e?linei ekonomikai – aukso amius

Versija spausdinimui

Gytis Sad?nas

Saman?s gamintoj? skai?ius padvigub?jo

Pasak Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Raseini? r. policijos komisariato Vieosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio virininko pareigas l. e. Dariaus Jonai?io, dabar e?linei ekonomikai aukso amius.-Be abejo, sunkme?iu kritus pajamos ir did?jant skurdo mastams, smulki? vieojo gyvenimo norm? paeidim? tik gaus?ja. Kriz?s metu rajono mon?s bando lit? usidirbti ir i neteis?tos veiklos namin?s degtin?s gamybos bei tabako gamini? kontrabandos ir realizacijos. Suprantama, kad tokie ,,verslai yra nelegal?s ir policija ? tai reaguoja,- sak? D. Jonaitis.- Iaikinus, kas tai padar?, i tikr?j? paeid?jui yra taikoma gana grieta administracin? ar baudiamoji atsakomyb?.

Anot D. Jonai?io, jei anks?iau gav?s administracin? pinigin? nuobaud? paeid?jas dar sugeb?davo juokauti, tai sunkme?iu netgi tos pa?ios ?statymo numatyta tvarka skiriamos pinigin?s baudos jau ver?ia susim?styti. Lietuvos Respublikos administracini? teis?s paeidim? kodekso (LR ATPK) 177 str. 1 d. (Namin?s degtin?s, brogos arba kit? nam? gamybos stipri? alkoholini? g?rim? gaminimas, ?gijimas, laikymas, gabenimas ar realizavimas) numato baud? nuo 300 iki 1500 Lt. Antr? kart? per metus prasiengusiam paeid?jui u t? pat? padaryt? paeidim? skiriama bauda nuo 1500 iki 3000 Lt.

Pasak Vieosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio virininko pareigas l. e. D. Jonai?io, per pra?jusius metus rajone buvo nustatyti 62 namin?s degtin?s gamintojai ir pardav?jai. Tuo tarpu 2008 aisiais metais toki? paeid?j? buvo iaikinta tik 36. Pareig?no teigimu, negalima sakyti, kad besiver?ian?i? iuo nelegaliu verslu skai?ius Raseini? r. per pra?jusius metus iaugo beveik dvigubai. Tam didel? ?tak? tur?jo ir moni? pasitik?jimas policija, pareig?n? aktyvi veikla savo aptarnaujamose teritorijose ir prevencini? priemoni? gausa.

,,Galima sakyti, jog dabar kiekviena seni?nija turi po degtindar?. Saman?s fabrikai daniausia b?na ?rengiami mikuose, sunkiai privaiuojamose vietov?se, o nelegali? produkcij? degtindariai paprastai pardavin?ja tik savo pastoviems klientams. Tod?l pareig?nams demaskuoti namin?s fabrikus gana nelengva. Bet, nepaisant to, is darbas bus t?siamas. Mes saman?s gamintojams ir toliau neleisim ramiai gyventi,- tikino D. Jonaitis. Savaime suprantama, jog tok? namin?s degtin?s gamybos renesans? l?m? 2009 m. sausio 1 d. padidinti akciz? tarifai, taikomi visoms alkoholini? g?rim? grup?ms. D?l to ir ple?iasi neteis?ta pogrindin? alkoholini? g?rim? gamyba ir j? realizavimas. Analitikai nustat?, kad 2009 m. policijos paj?gos i nelegalios apyvartos i?m? net 657 proc. daugiau namin?s degtin?s ir 74 proc. daugiau raugo t. y. aliavos namin?s degtin?s gamybai.

?klampino kontrabandin?s cigaret?s

Kontrabandiniai r?kalai, jeigu juos gabenantys asmenys s?kmingai parvea i Rusijos ar Baltarusijos ? Lietuv?, kaip inia, nus?da taip pat rizikuoti nebijan?i? prekybinink? namuose, ?kiniuose pastatuose, prekybos kioskuose, turguose. ?ia pakel? cigare?i? galima nusipirkti madaug litu pigiau, negu jis kainuoja parduotuv?se. Kadangi r?kaliai link? savo maisto ikart pirkti po blok? ar du, jie, ?sigij? kontrabandini? cigare?i?, diaugiasi sutaup? deimtimis lit?.

Pasak pakalbinto raseinikio pono Juozo, dabar Lietuvos parduotuv?se jo m?gstam? cigare?i? pakelis kainuoja po 7 Lt. ,,Tokios pat sud?ties rusikos, tos kontrabandin?s, tik po 4 litus. Tod?l a ? cigaretes parduotuv?se jau seniai nesidairau,- atviravo raseinikis. Pasak Vieosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio virininko pareigas l. e. D. Jonai?io, pareig?nai gavo informacijos, kad Raseini? miesto turgelyje, Vilniaus gatv?je, prekiaujama kontrabandin?mis cigaret?mis. Vieosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio pareig?nai (apylink?s inspektoriai) Svaj?nas Deveika, Simas egdavi?ius ir Donatas Norkevi?ius nuvaiavo ? turgel? ios informacijos patikrinti. Prevencin? akcija buvo vykdoma tuo metu, kai turgaviet?je lankosi daugiausia pirk?j?. T?kart pareig?nams pavyko nustatyti net du neteis?tos prekybos atvejus.

Pas piliet? R. L. buvo rasti ir paimti 138 pakeliai Rusijos Federacijos banderol?mis paenklint? ?vairi? cigare?i?, kuri? bendra vert? siek? 985 Lt. R. L. buvo suraytas administracin?s teis?s paeidimo protokolas u akcizais apmokestinam? preki? laikym?, gabenim?, naudojim? ir realizavim? paeidiant nustatyt? tvark?. Raseini? apylink?s teismas j? nubaud? 1000 Lt bauda su 138 kontrabandini? cigare?i? pakeli? konfiskavimu.

Kitas kontrabandini? cigare?i? pardav?jas buvo su?iuptas vykdant prevencin? priemon? ,,Turgus.

,,Tikrinant turim? informacij? prie Vilniaus gatv?s 130 namo buvo patikrintas automobilis ,,Opel Astra, kuris priklauso pilie?iui A. . Jo automobilyje pareig?nai rado ir pa?m? 534 pakelius ?vairi? cigare?i? su rusiko ir baltarusiko pavyzdio banderol?mis. Aikinantis aplinkybes nustatyta, kad min?tos cigaret?s priklauso pilietei P. . iuo metu administracin? byla yra ruoiama pateikti teismui. Teismo sprendimas d?l io paeidimo artimiausiu metu bus priimtas,- atviravo D. Jonaitis.- Baudos u tokius paeidimus dabar labai didel?s, t?kstantin?s. ?vertinus cigare?i? vert?, pilie?iui gali b?ti skirta bauda nuo 5 iki 10 t?kst. su i? preki? konfiskavimu ir gabenimo priemon?s, kuria ios prek?s buvo neteis?tai gabenamos, konfiskavimu.

Pasak D. Jonai?io, ?sigaliojus naujoms taisykl?ms, dabar pareig?nai turi teis? patikrinti ?tartinas vietas (patalpas), patikrinti pilie?io krepius ar automobil?. ,,Net jeigu ir mogus atsisako, mes vis tiek turim teis? patikrinti ir ufiksuoti paeidim?,- aikino pareig?nas.

Vadovaujantis LR ATPK 163 str. akcizais apmokestinam? preki? laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas paeidiant nustatyt? tvark?, prekyba tokiomis prek?mis be banderoli? ar kit? speciali? enkl? arba su seno pavyzdio banderol?mis, neteis?tai laikom?, gabenam?, naudot? ar realizuot? preki? vert? virija penkiasdeimt minimali? gyvenimo lygi? (MGL), utraukia baud? nuo deimties t?kstan?i? iki dvideimties t?kstan?i? lit? su i? preki? konfiskavimu ir gabenimo priemon?s, kuria ios prek?s buvo neteis?tai gabenamos, konfiskavimu arba be jos konfiskavimo.

Kovoja su v?jo mal?nais

Kontrabandini? cigare?i? pardav?jus policininkai sako gaudantys aktyviai, ta?iau ? darb? vadina kova su v?jo mal?nais. ,,Stengiam?s nustatyti nam? gamybos alkoholini? g?rim?, skys?i? neteis?to perdirbimo, kit? vartojimo preki? nelegalios gamybos vietas, tikriname preki? realizavimo vietas, kad neteis?tai ? vidaus rink? patekusios prek?s neb?t? realizuojamos,- tikino pareig?nas.

Ta?iau Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Raseini? r. policijos komisariato Vieosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio virininko pareigas l. e. D. Jonaitis mano, jog pirmiausia reik?t? stabdyti kontrabandos ?veim? ? al? tada ir nebereik?t? steb?tis, kod?l taip pla?iai ja prekiaujama.

,,Ne d?l silpnos priei?ros organ? veiklos plinta kontrabanda. Gyvenimas parod?, kad kontrabanda suklesti tada, kai valstyb? neadekva?iai pakelia akciz? ioms prek?ms, ir jos pasidaro tautai sunkiai ?perkamos. Tada atsiranda paklausa pigesnei kontrabandinei prekei. Visame pasaulyje galioja tokia taisykl?: kai yra paklausa yra ir pasi?la. Ir joks represinis aparatas negali sukontroliuoti ios veiklos,- atviravo D. Jonaitis.

Statistika poky?i? nerodo

Lietuvos muitin?s pareig?nai per pirmuosius tris i? met? m?nesius sulaik? neteis?tai gabenam? preki? u beveik 4 mln. 255 t?kst. lit?. Vien kovo m?nes? nustatyti 294 atvejai, kai gabentos prek?s buvo sulaikytos u paeidimus. Ta?iau lyginant i? ir 2008 met? suvestines, kontrabandos gabenimo tendencijos ilieka tos pa?ios.

T? pat? sako ir Valstyb?s sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Vie?j? ryi? skyriaus virininko pavaduotojas Rokas Pukinskas: Kaip ir anks?iau, daniausiai nelegaliai gabenamos cigaret?s. Tai lemia pelningumas, nes r?kalai yra paklausiausia prek?. Be to, cigaretes ne tik paprasta realizuoti, bet ir lengva gabenti,- pasakojo R. Pukinskas. Jo teigimu, per 2008 metus pasienio pareig?nai sulaik? 2 mln. 232 t?kst. 123 pakelius ?vairi? cigare?i? su rusikomis ir baltarusikomis banderol?mis. Pra?jusiais metais – 2 mln. 163 t?kst. 905 pakelius. ,,Noriu paym?ti, kad m?s? tarnybos rodikliai neatspindi visos pad?ties Lietuvoje. Reikia suprasti, kad yra vienas paprastas skirtumas pasienie?iai kontraband? gaudo mikuose, laukuose, up?je. Muitininkai atsako u tai, kas pravaiuoja pro kontrol?s punkt?,- tikino Valstyb?s sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Vie?j? ryi? skyriaus virininko pavaduotojas R. Pukinskas.- Tuo tarpu pasienietis kontrol?s punkte tikrina tiktai mogaus ir automobilio dokumentus.

Tik faktai:

U prekyb? kontrabandin?mis prek?mis, j? laikym? ar gabenim? baudos skiriamos administracine tvarka pagal aptikt? preki? kiek? nuo 100 lit? iki 20 000 lit?;

***

?kliuvus antr? kart?, administracin? bauda gali siekti iki 50 000 lit?; konfiskuojama ir priemon?, kuria buvo gabentos kontrabandin?s prek?s.

***

Jeigu kontrabandini? preki? kiekis virija 250 MGL (1 MGL yra 130 lit?) dydio sum?, gresia jau baudiamoji atsakomyb? ir bausm? bauda arba laisv?s at?mimas iki 8 met?.

***

Visos kontrabandin?s prek?s naikinamos; pats naikinimo procesas valstybei nepigiai atsieina.

1 Komentaras

 1. nuotaukoj chiks motherfuckers

  2014-11-27 15:08

  musu bobos pirkdavo rusiskus narkotikus situ su rusisku mentalitetu ginkluotu iki dantu mientu-parazitu saugomam-stoguojamam taske daugybe metu ,cigareciu-samogono tabora saugodavo segzdavicius,atkata pasidalindavo su komisaru
  ne vienas is ju nepadirtu jokioj net Airijos garda o pasiekti Svedijos polis lygi sitiems murziams mision imposible
  linkiu nasharninkams ant Kaledu persesti ant dviraciu ir visai visai palicijai nebegasdinti visuomenes su koviniais ginklais
  zabotka+deveike was mutherfucker,s