D. Baltruaitis.
Tarybos nariai kandidato daugiau nebevargino klausimais, nes ir patys jaut?si ivarginti jau keturias valandas besit?sian?i? post? dalyb?. Slapto balsavimo rezultatai ir v?l parod?, kad 14 tarybos nari? Raseini? rajono savivaldyb?s administracijos direktoriaus kr?sle nori matyti Daini? Baltruait?. Tarybos sprendimu jam bus mokamas 20 procent? pareigybin?s algos dydio priedas, kadangi Savivaldyb?s administracijai D. Baltruaitis vadovaus vienui vienas be pavaduotojo, taigi jo darbo kr?vis bus nepakeliamai sunkus. ias pareigas jis prad?jo eiti nuo balandio 12 dienos.
Kad tik naujosios valdios rinkiminiai paadai nesud?l?t? stal?iuose, neibl?st? entuziazmas ?gyvendinti pla?ius umojus. Eiliniai rajono gyventojai tikisi, kad valdios vyrai ir moterys ateina?ius ketverius metus prisimins ne tik savo gimines, draugus, bendrapartie?ius, bet ir 10 Dievo ?sakym?.

3 Komentarai

 1. Ina

  2011-04-14 16:40

  Gerb, Baltruaiti, teismas priteise u priverstines pravaiktas d?l neteis?to atleidimo i darbo Seni?nui A,Rek?iui 42,1 t?kst. lit?, direktorei Augustaitienei 37,9 t?kst. lit?. Ar J?s asmenikai sugr?insite daugiau kaip 79 t?kst. lit? ? biudet?. Teismo proceso baigtis yra aiki – Savivaldyb? sk?s, praeis dar ne vienii metai, savivaldyb? pralaim?s bylas ir sumok?s delspinigius nuo priteisimo iki imok?jimo dienos 5 proc. nuo sumos metini? pal?kan?. Baltruaitis tokias pal?kanas jau mok?jo 2009-09-09, kalt? neiekojo ir nerado, trys ar keturi juristai, tai gal jie sumok?s, jei neimano ?statym??

 2. Logika

  2011-04-14 17:01

  Pagal A?? vicemeras Vai?ius bus atsakingas u ES pinig? pritraukim? ? rajon?. Kaip jis tuos pinigus pritrauks, jei UAB “Jogl?” mirusi nuo 1998 m. , UAB “Raseini? paslaugos” likviduojamos nuo 2002 met? ir niekaip nelikviduojamos, UAB “Regvila” siuv?jos galimai urakintos tod?l, kad nesuskai?iuot? nelegal?, k? gero padare UAB “Raseini? komunalin?s paslaugos” direktoriaus pavaduotojas? Ir kaip Registr? centras nebaudia pinigin?mis baudomis u tokias nuo 1998m., 2002m. finansini? ataskait?, akcinink? s?ra? neteikian?ias ?mones.

 3. i?rov?

  2011-04-14 21:26

  Ud?j? rank? ant Lietuvos Respublikos Pagrindinio ?statymo prisiekia milijonieriai varguoliams. Pasitikrinkite savo asmenines s?skaitas bankuose, gal kartais per klaid? buvo pervesti partijos r?m?j? pinigai, kurie tur?jo patekti ? speciali?j? rinkim? s?skait?. Tikrinti reik?t? prad?ti nuo 2007 met?. Galiu pad?ti.