iaur?s ali? literat?ros savait? Ariogalos miesto bibliotekoje

Versija spausdinimui

M?s? vis grei?iau ir grei?iau besisukan?iame pasaulyje tradicijos ilieka labai svarbiu raktu, kuriuo atrakiname duris ? taut? istorij?, kult?r? vertybes ir, inoma, laik? drauge, galimyb? susiburti vienijan?iam tikslui. iaur?s ali? literat?ros savait? pavyzdys, kaip 1995 metais kilusi id?ja virto jau tre?i? deimtmet? gyvuojan?ia ir vis daugiau skaitytoj? jungian?ia tradicija. 1998 metais projektas pasiek? ir Baltijos alis, kurios noriai ir aktyviai dalyvauja iki i? dien?. is projektas puosel?ja garsinio skaitymo ir iaurietiko pasakojimo tradicij?, skatinan?i? iaur?s ali? literat?ros skaitym?.
Ariogalos biblioteka tradicikai dalyvavo lapkri?io 1420 dienomis vykusioje iaur?s ali? literat?ros savait?je. i? met? tema gamta iaur?je, kurioje atsispindi ir siejasi m?s? kult?roje ir iaur?s ali? literat?roje juntama meil? ir pagarba gamtai. Per pandemij? daugelis atrado artimesn? ry? su gamta, tad i? met? atrinkt? knyg? temos mums yra artimos, suteikian?ios jaukumo.
Svarbiausia skaitym? diena yra pirmadienis, kai stengiamasi sukviesti kuo daugiau knyg? myl?toj?, tuo pa?iu metu savo kalbomis iaur?s ir Baltijos alyse skaitan?i? itraukas i iaur?s ali? autori? knyg?. Tad b?tent lapkri?io 14 dienos vakar? Ariogalos bibliotekoje rinkosi skaitytojai nuo paaugli? iki senjor? ? ,,Sutem? valandos skaitymus suaugusiesiems. Lapkritis mums yra vienas ni?riausi? ir tamsiausi? m?nesi?, ta?iau t? vakar? skaitytojai kartu su bibliotekos darbuotojomis suk?r? jauki? atmosfer?, vaki? viesoje visi jaut? bendryst? ir ilum? vienas po kito skaitydami Patrik Svensson knyg? ,,Apie ungurius ir mones. M?slingiausios pasaulio uvies istorija. Leisdami knyg? i rank? ? rankas, bibliotekos skaitytojai puosel?jo iskirtin? iaurietiko pasakojimo tradicij?.
Maieji Ariogalos bibliotekos skaitytojai taip pat neliko nuoaly. Tradicikai per iaur?s ali? literat?ros savait? ? bibliotek? atvyko Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieosios bibliotekos Informacini? paslaug? ir vaik? literat?ros skyriaus ved?ja Jolanta Gudeikyt?. Ji iradingai ir nuotaikingai pristat? l?li? knyg? ir filmuk? veik?j? kolekcij?. ?ia buvo ir Pep? Ilgakojin?, troliai Mumiai, katinas Findusas ir dar daugyb? kit? persona?, kuriuos vaikai kupinomis diugesio ir smalsumo akut?mis aismingai steng?si atpainti. Kartu buvo pamin?tos ir vaik? labai m?gstamos ved? raytojos Astridos Lindgren 115-osios gimimo metin?s.
iaur?s ali? literat?ros skaitymo savait? lyg maas, bet svarbus ingsnis ? advento laikotarp?, kai vis daniau stengiam?s atrasti ramumo, jaukumo, viesos savo irdyse ir namuose. Kai savo namuose ir bendruomen?je stabtelime ir kuriame iltas akimirkas, udegdami vakes, b?dami ar?iau vieni kit?. Tad ir advento laikotarpiu kvie?iame nepamirti knyg? ir galb?t t?sti garsinius skaitymus vakarais savo eimose, nes tai mus vienija ir praturtina.

D. Kvekevi?ien?, D. Aliauskien?,
Ariogalos miesto bibliotekos darbuotojos

Komentarų nėra