Sk?stantys Kilupiai aukiasi pagalbos

Versija spausdinimui

Albinas STAKAUSKAS
albinas13@gmail.com

? redakcij? kreip?si Ariogalos seni?nijos Kilupi? kaimo gyventojai, sk?sdamiesi d?l polaidio vandens tvindom? sodyb?. Vanduo semia namus iki pat pamat?. Ekstremaliomis s?lygomis gyvenan?ios eimos aukiasi atsaking? institucij? pagalbos. Ta?iau kol kas jiems niekas negali pad?ti.

Visur vanduo

Alio, Raseiniai ufiksavo Kilupiuose polaidio vandens utvindytus sodyb? kiemus. Daugelis eim? gyvena lyg pelk?je: mon?s negali ieiti ? lauk? neapsiav? gumin?s avalyn?s, kiemai apsemti, r?siai pilni vandens, nuo dr?gm?s p?va mediniai statiniai, smunka nam? pamatai, bjaurojamos vejos, nyksta vaismediai.

Susirink? kaimo gyventojai: Jolanta Gelinien?, Kazimieras ikas, Graina ilaitien?, Petras Musius korespondentui pasakojo, kad i b?da kartojasi kiekvien? pavasar? ir iem? polaidio metu. ?sivaizduokite, ?ia gyvena jaunos eimos su maais vaikais, o ulini? vandens ne?manoma gerti, ne?manoma praeiti, nam? sienos pelija, pamatai skyla. Vanden? veam?s i Ariogalos altin?lio. Dabar atlydys, bet ir vasar? vanduo neturi kur nub?gti. Prie keliolika met? nuties? keli?, ta?iau kol jis buvo neiasfaltuotas ir gul?jo senos pralaidos, buvo sausiau. Nekokybikai atliko kelio rekonstrukcij? pralaidos sud?tos per auktai. Nieko toje pelk?je nepasodinsi, niekas neauga. Metai po met? vanduo namus semia kas i j? liks, dejavo kilupikiai.

Kreip?si ? Savivaldyb?

D?l uliejam? sklyp? Kilupi? kaimo gyventojai para? kolektyvin? praym? rajono valdiai. Prie por? savai?i? gautas Savivaldyb?s administracijos atsakymas, kur? pasira? vietimo, kult?ros ir ugdymo skyriaus ved?ja, atliekanti departamento direktoriaus ir administracijos direktoriaus funkcijas, Regina Petreikien?. Jame sakoma, kad administracija inagrin?jusi praym? nustat?, jog vykdant regionin?s reikm?s kelio rekonstrukcijos projekt? buvo netinkamai pasirinkti ?rengiam? ?vaiavim? ? kiemus pralaid? auk?iai, netinkamai suformuotas, vietomis visikai ne?rengtas pakel?s griovys, kuriuo susikaup?s pavirinis vanduo turi b?ti nuvestas ? esamus pavirinio vandens nuleistuvus bei melioracijos griov?. D?l ios prieasties pavasario polaidio bei li??i? metu susidar?s pavirinis vanduo kaupiasi kiemuose. Idant situacija pager?t?, Savivaldyb?s administracija si?lo demontuoti ir i naujo tinkamai sumontuoti pralaidas (apie 15 vnt.) bei suformuoti pakel?s griov?. Kadangi ios pralaidos bei pakel?s griovys yra regionin?s reikm?s kelio priklausiniai, administracija rekomenduoja gyventojams kreiptis ? projekto vykdytoj? V? Kauno regiono keliai d?l padaryt? klaid? itaisymo.

Kelininkai jau?iasi teis?s

V? Kauno regiono keliai Raseini? keli? tarnybos virininkas Jonas Andriuka korespondentui paaikino, kad visa b?da slypi ne prastai ?gyvendintame kelio projekte. Per kelio pralaidas vanduo b?ga ? upel?, jos niekur n?ra usikimusios. O kad nam? sklypai sk?sta, tai jie arba nesuformuoti, arba nepadaryta melioracija. Per tiek met? buvo galima kak? daryti. ?ia pat yra melioracijos drenao vandens surinktuvai, jeigu drenao atakos buvo ukimtos arba nutrauktos statyb? metu, galima i naujo jas nusitiesti. Galiausiai galima nuvesti drena? ? upel?. Kelias buvo sutvarkytas pagal Lietuvos keli? tyrin?jimo instituto parengt? projekt? (1998 m. vykd? KRG), j? pri?m? valstybin? komisija, buvo duotas garantinis laikotarpis (3 metai). Tuo metu niekas nesikreip?. Kelininkai t? sklyp? tikrai nenusausins. Jeigu jau kas atsitiko, kaltinami kelininkai, taip jau ?prasta… Tuo tarpu m?s? prii?rima zona 9 metrai nuo kelio aies. Joje tvarka. O kad neveikia drenaai, tai akivaizdu. Jeigu jie buvo. Ta?iau, jeigu buvo statoma gyvenviet?, tai tikrai tur?jo b?ti ir drena? atakos. Visos galimyb?s jas susitvarkyti ir dabar yra. Gyventojai tur?t? susiformuoti grunto profilius, nuolydius, pasijungti drena? ? melioracijos surinktuvus ir problema b?t? ispr?sta. Jeigu mes ir suleistume pralaidas emiau, i pa?i? sklyp? vanduo neib?gs. Yra netgi nurodymai, kad priva?iuose sklypuose melioracijos sistemas turi prii?r?ti patys savininkai. Ta?iau, jeigu bus oficialiai kreiptasi ? m?s? vadovyb?, atsakymas bus duotas. Tik nemanau, kad jis skirsis nuo mano paaikinimo, tvirtino J. Andriuka.

Spr?s problem?

Ariogalos kaimikosios seni?nijos seni?nas Juozas Labanauskas, kiek gali, stengiasi pad?ti kilupikiams. Gyventoj? praym? d?l uliejam? sklyp? jis vis d?lto perdav? V? Kauno regiono keliai. Su Savivaldyb?s administracijos em?s ?kio ir kaimo pl?tros skyriaus ved?jo pavaduotoju, vykdan?iu ved?jo funkcijas, Vilmantu Baciu jis api?r?jo sklypus ir patvirtino, kad kai kuriose vietose yra ul?usios drenao atakos, nes vanduo nenuteka. Ta?iau, pasak seni?no, kalti ir kelininkai, nes pralaidos sud?tos ities per auktai. Tuo tarpu Savivaldyb?s atstovas V. Bacys Alio, Raseiniams teig?, kad svarstoma, k? galima padaryti, nes situacija yra gana sud?tinga. Bet kokiu atveju problema bus sprendiama tik esant finansin?ms galimyb?ms. Drenao sistem? ketinama pad?ti gyventojams sutvarkyti. Ved?jo pavaduotojas taip pat pavirtino J. Labanausko
ireikt? nuomon? d?l kelinink? per auktai sud?t? pralaid? ir pabr??, kad joms perkelti Savivaldyb? l?? neturi. Apskritai, geriausiu atveju, visi ie reikalai pajud?s tik pavasar?. Kilupi? gyventojams, matyt, teks atlaikyti dar ne vien? potvyn?.

Komentarų nėra