ilumos skaitiklis negailestingai tiksi…

Versija spausdinimui

Kristina BENDI?T?

Vasara jau ?pus?jo, ta?iau dal? Raseini? rajono daugiabu?i? gyventoj? bei ?moni? dar slegia ?siskolinimai UAB Raseini? ilumos tinklams u pra?jus? ildymo sezon?. Centralizuotai ilum? tiekian?iai bendrovei m?s? rajono vartotojai liko skolingi daugiau kaip 1,3 mln. Lt.
UAB Raseini? ilumos tinklai savo paslaugas tiekia 3314 vartotoj?: 3145 daugiabu?i? gyventojams ir 146 ?mon?ms bei organizacijoms. Liepos 1 dien? u ilumin? energij? buvo skolingi 654 vartotojai: 34 organizacijos (i j? 20 biudetin?s ?staigos), o likusieji 620 skolinink? gyventojai. Tai reikia, kas penktas vartotojas v?luoja susimok?ti u ilum?, ivedus vidurk?, kiekvien? i j? slegia beveik 2 t?kstan?i? lit? ?siskolinimas. Problem? kelia ir Savivaldyb?s socialiniai b?stai - 19 j? ?skolinti, bendra skola virija 70 t?kst. lit?.
Kaip teig? UAB Raseini? ilumos tinklai specialist? Regina Trapien?, palyginti su met? pradia, skolinink? skai?ius iaugo. i? met? sausio 1 dien? tebuvo 557 u ilumin? energij? v?luojantys susimok?ti vartotojai. Ypatingai iaugo ?siskolinusi? daugiabu?i? gyventoj? skai?ius.
Pasak specialist?s, skol? mastus lemia ir ilumos kaina jai augant, auga ir skolos. Jos nuomone, piktybikai u ilum? nemokan?i? gyventoj? tik vienetai, mon?s tikrai neturi pinig? susimok?ti u ilumos tinkl? tiekiam? energij?. Didioji dalis skolinink? kriz?s laikotarpiu netek? darbo, turintys maas pajamas, ?vairi? paskol? prisi?m? asmenys.
V?luojantiems susimok?ti u ilum?, bendrov? pirmiausia siun?ia priminimus, jei vartotojas ? juos nereaguoja 3 m?nesius ir ?siskolinimo suma perkopia 2 t?kstan?ius lit?, skolininkas paduodamas ? teism?. Kai ?siskolinimas virija 7 t?kstan?ius lit?, vartotojo gyvenamasis b?stas gali b?ti parduotas i varytyni?. Pernai u ?siskolinimus teisman buvo perduota 70 gyventoj?, iemet 37.
Ta?iau, kaip teig? antstol?s pad?j?ja Danguol? Butkuvien?, nei pernai, nei iemet u skolas iluminininkams i varytyni? nebuvo parduotas nei vienas b?stas.
Vis tik daugelis moni? per vasar? iki naujo ildymo sezono stengiasi padengti skolas, kai kurie ? skol? ?klimp? gyventojai su bendrove sudaro sutart? kas m?nes? mok?ti po maesn? sum?. Ta?iau pasitaiko ir toki?, kurie sumoka ? priek?, ypa? jei ruoiasi ivykti ilgesniam laikui ? usien?.
Specialist? R. Trapien? patikino, kad kompensacijas u ildym? gaunantys gyventojai (pensininkai, jaunos eimos, bedarbiai) paprastai nev?luoja susimok?ti, antraip jiems nutraukiama kompensacija. Paym?tina, kad ildymo sezono metu apie tre?dalis vartotoj? gauna kompensacijas: 2010 m. lapkrit? 2011 m. kov? kas m?nes? vidutinikai jos buvo skirtos 1100 but?. Pra?jus? ildymo sezon? but? gyventojams i viso kompensuota netoli milijono – daugiau kaip 866 t?kstan?iai lit?.

1 Komentaras

  1. klaustukas

    2011-07-16 23:37

    Kazin kas ir kaip kompensuos uz sildyma kai nebeliks Raseiniuose zmoniu? Jaunimas jau baigia islekti uzsienin, darbu nebera, o jei liko, tai ir tos pacios naikinamos. Rajono valdzia paleis visus ubagais, siukimes terbas, brangieji.