Sportas

Versija spausdinimui

Sausio 18 d. kaimo turizmo sodyboje Karpyn? vyko antrojo rato varybos tarp Tornado-Diremtos i Kauno rajono ir Ras?. Pirmajame k?linyje Rasai, susikrov? 16 tak? persvar?, susitikim? laim?jo rezultatu 110:83 (33:17, 26:18, 27:28, 24:20). Prie pergal?s svariai prisid?jo Valdemaras Savostjanovas, peln?s 34 takus, jam talkino Karolis Gu?ikas (21 takas), ar?nas Dima (16 tak?), kiti aid?jai peln? maiau kaip 10 tak?. Prieinink? komandoje rezultatyviausiai aid? Vilius Sajekas, jis peln? 20 tak?.
Kitas rungtynes Rasai ais sausio 25 d. 18 val. sve?iuose su Neringos Kuri? komanda.

Trumpai apie sport?

Krepinis

Rajono krepinio ?empionate prasid?jo antrojo etapo varybos. Pagrindin?je grup?je suaisti keturi susitikimai. Visuose vyko gana ?tempta kova, nes iame etape jau rungtyniauja apylyg?s komandos. Gal kiek lengviau Dairena nugal?jo Jaunius-B rezultatu 88:70, Joseda ?veik? Sen?j? emait? 78:65, Vidukel? pralaim?jo Julisai 59:76, Danspinas-1 sunkokai ?veik? Danspin?-2 65:57. ,,I?kio taur?s turnyre ,,pasiym?jo Lukn? ? varybas su Raseika atvyko tik keturi ios komandos aid?jai, tad jai ?skaitytas pralaim?jimas rezultatu 0:20. iluva lengvai
?veik? Jaunu?ius 103:46.

Kitos varybos: sausio 25 d. RKKSC 18 val. ais Jaunu?iai Lukn?, 19.30 val. KKSC-Tikas aiginys. Sausio 27 d. RKKSC 15.30 val. ais Jauniai-B Julisa, 17 val. Senasis emaitis Vidukel?.

Tinklinis

Lietuvos vyr? tinklinio 1-osios lygos vakar? pogrupio varybas aid? Raseini? ,,KKSC-Norvelita ir Klaip?dos ,,Omega komandos. Malonu, kad m?s? tinklininkai labai graioje kovoje ikovojo utikrint? pergal? rezultatu 3:0.

Futbolas

Vasario 1 dien? (penktadien?) 17 val. Raseini? sporto centre vyks pasitarimas d?l rajono vyr? sal?s futbolo pirmenybi? vedimo. Komand?, kurios ruoiasi dalyvauti, vadovus kvie?iame atvykti pasikalb?ti apie pirmenybi? vedim?.

Gintautas Bal?aitis

Mergait?s aid? kvadrat?

Raseini? altinio pagrindin?s mokyklos 57 klasi? mergai?i? kvadrato komanda laim?jo rajonines mokini? olimpinio festivalio varybas. Komanda, atstovaudama Raseini? rajonui, dalyvavo zonin?se varybose, kuriose u?m? pirm?j? viet?. Mergait?s ?gijo teis? rungtyniauti tarpzonin?se varybose, jose ikovojo antr?j? viet?. Susumavus visus rezultatus, m?s? komanda galutin?je lentel?je tarp 60 komand? ikovojo penkt? atunt? vietas.

Komandoje aid? Lina Ra?kevi?i?t? (5a kl.), Gabija Petravi?i?t? (5a kl.), Agn? Grigalyt? (5a kl.), Agn? Majauskait? (5b kl.), Justina Kveselyt? (5b kl.), Kamil? Karabinait? (5c kl.), Viktorija Burneikait? (7b kl.), Julija pokait? (6a kl.), Milda Butkut? (6a kl.), Agn? Lubyt? (6a kl.), Klaudija Kenstavi?i?t? (7a kl.), Evelina Stancikait? (6a kl.), Ilona Selenyt? (6a kl.), Saul? Vizbarait? (7c kl.), Dineta imkut? (7e kl).

Mindaugas Zybartas, Raseini? altinio pagrindin?s mokyklos k?no kult?ros mokytojas ekspertas

Panev?yje vyko Lietuvos vyr? laisv?j?, graik?-rom?n? ir moter? imtyni? ?empionatas. ?empionate dalyvavo Raseini? imtyni? sporto klubo L?is imtynininkai. Lietuvos ?empionu svorio kategorijoje iki 55 kg tapo Andrius ekas. Tre?i?sias vietas ikovojo Titas Griius (60 kg) ir Giedrius Narjauskas (84 kg).

Vykstame ? Sartus…

Vasario 2 d. kaim? bendruomen? Girkalnis organizuoja ivyk? ? irg? lenktynes Dusetuose Sartai 2013. Pagal statistik?, lenktyn?se i?rov? b?na iki 50 000, iemet tarp j? galite b?ti ir J?s.

I Girkalnio ivykstame vasario 2 dien? 6.30 val.

Autobusas 50 viet?, marrutas 520 km, jei m?s? bus tiek, kiek yra viet? autobuse, kelion? kainuos 20 Lt vienam asmeniui. Ma?jant keleivi? skai?iui, kelion? brangs.

B?kime aktyv?s, aplankykime Auktaitij? iemos metu!!!

vent?s organizatoriai ragina visus atvykti kuo anks?iau, kad iki soties b?t? galima pasidiaugti puikia iemos sporto vent?s atmosfera, mug?s urmuliu, kapel? ir ansambli? pasirodymais. Dusetikiai, atvykusius dar gerokai prie prasidedant lenktyn?ms, kvies ? margaspalvius kermoius, muges, kuri? kvapai i tolo kutena uosl? ir vilioja negr?ti i renginio be tradicini? lauktuvi? kvapnios deros rink?s, kaimikos duonos kepalo, auktaitiko s?rio gabalo, riestaini? ir kitoki? skan?st?.

Vykstan?i?j? registracija vykdoma Girkalnio seni?nijoje arba E. Ignatavi?iaus parduotuv?je. Usiregistruokite iki sausio 28 d. Viet? tik 50, pirmenyb? teikiama anks?iau usiregistravusiems.

2 Komentarai

  1. Sporto fanas

    2013-01-24 10:53

    aunu,kad sportui,, Alio Raseiniuose,, atsiranda vietos.

  2. Va

    2013-01-26 08:55

    Raseini? ,,Ras? ,,komandoje debiutuos legionierius i USA,Michael Dawis 211cm ?gio.Tad vasario 2dien? 14 val. rungtyn?se ,su viena lygos lydere ,Taurag?s komanda,laukiama jo triukinam? d?jim?..