Smulkaus verslo rankos kapojamos

Versija spausdinimui

ar?nas BARKAUSKAS

Nematomos rankos

Skelbiama, jog prab?gus daugiau nei m?nesiui nuo dienos, kai maisto produktais prekiaujan?iuose turgavie?i? paviljonuose tur?jo atsirasti kasos aparatai, beveik visi prekeiviai Vilniaus turgaviet?se jau dalija pirk?jams kasos kvitus: i madaug 20 pardav?j?, prekiaujan?i? Vilniaus turgaviet?s m?sos paviljone, tik 3 dirbo be kasos aparat?.Smulkusis verslas buvo priverstas prisitaikyti prie nauj?, jam nepalanki? s?lyg?. Ta?iau tas procesas daug sunkiau vyksta provincijos region? turgaviet?se, kur prekiautoj? pajamos yra gerokai maesn?s. Ta?iau ir ?ia mon?s prisitaikys. Paburnos, pasiguos, susitvarstys aizdas ir v?l bandys dirbti toliau. Smulkaus verslo atstovai Lietuvoje nuolat jau?iasi nereikalingi, stumdomi, nesulaukiantys realios pagalbos. Tuo tarpu pasaulyje vis garsiau kalbama apie augan?i? smulkiojo verslo reikm?. Smulkusis verslas vadinamas nematomomis ekonomikos rankomis. Kapoti per tokias rankas su rimbais, kaip tai neretai daroma Lietuvoje, neimintinga ir brutalu.
Kartais net susidaro ?sp?dis, kad tos smulkiojo verslo rankos tiesiog kapojamos. Tokios egzekucijos, deja, atliekamos valdikose ?staigose, kurios verslinink? uver?ia formali? reikalavim? lavina. Tuo tarpu labiau isivys?iusiose alyse smulkaus verslo rankos ne kapojamos, bet tiesiog glostomos.

Vieno sustojimo biurai

Antai lietuvikoje urnalo The Economist versijoje informuojama, kad dar prie kelet? met? norint Italijoje ?kurti bendrov?, reik?jo apsilankyti ?vairiose ?staigose,
gauti j? leidimus. Ta?iau neseniai vietos savivaldyb?se buvo ?kurti vadinamieji vieno sustojimo biurai. Nuo tada verslo ?mon?s ?steigimo proced?ra tapo visikai paprasta. Norint imtis verslo, pakanka nueiti ? stotel?, o visus reikalingus dokumentus surenka iame biure dirbantys mon?s. Be to, siekiant padaryti biurokratin? sistem? paprastesn?, pavyzdiui, Italijos vyriausyb? pakeit? vien? Konstitucijos straipsn?. Jis nuo iol teigia, kad visi dalykai, kurie n?ra udrausti, turi b?ti leidiami.
?domu, kiek laiko tur?s praeiti, kad ir Lietuvoje b?t? ?kurti tokie vieno sustojimo biurai? Pas mus ?mon? bandan?iam ?steigti mogui valdininkai kiekviename ingsnyje
tarsi sako: negalvok, mogeli, kad tai labai lengva, mes tave, bra?, dar gerokai paokdinsime.
Aiku, nereikia nor?ti, kad pradedantis verslininkas b?t? neiojamas ant rank? kaip koks k?dikis ir visos tarnybos j? geranorikai indyt? ir dar lengvatin? paskol? suteikt?. Ta?iau versl? pradedantis mogus turi sulaukti veiksmingos pagalbos,juolab, kad smulkiojo verslo vaidmuo ekonomikoje nuolat auga. Pasak ital? ekonomisto Massimo Bianchi, daugelyje ali? labiau pastebimos stambios ?mon?s, kurios vadinamos ekonomikos rams?iais. Ta?iau alia j? veikia daugyb? smulki? bendrovi?, kuriose daugyb? moni? patys susikuria darbo viet?. Smulkus verslas yra nematoma ekonomikos ranka, daranti labai svarb? ?na? ? ekonomik?.

Paskola neb?tina

Ta?iau pabr?iama, kad smulkus verslas turi b?ti iradingas, judrus, darbtus ir k?rybikas.
Nesutinku su mintimi, kad verslas negali b?ti pl?tojamas be kredito i banko ar valdios lengvatos. Jeigu savo versl? i pat pradi? grindi parama, gauni pinig? verslo
pradiai, ta?iau neturi id?jos, neturi klient? palaikymo, nesugebi umegzti ryi? rinkoje, kai baigiasi pinigai, baigiasi ir verslas. Smulkusis verslas remiasi santykiais ir
bendradarbiavimu su kitomis vidutin?mis ir maomis bendrov?mis. Santyki? tinklas yra pagrindinis ma? bendrovi? iteklius, be j? s?kmingai dirbti labai sunku, tvirtina ekonomikos analitikas i Italijos M. Bianchi.
Jis pasteb?jo, jog verslininkai i buvusios Soviet? S?jungos ?sitikin?, kad verslui reikia daug dokument? ir teorin?s mediagos. tai k? jis pasakoja: Kart? organizavome savo universiteto ir student?, atvykus si? i Rusijos Novosibirsko miesto, susitikim?. Viena uduo?i? studentams buvo parengti ir pristatyti verslo plan?. Ital? studentai ? susitikim? at?jo neini vos keliais lapais, o studentai i Rusijos atsine? storai knygai prilygstant? popieri? pluot?. I pradi? pamaniau: kokie ting?s Italijos studentai, nesugeb?jo gerai pasirengti. Ta?iau v?liau paaik?jo, kad tarp to, k? atsine? italai ir rusai, buvo labai didelis skirtumas. Rusai atsine? daugyb? teorin?s mediagos vadybos ir rinkodaros metodikas. Italai atsine? parengt? ?mon?s tiek?j? ir potenciali? klient? s?ra? su kontaktais. Toks didelis buvo kult?rinis skirtumas. Jeigu rus? studentai tur?t? galimyb? bent trumpai pab?ti kitoje alyje, galb?t jie grei?iau perprast? verslo pagrindus.

Kaip gauti paskol??

Ital? teoretiko nuomone, smulkiojo verslo pagrind? sudaro ne pinigai, bet asmenin? iniciatyva ir individual?s geb?jimai.
Nepaisant toki? svarstym?, nuvertinti pinig? ir paskolos reikm? b?t? nei is, nei tas. Ypa? jos reikalingos Lietuvoje, kuri dar neinaudojo Europos S?jungos finansuojamos Lietuvos kaimo pl?tros 2007 2013 met? priemoni? Parama verslo k?rimui ir pl?trai bei Per?jimas prie ne em?s ?kio veiklos.
Alio, Raseini? duomenimis, smulkieji kaimo verslininkai ioje programoje gana aktyviai dalyvauja ir turi i to ap?iuopiamos naudos. Pirmojo kvietimo metu Nacionalin? mok?jimo agent?ra prie em?s ?kio ministerijos sulauk? net 268 paraik?. Apie pus? pareik?j? iuo metu jau yra pasira? paramos sutartis arba patvirtinti kaip paramos gav?jai.
Pavyzdiui, l?os pagal program? Parama verslo k?rimui ir pl?trai skiriamos kaimo parduotuv?ms statyti ir atnaujinti.
Tokios paramos siekian?ios ?mon?s Fileta direktorius Stanislovas Repas sak?, kad j? paraika iuo metu yra antrajame vertinimo etape ir tikimasi sulaukti realios paramos.

Parduoda m?s?

Prie metus ?kurta ?mon? pardavin?ja maisto produktus, ta?iau pati maisto produkt? gamyba neusiima. Pardavin?ja ?kinink? ir nedideli? m?sos perdirbimo ?moni? produkcij?.
Mes esame lyg tarpin? grandis tarp ?kinink? ir pirk?j?. Juk ne paslaptis, kad kaime iandien ne kiekvienas ver?iasi nat?riniu ?kiu ar augina gyvulius. O valgyti juk visiems reikia. Paramos praome nor?dami pl?stis. Kol kas prekiaujame tik iauli? mieste, ta?iau pasteb?jome, kad neinaudota nia prekiauti yra Kur?n? kaimikoje seni?nijoje. Ten yra pravaiuojama vieta, gyvena daug kaimo gyventoj?, savo ?valgomis apie provincijos rinkos teikiamas galimybes dalijosi smulkios ?mon?s vadovas. U planuojam? gauti param? ?mon? ketina ?sigyti mobil?j? kiosk? su vandens paildymo ir kondicionavimo ?ranga. J? planuoja statyti u Kur?n? miestelio rib?.
Viso projekto vert? 60 t?kst. lit?, iki 60 proc. bus finansuojama ES l?omis.

Teko paplu?ti

Norint gauti ne toki? jau didel? param?, teko nemenkai paplu?ti. Klydome daug kart?, juk tok? dalyk? dar?me pirm? kart?. Manau, kad antr? kart? rengdami paraik?
90 proc. klaid? jau nedarytum?me, apie ?gyt? patirt? pasakojo smulkios ?mon?s vadovas. Jis pabr??, jog mobilusis kioskas tai ne autoparduotuv?. Tai ?prastas, ta?iau ratukus turintis kioskas, kur? nesunkiai galima nutempti ? kit? viet?.Pagal min?t? priemon? Parama verslo k?rimui ir pl?trai l?os skiriamos kaimo parduotuv?ms atnaujinti ar statyti, ta?iau tik tose vietose, kur gyvena ne daugiau kaip 6 t?kst. gyventoj?.
ES paramos l?omis pagal i? priemon? remiama specializuota mamenin? prekyba vaisiais, uogomis, darov?mis, m?sa ir m?sos produktais, duona, bandel?mis. Pretenduoti ? i? param? gali fizinis asmuo, norintis ?steigti labai ma? ?mon?. Taip pat pelno siekianti labai maa ?mon?, kurioje dirba maiau nei 10 darbuotoj?. Tokios ?mon?s metin?s pajamos neturi viryti 7 mln. lit?, o ?mon?s balanse nurodyto turto vert? 5 mln. lit?. Svarbu ir ?mon?s darbuotojai: ne maiau kaip pus? j? turi b?ti kaimo gyventojai. Jei projektas ?gyvendinamas savivaldyb?s centre, jam parama negali b?ti teikiama. Paraikas pagal priemon? Parama verslo pl?trai ir k?rimui iais metais planuojama prad?ti rinkti rugpj??io m?nes?.

Belieka paimti

Kaip matome, smulkaus verslo rankoms yra parengtos ?vairios pinig? sumos, tik reikia mok?ti jas paimti. Kaip teig? kombinatorius Ostapas Benderis, pinigai tiesiog
m?tosi ant em?s, tik reikia neting?ti pasilenkti ir juos pasiimti.Kaip tuos pinigus paimti ir efektyviai panaudoti, gali patarti ir valdios institucijos. Tik?kim?s, taip ir bus, juolab, kad nuolat skelbiama apie paangius pertvarkymus lietuvikoje biurokratin?je sistemoje. Anks?iau min?to vieno sustojimo biuro tik?tis turb?t dar anksti. ,,Alio, Raseini? kraptotyrininko nuomone, pradiai b?t? visai neblogai, jei utekt? bent jau koki? trij? sustojim?.

2 Komentarai

  1. iprocess.lt

    2020-01-23 23:48

    Neseniai maiuk? versl? ?k?riau, ta?iau reik?jo iekoti pagalbos, nes be jos niekaip neb??iau isipl?t?s tiek kiek esu isipl?t?s iandien. Vienam ir maam labai sunku rasti viet? po saule. Gerai kad radau ?mon? kuri visk? man paaikino, kaip veikia visi procesai. Tikrai neigaili?, nes tos ilaidos greitai atsipirko ir dabar nea didel? peln?

  2. analitika360.lt

    2021-03-24 11:21

    Labai diaugiuosi, kad iais laikais tos rankos n?ra taip kapojamos, kaip prie praeit? didi?j? kriz?. Dabar ?mon?s daugiau turi galimybi? pl?stis, naujos technologijos leidia steb?ti savo rodiklius nesikviesdami didel?s kompanijos analitik?.