e?lin? politika Raseinuose

Versija spausdinimui

Ar?nas DAMBRAUSKAS

Pasaulio banko duomenimis, pagal e?lin?s ekonomikos mastus Lietuva yra madaug per vidur? (64 ta) tarp 151 ali?. Tai viena i sri?i?, kurioje sugebame aplenkti tokias alis kaip veicarija, Austrija, Liuksemburgas.
Niekas neabejoja, kad e?lin? ekonomika yra blogai. O kaip b?t? galima vertinti e?lin? politik??
Akivaizdus e?lin?s politikos pavyzdys pra?jusi? savait? buvo pademonstruotas Raseiniuose, kai i Raseini? rajono savivaldyb?s administracijos direktoriaus pareig? buvo atleistas Dainius Baltruaitis.
Pos?dio dalis, kurioje buvo bandoma pagr?sti direktoriaus atleidimo b?tinyb?, neatskleid? nei vienos prieasties, galin?ios ?rodyti ar bent i dalies ?tikinti, kad D.Baltruaitis turi palikti direktoriaus k?d?.
Ties? sakant, visi inojo, kad tikrosios jo atleidimo prieastys slypi e?lyje: yra susijusios su politik? ambicijomis ir ukulisiniais interesais, kurie vieumoje nedemons truojami.
Kaip inoma, e?lio zona linkusi pl?stis, tod?l neatmetama galimyb?, kad i pareig? bus paalintas ir meras Petras Vebavi?ius. Apie tai savaitra?iui Alio, Raseiniai pasakojo ir atleistasis direktorius D. Baltruaitis.
Kod?l atleidimas gresia ir merui? Gal specialiosios tarnybos atskleid?, kad meras ?siv?l?s ? koki? nors korupcijos istorij? ar panaiai? Nieko tokio n?ra, nes galimo atleidimo prieastys e?lin?s.
Galima sakyti, kad politikai e?lyje jau?iasi kaip uvys vandenyje arba kaip kontrabandininkai nakties metu.
Vaizdiai kalbant, politikus mes matome tik madaug iki pus?s inirusius i e?lio, o visa kita j? esyb?s dalis skendi migloje: nesimato, ant kokio pagrindo jie stovi ir apskritai gal tai net n?ra joks pagrindas, o tiesiog m?lo kr?vel? arba kokio nors ?takingo veik?jo letena, ik?lusi politik? ? paviri?. Kai viskas skendi politin?je prieblandoje, atsiranda daug politini?
sp?lioni? ir prognozi?, kuri? patikimum? sunku nustatyti. Pavyzdiui, kalbama, kad D.Baltruaitis tapo politik? ambicij? ir ekonomini? interes? karo auka. Tas karas prasid?jo tuomet, kai vienas politikas paband? kitis ? miesto ilumos ?kio reikalus. Toks bandymas eimininkauti ?siutino savo ?tak? ilumos ?kyje labai nuomiai saugojan?io kito politiko interesus ir jis parod? gali?: pasisteng?, kad b?t? iverstas i k?d?s ? ilumos ?k? nos? bandan?io kiti politiko aplinkai priklausantis D.Baltruaitis.
Aptariamos ir kitos versijos. Gali b?ti, kad nuvertus D.Baltruait? (o v?liau galb?t ir mer?), prie rinkimus ? savivald? atsiras puiki trib?na pasireikti politik? grabylystei: laikinai paskirti nauji vadovai taps labai matomi ir, nebijodami atsakomyb?s, mon?ms gal?s aikinti, kiek jie daug b?t? gal?j? nuveikti, jei iuose postuose b?t? atsid?r? kadencijos pradioje.
inoma, neoficiali? prielaid? gvildenimas taip pat t?ra tiktai aidimas su e?liais.
Bandant ?sivaizduoti e?lini? aidim? sumanytojus, matyt, prasminga b?t? paklausti: o kas yra e?lin?s politikos Raseini? rajono taryboje naudos gav?jai? Matyt, tie, kurie balsavo u D.Baltruai?io paalinim? i pareig?. ioje proced?roje lemiamas tapo darbie?i? vaidmuo. Jie netik?tai pareik? pereinantys ? opozicij? ir taip suk?r? galimyb? iklibinti direktoriaus post?. Kaip matome, darbie?iai labai pasisteng?.
Bet kokia nauda i vis? t? abejotin? pastang? rink?jams? Rink?jai jau nebesusigaudo, su kuo bendrauja su politiku ar tik su jo e?liu.

Komentarų nėra