Sielos uk?s muzikai

Versija spausdinimui

Lapams prad?jus kristi, lietui lyti, o saulei nutvieskus spalvotus medius prasideda ruduo, bet Raseini? rajono kult?ros centro Dainos studijai tai tik dar vienas i?kis pradiuginti vaikus ir jaunim?.
Spalio pirm? dien? nuaid?jo pirmasis vokalinis respublikinis konkursas Sielos uk?s muzikai, skirtas Tarptautinei muzikos dienai pamin?ti. Labai diaugiam?s sulauk? 14 dalyvi? i ilut?s, Teli?, iauli?, Taurag?s ir Kauno, juos vertino keturi komisijos nariai: Raseini? rajono kult?ros centro choreograf? ir studijos Svajon? ?k?r?ja bei vadov? Laura Balserien?, Meno mokyklos vaik? ir jaunimo teatro Svajoklis mokytoja Romena Godelyt?-Irkmonien?, atlik?ja, ibandiusi save atrankoje ? Eurovizij?, dain? autor? Viktorija Kajokait?, buvusi dainuojamosios poezijos atlik?ja, dail?s terapijos ir k?rybos studijos Color of Mind ?k?r?ja Giedr? Markauskien?.
Konkurso dalyviai buvo suskirstyti ? tris grupes pagal ami?, jos buvo vertinamos atskirai (47 m., 811 m., 1216 m.). Dalyviai atvyko itin pasiruo?. Skamb?jo ne tik dainos, buvo galima ivysti ir dalyvi? choreografin? pasiruoim? ir nuostabius kostiumus.
Pirmosios vietos laureat? pirmoje grup?je Karina er. Antroje grup?je pirm?j? viet? laim?jo Jogail? Tutlyt?. Tre?ioje grup?je pirmoji vieta atiteko Joanai Kunijauskaitei. Tre?ios ir antros vietos buvo apdovanotos diplomais ir Raseini? rajono kult?ros centro atributika, o pagrindinis prizas laureatams buvo itin originalios stiklo uki? mozaikos, jas su Dainos studijos dalyviais gamino komisijos nar? G. Markauskien?, apdovanojusi labiausiai patikus? dalyv? dail?s terapijos seansu. Visi kiti dalyviai ir juos ruo? mokytojai apdovanoti pad?kos ratais.
Nuoirdiai d?kojame Atviram jaunimo centrui ir jo direktorei Redai Kunickienei u partneryst? ir bendradarbiavim?, renginio ved?joms Aistei Gudi?naitei ir Evelinai Dubauskaitei, Dainos studijos solist?ms Jogailei Jonikaitei ir J. Kunijauskaitei, gyvo garso grup?s vadovui Ar?nui Karnauskui u ildan?ias dainas pertraukos metu.
Nuoirdiai a?i? Raseini? rajono kult?ros centro garso reisieriams Virgilijui labiui ir Domantui Valin?iui u profesional? darb? per rengin?, viesos operatoriui Nerijui Guntarskiui ir visiems prisid?jusiems prie io konkurso.

Toma Augustanavi?ien?,
renginio iniciator?

Komentarų nėra