Skaitytojo laikas

Versija spausdinimui

U netinkam? darb? panoro pad?kos rato

Art?jant LR Seimo rinkimams, rajone vis labiau ?sisi?buoja nieko gero neadantis politikavimas. Apmaudu, kad nevarius aidimus aidia ne tik emos moral?s politikieriai, bet ir kai kurios visuomenin?s organizacijos. Pavyzdi? toli iekoti nereikia. tai ?kinink? s?jungos Raseini? skyriaus, vietos veiklos grup?s Raseini? krato bendrija, Raseini? miko savinink? asociacijos vadovai ir kai kurie i? organizacij? nariai, manau, nevykusiai bando daryti spaudim? rajono vadovams Kaltinajuos d?l Raseini? savivaldyb?s administracijos Kaimo reikal? skyriaus ved?jo Arvydo ukausko atleidimo i pareig?.

Net a, mogus, neturintis auktojo isilavinimo, matau, kad ?kinink? kritika i pirto lauta. Kas paneigs, kad pastar?j? neremia vietos opozicija, kuri ne tik kad nepadeda valdantiesiems ?gyvendinti sprendim?, kurie palengvint? rajono gyventoj? dali?, bet dar ir ? ratus pagalius kianti, kurstanti aistras, kirinanti raseinikius.

?kinink? interes? gyn?jai eskaluoja tai, kas jiems naudinga, kaltina valdan?i?j? koalicij? d?l A. ukausko atleidimo. J? odiuose n?ra tiesos. Skyriaus ved?jas nebuvo atleistas. Savivaldyb?je vykstant reorganizacijai, jam buvo pasi?lytos tame pa?iame skyriuje vyriausiojo specialisto pareigos, taip pat paliktas toks atlyginimas, kur? A. ukauskas gavo, atlikdamas ved?jo funkcijas. Deja, tokios s?lygos jo netenkino. Tad, mielieji ?kininkai, iuo atvilgiu mero kaltinti nereik?t?. Geriau paklauskite A. ukausko, kod?l jis nenor?jo dirbti. Gal koj? pakio garb?s trokulys? Jei specialistui tokios svarbios ?kinink? problemos, tai kas trukd? toliau dirbti Kaimo reikal? skyriuje ir jas spr?sti?

Klausiate: kokiu pagrindu skyriaus ved?jas paemintas pareigose? Prieastis yra. Ir netgi labai rimta. Visi prisimename nemokikai ?vykdytus Prabaudos tvenkinio
valymo darbus. Apie juos rayta tiek Alio, Raseiniuose, tiek Naujame ryte. Darbams einant ? pabaig?, opozicija sukruto, rajonovadovus apkaltino, kad ie neva
nesiima ryting? sprendim?, jog europiniai pinigai ileisti, o rezultato n?ra. Kritikavo dar ir d?l to, kad niekas u tai neatsako. Dabar jau aiku, kad A. ukauskas netinkamai atliko savo pareigas, jo skyriaus specialistai nekontroliavo, kaip vyksta darbai, prastai komunikavo su darbus atliekan?ia UAB Raseini? melioracija. inoma, negalima sakyti, kad pats ved?jas tur?jo dien? ir nakt? prie tvenkinio stov?ti, tikrinti darb? kokyb?. Projektu buvo pavesta r?pintis Kaimo reikal? skyriui. Gaila, bet rimtesn?s kontrol?s tikrai tr?ko, d?l to ir rezultat? turime ne kok?… Tvenkinys jau ivalytas, bet dumblo jame daugiau nei tur?t? b?ti.

Paprastai, jei pavaldiniai padaro grubi? klaid?, atsakomyb? prisiima virininkas. Tokiu atveju vadovas privalo pasitraukti i pareig?, nes nepaj?g? utikrinti ritmingo savo darbuotoj? darbo, pareikalauti i j? teigiam? veiklos rezultat?. Nors A. ukausko vadovaujamas skyrius, ?gyvendindamas europin? projekt?, prastai atliko savo funkcijas, jo ved?jas neatsistatydino, maa to, jis r?kia, kad be jokios prieasties jam pasi?lytos emesn?s pareigos. Negana to, merui teikdamas ?kinink? s?ra?, kuriuos reik?t? pagerbti rajono vadovo pad?kos ratais, nepasikuklino, s?rae atsirado ir skyriaus ved?jo pavard?. is mogus ne tik kad neprisi?m? atsakomyb?s, bet ir u netinkamai atliktus darbus panoro garb?s rato. Keis?iausia tai, kad opozicija, kaltinusi Savivaldyb? d?l netinkamai ivalyto tvenkinio, taip ?nirtingai vardijusi prastai atliktus darbus, reikalavusi, jog kakas u tai atsakyt?, iandien jau gieda kit? giesmel?. Ji ?siliejo ? keli? ?kaliojan?i? ?kinink? gretas, gina i darbo i?jus? skyriaus ved?j? A. ukausk?. U j? m?ru stoja ne tik nuomon? pakeit? opozicionieriai, bet ir keli Norg?l? kaimo gyventojai, kurie taip pat aimanavo d?l prastai ivalyto vandens telkinio.

Kas paneigs, kad rengti mitingus ir kurpti rezoliucijas ?kininkus kursto ne opozicija? Galb?t A. ukauskas tapo pretekstu, suteikian?iu galimyb? kai kuriems politikams pasireikti neva u j? kovojant. ?kininkams patariu nesivelti ? nevarius aidimus, laukti naujo ved?jo, o kritikos str?les leisti tada, jei is nepateisins j? l?kes?i?.

Petras Naujokaitis

Mero mediokl? su varovais

Toks yra populiarus miuziklas, ta?iau truput? nuplagijavus pavadinim? ir pakeitus libret? m?s? rajone sukomplektuotas naujas miuziklas Remigijaus A?o mediokl? su varovais. Libretas buvo prad?tas kurti dar prie mero inauguracij? ir muzika usakyta senokai, ta?iau premjera vis dar ne?vykdavo, nes vis kaitaliojosi aktoriai, vaidinantys varovus. Pagaliau mediotoj? b?relio vadovai (visi d?vintys juodas kelnes atseit inkognito) idr?so surengti generalin? repeticij?. Tam pasitaik? palanki proga, kai i pareig? buvo atleistas Arvydas ukauskas. Nors jam buvo si?lomos pareigos su tuo pa?iu atlyginimu, ta?iau mediokl?s aidimai buvo kur kas mielesni. Viskas prasid?jo nuo nekokybiko Prabaudos tvenkinio ivalymo dokumentai nepriekaitingai tvarkingi, l?os ?sisavintos (panaiai skamba kaip pasisavintos), o dumblo vis vien ligi keli? (rusikai pasakius pusantro sprindio daugiau). B?da ta, kad R. A?as pasirod? principingas ir kas pas mus anks?iau b?davo tabu,
pareikalavo asmenin?s A. ukausko atsakomyb?s. ?kininkams tai nepatiko ir jie nusprend? kitis ? savivaldyb?s kadr? politik? si?lydami merui atsistatydinti. Kol kas neaiku, kiek ir kas tam pritaria, ta?iau jau nuaid?jo pagrindinio varovo Mykolo Hoferto pu?iamas mediokl?s ragas, aukiantis ? emai?io aikt? sunki?j? varymo technik?. Galiausiai matyt apsigalvojo, nes gali neatlaikyti aikt?je iklotos trinkel?s, o atsakyti u al? tikriausiai tekt? jam pa?iam. Taip pat dar neaiku, kas atlikt? skalik? vaidmen? rimti ?kininkai ar j? samdomi traktorininkai, kuriems viskas vienodai rodo.

Prie varov? dar reik?t? priskirti ponus Vaid? Kuzmarsk? ir Vytaut? Bulot?, kurie ulip? ant Naujo ryto statin?s moka ne tik garsiai aukti, bet ir purv? pilti. ? kart?
tylioji opozicijos dalis pasirinko kitok? mediokl?s b?d? ant palaukimo, ?sivaizduodami, jog j? mandatai yra licencijos sumedioti bried? kitaip sakant, R. A??. B?t? juokinga, jei neb?t? graudu, nes visur labai aikiai kyo i u kr?m? socdem? ir darbie?i? ausys.

Keli klausim?liai ponui V. Kuzmarskiui:

1.Tarkime, kad R. A?as blogis, tai kas tuomet anot j?s? g?ris? Gal pagal upeno kupletus Kur mon?s pjaunasi kaip v?rys (operet??igon? baronas aut. pastaba).
2.Koks biesas tamst? nune? ? Liepait?s darelio susirinkim?, kuris i anksto nebuvo skelbtas kaip visuotinis profs?jungos steigiamasis?

3.Ar 1,5 mln. lit? b?tinai reik?jo ?sisavinti arti turizmo sodybos Pakaln? ir lugdyti privat? versl?? Dubysos regioninis parkas yra pakankamai didelis ir jame daug grai? viet?, kad ir buvusio Granito vyro karjero teritorijoje. Ten ir buvo planuota rekreacin? zona. 4.Ar nenusl?ptos derybos su MAXIMA, kur buvo suder?ta 2,4 mln. lit? ir tod?l prireik? nauj? deryb?, kuriose ? kart? pasirod? gudresni krautuvinink? derybininkai?

5.Kod?l miesto autobus? parko ir autobus? stoties studija buvo pad?ta ? stal?i?? Ar ji moraliai paseno, ar buvo atlikta netinkamai ir tod?l pinig?liai nuplauk? neinia kur?

Pono V. Buloto noriu paklausti, ar jis ivis suvokia profesini? s?jung? paskirt? ir vaidmen? i? dien? Lietuvos realiame gyvenime ir kas jam pad?jo ip?sti tok? burbul? d?l R. A?o elgesio? Jeigu s?iningai tai daug k? nutylite arba iver?iate ?vykius sau naudinga linkme. Usitrauk?te dar ir skundiko d?m?, o toki? nemyli net savi. Man atrodo, jog tamsta per daug p?tiesi ir ?sivaizduoji es?s Lechu Valensa, kuris profs?jung? pagalba nuvert? Voicech? Jaruzelsk?.

Tadas Misevi?ius

Toks politinis ou ilgai t?stis negali

Esu ?kininkas ir kaimo bendruomen?s narys, ta?iau ? L?S Raseini? skyriaus susirinkim?, kuriame m?ru stojama u Kaimo reikal? skyriaus ved?j? Arvyd? ukausk?,
man?s kakod?l niekas nekvie?ia. Galvoju, nekvie?ia d?l to, kad iuose susirinkimuose i esm?s dalyvauja Raseini? rajono vietos veiklos grup?s Raseini? krato bendrija atstovai ir tik d?l kvapo pakvie?iami keli politikuojantys ?kininkai. Ir tai tik tie, kurie prijau?ia socialdemokratams. Pavyzdiui, Graina ?iarien?, Jonas Vazgys, Jonas Galinaitis, Romanas Daujotis ir kt. Deja, vis? kit? kaimo bendruomeni? ir visuomenini? organizacij? atstovai tuose rajono ?kinink? susirinkimuose, matyt, yra nepageidaujami. Kiek suprantu, d?l vienos paprastos prieasties: mes neliaupsiname buvusi? komunist? ir negiedame j? giesm?s. Maa to, ? akis krinta tai, kad tuose ?kinink? susirinkimuose, pasinaudojant situacija, yra sprendiami ne Savivaldyb?s administracijos Kaimo reikal? skyriaus, bet vietos veiklos grup?s Raseini? krato bendrija pirmininko Vinco Blinstrubo asmeniniai interesai. Jis tikina, kad d?l mero usispyrimo stovi VVG projektai, bet visikai nutyli, kad iki iol dar n?ra pareng?s tolimesn?s Raseini? rajono vietos veiklos grup?s strategijos ir d?l to dabar atpirkimo oiu yra daroma tik Savivaldyb?.

Mano nuomone, Vietos veiklos grup?s konflikto su Savivaldybe esm? ta, kad pirmininkas V. Blinstrubas visuotiniame susirinkime pakeit? Savivaldybei priklausan?i?
kvot?: vietoje 4 valdybos nari? paliko tik du. Niekam ne paslaptis, kad Raseini? rajono vietos veiklos grup?s Raseini? krato bendrija valdyb? sudaro 16 nari?. Pagal pasiskirstym? 8 nariai tur?t? b?ti nuo visuomenini? organizacij?, 4 nuoSavivaldyb?s ir 4 nuo verslo. Ta?iau pirmininkas V. Blinstrubas padar?, kad 12 valdybos nari? b?t? nuo visuomenini? organizacij? ir po du narius nuo Savivaldyb?s ir verslo.

Savivaldyb?s vadovai su tuo nesutinka ir nori, kad vietos veiklos grup?s valdyboje sprendimai b?t? priimami pagal teisingas atstovavimo proporcijas, kadangi Savivaldyb? visuomet prisideda prie bendruomeni? projekt? ?gyvendinimo tiek pinigin?mis l?omis, tiek nat?ra. Ta?iau vietos veiklos grup?s Raseini? karto bendrija pirmininkas V. Blinstrubas, ?tardamas, kad pasikeitus santykiui valdyboje gali ikilti gr?sm? jo k?dei, negali susitaikyti su Savivaldyb?s si?loma valdybos proporcija. iandien jis skleidia dezinformacij? neva Savivaldyb? nori uzurpuoti valdym? VVG. V. Blinstrubo iniciatyva visi sprendimai yra priimami visuotiniame susirinkime, kuriame visuomenin?s organizacijos turi 55 atstovus. Jeigu Savivaldyb? tur?t? tik vien? bals?, tai visikai akivaizdu, kad visuotiniame susirinkime jos
balsas prilygt? auksmui tyruose… Tad kol nebus pakoreguoti vietos veiklos grup?s ?statai (kad Savivaldyb? tur?t? 25 proc. ?takos VVG valdyme), tol n?ra jokios prasm?s jai dalyvauti VVG veikloje.

Paym?tina, kad iuo metu tik d?l VVG pirmininko V. Blinstrubo ambicij? visi projektai yra stabdomi ir n?ra rengiama tolesn? VVG veiklos strategija. Ir vietoj to, kad
V. Blinstrubas usiimt? savo tiesioginiu darbu, jis usiima politikavimu ir keli? bendruomen?s pirminink? dalyvavim? politiniuose ou pristato kaip vis? rajono kaimo
bendruomeni?. Mano nuomone, tokie viraai ilgai t?stis tikrai negali.

?eslovas Andriulis,
?kininkas

74 Komentarai

 1. propaganda

  2011-11-10 17:41

  Noriu paklausti ar ?..ANDRIULIS, T.MISEVI?IUS ir tas ,kuris pasirao P.NAUJOKAI?IU patys susimok?jo i savo kien?s ar buvo apmok?ta i savivaldyb?s vis? m?s? mokes?i? mok?toj? pinigais? Lauksime atsakymo………………………………

 2. buv?s

  2011-11-10 18:00

  kolega Sigitai, raai, kad visur kyo opozicijos ausys, ta?iau ?ia kyai tu pats, visas iki paskutinio centimetro. Niekas gyvenime negird?jo toki? pavardi? ir nepa?sta toki? skaitytoj? ir urnalist?, nes j? n?ra! O tu esi ir b?si tol, kol tave u aus? ar dar u ko nors itrauks ? dienos vies? ir demaskuos pataik?nik? ir daugiaveid? vie?j? ryi? specialist?. Meldiame Diev?, kad tavo ginamieji ir liaupsinamieji grei?iau baigt? savo dienas valdioje ir uleist? viet? tiems, kas dar turi s?in?s.
  Gana usakom?j? straipsni?, nes m?s? kantryb? jau arti ribos!

 3. Dainius adauskis

  2011-11-10 20:05

  Tadai, kai kit? kart? kils noras rayti, paklausk man?s apie derybas d?l ,,Maximos” , Prabaud? ar autobus? stoties studij?. A buvau t? ?vyki? liudininkas, tau papasakosiu. Dabar gaunasi raliava apie varpus, kurie skamba neinia kurioj bany?ioj :) . ?ia galiu pamin?ti, kad i t? isider?t? pinig? apie 250 t?kst. tur?t? b?ti gauta ir ileista. Ariogaloje i j? ?rengtas p?s?i?j? tiltas per Dubys? ties stadionu ir nudaytas turgelis.

 4. Vaidas Kuzmarskis

  2011-11-10 21:46

  Keli klausim?liai ponui V. Kuzmarskiui:

  1. Tarkime, kad R. A?as blogis, tai kas tuomet anot j?s? g?ris? Gal pagal upeno kupletus Kur mon?s pjaunasi kaip v?rys (operet??igon? baronas aut. pastaba).
  2. Koks biesas tamst? nune? ? Liepait?s darelio susirinkim?, kuris i anksto nebuvo skelbtas kaip visuotinis profs?jungos steigiamasis?

  3. Ar 1,5 mln. lit? b?tinai reik?jo ?sisavinti arti turizmo sodybos Pakaln? ir lugdyti privat? versl?? Dubysos regioninis parkas yra pakankamai didelis ir jame daug grai? viet?, kad ir buvusio Granito vyro karjero teritorijoje. Ten ir buvo planuota rekreacin? zona. 4. Ar nenusl?ptos derybos su MAXIMA, kur buvo suder?ta 2,4 mln. lit? ir tod?l prireik? nauj? deryb?, kuriose ? kart? pasirod? gudresni krautuvinink? derybininkai?

  5. Kod?l miesto autobus? parko ir autobus? stoties studija buvo pad?ta ? stal?i?? Ar ji moraliai paseno, ar buvo atlikta netinkamai ir tod?l pinig?liai nuplauk? neinia kur

  Atsakau:

  1. Nera ka tart -darbai kalba patys uz save.
  2. Vaidas Kuzmarskis nedalyvavo steigiamajame profsajungos susirinkime,dalyvavau sekanciuose susirinkimuose, kuriuos inicijavo valdzia.Patikekit buvo baisu stebet kaip tyciojamasi is sio kolektyvo darbuotoju.
  3. Matyt musu krastui nereikia 1.5mln. Lt, jei tam tikri asmenys negaus “pasisildyti”.”Pakalne” gali laimeti prieziura ir verslas klestes.
  4. Kas paneigs, kad buvo “susizerta” is Maximos 1 400 000 Lt?
  5. Manau, dar ilgai Raseinius garsins autobusu parkas.Dabar laukime ziniu is FNTT
  del autobusu pirkimo konkurso,kuriame dalyvavo p.Aco isteigta imone.Lieka atviras klausimas-o kokie cia buvo vykdomi sandoriai?

 5. ?eslovui

  2011-11-10 21:57

  Matau, nem?gstat komunist?. Ar jums inoma kokiai partijai sovietme?iu priklaus? rad?enko, kenstavi?ius, dvaro poetas petras naujokaitis, kokios organizacijos instruktoriais dirbo vai?ius ir valin?ius?

 6. melioratorius

  2011-11-10 22:39

  Tie trys utar?jai propagandistai mirk i juoko. Man sunku patik?ti ,kad Misevi?ius tik tiek supranta .Mieli mon?s kaip J?s pai?r?site ? akis kaimynams, pa?stamiems.
  Vapalioja apie Prabaud?. Misevi?iau, Naujokaiti, Andriuli- parayk kaip Baltruaitis melioratorius i parko rekonstrukcijos ikrapt?, o Bilder? pasiliko. Kaip A?as su Noreika ir Maeika i melioratori? Norg?lus atlupo. Panau tie mogeliukai pateks ? istorija kartu su savo itikimais trd?rais. O kas atvilko Pireka? Kuri u didiausi? kain?
  kloja vandentiekius. Klausimas tiems maiems mogeliams : ar suprantate k? darote?

 7. melioratoriui

  2011-11-10 23:12

  O kas emsiurb? Prabaudai valyti jums primygtinai ?piro?

 8. atsakau neimaneliui

  2011-11-11 07:57

  projekte buvo reikalavimas emsiurb? atitinkanti europinius reikalavimus. Pasidom?kite kaip yra valomi kiti vandens telkiniai. Sutartis su emsiurbe d?l darb? buvo numatyta pavasar? itirpus ledui, ta?iau reikalaujant Vebavi?iui, Baltruai?iui tur?jo dumblo siurbimas prasid?ti nedelsiant.

 9. gailestingasis

  2011-11-11 11:33

  Tai kad Andrulis kolegoms ?kininkams dievagojasi nera?s, nemukit jo taip stipriai. Dvaro poetas per skystas net usimaskuoti, rao svetimom pavard?m, o visi j? net i aus? atpa?sta

 10. raseinikis

  2011-11-11 21:17

  Nelabai suprantu, su kuo mes diskutuojam? Naujokai?io realyb?je n?ra, Misevi?iaus n?ra, Andrulis- nera?. Belieka tik dvaro poeto ausys. Ir tos pa?ios neplautos. Tad ar verta d?l j? diskutuoti?

 11. raseinikiui

  2011-11-11 22:38

  Misevi?ius yra. Po Ariogal? skryb?l? usid?j?s maklin?ja.

 12. raseinikis

  2011-11-11 22:44

  Tai kod?l to Misevi?iaus ? savivaldyb? nepriima, jei jis toks protingas, visus savivaldyb?s reikalus ino ir dar skryb?l? turi? Nejuokinkit, ponai…

 13. kaimietis

  2011-11-11 23:35

  Kiek prisimenu i rus? klasikos, tai buvo toks Krugladurovas, kuris pats sau ra? laikus. Dabar reikalo turim su iuolaikiku Kruglodurovu, kuris vietioj laik? straipsnius rao ir, ko gero, ?sivaizduoja labai didis es?s, vienas Dievas daugelyje asmen?: Naujokaitis, Misevi?ius, Petrikyt? ir t.t. Be reikalo j? dvaro poetu vadinat, veikiau jis- dvaro juokdarys.

 14. Vieumas-visagalis

  2011-11-12 09:21

  Mieli mon?s kuo daugiau diskutuokime, komentuokime, vieinkime , pakvieskime daugiau draug? kaimyn? .Skaidri informacija, taikli ir negailestinga kritika tos m?klos silpnoji vieta.

 15. Pritariu

  2011-11-12 10:49

  Vieinimas yra vienintelis ginklas, gal bent susinervins ventieji paskait?. Bet man atrodo, kad jie jau taip usigr?din? meluoti, kad net nerausta. Jie serga pinig? liga, baisi liga. Utai ventasis Vilniuj pas daktarus darbo metu trinasi.

 16. vaje

  2011-11-12 11:04

  Vaje, tai kas dabar bus Vilniaus daktarams, kad i informacija jau pasklido? Raseini? medikai tai ant blakstien? buvo statomi, ?tarus, kad informacij? apie kunigaik?io vienag? pas juos ie paskleid?. Tik nesuprantu, kod?l m?s? viepats g?dijasi ligos, juk ne kokiu sifiliu susirgo…

 17. sl?pyn?s: atsp?kit kas

  2011-11-12 14:36

  Bet gi itas Naujokaitis pats prisipaino neturintis auktojo isilavinimo, bet pagal laiko turin? tur?t? dirbti savivaldyb?je, nes puikiai ino visas em?s ?kio sk. ved?jo atleidimo prieastis ir visas kitas naujienas, kurias gali inoti tik ten dirbantis mogus.
  Bet ar gal?t? iais laikais priimti ? savivaldyb? be auktojo isilavinimo? … Bet yra toki? moni?, kurie usidengia delnu akis ir galvoja, kad j? niekas nemato arba nesupranta kas tikrasis i? “laik?” autorius. Tiesiog tur?t? b?ti g?da suaugusiam mogui elgtis kaip k?dikiui. Jeigu manai, kad esi teisus, tai nebijok ir pasirayk .

 18. propaganda

  2011-11-12 16:08

  Tai kad dabar ir Raseini? vandenims vadovauja tik 12 klasi? baig?s, krein? ir bufetav? Kristin? m?gstantis vyrukas..Nors iaip daugiau apie niek? nenutuokiantis.Kenstavi?ius su Kristute ir dav? jam t? post?.Taip kad nieko nuostabaus,kad mus valdo bemoksliai.

 19. vairuotojas

  2011-11-12 16:44

  Q pas mus ? autobus? park? Ra?as atsiunt? jaun? asil?l? ,kuris tik medius sugeba atskirti nes tokia jo specialyb?.Bet gal pramoks k? nors ir apie transporta po koki? 10met?.A nesuprantu negi jau Raseiniuose n?ra normali? savo srities specialist?.Juk a jau galvojau .kad pasibaig? tie laikai kai kiekviena mel?ja gal?jo valdyti al?……

 20. vairuotojui

  2011-11-12 17:08

  Kod?l n?ra rimt? specialist?? Yra. Paiekokit tarp atleist?j? ir tikrai rasit. Istorijos praktika yra tokia, jog riboto m?stymo vadovai niekada nepakent? alia sav?s u save protingesni?. Net jei vadovas visai bukas, jo pavaldiniai turi b?ti dar bukesni. Beje, o k? yra baig?s dvaro poetas? Kad sovietme?iu politrukas buvo, tai kakas jau buvo para?s.

 21. NAUJAS RYTAS aunuoliai

  2011-11-12 17:48

  Sveikinu laikrat? Naujas Rytas. Buvo momentas, kai galvojau atsisakyti io leidinio.
  Bet dabar tikrai eisiu usakyti kitiems metams. Esame li?dininkai kaip keli parsidaveliai suiko arba priiko Alio Raseiniai.

 22. pad?ka

  2011-11-12 17:58

  A?i? Dainiau u ger? rain?, tik gaila, kad kitame laikratyje.

 23. Kristina Kriktanait?

  2011-11-12 20:15

  Tas pats Petras Naujokatis straipsnyje “Opozicija kritikuoja vien d?l to, kad kritikuot?” ra?, kad “pastaruoju metu Architekt?ros ir urbanistikos skyriaus ved?jos darbu ir priimamais sprendimais piktinosi nemaai rajono gyventoj? , o savivaldyb?s meras papild?: Tie gyventoj? nusiskundimai buvo tiriami. Skyriaus ved?jai Kristinai Kriktanaitei buvo skirtos drausmin?s nuobaudos. Tod?l iandien Savivaldyb?s administracijoje ji jau nebedirba. Esu tikras, kad ateityje situacija pasitaisys ir rajono vyriausiojo architekto poi?ris ? mog? pasikeis. Manau, kad taip gal?jo rayti savivaldyb?s administracijos vie?j? ryi? specialistas, siekiant pateisinti mano atleidim? i pareig?, tod?l vieojoje erdv?je apib?dino mane kaip k?lusi? gyventoj? pasipiktinim? ir tur?jusi? netinkam? poi?r? ? mog?. I ties? pasipiktinusi? gyventoj? buvo 1, kuris para?s skund?, v?liau prisipaino, kad buvo papraytas parayti, o skundo tekst? apie taip kaip a tariamai konsultavau ? gyventoj?, jam padiktav?s vicemeras Sigitas Vai?ius. Be io gyventojo skundo dar buvo Kalnuj? seni?n?s ratas apie usit?sus? adres? suteikim? ?mon?ms, esan?ioms panaikintame kaime, ir NT em?tvarkos skyriaus ved?jo Jurgio Plieskio ratas d?l nepateikiam? duomen? siekiant parduoti Alio, Raseiniai redaktoriui valstybin?s em?s sklyp?, per kur? teritorij? planavimo dokumentais numatyta ?rengti gatv?s atkarp?. Pastar?j? rat? pagrindu buvo atliekami tyrimai ir man buvo skirtos tarnybin?s nuobaudos – papeikimas ir grietas papeikimas, d?l kuri? panaikinimo kreipiausi ? teism?, ta?iau savivaldyb?s administracija jas panaikino pati, o a buvau atleista panaikinus valstyb?s tarnautojo pareigyb?.

 24. tarp kitko

  2011-11-12 21:04

  Garbingi mon?s straipsnus pasirao savo pavard?mis. Tuomet jie yra gerbiami u savo vienoki? ar kitoki? nuomon?. Pasisl?pti u kit? pavardi? yra ema. Bet gal kai pasislepi u svetimos pavard?s jau gali meluoti? Tuomet kaip jaustis tiems mon?ms, kurie turi pamin?tas pavardes?

 25. Siaubas

  2011-11-12 21:04

  Ar begalima sveiku protu suvokti, kas dedasi Raseiniuose? Kristina, si?lau ratu pasiimti io mogaus paaikinim?, kaip Vai?ius diktavo ir k? diktavo, o paskui reikia kreiptis toliau. itaip nebegalima, nes tai jau yra sistema.

 26. Tikiuosi

  2011-11-12 21:08

  Dievas yra teisingas, tik?kim?s, kad greitu laiku bus atlyginta tuo pa?iu ponams: krik?ioniui Vai?iui, ir jo r?m?jams, Plieskiui, Sendrauskui, A?ui ir kitiems meluojantiems virininkams, j? statytiniams, sugyventiniams, neratingiems padlai?nams, melagiams… Pinig? liga nepagydoma ir labai greitai progresuoja. Ta?iau ieinam visi vienodai.
  Vieinkite visi, su kuriais susidorojo krik?ioni?, ir vis? vent?j? valdia.

 27. Rimas

  2011-11-12 21:40

  Vie?j? ryi? specialistas yra baig?s tik em?s ?kio mokslus, tod?l kaltinti j? beratyste nereik?t?. Ko daugiau i jo galima tik?tis? Tai mogus, kuris Savivaldyb?je atsid?r? laimingo atsitiktinumo d?ka.

 28. Rimui

  2011-11-12 22:26

  Anokia ne laim?. Mano akimis, tai- tragedija, jei mogus iki tokio lygio nusirito. emiau juk neb?ra kur.

 29. Arvydas

  2011-11-12 22:58

  Kristina b?tinai urain?k io susidorojomo faktus. i mediaga gali labai praversti.
  Na ir b?k aktyvi, matoma, niekur nepasisl?pk. Jau?iu bus daug cirko.

 30. Praymas kompiuteristams

  2011-11-12 23:11

  Sukurkite koki? svetain? ar puslap?, kad mon?s gal?t? pasidalyti naujausia informacija, padiskutuoti.

 31. STT

  2011-11-12 23:28

  Jeigu Sendrauskas gavo valstybin?s em?s gabal? tai viskas lenda i maio.J.Plieskis irgi lenda ? vies?.Kokie dalykai ilys dar…….

 32. Kristina Kriktanait?

  2011-11-13 00:29

  Psichologinis spaudimas kaip tik ir prasid?jo po to, kai STT i m?s? skyriaus pa?m? dokumentus ir t? pa?i? dien?, kaip mane informavo tuo metu ?j?s administracijos direktoriaus pareigas D.Baltruaitis, su?m? R.A?o giminait? O.Jankausk?. V?liau suinojau, kad tai buvo dokumentai, susij? su statybomis Yli? kaime. Vicemeras kalb?damas kart? ta tema pasak?, kad skundik? nemyli net savi, tuo tarsi paaikindamas man daromo spaudimo prieast? – a buvau ?tariama esant skundike. Pasteb?jau, kad T.Misevi?iaus laike taip pat yra fraz? – “skundik? nemyli net savi”.

 33. Kaimo bendruomenes pirmininkas

  2011-11-13 01:24

  Gerb. ?eslovai Andriuli. iuo sakiniu J?s galite usitraukti teisin? atsakomyb? u meit? – “pirmininkas V. Blinstrubas visuotiniame susirinkime pakeit? Savivaldybei priklausan?i?
  kvot?” .
  Ponas Blinstrubas, mums, tai yra kaimo bendruomeni? pirmininkams, visuotinio susirinkimo metu pristat? mero ir rajono tarybos ratus ir apib?dino susidariusi? situacij?.
  Taigi, kaip reikalauja ?statai, mes, pagal bendruomeni? pirminink? (NE PONO BLINSTRUBO) si?lymu nubalsavome d?l valdybos sud?ties.
  Sekantis dalykas, kurio VVG nevieina tai yra tai, kad pirmiausiai ponas A?as pirmiausiai ponui Blinstrubui atsak? Mero vardu, o v?liau tik gavo atsakym? i Rajono tarybos. Kaip nekeista atsakymai kaip ir sutapo. Taigi nuomon? galime susidaryti patys.

 34. mogus i alies

  2011-11-13 02:22

  Gerbiamieji skaitytojai,

  1.Kaip skaitytojas i alies atsivelgdamas ? labai atsarg? raymo stili? vengiant teisin?s atsakomyb?s odeliais – galb?t, mano nuomone, galvoju ir kt… Susidariau nuomon?, kad io straipsnio raymo stilius yra tolygus ir paraytas vieno mogaus.
  2.Kiek pastebiu komentaruose, tai mon?s teigia, kad Autoriai kurie pamin?ti ioje raliavoje teigia, kad n?ra tikrieji autoriai.
  3. Ne?sivaizduoju koks redaktorius gal?jo tai leisti ?d?ti ? savo laikrat?, nes daniausiai laikra?iuose vyrauja informuojantys ir pagr?sti faktais, bei nealiki straipsniai.
  4. Kaip pastebiu, uuominos apie tam tikrus ?vykius yra gauta i pa?i? ?vyki? idini?. Pavyzdiui informacija apie ?vykius pateikiama ta apie kuri? su tuo nesusij? mon?s tikrai neinot?.
  5. Laikai akivaizdiai gina cituoju “Savivaldyb?s vadov?” pozicij?, bet menkina asmenis, kurie nepalank?s pastariesiems.
  6. Na ir svarbiausia dalis straipsnio pradia:
  “Art?jant LR Seimo rinkimams”
  Kaip i kit? iniasklaidos priemoni? inome – visuomenini? organizacij? keliam? mait? R.A?as vadino politikavimu, art?jant Seimo rinkimams.

  JUMS BRANGIEJI SKAITYTOJAI SPR?STI

 35. Diedas

  2011-11-13 11:26

  Redaktorius leidia d?ti tokius straipsnius.nors ir ino,kad ?ia yra ne skaitytoj? laikai,nes ir jis nori darbuotojams algas laiku imok?ti ir .savo kien? papildyti.?ia tik laukinis kapitalizmas ir nieko asmenika.

 36. D?mesio

  2011-11-13 12:33

  A komentaruose raau tik ties?, danai naudoju citatas ir atsargiau parenku odius. Nes jei komentaras neatitinka tikrov?s, yra meiiantis, eminantis ir pan., toks pilietis turi teis? kreiptis ? policij?, kad b?t? nustatytas komentaro autoriaus pavard? pagal IP adreso valdytoj?.
  Ta?iau galimai Raseiniuose ar kitame mieste ar kaime yra asmen?, kurie paeisdami LR Konstitucijos garantuot? teis? ? asmens duomen? nelie?iamum?, paeisdami ?statymus susiino komentarus raiusi? moni? pavardes pagal gyvenam?j? viet?. A tai patyriau savo kailiu ir susid?riau su tokia neteisybe, kokios, jei kas papasakot?, b??iau nepatik?jusi, nors mog? gina Konstitucija ir ?statymas numato baudiam?j? atsakomyb?. Kol kas n?ra praktikos tokiose bylose. Teismai dabar usi?m?-teisia komentatorius apie g?jus.Tyrimas dar nebaigtas, kai pasibaigs, paraysiu. Manau reik?s mogaus teisi? gyn?j? pagalbos.

 37. Kristinai

  2011-11-13 13:15

  Tu buvai konservatori? partijos nar?, tai kod?l Sigitas Vai?ius ? tave kreivai i?r?jo? Tur?jo ginti savo partiet?, nesutikti, kad b?tum atleista i darbo.

 38. Aai

  2011-11-13 13:18

  Matyt, jis ? t? viet? jau tur?jo k? kit? numat?s.

 39. sistema

  2011-11-13 13:46

  Ir kod?l ?ia visi taip nepatenkiti rajono valdia? Bet juk tai visos sistemos dalis, tik gal kiek labiau parykinta. Yra toks posakis: mir? drakonas – valio drakonui. Kas nuo to pasikeis?Ar dabartinis vadas ar kitas bus, bet sistema ta pati. Jeigu b?t? ?statymai tokie, kad valdininkai ,kaip ir priklauso, dirbt? mon?ms ir u negerus “darbelius” tur?t? prisiimti atsakomyb?, o Seimo narius b?t? galima ataukti, gal tada ir b?t? galima sakyti, kad gyvenam teisin?je valstyb?je. O dabar tai yra taip kaip skambaJ. Erlicko dainoje:
  “…Vaikeli, irdy Lietuvos tupi senis,
  Prisiuv?s T?vyn? prie savo kien?s. …
  Vaitoja T?vyn? nuo prie? iauri?,
  Pilna tarakon? ir Seimo nari?.
  ? m?lyn? dang? dairausi ibal?s-
  Apsaugok Auk?iausis t? mylim? al?-
  Antai deputatas auksin?m kanopom
  Aperg?s T?vyn? ijoja Europon. …
  Umerksiu akis, usikimiu ausis-
  Gird?ti vis viena baisus girgdesys.
  Tai sukas T?vyn? ant Laisv?s aies…-
  Bet nieks neatims pakaruokliui puies.

 40. diedui

  2011-11-13 14:00

  Nepainiokit ? tuos reikalus urnalist?. Geriau paklauskite j?, kada jie paskutin? kart? gavo atlyginimus.

 41. diedien?

  2011-11-13 15:16

  iame straipsnyje kalbama tik apie vien? urnalist? S.Gudi?n?. O jis alg? gauna laiku.

 42. kartonas

  2011-11-13 16:04

  “Rink?jai neturi u k? ? tolimas alis keliaut, su bedion?m ir smaugliais pabendraut.
  Bet egzotikos tai kiekvienam norisi!
  Utat ir irenkam tokius, kurie vaiposi ir smaugia.”

  “-Kada pager?s gyvenimas?- klausia pati.
  -Tada kai pager?s mon?s,-aikinu.
  -Tai kod?l jie neger?ja?
  -Laukia kol gyvenimas pager?s.
  S?dim, laukiam…”
  (J. Erlickas)

  I tikr?j? s?dim ir laukiam, bet tikriausiai, kad nesulauksim… bes?d?dami.

 43. konservatorius

  2011-11-13 16:36

  ?vykusi fakt? tarp Vai?iaus ir Kriktanait?s tur?t? ?vertintii partijos etikos komisija, arba netrukus ?vyksiantis konservatori? visuotinis susirinkimas. S?dim ir laukiam.

 44. Kristina Kriktanait?

  2011-11-13 16:58

  iuo metu Architekt?ros ir teritorij? planavimo skyriaus ved?jo pareigas atlieka Armandas Mockus, kuris buvo vienas i Raseini? rajono savivaldyb?s administracijos direktoriaus 2011-07-26 sudarytos komisijos 3 nari?, tyrusi? mano galimai padaryt? tarnybin? nusiengim?. Po io tyrimo komisija si?l? skirti man griet? papeikim?, nes nustat?, kad a 2011-07-07 ieidama atostog? prival?jau utikrinti, kad R.?epurnovien?s 2011-06-08 ratas “D?l ievelik?s kaimo atstatymo” b?t? inagrin?tas ir ? j? atsakyta laiku. Nors is ratas Raseini? rajono savivaldyb?je buvo registruotas 20011-06-13, o man buvo perduotas 2011-06-17, ir t? pa?i? dien? a ? rat? nukreipiau skyriaus darbuotojui A.Bal?iauskui, kuris 2011-07-05 susirgo. 2011-07-06 buvo nedarbo diena. 2011-07-07 man i?jus atostog? dar nebuvo pasibaig?s R.?epurnovien?s rato nagrin?jimo terminas, ta?iau administracijos direktorius tuo metu neskyr? nei mane, nei A.Bal?iausk? pavaduojan?io mogaus, tod?l a netur?jau kam perduoti i? darb?. O i atostog? jau ir taip buvau savait? ataukta. Nuo 2011-07-15 mane pavadavo Armandas Mockus, ta?iau jam niekas nepaved? spr?sti ievelik?s kaimo problemos. 2011-07-25 gr?us i atostog? pati atlikau ? darb?, o man buvo skirtas grietas papeikimas (v?liau panaikintas). Tuo metu savivaldyb?s meras vieojoje erdv?je skelb?, kad Architekt?ros ir urbanistikos skyrius jau pastiprintas, nes atseit priimtas dar vienas mogus. I ties? tuo metu b?davo laikotarpi? kai, neskaitant kult?ros paveldo ir ekologijos srityje dirban?i?j?, skyriuje tur?davau vien? darbuotoj?, o tai reikia, kad architekt?ros, teritorij? planavimo, statybos leidim?, adres? suteikimo, em?tvarkos, iorin?s vaizdin?s reklamos klausimais reik?davo suktis su turimais mogikaisiais itekliais, bet nepaeisti nagrin?jimo termin?. Armandas Mockus dirbo tuomet Ekonomikos ir turto valdymo skyriuje, o mane pavaduodavo atostog? metu. Ta?iau net ir mano atostog? metu skyriui pavedamus darbus direktorius vizuodavo mano vardu. Kaip inome, dabar Architekt?ros ir teritorij? planavimo skyriuje, neskaitant kult?ros paveldo ir ekologijos, dirba 3 darbuotojai ir ved?jas.

 45. Jonas

  2011-11-13 18:03

  Manau, kad visa i diskusija yra nieko verta.
  Raytojai aikiai yra valdan?iosios grupuot?s atstovai ar padlaiiai.
  A, kaip ?kininkas apie ukausk? galiu atsiliepti tik gerai. Be abejon?s jis pakeistas ne d?l jo, kaip specialisto savybi?, bet d?l to, kad reikia post? atiduoti savikiui, kuris kris kryiumi u paksizm?.
  Nieko naujo Tai m?s? idiokratijos grimasos, kai ? valdi? veriamasi ne vykdyti rink?j? vali? , atstovauti j? interesus, bet pasitvarkyti savo aikos reikaliukus. Kokios taisykl?s, toks ir aidimas. Sistem? ne A?as sugalvojo, jis tik, kaip ir visi, kaip ir visos Lietuvos valdiamogi? grupuot?s, naudojasi sistemos teikiamomis galimyb?mis.

 46. troktantiems egzotikos

  2011-11-13 18:48

  Nesivarginkit ir be reikalo negadinkite nerv?, vistiek nieko nepakeisit. Kod?l A?as tur?t? elgtis kitaip, jeigu sudaromos visos galimyb?s. Jis tik turi daugiau patirties, nes pabuvo Seime, o ten tai tikrai daug ko galima imokti. Anks?iau buv? merai tokios praktikos netur?jo…
  Dabar pykstasi valdantieji su opozicija. Bet ar jie geresni? Jau vien darbo partija ko verta? Pirmose gretose tokie gars?s mon?s kaip Uspackichas, Paulauskas, Kliunka…
  Rink?jai neturi u k? ? tolimas alis keliaut, su bedion?m ir smaugliais pabendraut.
  Bet egzotikos tai kiekvienam norisi!
  Utat ir irenkam tokius, kurie vaiposi ir smaugia. (J. Erlickas)
  Art?ja Seimo rinkimai, nepraleiskime progos isirinkti pa?ius egzotikiausius.

 47. Kristinai

  2011-11-13 18:53

  Vai?iui nedavei leidimo apdengti buvus? Buitinio kombinat? klaikaus ki?o degiomis marmuro imitacijos plokt?mis. U tai jam ir netikai. O pagrindin? prieastis, manau, ,,Kakadu” laida ,,A?o dvaras”.

 48. troktantis egzotikos

  2011-11-13 18:55

  Uspask? inom, Paulausk? taip pat, o kas ?ia per kliunka ?

 49. Marijonas

  2011-11-13 19:05

  Kliunka tai garsusis prokuroras, kuris per g?rim? gavo palikti savo darbo viet? , apie kuri? yra toks posakis :visi galai ? vanden? arba … ? prokurat\?r?.
  Na o visi trys kartu pa?mus tai kaip sakoma” atitiko kirvis kot?” (du prokurorai ir ?tariamasis)

 50. Kristinai

  2011-11-13 19:50

  J?s raote, kad
  ” NT em?tvarkos skyriaus ved?jo Jurgio Plieskio ratas d?l nepateikiam? duomen? siekiant parduoti Alio, Raseiniai redaktoriui valstybin?s em?s sklyp?, per kur? teritorij? planavimo dokumentais numatyta ?rengti gatv?s atkarp?. ”
  ?domu b?t? suinoti kaip ten baig?si su ta eme?

 51. kryius

  2011-11-13 20:08

  Kriktanait? ne tik buvo, bet ir yra konservatori? partijos nar?, o Vai?ius iai partijai suteikia religini? fundamentalist?, kurie laikosi ?sikib? ne savo tik?jimo, bet vie? jo poymi? ir atribut?: kryi?, nauj? paminkl? statymo, ?vaizd?. Kai tuo tarpu esamas kult?ros paveldas paliekamas sunykti. Toks tat supratimas m?s? savivaldyb?je apie kult?ros paveld?, jei skelbiant konkurs? ? kult?ros paveldo specialisto viet?, ikeliamas reikalavimas “tur?ti aukt?j? universitetin? ar jam prilygint? socialini? moksl? studij? srities, edukologijos krypties isilavinim? (bakalauro kvalifikacin? laipsn?) bei 2 met? darbo patirt? pagal ?gyt? isilavinim?” (http://www.vtd.lt/index.php?-627798964). Konkursas buvo paskelbtas direktoriaujant D.Baltruai?iui. Na o su tokiu pat isilavinimu G.Pe?kaitien?, daugel? met? dirbusi kult?ros paveldo specialiste, atleista kaip netinkamo isilavinimo.

 52. Vida

  2011-11-13 20:25

  Baikit su ta sistema. Kam buvo kalta aplinka mes inom. Kuo d?ta aplinka, jei tokie “raytojai” gimsta? Tautos g?da ir tiek. Patik?kit, ne kiekvienam rajone tokie dalykai dedasi, tikrai ne kiekviename.

 53. troktantis egzotikos

  2011-11-13 21:11

  ,,Vai?ius iai partijai suteikia religini? fundamentalist?, kurie laikosi ?sikib? ne savo tik?jimo, bet vie? jo poymi? ir atribut?: kryi?, nauj? paminkl? statymo, ?vaizd?.” Pritariu. Kitaip davatkos u j? nebalsuot?. Jei ne jos, jis dvideimt bals? vargu ar surinkt?.

 54. Kristina Kriktanait?

  2011-11-13 21:15

  Gavusi em?tvarkos skyriaus praym? pateikti duomenis, tam kad jie gal?t? parduoti em?s sklyp?, a kreipiausi ? Nacionalin? em?s tarnyb?. Inagrin?jusi Nekilnojamojo turto registro duomenis, Tarnyba padar? ivad?, kad ustatytos teritorijos plotas nurodytas galimai klaidingai. Tarnyba si?l? parengti teritorij? planavimo dokument?, kuriame b?t? suformuotas em?s sklypas tokio dydio, kuris atitinka nam? valdos reikalavimus ir yra reikalingas pastat? eksploatacijai. Tarnybos si?lymu, to paties teritorij? planavimo dokumento rengimo vienas i tiksl? gal?t? b?ti em?s, reikalingos emai?i? gatv?s prat?simui, pa?mimas visuomen?s poreikiams. Tuometin? rajono valdia, 2011 m. kovo m?n. gavusi tok? atsakym?, svarst? klausim? d?l detaliojo planavimo dokument? rengimo. Ta?iau v?liau, pasikeitus Raseini? rajono savivaldyb?s tarybai, nauji savivaldyb?s vadovai atsisak? Tarnybos si?lymo rengti em?s sklypo detal?j? plan? ir nusprend? iduoti praomus duomenis, kad sklyp? b?t? galima parduoti. Pateikdama atsakym? su praomais duomenimis, a kartu atkreipiau em?tvarkos skyriaus d?mes? ir teis?s akt? reikalavim?, kad prie nuosavyb?s teise priklausan?i? statini? ir ?rengini? em?s sklypai parduodami Lietuvos Respublikos teritorij? planavimo ?statymo 21 ir 22 straipsniuose nurodytuose ir ?statym? nustatyta tvarka parengtuose ir patvirtintuose teritorij? planavimo dokumentuose arba em?s sklyp? planuose, prilyginamuose detaliojo teritorij? planavimo dokumentams, nustatyto dydio, kuris b?tinas esamiems statiniams ir ?renginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre ?rayt? j? tiesiogin? paskirt?. Neinau kod?l taip atkakliai reikalaujant pateikti duomenis, tas em?s sklypas vis d?lto nebuvo parduotas iki man atliekant pareigas. Na o kokia situacija dabar, a neinau.

 55. OTKATAS

  2011-11-13 23:16

  Paksius tai auktojo pilotao meistras.T? fokus? ir imokino savo artimiausius bendraygius tame tarpe ir m?s? traktorist? kaip reikia suktis.O prasid?jo nuo statyb? firmos RESTAKO……

 56. skaitytojas

  2011-11-14 10:33

  Pasiskaitykit A.Medalinsko straipsnius ir paaik?s i kur atsiranda tokie fruktai ,kaip K?daini? kniazius , Raseini? pedera?as ,Pag?gi? kunigaiktis ir imtai kit?. Juk valstyb? lugdo supuvusi partin?-korupcin? sistema.Tikiuosi i sistema grius ne taip kaip arab? alyse.

 57. skaitytojui ir visiems

  2011-11-14 12:01

  Jeigu mes tik s?d?sim ir lauksim, tai tikrai niekada niekas ir nesikeis.

 58. Juozas

  2011-11-14 13:29

  Jeigu ta partin?-korupcija taip atvirai ?siaknijo Raseiniuose, tai tokiame Vilniuj ar kituose didiuosiuose miestuose net sunku ?sivaizduoti man mogui i kaimo kas darosi ir kokiais m?stais

 59. Juozui

  2011-11-14 14:02

  Kur mon?s protingiau m?sto, ten toki? dalyk? neb?na. O kai u silk? ar bambal? balsuojate, tai toki? valdi? ir turite. Ir tol tur?sit, kol tyl?sit, kol bijosit ioptelti.

 60. mogus

  2011-11-14 20:03

  mogus vartojimo visuomen?je prisitaik?s visk? pirkti u ?vairi? kain? ir pats parduoti save. Taigi, jis danai parduoda savo nuomon?s netur?jim?.
  http://www.lrytas.lt/-13197892171319546895-filosofas-n-kardelis-%C5%BEmogus-da%C5%BEnai-parduoda-savo-nuomon%C4%97s-netur%C4%97jim%C4%85.htm

 61. Atleidin?jimo prieastis

  2011-11-14 20:45

  ,,- Bijoma, kad isiok?lis nepakenkt? konformistams. Galvojama, kad jis kenkia ne tik sau, bet ir man ar kitam, kuris prisitaiko.”

 62. TV i?rovas

  2011-11-15 23:12

  Vl.imai?io ?mon?je rasta kontrabandos daugiau kaip u 2 milijonus lit?

 63. Irgi i?rovas

  2011-11-16 09:53

  Gal pajud?s tie reikalai ir m?s? rajone.Nes kad mus valdo afeistai ,korupcionieriai ir kontrabandistai tai visi suprantame,bet kad STT sako nesp?ja j? gaudyti nes labai daug priviso,o dar sunkiau juos gaudyti,nes visi valdioje.

 64. rink?jas

  2011-11-16 10:36

  jau prasid?jo, lenda daigeliai. Toliau bus dar graiau.

 65. 2rink?jas

  2011-11-16 11:41

  Gird?jau Kuzmarskis yra nusipirk?s lunel? vaiuojant link Lyduv?n?, ten kur Kil?iauskiukas nori ?sisavinti 1,5 mln Dubysos reg parke

 66. Citata

  2011-11-16 14:00

  Citata i Prezidento V.Adamkaus knygos
  Artimiausi? R. Pakso patar?j? iede buv?s Remigijus A?as, prie tai prekiav?s traktoriais, o prezidentui patarin?j?s nacionalinio saugumo klausimais, taip pat sulauk? pakankamai tikslaus savo veiklos apib?dinimo. Prezidento patar?jas R. A?as es? r?pinasi ne valstyb?s reikalais, o reikalauja, kad VSD tirt?, kas interneto erdv?je pasisako prie R. Paks?. Reikalauja isiaikinti ir nubausti. M. Laurinkus mano, kad paksistai jau sugalvoj?, kaip su juo susidoroti. Jis netiki, kad pavyks isilaikyti, bet nerimauja ne d?l sav?s, o d?l departamento likimo. Me?io nuomone, R. A?ui maiausiai r?pi nacionalinis saugumas, negana to, jis kliedi, neva VSD dirba Vytautui Landsbergiui, – liudija V. Adamkus.

 67. rink?jui

  2011-11-16 17:35

  kuzmarskis=a?as= zubiela= jacikas =kenstavi?ius= imaitis =kavaliauskas. Visi vienodi. Kiti-fonas, ?rankiai. Priversti jais b?ti arba apgaule ?tikinti.

 68. paraykite

  2011-11-16 21:38

  kas vyko ur?dijoje

 69. Itikimieji

  2011-11-16 21:52

  i? met? lapkri?io 16 d. Kauno dienos” Nr. 264 -ame numeryje buvo ispausdinta publikacija Merai kei?iasi kaip kaleidoskope” Joje raoma: Netrukus gali paaik?ti ir buvusio Seimo nario, dabar Raseiniams vadovaujan?io Tvarkos ir teisingumo partijos atstovo Remigijaus A?o likimas. Prie j? kyla …net ir ? vietos valdan?i?j? koalicij? ?einantys T?vyn?s s?jungos atstovai. Artimiausiomis dienomis Raseini? konservatoriai tur?t? apsispr?sti, teberemti R. A?? ar su kitomis taryboje esan?iomis partijomis formuoti nauj? koalicij? ir skirti nauj? mer?”.

  Atsakingai pareikiame, jog nei mes asmenikai, nei T?vyn?s s?jungos – Lietuvos krik?ioni? demokrat? Raseini? skyriaus taryba net nesvarst? klausimo d?l i?jimo i valdan?iosios koalicijos ir neturime jokio pagrindo dabar galiojan?i? sutart? nutraukti ir ateityje.
  Prieingai, mes esame pasiry? rajono gyventoj? labui nuveikti daug darb? tvarkant miesto gatves ir kaimo kelius, rekonstruojant ilumos ?k?, tiesiant Kryi? keli? Raseiniai – iluva, ?aminant Raseini? rajone gyvenusius tautos didvyrius. Tod?l visi Kauno dienos” dienratyje paskleisti teiginiai apie gri?van?i? valdan?i?j? daugum? t?ra viso labo urnalisto paleista riebi antis, drebinti rajon? ir s?ti sumait? tarp administracijos darbuotoj?.
  Rajono Tarybos nariai, TS – LKD partijos nariai: Sigitas Vai?ius, Pranas Gedminas

 70. Varguoliams

  2011-11-16 22:03

  M?gstamas varguolio posakis k? mes, paprasti mogeliai, galim padaryti?. Pats tiksliausias atsakymas: jei taip klausi, tu tikrai nieko negali. Tu esi beveik beviltikas ir iuo metu nuraytas nevyk?lis, ir toks b?si, kol neatsikelsi ir ne?rodysi, kad yra kitaip.

  Piktai ir bjauriai paraiau? Tik taip ir reikia tuoj paaikinsiu. Bet koks gailestis (nepainioti su uuojauta, labdara ir pagalba likimo nuskriaustam arba silpnesniam mogui – krik?ioniko elgesio niekas neatauk?), parodytas varguoliui, automatikai j? nustumia ? jo patogumo zon?. Jis tik ir laukia isiioj?s, kad kas nors jam pakartot?, kad jis yra bej?gis ir nuo jo niekas nepriklauso.

  Jis isidrebia ir palaimingai usn?sta tame inojime, nes ten labai jauku jei nuo jo niekas nepriklauso, jei jis nieko negali padaryti, tai daryti nieko ir nebereikia, viskas gerai. Tuomet viskas Dievo valioje, galvoja varguolis, belieka atsidusus laukti, gal reikalai pager?s. Gal ilo loterijoje, gal palikim? paliks turtingas d?d?, gal kas nors padidins atlyginim? arba bent jau atpigins ildym?.

  Varguolis yra itvermingesnis ir stipresnis, nei jam pa?iam atrodo. Kai gyvenimas visikai prispaudia, kai pasidaro taip blogai, kad maytis s?in?s balsas pradeda cypti, kad taip gyventi daugiau nebegali, jis danai pasipurto ir randa savyje j?g? elgtis visai kitaip: prisiima atsakomyb? u savo gyvenim? pats. B?tent tod?l negalima jo ujausti ir sakyti jam, kad jis nekaltas taip tik atitolinsi t? nubudimo akimirk?.

 71. to varguoliams

  2011-11-16 22:06

  Pritariu

 72. >varguoliams

  2011-11-17 09:57

  Varguoliai supranta kitaip: pasakysiu k? nors, imes i”bar?i?”, netur?siu darbo ir minimalaus atlyginimo u 10-12 val. Varguoliai taip ?prato vergauti, k?sti paeminim?, kad ne?sivaizduoja, kad gali rasti darb? kitur kur tave gerbia, ?vertina. Nebijokite mon?s, jie ne genijai ir neat?jo visiems laikams. Yra dar kita pus?: turtuolius, kurie nevaria s?ine udirbo milijonus, skriaud? emino ir inaudojo varguolius,blogi darbai pradeda gulti ant turtuolio pe?i?, s?in?s. Ir spaudia tokia j?ga, kad nebegalima paneti ir persakyti odiais. Jie negali miegoti, valgyti, palieka eimas, kiti gyvenim?….

 73. bedarbis

  2011-11-17 16:30

  Kur ?ia galima ?sidarbinti skaitytoj? laik? rain?toju kompanijoje “Meras nekaltas & CO”?

 74. anonimas

  2013-03-31 21:06

  Raseiniose gyvena PEDOFILAS kuris vilioja savo pinigais nepilnametes mergaites, ir taip sugadina jom gyvenima tai yra Laimas Lipnickis