Socialin? paalp? ikeit? ? degtin?

Versija spausdinimui

Gytis SAD?NAS

Piktinasi visas kaimas

Raseini? r. Grajausk? kaimo ?kininkas Ovidijus Gudaitis piktinasi, kad valdia lengva ranka maina pensijas ir imokas jaunoms mamoms, o tuo pat metu beprasmikai im?to deimtis t?kstan?i?, visa tai graiai pavadindama parama nuskriaustiems mon?ms. Jo teigimu, gyvas tokio ne?kikumo pavyzdys iandien vaikto po Grajausk? kaim? ir piktina visus sodie?ius.Devyniolikmetis Tomas Babinskas, gav?s beveik 10 t?kst. Lt ?sik?rimui, iandien neturi nei buitin?s technikos, nei pinig?.Jis daugiau neber?pi ir j? par?musiai valstybei. Buv?s Raseini? vaik? globos nam? aukl?tinis devyniolikmetis Tomas Babinskas i Savivaldyb?s Socialini? reikal? ir sveikatos apsaugos skyriaus gav?s beveik 10 t?kst. Lt paalp? ?sik?rimui, sugr?o gyventi pas motin? Laimut? Babinskait?. U tuos pinigus vaikinas prisipirko ?vairios buitin?s technikos: televizori?, kompiuter?, nam? kin?, automatin? skalbimo main?, aldytuv? ir kt. Bet paskui T. Babinskas visus tuos daiktus ipardavin?jo ir vent? nuo ryto iki vakaro. Kokias dvi savaites pas j? viena po kitos vaiavo mainos. O kai baig?si pinigai, nebeliko ir draug?. Dabar Tomas s?di vienas tarp keturi? sien?. O juk u tuos pinigus gal?jo bent t? vargan? namel? pasiremontuoti, nesl?p? apmaudo Grajausk? kaimo ?kininkas A. Gudaitis. Nesuprantu, kod?l jis daugiau neber?pi ir j? par?musiai valstybei? O gal m?s? valdininkai visikai akli, kad leidia deimt t?kstan?i? pragerti? Grajausk? kaimo ?kininkas O. Gudaitis tikina, jog buvo nuvaiav?s ? rajono Socialini? reikal? ir sveikatos apsaugos skyri?. ,,Sakau, argi j?s nematote, kas dedasi. Bet valdinink?s man atr??: toks ?statymas ir mes nieko negalime padaryti, tikino O. Gudaitis.

Kai mogus pats nenori sau pad?ti

Pasak Raseini? r. savivaldyb?s administracijos Socialini? reikal? ir sveikatos apsaugos skyriaus vyr. specialist?s Reginos Martiien?s, iki 2010 m. vasario 12 d. Tomas Babinskas gyveno Raseini? vaik? globos namuose.
,,Kai jam sukako 18 met?, pa?iam pageidaujant, jis buvo ibrauktas i Raseini? vaik? globos nam? s?ra?. Kiek man inoma, i globos nam? T. Babinskas v?l atsid?r? pas Grajausk? kaime gyvenan?i? mam?. Paskui kreip?si ? mane d?l vienkartin?s imokos ?sikurti. Tomui buvo skirti 9 t?kst. 750 Lt pasakojo vyr. specialist? R. Martiien?.
Jos teigimu, pirm? kart? vaikinas isira? kelet? mobili?j? telefon? ir kitoki? nieknieki?. ,,Kai parod? s?skait?, a jam sakiau: ,,Tomai, negi tokie daiktai yra pirmo b?tinumo prek?? Jis sak?, kad pagalvos. Po to at?jo ir sako: ,,Gyvensiu pas mam?, tod?l man reikia buitin?s technikos. Isira? televizori?, skalbimo main?,kompiuter?, patalyn?s, puod? ir kit? preki?. iuo metu jo s?skaitoje dar yra likutis per t?kstant? lit?, atviravo R. Martiien?.
Jos teigimu, pernai ? Savivaldyb?s Socialini? reikal? ir sveikatos apsaugos skyri? d?l ?sik?rimo paalpos kreip?si 41 asmuo. I j? visikai ?sik?r? 25 asmenys. Pagal nauj? ?statym?, valstyb?s remiami mon?s tuos pinigus gali ileisti per dvejus metus.
,,Dauguma jaun? moni? su tais pinigais elgiasi labai atsakingai. Nusiperka gyvenimo pradiai reikalingus daiktus, aikino R. Martiien?. Toki? kaip T. Babinskas tik vienas kitas. Na ir pad?k tokiems, jei jie patys sau nenori pad?ti. Ta?iau pagal dabar galiojan?ius ?statymus mes neturime joki? svert? tokiems dalykams ukirsti keli?. mogus jau yra pilnametis. Pagal ?statym? jam tokia paalpa priklauso, ir mes privalome j? skirti.
Ta?iau gyvenimas rodo, kad ?statyme turi b?ti pagalvota ir apie tokius mones, kurie nesugeba savarankikai tvarkyti pinig?. O dar blogiau, kad iandien net n?ra, kas ?statymikai tokiems mon?ms pad?t?.

Jaunas vaikinas nenori nei mokytis, nei dirbti

Ariogalos seni?nas Juozas Labanauskas pasakojo, jog Grajausk? kaime motinos troboje gyvenantis devyniolikmetis T. Babinskas nenori nei mokytis, nei dirbti. Ir, matyt, apie savo ateit? visai nem?sto…
Prie tris savaites paskambino i Kelm?s rajono Tytuv?n? jaunimo mokyklos ir papra?, kad paragin?iau T. Babinsk?, jog is gr?t? ? mokykl? t?sti moksl?. Tuomet jis man buvo priad?j?s, kad gr?. Bet ar sugr?o, ar ne, neinau, nes i mokyklos daugiau man neskambino, atviravo seni?nas J. Labanauskas.
Jo teigimu, kol kartu su motina gyveno Tomo t?vas, eima buvo tvarkinga. O kai jo nebeliko, L. Babinskait? ?junko ? taurel? ir visikai apleido dviej? s?n? priei?r?…

Komentarų nėra