Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas

Siųsti Versija spausdinimui

Kviečiame smulkaus ir vidutinio verslo atstovus iki š. m. spalio 7 d. Raseinių rajono savivaldybės administracijai teikti paraiškas finansinei paramai gauti.
Rėmimo lėšos skiriamos šioms patirtoms išlaidoms:
1. Dokumentais pagrįstų pradinių įmonės įregistravimo išlaidų padengimas iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 500 eurų.
2. Informacinių ir reklaminių leidinių leidimo ir rinkodaros priemonių išlaidų dalinis padengimas – 50 proc., bet ne daugiau kaip 500 eurų.
3. SVV įmonės vadovų ir (ar) darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursų, mokymų, seminarų išlaidų dalinis padengimas – iki 50 proc. tinkamų padengti kvalifikacijos kėlimo kursų, mokymų, seminarų išlaidų, bet ne daugiau kaip 300 eurų. Taip pat rėmimo lėšos gali būti skiriamos privalomiems vadovų mokymams (priešgaisrinės ir darbų saugos) finansuoti, jei SVV subjektas įsteigtas ne vėliau kaip per vienus kalendorius metus iki prašymo rėmimo lėšoms gauti pateikimo dienos.
4. Verslo parodų, mugių ir kitų renginių išlaidų dalinis padengimas. Parodoje dalyvavusiam ir savo produkciją pristačiusiam pareiškėjui dengiama iki 30 proc., bet ne daugiau kaip 300 eurų.
5. Įmonės interneto svetainės kūrimo ir (ar) atnaujinimo išlaidų dalinis padengimas – 50 proc., bet ne daugiau kaip 500 eurų.
6. Įmonei ar organizacijai, įsipa­reigojančiai suorganizuoti metinį Raseinių rajono savivaldybės verslui skirtą renginį, skiriama iki 30 proc., bet ne daugiau kaip 300 eurų.
7. Viešbučių, maitinimo, prekybos, sporto ir kitų paslaugų teikėjams, nukentėjusiems nuo COVID-19 pandemijos SVV subjektams (rinkliavos mokėtojams), 50 % priskaičiuotos vietinės rinkliavos kainos kompensavimui už apmokėtas komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo išlaidas, kurios patirtos einamaisiais metais Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu, bet ne daugiau kaip 500 eurų.
SVV subjektams kompensuojamos tik 1 rūšies patirtos išlaidos. Rėmimo lėšos gali būti skiriamos išlaidoms, patirtoms per einamuosius ir už vienus ankstesnius metus iki prašymo pateikimo dienos, padengti (teikiant pagal 7 punktą, tik už einamuosius metus).
Reikalingi pateikti dokumentai, platesnė informacija apie paramą pateikiama www.raseiniai.lt.
Už informacijos teikimą atsakingas asmuo – Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Rūtenė Žemkauskienė, tel.: (8 428) 55 912, 8 694 91 312, el. p. rutene.zemkauskiene@raseiniai.lt.

Komentarų nėra