,,Sodra moderni grauol?

Versija spausdinimui

Nors riebalai liekn?jimo ir diet? manijos klest?jimo laikotarpyje yra visikai nepopuliar?s ir galb?t net sukeliantys nemalonius poj??ius, ta?iau jie yra reikalingi. Ypa? dabar, kai ekonomika yra liesa tarsi samtis.

Apie riebalus, ta?iau ekonominius, neseniai teko kalb?tis su vienu Kauno verslininku, kuris kriz?s laikotarpiu ne tik nepatyr? joki? nuostoli?, bet ir gerokai padidino pajamas, suk?r? nauj? darbo viet?. Kitaip tariant, visuotinio maro metu k?l? ekonomin? puot?.

Paklausiau jo, ar neketina gamybos perkelti ? kuri? nors vadinam? ,,pigesn? al? Baltarusij?, Kazachstan?, Kinij? ar panaiai.

Jo teigimu, tokie planai b?t? netoliaregiki. ,,?moni? perk?limas ? kitas alis yra savo alies skurdinimas. Ikeliamos ?mon?s maina darbo vietas, smukdo vartojim? ir gal? gale atsisuka prie pa?ius verslininkus, kuriems yra b?tinos ger? vartojimo potencial? ilaikan?ios rinkos, – sak? verslininkas.

Jo pasteb?jimu, prie kelet? met? ? kitas alis ikeltas gamybos ?mones ? t?vyn? v?l sugr?ina amerikie?iai ir vokie?iai.

Besivaikant pa?io riebiausio k?snio, galima pasukti klystkeliais, kuriuose m?tosi tik buvusios gerov?s kaulai.

Kur rasti pa?i? so?iausi? ekonomikos riebal?, be abejon?s neblogai imano Lietuvos pramoninink? asociacijos prezidentas Bronislovas Lubys.

Ta?iau, sprendiant i pasisakym? spaudoje, didiuliame jo aukte iuo metu yra daugiau spirgu?i? nei riebal?. Pasak B.Lubio, nors ekonomikos atsigavimo poymiai jau matyti, ta?iau jie yra labai netvar?s ir peeidiami.

Verslininkas ragina Vyriausyb? uuot didinus mokes?ius ir karpant socialines imokas, mainti e?lin? ekonomik? ir skatinti investicijas bei darbo viet? k?rim?, kritikai vertina planuojamus nekilnojamojo turto ir automobili? mokes?ius.

Ypa? gr?smingi verslininkui atrodo nedarbo mastai, kurie nebepakeliamu svoriu gali ugri?ti ir taip jau ant savo koj? nebesilaikan?i? ,,Sodr?. Jai ypa? reikia j?g? ir energijos suteikian?i? riebal?.

,,Sodra mielai atsikratyt? varginan?ios dietos. Ta?iau ji dar ilgai bus kaip moderni grauol? baisiai liekna ir net ne?sivaizduojanti, kas tai yra riebalai.

Komentarų nėra