iluvos seni?nui – bendruomen?s kritikos str?l?s

Versija spausdinimui

Gytis SAD?NAS

iluvos bendruomen?s pirmininko bei iluvos seni?nai?io Alvido Adomavi?iaus teigimu, miestelio bendruomen? seniai piktina iluvos seni?no arogancija ir visikasnesiskaitymas su paprastais pilkaserm?giais.

- Seni?nas Vygaudas eimys mon?ms yra matomas tik ger? savait? per ilines. Jis tuo metu verslininkams pardavin?ja prekybos leidimus. Aiku, ne u graias akis. Prekybininkai prasitar?, kad seni?nas taip su??l?jo, jog u geresn? viet? jau reikalauja 200 Lt kainuojan?io paveikslo,- pasakojo iluvos bendruomen?s pirmininkas A. Adomavi?ius.
Maa to, jis tikino, jog seni?nas V. eimys iluvoje elgiasi kaip kunigaiktis. K? nori, t? ir daro.
,,Paimkim kad ir buvusias iluvos kol?kio dirbtuves. Jos teismo buvo pripaintos beeimininkiu turtu. Seni?nas po to buvo priad?j?s, kad iki i? met? rudens ten bus dirbama em?,- kalb?jo A. Adomavi?ius.- Ta?iau atvaiavo Bilderis, kiti seni?no draugai, kiek blok? reik?jo, tiek ir pasi?m?. Su seni?no inia dar vis? metal? isipjaust?, kas dar gera buvo pasi?m? ir ivaiavo. O griuv?sius paliko. Dirbama em? toje vietoje turb?t bus tik po 100 met?. .
Ta?iau, anot iluvos bendruomen?s pirmininko, bene labiausiai seni?nijos gyventojus papiktino seni?no V. eimio sprendimas, kad kapin?se duobes mirusiems laidoti gali kasti tik komunalinio ?kio darbininkai. ,,iluvos gyventojai turi isipirk? individualios veiklos patentus. Kada nueina kasti duob?s, seni?nas pradeda kelti triukm?,- teig? bendruomen?s pirmininkas A. Adomavi?ius.- Man ?domu, kod?l Raseiniuose komunalinis ?kis kapin?se nekasa duobi?? Kod?l iluvos seni?nas usis?do, kad patentus turintys mon?s negal?t? duonos k?sniui usidirbti. Bet apie tai V. eimiui negali pasakyti n? pus?s odio. Jis juk iluvos kunigaiktis. Nors velionio artimieji ir labai piktinasi, kai i traktoriaus ilip?s paiinais r?bais komunalinio ?kio darbininkas ukasa kapo duobes. Ir u t? darb? dar nupl?ia per 300 Lt. .
iluvos bendruomen?s pirmininkas A. Adomavi?ius ?sitikin?s, jeigu ne vyskupas Sigitas Tamkevi?ius, iluvos miestelio vaizdas iandien b?t? labai li?dnas. .
,,Esu tikras, kad be jo iluvoje jokie darbai neb?t? pajud?j? i mirties tako. Niekam ne paslaptis,kad seni?nas gyventojams buvo priad?j?s sutvarkyti vandentiek? ir kanalizacij?. Bet taip viskas ir liko vien paadais. Visikai akivaizdu, kad iluvos labui V. eimys ne?stengia padaryti n? vieno gero darbo,- r?? bendruomen?s pirmininkas A. Adomavi?ius. Jis ?sitikin?s,kad iluvai seniai reikia kito seni?no. .
,,Kam mums reikalingas toks seni?nas, jei jis neranda laiko ateiti ? bendruomen?s surengtas ventes. Dvejus metus i eil?s V. eimys nesiteik? ateiti ? m?s? surengt? Vasario 16 sios vent?,- teig? A. Adomavi?ius.
iluvos bendruomen?s pirmininkas A. Adomavi?ius seni?no V. eimio adresu isak? ir daug kit? priekait?. ,,Kai seni?nijoje vyksta koks renginys, tai a esu nereikalingas. Tik kai i bendruomen?s reikia l?? ir r?m?j?, tuomet seni?nas prisimena ir mane,- nesl?p? apmaudo A. Adomavi?ius.- Jis per deimt met? n?ra padar?s n? vienos sporto vent?s. Be to, seni?nas visai nesir?pina keliais.
Nuo i? met? kovo iluvos ir Lyduv?n? kapini? sargu besidarbuojantis Vilius Milaevi?ius irgi grieia dant? ant iluvos seni?no, kad be tiesioginio darbo jis dar ver?iamas kasti ir kap? duobes. V. Milaevi?ius sako jau ikas?s deimt duobi? ir u tai negav?s n? cento.
- Kur tai matyta, kad kapini? sargas kast? duobes ir dar u dyk?,- nesl?p? apmaudo V. Milaevi?ius.- Man priklauso iluvos ir dvejos Lyduv?n? kapin?s. Anks?iau r?pinausi tik kapini? priei?ra: pjoviau ol?, rinkau iukles ir r?pinausi tvarka. Bet dabar seni?nas usiman?, kad kas?iau ir kap? duobes, nors u ? papildom? darb? nemoka n? lito. Suprantama, kad nor?damas tur?ti darb?, iam seni?no nurodymui turiu paklusti. .
V. Milaevi?ius neslepia, jog kai mon?ms pasako, kad kapo duob?s ikasimas kainuoja per 300 Lt, jie b?na baisiai nepatenkinti. ,,mon?s i Radvilikio r. kasti duob?s buvo atsive? savo mones, bet m?s? valdia jiems to daryti neleido,- prisimin? V. Milaevi?ius.- D?l to jie taip ?siuto, kad net ad?-jo kviesti televizij?.rto rengini?,- prisimin? E. Adomavi?ius.- iandien turiu apgailestauti, kad mano puosel?t? vil?i? seni?nas visikai nepateisino. Maa to, mes organizuojam sporto varybas visuomeniniais pagrindais, o seni?nas net nesiteikia ateiti ? rengin?. Gal?t? nors savo priz? ?steigti. Bet k? ?ia svaigti apie priz?, jei seni?nas u mano visuomenin? veikla net a?i? nepasako… .
E. Adomavi?ius neslepia nusivylimo d?l to, kad deimtmet? savo iniciatyva ir nemokamai organizuodamas ?vairius renginius i iluvos seni?no nesulauk? n? vieno gero odio. .
,,Kadangi tiek laiko organizavau ?vairias varybas, seni?nas gal?jo pasi?lyti nors pus? etato sporto organizatoriaus ar panaiai,- atviravo E. Adomavi?ius.- Kiek man inoma, toks etatas yra aiginyje, bet man n? karto neteko gird?ti, kad alg? u tai gaunantis mogus pastaruoju metu b?t? padar?s kok? rengin?. .
E. Adomavi?ius ?sitikin?s, kad iluvoje sporto organizatoriaus etatas yra b?tinas: ,,Vis d?lto ?ia yra seni?nijos centras. Tod?l labai keista, kai aiginys tok? etat? turi, O iluva ne. V. eimys deimt met? s?di seni?no k?d?je. Nueikite ir paklauskite, kokius sporto renginius per t? laik? jis sureng? savo iniciatyva? .

iluvos kunigaiktis? .

iluvos seni?no kaimyn? Jadvyga Petkuvien? r?ia dar atriau: V. eimys jau?iasi iluvos kunigaik?iu ir daro k? nori. .
- Mano ?sitikinimu, seni?nas V. eimys ivis s?di ne savo rog?se,- tikino J. Petkuvien?.- Pirmiausia ? akis krinta tai, kad jis pilnas puikyb?s ir arogancijos ir nemoka bendrauti su paprastais mon?mis. Jeigu eini tokias pareigas, tai turi inoti, kad b?si stebimas. mon?ms n?ra svarbu, kokiu kostiumu seni?nas vaikto apsireng?s, bet k? jis kalba ir daro, kaip elgiasi su paprastais mon?mis. Argi ne absurdas, kai V. eimys dabar mano, jog didiul? garb?, kad mes alia jo gyvenam. .
J. Petkuvien? sako, jog visi iluvikiai savo iukles vea ? s?vartyn?. Tuo tarpu iluvos seni?nas alia savo nam? valdos ant valdikos em?s atidar? s?vartyn?. .
,,Paprasti mon?s bulvienojus vea ? s?vartyn?, o seni?nas juos ver?ia ant valstybin?s em?s,- teig? J. Petkuvien?.- Man juokinga, kai sekmadien? seni?nas ? bany?i? atvaiuoja valdika maina. Labai grau, kai Velyk? proga nuo altoriaus seni?nas ,,laimina” iluvikius. Bet manau, kad yra imtas ir viena proga, kada gal?t? ir taip t? paprast? mog? pasteb?ti ir pasiteirauti, k? tu iandien valgei? .
iluvik? J. Petkuvien? sako, jog seni?no poi?r? ? paprast? mog? puikiai parod? ir kitas faktas.
- Gyvenamajame name kilo gaisras. Ta?iau kaimynyst?je gyvenantis seni?nas net nesiteik? m?s? paklausti, kaip mes gyvename, gal reikia kokios pagalbos? – nesl?p? apmaudo J. Petkuvien?. – Juk mes esam kaimynai ir jiems nieko nepavydim. Pasipylusios kritikos str?l?s rodo, kad art?ja rinkimai. .
iluvos seni?nas V. eimys tikina, jog jo adresu pasipylusios kritikos str?l?s labai neg?sdina. .
- Tai rodo tik viena kad jau art?ja savivaldybi? rinkimai,- atviravo iluvos seni?nas V. eimys.- Niekam ne paslaptis, jog prie kiekvienus rinkimus vis esu ver?iamas i k?d?s. Matyt, tokios iimties nebus ir prie iuos rinkimus. Ta?iau paprastai po j? maitas prie mane
subli?kta. .
V. eimys tikina numan?s, u k? usitrauk? iluvos bendruomen?s pirmininko A. Adomavi?iaus r?styb?. .
,,Jo eimos nariai vis?laik usi?m? kap? duobi? kasimu. Kai nusprend?me ? darb? atiduoti ? seni?nijos Komunalinio ?kio darbuotoj? rankas, bendruomen?s pirmininko eima neteko nema? pajam?. ?tariu, kad dabar u tai A. Adomavi?ius ir kertauja, – teig? V. eimys. .
iluvos seni?nas stebisi, kad A. Adomavi?ius pats mua, pats verkia. ,,Nors iluvos bendruomen?s
pirminink? danai kvie?iu ? seni?nijos pasitarimus, bet jis neatvyksta. Jei pats nenori bendradarbiauti, tai k? tokiu atveju a galiu padaryti? – sielojosi iluvos seni?nas. Jis taip pat tvirtino, jog ne d?l jo kalt?s nutr?ko bendradarbiavimas ir su sporto varybas organizuojan?iu E. Adomavi?iumi. ,,Kartu su juo iluvoje buvome suorganizav? oro balion? vent?. Po jos Eugenijus ant man?s usiuto, kod?l Pad?kos rat? ne?teikiau prie ios vent?s organizavimo prisid?jusiems
iluvos vidurin?s mokyklos mokytojams. Bet i kur a gal?jau inoti, jei jis pats man to nepasak?,- atviravo V. eimys.- Po io nesusipratimo dar ne kart? E. Adomavi?iui skambinau ir kvie?iau ateiti ? seni?nij?, bet jis visus mano kvietimus ignoravo. .
Tuo tarpu apie kaimyn?s J. Petkuvien?s isakytus priekaitus iluvos seni?nas nenor?jo net kalb?ti. ,,Kaimyno pasirinkti negali. Bet n?ra nieko blogiau, kai juodas pavydas aptemdo jam prot?. D?l to rasti bendr? kalb? tampa ne?manoma , – kalb?jo V. eimys. .
Jis tikino, kad J. Petkuvien?s kaltinimai d?l nelegalaus s?vartyno ?rengimo taip pat be pagrindo.
,,alia mano nam? valdos yra keli arai pelk?s. Jos pakratyje kompostuoju nupjaut? ol?. Argi tai iukl?s?- sak? V. eimys. .

1 Komentaras

  1. Mantryda

    2010-10-04 21:36

    malad?c tas eimys yra. Tik, kad odyje pareikimas daro dvi klaidas :) ))