Slapta lietuvio svajon? pilis ir bajoryst?s titulas

Versija spausdinimui

Ar?nas DAMBRAUSKAS

Kas antras – statytojas

Galb?t tas nesaugumo jausmas mones skatina statyti ? juokingas pilaites panaius namus tvirtoves, tarsi saugojan?ias nuo gr?smi? i ior?s. Kartais susidaro ?sp?dis, jog kone kas antras mogus pas mus statosi nam?. Ta?iau praktika rodo, kad apie du tre?daliai prad?to statyti namo nepabaigia iki gyvenimo pabaigos, nes nuolat katastrofikai stinga pinig?. Tuomet pasipila kaltinimai valdiai, Lietuvai, visam pasauliui, prasideda rimti sveikatos sutrikimai, pavydus baksnojimas ? s?kmingiau savo nam? besistatant? kaimyn?, ?tarimai, kad nam? tas kaimynas statosi neteis?tais b?dais ir panaiai. Ta?iau pastar?j? met? tendencijos rodo, kad potraukis statytis nuosavus namus po truput? tarsi ma?ja. Registr? centras (RC) neseniai padar? ivad?, kad i vis? nekilnojamojo turto objekt? lietuviai dabar daugiausiai perka em?s sklypus. RC duomenimis, per pirm?j? i? met? pusmet? Lietuvoje parduota 18 t?kst. em?s sklyp? ir 8,8 t?kst. but?. RC direktoriaus pavaduotojas turto vertinimo klausimais Arvydas Bagdonavi?ius mano, kad em?s sklyp? nuperkama dvigubai daugiau, nes j? ir rinkoje kur kas daugiau Lietuvoje registruota beveik 2 em?s sklyp? ir 807 t?kst. but?. Kraptotyrininko nuomone, i statistika rodo, kad irdyje bajorik? ambicij? turintys lietuviai, toli grau, neprarado valstietikos traukos prie em?s. Tod?l ir Raseini? rajone dvarininkai tik keli, o puikiai besiver?ian?i? ?kinink? imtai. Ir turb?t ne vienas i j? turi slapt? svajone tapti ponu. Lietuvoje labai nem?gstami ponai. Jei koks nors rinkimams besirengiantis Raseini? rajono tarybos narys pabandyt? atgaivinti Lietuvos Didiosios Kunigaiktyst?s tradicijas ir ?kurti prie kelet? imtme?i? gyvavusi? Pon? taryb?, jis, aiku, b?t? visikai nesuprastas. Kur kas didesnio supratimo sulaukt? koks nors Ubag? tarybos steig?jas. Ponai Lietuvoje labai ?tartini tipai. Kai nor?damas paimti interviu ? panekov? kreipiuosi pone, kartais sulaukiu nevienareikmikos reakcijos. Na, koks gi a ponas…, Kreipkit?s paprastai…, O k? j?s tuo nor?jote pasakyti?, – tokiomis ir panaiomis fraz?mis ? kreipin? pone sureaguoja danas panekovas. Tokia reakcija akivaizdiai liudija, kad odis ponas pas mus turi daugyb? prasmi?. Ta?iau jei k? nors pavadin?iau ubagu, gali b?ti, kad gau?iau ir ? nos?. Ta?iau, kaip min?jau, visuomeninis jud?jimas Ubag? taryba Lietuvoje tikrai b?t? gerokai populiaresnis u s?jung? Pon? taryba. Labai komikas paradoksas. Galb?t taip yra tod?l, kad sovietme?iu Lietuvoje buvo ?diegtos revoliucin?s tradicijos ir mon?ms tiesiog knieti nuluoti visus ponus nafik.

Pom?gis griauti pilis

Ta?iau nesuklysiu teigdamas, kad irdyje didioji dauguma moni? nori b?ti ne ubagais, bet ponais. Tas noras pastebimas pasidairius ? nuosavus namus. Bet kurioje gyvenviet?je yra priva?i? statini?, kuri? architekt?roje prasikia ponika ambicija b?ti pilimi. Ta ambicija matosi i ?vairi? bokteli?, i gipso padaryt? barokini? ir klasikini? element?. Neabejoju, kad daugumai teko matyti priva?i? m?rinuk?, ties kuriais pastatyti gipsiniai li?tai arba nevykusios antikini? skulpt?r? imitacijos. Nesvarbu, kad to namo savininkas rusikai keikiasi, vain?ja patvoryje pirktu dyzelinu ir kartais primua savo mon?. Bet tai tik detal?s. Svarbu, kad giliai jo irdyje rusena noras b?ti ponuliu. Kaip inoma, ir nam? kainos pas mus yra labai ponikos. Kaip karali? alyje Pranc?zijoje. Pranc?zijoje, beje, kilming? riteri? pilies griuv?sius galima nusipirkti u vien? doler? arba eur?. Ta?iau su s?lyga, kad viskas bus atstatyta pagal grietus paveldosauginink? reikalavimus. Pranc?zijoje per metus pasi?loma pirkti apie 500 pili?, ta?iau paklaus? turi tik tos, kuriose gyventi patogu tai yra su modernia ildymo sistema. Suprantama, jog tokios pilys labai jau brangios. Ta?iau gali b?ti, kad mums, lietuviams, yra mielesn?s apgriuvusios pilys. Ne tik tod?l, kad apgriuvusi? Trak? pil? taip graiai apdainavo Maironis. Bet, matyt, ir tod?l, kad gyslose tebeteka kraujas prot?vi?, kurie su malonumu ir dideliu ?nykiu griaudavo graias vokikas pilis, o patys statydavosi kuklias medines.

Vietoje pili? dvarai

Lietuvoje pili? nenusipirksi, nes j? beveik n?ra. Ta?iau dvar? pakankamai. Pavyzdiui, Raseini? rajone yra keletas dvar? Bili?n? dvaras, Lyduv?n? dvaras, Burbiki? dvaras, Katauski? dvaro liekanos ir Skaraitik?s dvaras. Kaip skelbiama Lietuvos pili? ir dvar? asociacijos tinklalapyje, Skaraitik?s dvaro savininkas yra K.Skamarakas (neraoma, ar tai Raseini? rajono tarybos narys K?stutis Skamarakas), tod?l, Alio, Raseiniai kraptotyrininko nuomone, dvar? b?t? galima vadinti ne Skaraitiki?, bet Skamaraitiki? dvaru. Mat dvarai emaitijoje nuo seno buvo vadinami j? savinink? vardais. Prie kelet? imtme?i? Skaraitiki? dvaras priklaus? labai turtingai emai?i? giminei Skarai?iams. Ta?iau vargu ar K.Skamarakas nor?t? tur?ti Skamaraitiki? dvar?. Jei jis planuoja dalyvauti rinkimuose, rykinti dvarininko ?vaizd? b?t? gana neapdairu. Tai b?t? tas pat, kas ? rinkimus eiti ik?lus s?jungos Pon? taryba v?liav?. O gal mes, lietuviai, tiesiog drovim?s b?ti ponais? Juk ubag?liu b?ti kur kas saugiau niekam neukli?si, be to, gyvendamas neprognozuojamoje Lietuvoje, jausiesi kur kas saugesnis.

Komentarų nėra