irdys atrakintos gerumu

Versija spausdinimui

Pranas LAURINAVI?IUS

Prie trejet? met? graiai suremontuotuose Raseini? r. kult?ros centro Sujaini? filialo kult?ros namuose kaimo bendruomen? pirm? kart? sureng? pad?kos vakar?. Ne iimtis ir ie metai: lapkri?io 26-?j? Sujaini? kaimo bendruomen?s nariai ir sve?iai susirinko ? pad?kos
vakar? Neurakink irdies gerumo.

Vakaro ved?jai Rasa ir Bronius iam vakarui surinko, ko gero, pa?ius il?iausius, nuostabiausius pad?kos odius, Sujaini? saviveiklininkai pa?ias skambiausias dainas, o maieji bendruomen?s nariai i savo irdeli? dovanojo pa?ius graiausius posmus, okius. Neinia, ar taip sutapo, ar taip reng?j? buvo sumanyta, kad 2011-?j? pad?kos vakare nominacijos ?teiktos vienuolikai asmen?.

Pirmoji nominacija U vies? ir irdies labirintus mokytojai Valerijai Stonienei, kuri daug pradinuk? ilyd?jo ? didesnius mokslus. Nominacija Met? pasiaukojimas atiteko Redai Strumilienei u tai, kad ? savo eim? pri?m? ma? mergait? i svetim? nam?, o Met?
?kininkais pripainti Elena ir Antanas Borusai, kurie nuo pat pirm?j? nepriklausomyb?s met? meil? atiduoda save ?kio darbams. Nominacija Likimo nugal?ti ?teikta Irenai Urbutienei, tremtini? dukrai, kuriai vaikyst?je teko pab?ti tremtyje. Met? skaitytojos titul? peln? Marijona Barauskien?, kuri perkopusi atuoniasdeimtmet? vis dar lankosi Sujaini? bibliotekoje. Meno ir groio puosel?toju pripaintas Vytautas Linkus, kurio rank? palyt?tas medis virsta nuostabiais meno k?ri-niais. Nominacija Kartu mes esame stipr?s
atiteko Antanui Kisieliui ir jo monai Marytei paprastiems, iltiems, m?gstantiems bendrauti mon?ms. Met? laim?jimas Eugenijus Jasiulis, seni?nijos ?kininkas, inomas ne tik rajone, bet ir u jo rib?. Jau daug met? jo graiai tvarkomame ?kyje vyksta kasmetin?s mel?j? varytuv?s. Met? mogus tai Zigmas Stonys, kuris iais metais skausmingai atsisveikino su daug met? puosel?tu pieno ?kiu. Nominacij? Sveikame k?ne sveika siela peln? Andrius Gruinskas ir Andrius ebelskis jaunuoliai, kurie nepalieka gimtojo kaimo, ne tik patys sveikai gyvena, sportuoja, bet ir organizuoja sportines varybas. Paskutin?, vienuoliktoji nominacija Met? geradar? ?teikta Loretai Sirvidienei, kuri Sujaini? kaimo bendruomenei patarimais pad?jo s?kmingai paruoti projektus ir ?sisavinti ES l?as.
Kiekvieno nominanto rankose suspindo stiklo suvenyrai, praydo ro?s, ?teiktos bendruomen?s pirminink?s Daivos Ulinskien?s ir Paliepi? seni?nijos seni?n?s J?rat?s Garliauskien?s. Sveikinimo od? tar? Vidukl?s v. Kryiaus parapijos klebonas Albertas Staniulis. Jis link?jo, kad visus lyd?t? Kristaus meil?, sveikata, ramyb?. Seimo nario Edmundo Jonylos sveikinimus perdav? jo pad?j?ja Diana Kaupaitien?, ji taip pat ?teik? po suvenyrin? globos angel? bendruomen?s pirmininkei Daivai Ulinskienei, seni?nei J?ratei Garliauskienei, Sujaini? kult?ros nam? darbuotojoms Ritai Visockienei, Ingai atkauskienei. Su graiausiais link?jimais ir pagyrimo odiais ? visus vakaro dalyvius ir vent?s organizatorius kreip?si europarlamentaro R. Pakso pad?j?ja, Raseini? r. savivaldyb?s tarybos nar? Aldona Rad?enko.

Pad?kos vakare buvo pagerbti 2011 m. graiausi? sodyb? savininkai, jiems ?teiktos pad?kos, dekoratyviniai medeliai. ? graiausiai tvarkom? sodyb? s?ra? ?raytos Sujaini? gyvenviet?s daugiabutis, taip pat L. ir G. Bertai?, D. ir V. Stoni?, R. ir P. A?? sodybos.

Bendruomen?s susi?jimas tai trumpas atitr?kimas nuo buities, kasdienini? r?pes?i?. Tai kas, kad ruduo ir mediai nuogi, bendraudamas mogus gali suilti ir ird? gerumu atrakinti.

Komentarų nėra