ilumininkai kain? oko neprognozuoja

Versija spausdinimui

Albinas STAKAUSKAS

Art?jantis ildymo sezonas kelia nerim? daugeliui gyventoj?. Valstybin? kain? ir energetikos kontrol?s komisija (VKEKK) prane?, kad rugpj?t? metin? duj? kaina iaugo 24,4 proc., biokuras per metus brango 17,9 proc. Komisijos duomenimis Raseiniai yra 11-oje vietoje tarp maiausi? ilumos kain? (22,86 ct/kWh) turin?i? rajon?. Ta?iau eiliniam rajono gyventojui tai menka paguoda. Suma?j? atlyginimai, spar?iai kylan?ios maisto preki? ir degal? kainos nieko gero neada. 9 proc. alies gyventoj? laukia ildymo sezono su senomis skolomis. Net gaunantys kompensacijas priversti gyventi pusbadiu, o kiek dar skurstan?i? j? negauna. Politik? kalbos ilumos taip pat neprideda.

Nauji katilai sumaint? kain?

Nor?damas suinoti, kokia kaina u patiekt? ilum? bus ? sezon?, Alio, Raseini? urnalistas apsilank? ilum? teikian?ioje UAB Raseini? ilumos tinklai ir kalb?josi su bendrov?s direktoriumi Stanislovu Bartkumi. iluminink? vadovas paaikino, kad mokes?iai u ilum?
pirmiausia priklauso nuo kuro kainos, vidutin?s lauko oro temperat?ros, pastato b?kl?s ir nuo realiai sunaudoto ilumos kiekio. Tiktai radikal?s sprendimai, pertvarkant i brangiausio kuro r?i? ? pigiausi?, gali duoti visuomeneilaukiam? rezultat?. Tod?l pagal kuro kainos emum? pirmauja tie rajonai, kurie laiku pasistat? biokuro katilus ir ilum? gamina 100 proc. i biokuro. Raseiniai ?ia v?lavo apie tris metus. Jeigu iam ildymo sezonui gal?tume bent 95 proc. ilumos gaminti i biokuro, tai kaina b?t? maesn? 2,5 3 ct/kWh. Galime der?tis d?l biokuro kainos, ta?iau mazuto kaina praktikai vis? tiek?j? yra panai. iuo metu yra paskelbti konkursai ir dar ? m?nes? suinosime rezultatus. V?lgi, jei b?tume gal?j? laiku atiduoti paraikas d?l Ariogalos (3 MW) ir Raseini? (5 MW) katilini? nauj? katil? pirkimo, ?pus?jus ildymo sezonui b?tume juos pastat? ir jie b?t? dav? efekt?, o tai ?takot? kain?, deja, ministerija terminus i gegu?s nuk?l?? lapkrit?. Taigi ie katilai bus pastatyti pavasar? arba vasar?. Didiul? nata atuonios mokykl? katilin?s, i kuri? dvi didiausio(Raseini? Kalno mokyklos kompleksas kartu su Sporto centru bei Liepait?s dareliu ir Vidukl?s S. Stanevi?iaus gimnazija) apildomos dyzelinu. Jose planuojama keisti kuro katilus ir tokiu b?du sumainti ilaidas. Taigi tuos darbus atlikus tur?tume visikai kit? situacij? ir gal?tume lygiuotis ? tas ?mones, kurios gamina pigiausi? ilum?, aikino S. Bartkus.

Gyventojai prisideda prie ekologijos puosel?jimo

Raseini? ilumos tinklams investuojant ? biotechnologijas, pritraukiant europines l?as (atnaujinamos ilumin?s trasos ir kt.), ilumos kaina tampa patrauklesn?. Kiekvienais metais ?mon? gauna praymus d?l nauj? vartotoj? prisijungimo, nes visi kiti ildymo b?dai yra arba nepatog?s, arba pavojingi, arba brang?s. Labai naudingas bus naujojo Maximos prekybos centro prisijungimas prie miesto ilumos tinkl?. io centro atstovai jau pasirinko tiek?j? – Raseini? ilumos tinklus. Ta?iau ?mon? sprendia ne tik ekonominius vartotoj? poreikius, bet ir ekologinius. Beje, daugiabu?i? gyventojai ir visi tie, kurie naudojasi centralizuotu ildymu, mok?dami mokes?ius taip pat prisideda prie ekologijos puosel?jimo. Turb?t dar nepamirome, kaip ankstesniais metais nemaas suodi? sluoksnis padengdavo snieg? ar?iau katilin?s esan?iose apylink?se. Tokiu pat oru ir kv?puodavome. Dabar naudojami modern?s ir efektyv?s filtrai ivalo d?mus. Vis pla?iau naudojamas i atsinaujinan?i? gamtos altini? gaunamas biokuras taip pat yra ekologikas, nekenkia aplinkai, nes io kuro sud?tyje, skirtingai nuo mazuto, sieros ir azoto jungini? yra minimalus kiekis. Tuo pat metu akivaizdu, kad individualus sektorius labai teria miest?, nekalbant jau apie naudojamas kuro r?is.

Pasak S. Bartkaus, Europos direktyvos skatina individualius ilumos vartotojus jungtis prie centralizuoto tiek?jo ir tokiu b?du utikrinti ekologin? komfort?. Paprastai kalbant, perspektyvoje kamin? ir taros tur?t? ma?ti.

Kuras i keli? tiek?j?

Apsir?pinimas kuru duos teigiam? rezultat?, nes mes iskaid?me tiekim? atskiriems padaliniams, tokiu b?du tarsi pritraukdami kuro tiek?jus prie atskir? objekt?. Sakykim, Ariogalai tieks vieni, Viduklei kiti ir panaiai. tai neseniai vyko vieojo pirkimo konkursas irRaseini? katilin? nusipirko kur? i UAB Bioenergija, lyginant su dabartine kaina, apie 12 proc. pigiau. Tai, be abejon?s, tur?s ?takos ilumos kainos stabilizavimui, d?st? iluminink? vadovas. Atsivelgdami ? atstumus, vietos ?moni? galimybes, ilumos ?kio specialistai tiria situacij? ir ieko kuro tiek?j?, kurie pasi?lyt? maiausi? biokuro kain?. Taigi pagal rinkos diktuojamas s?lygas ilumininkai tur?t? nusipirkti kur? optimalia kaina. Dar vienas privalumas, kad min?toji Bioenergija turi galimyb? pati sand?liuoti kur? ir tuo nereik?s r?pintis Raseini? katilinei.

Tikroji ilumos kaina paaik?s ? m?nes?

Rugs?jo m?nes? Raseini? ilumos tinklai paskelb?, kad spalio m?nes? ilumos kaina ilieka ta pati. Na, o ? m?nes? tur?t? paaik?ti, kokia bus tikroji ilumos kaina, nes VKEKK pateiks vidutines kuro kainas Lietuvoje ir tai bus rodiklis, kuris nulems ilumos kain? vartotojams. Specialist? teigimu, ?mon?s perkamo kuro kaina negali viryti vidutin?s kuro kainos, kitokiu atveju reik?t? i pelno dengti tas ilaidas (kaip inome, tokio pob?dio Savivaldyb?s ?mon?s yra ne pelno siekian?ios, bet gyventoj? poreikius tenkinan?ios socialin?s ?mon?s). Taigi ?mon?ms tai yra ekonominis svertas, skatinantis iekoti kuo maesni? s?naud?. Vienaip ar kitaip, ilumos kaina priklausys nuo daugelio kit? faktori?: kiek kainuos kuras (mazutas), kiek kainuos elektra, kiek kainuos vanduo. B?simos ilumos kain?, be abejo, reguliuos ir visagal? iema. Spustel?jus didesniems al?iams, papildomai teks ukurti mazuto katilus, o ie gali kain? gerokai kilstel?ti. Pavyzdiui, pra?jusi? iem? iluma buvo gaminta tokiu santykiu: biokuras 75 proc., mazutas ir dyzelinas 25 proc., o prie 3metus, kai ilumos tinklams dar nepriklaus? mokykl? katilin?s bei buvo palyginti velni iema, is santykis atrod? itaip: biokuras 85 proc., mazutas ir dyzelinas 15 proc.

Perkant kur? padarytos prielaidos, kad ilumos kaina netur?t? reikmingai did?ti, ta?iau kaip bus i tikr?j?, mes suinosime sulauk? VKEKK sprendim? bei konkurso rezultat? ir nupirk? likus? kuro kiek?. Tur?tume ilaikyti pana? lyg?. ilumos kain? oko, apie kur? pastaruoju metu skelb? respublikin? iniasklaida (kalb?ta, kad iluma gali brangti apie 20 proc.), tikrai nebus, tvirtino S. Bartkus.

VKEKK savo pos?dyje tur?t? apsvarstyti ir Raseini? rajono savivaldyb?s sprendim? D?l ilumos kainos dedam?j? udarajai akcinei bendrovei Raseini? ilumos tinklai nustatymo, pagal kur? nuspr?sta paskirstyti 48 m?nesi? laikotarpiui ilumos kainos dedam?j? galiojimo metu (2009 m. spalio 1 d. 2010 m. gruodio 31 d.) patirtas 413,3 t?kst. Lt nepadengtas kuro s?naudas, susidariusias d?l faktini? ir ? ilumos kain? ?skai?iuot? kuro kain? skirtumo, didinant ilumos kain? 0,255 ct/kWh. Tuo tarpu VKEKK si?l? tas l?as idalinti 12 m?nesi? laikotarpiui, didinant ilumos kain? 1,02 ct/kWh. Ar VKEKK neuprotestuos Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos sprendimo, suinosime artimiausiu metu.

1 Komentaras

  1. ps

    2011-10-13 17:23

    kain kiek laiko dar isilaikys Bartkus? Vanden? ir autobuso parko direktoriai jau pakeisti.