Sporto naujienos

Versija spausdinimui

FUTBOLAS

Gegu?s 18 d. (penktadien?) 19 val. Danspin Mituva (Jurbarkas)

Raseini? KKSC stadionas

Rajono krepinio B lygos pirmenyb?s

D?l i?jimo ? final? lygoje suaistos tre?iosios rungtyn?s tarp aiginio Lukn?s-1 ir Klevo Danspino-2 komand?. Pirm?sias rungtynes rezultatu 91:82 laim?jo Lukn?-1, o antr?sias 69:57 Klevas. Abi komandos pateko ? pagrindin? final? kovoti d?l 12 viet?. Jau suaistos ir pirmosios finalin?s varybos. Kovoje d?l 34 viet? aiginys rezultatu 80:74 ?veik? Danspin?-2 ir eng? pirm? ingsn? prie bronzini? apdovanojim?. Pirm?j? m?? d?l ?empion? aukso laim?jo Klevas, ?temptoje kovoje ?veik?s Lukn?-1 rezultatu 74:69.Antrosios komand? rungtyn?s vyks gegu?s18 dien? (penktadien?) nuo 18 val. Sporto centre.

Rajono vyr? futbolo 7×7 stadione pirmenyb?s

Gegu?s 22 d. Raseini? KKSC stadione prasid?s rajono vyr? 7×7 futbolo pirmenyb?s Danspino taur?-2012. Pirmenyb?se startuos 8 komandos: Vidukel?, Dubysa, Policija, Danspinas, Vidukel?s jaunimas, Legionas, Julisa, Vienyb?. Komandos ais tarpusavyje vien? rat?, po
to atkrintamosiose varybose iaikins geriausias rajono futbolo 7×7 komandas.

Rajono seni?nij? varybos

Ateinant? etadien? (gegu?s 19 dien?) Raseiniuose vyks rajono seni?nij? varybos. Tai Lietuvos seni?nij? aidyni? sudedamoji dalis, I-mas etapas. Finalinis etapas vyks ruden? Jonavoje, kur varysis stipriausi rajon? seni?nij? sportininkai. iose varybose yra ribojamas sportinink? amius (tik nuo 20 met?), taip pat negali dalyvauti sportininkai, kurie dalyvauja ?vairi? lyg?, pirmenybi? Lietuvoje ?empionatuose. Gegu?s 19 dien? varysis parko tinklinio 3×3 (aiktyne prie bany?ios), stalo teniso (Specialiojoje mokykloje) ir achmat? (RKKSC aki?-achmat? klube) sporto m?g?jai. Vis? varyb? pradia 10 val., o birelio 16 dien? vyks dar krepinio 3×3, aki?, smiginio ir virv?s traukimo varybos. Laukiame rajono seni?nij? komand?.

Gintautas Bal?aitis, RKKSC dir. pav. suaugusi?j? sportui

Ikovoti penki medaliai

Praeit? savaitgal? Garliavoje vyko Lietuvos JKA karat? moksleivi? ?empionatas. ? Garliav? suvaiavo 110 JKA karat? sportinink? i stipriausi? Lietuvos JKA karat? klub? (iauli? Kregdut?, Panev?io Baltasis voras, Raseini? Bushi-do, eduvos Tigriukai, Vilniaus Tori, Kauno Budo, Kupikio Egis, Kauno Era).

Visi dalyviai lauk? ir ruo?si ioms varyboms, nes vaikams ir paaugliams tai vienos svarbiausi? varyb? Lietuvoje. Raseini? karat? klubo BUSHI-DO sportininkai s?kmingai sudalyvavo ?empionate ir ikovojo penkis medalius. eeri? metuk? Artas Matikovas 78 m. KUMITE rungtyje ikovojo III viet? ir pasipuo? bronzos medaliu. Mergai?i? 1112 m. amiaus grup?je KATA rungtyje D. Bernatavi?i?t? ikovojo III viet?. M. neideryt? iose varybose aplenk? klubo draug? D. ukauskait? ir 1517 m. mergin? KUMITE rungtyje ikovojo II viet?. Nors D. ukauskait? ir nusileido kovose, ta?iau 1517 m. mergin? KATA rungtyje ji ikovojo I viet? ir tapo Lietuvos moksleivi? JKA karat? ?empione.

Gediminas Jakubauskas

Truput? apie futbol?

Viktoras VITKUS

Baig?si futbolo batalijos sal?se, netrukus odinio kamuolio virtuozai savo aidimu diuginti i?rov? ib?gs ? miesto stadion?. Matyt, reik?t? sutikti, kad pagrindinis rajono futbolinink? tikslas yra ne kovoti bet kuria kaina d?l pergali?, o teikti raseinikiams diaugsm?.

Vienas pirm?j? priekariniuose Raseiniuose futbol? prad?jo populiarinti sporto klubas Darbas. 1934 m. LTS Jaunoji Lietuva skyriaus ?steigtas Raseini? sporto klubas ?k?r? futbolo komand?, kuri birelio 3 d. aid? su Vidukl?s jaunalietuvi? futbolo komanda ir laim?jo 10:2. 1937 m. Raseinius reprezentavusi futbolo komanda pavadinta ar?nu. Raseiniai kartu

su visa Lietuva igyveno futbolo kriz?. 1937-10-13 Lietuvos inios ra?, kad kiek stipresn?s provincijos futbolo komandos raseiniki? ar?n? danai pavaiindavo pustuziniu ?var?i?.
Nuo 1946 m. Raseini? sportininkai prad?jo dalyvauti Lietuvos futbolo ?empionato zonin?se varybose. Futbolo komandos prad?jo kurtis ir rajono mokyklose. tai 1949 m. kovo m?nes? ?kurta futbolo ekipa Betygaloje. Ta?iau treneriams tr?ko kvalifikacijos, jaunoji karta sunkiai ?siliejo ? vyr? rinktin?. Naujasis Raseini? apskrities sporto komiteto vadovas Gedminas nesugeb?jo futbolinink? apr?pinti sporto apranga, avalyne bei kitu inventoriumi.

Po 4 met? pertraukos 1949 m. susitiko Kelm?s ir Raseini? algirio komandos. ?var?ius raseinikiams peln? Antanavi?ius, Ignatavi?ius ir erstobajevas. Rungtyn?s baig?si taikiai 3:3.

Birelio m?n. susitiko Jurbarko ir Raseini? algirio komandos. V?l aikt?je aktyvumu pasiym?jo erstobajevas ir Ignatavi?ius. Jurbarkikiai ?veikti 6:2.

Badmintonininkai s?kmingai ubaig? 20112012 m. Lietuvos taur?s varybas

Gegu?s 12 dien? Vilniuje vyko 20112012 met? 7-osios Lietuvos taur?s 4-ojo etapo Cj ir Dj grupi? badmintono varybos. Cj grup?s varybose s?kmingai aid? Raseini? badmintono klubo ir Raseini? KKSC sportininkas Karolis Eimutaitis. Jis vaikin? vieneto varybose u?m? 2-?j? viet?, o vaikin? dvejeto varybose poroje su aki? sportininku Jonu Malinausku ikovojo 1-?j? viet?.

Susumavus 7-osios Lietuvos taur?s vis? keturi? etap? rezultatus Karolis Eimutaitis vaikin? dvejeto kategorijoje u?m? 1-?j? viet? ir buvo apdovanotas taure, o vaikin? vieneto kategorijoje liko tre?ias.

Dj grup?je Raseiniams atstovavo Gytis Valaitis, Lukas Puiys ir Deivydas Ma?ianskas. S?kmingiausiai varybose aid? Gytis Valaitis ir Lukas Puiys, pastarieji vaikin? dvejeto varybose ikovojo tre?i?j? viet?.

Gytis Valaitis bendroje 7-osios Lietuvos taur?s ?skaitoje vaikin? vieneto varybose u?m? 3-?j? viet?.

Egidijus ubinas, Raseini? KKSC badmintono treneris metodininkas

Lengvaatle?i? startai

Balandio 27 d. Klaip?doje vyko lengvosios atletikos pavasario kroso ?empionatas, kuriame dalyvavo Raseini? KKSC sportininkai.

Nudiugino Raseini? KKSC lengvosios atletikos trenerio eksperto E. Petroko aukl?tiniai. Jaunu?i? amiaus grup?je Aurimas Rabiza 2000 m ?veik? per 10:22 min. ir u?m? 2 viet?. Jaunimo amiaus grup?je Simas Bertaius 7000 m ?veik? per 24:16 min. ir ikovojo 3 viet?. Ne k? pras?iau pasirod? ir lengvosios atletikos trenerio Z. Rajun?iaus metik?s. Lietuvos iemos sezono metim? ?empionate k?jo metimo rungtyje jaunu?i? amiaus grup?je 1 viet? ikovojo Vitalija Blaevi?i?t?. Jos rezultatas 40,54 m. 3 viet? ikovojo Brigita Budryt?. Jos rezultatas 36,49 m. Jaunimo amiaus grup?je Ar?n? Ge?i?t? ikovojo 3 viet?. Jos rezultatas 31,82 m.

iauliuose vyko Lietuvos Respublikos moksleivi? laisv?j? imtyni? pirmenyb?s, kuriose dalyvavo Raseini? k?no kult?ros ir sporto centro jaunieji imtynininkai. Antr?j? viet? ikovojo Lukas Lipnickas (35 kg), tre?i?sias Edgaras altmeris ir Gvidas Narmontas (46 kg), Matas Paulikas (54 kg).

Komentarų nėra