Sporto renginiai G?luvoje

Versija spausdinimui

2013-ieji Sveikatingumo metai, tod?l tradicin? G?luvos vasaros vent? ant Birut?s piliakalnio nutar?me papildyti sportiniais renginiais: krepinio turnyru, b?gimo varybomis, virv?s traukimo, rankos lenkimo rungtimis.

Vasaros krepinio turnyras G?luvos kaimo bendruomen?s iniciatyva buvusios mokyklos aiktel?je vykdomas jau beveik deimtmet?. Tiesa, dabar aiktel? ir jos aplinka gerokai pasikeit?: atnaujinti krepinio stovai su plastikin?mis lentomis. Aiktei reikalingas remontas, nes danga nelygi, tod?l sunku ivengti traum?.

B?gimas i Ariogalos iki Birut?s piliakalnio ir atgal buvo sumanytas atuntojo deimtme?io pradioje ir vyko kelet? met?, bet ilgainiui buvo umirtas. B?gim? atnaujinti pasi?l? bei finansin? param? garantavo UAB Rimdal? direktorius Rimas ?ei?ys ir Ar?nas Pauliukaitis, o i? grai? iniciatyv? ?m?si ?gyvendinti G?luvos kaimo bendruomen?s pirmininkas Jonas Vazgys. Sutar?me b?gim? dalinai atnaujinti prad?ti nuo Ariogalos pato ir finiuoti Birut?s piliakalnio prieigoje (i viso 3,3 km). Sulauk?me daug palaikan?i?, entuziast? ir sirgali?, tod?l nuo iol b?gim? Ariogala
G?luva skelbsime tradiciniu.

M?s? sportinius renginius savo buvimu pagerb? ir papuo? LR Seimo narys Edmundas Jonyla bei Lietuvos krepinio rinktin?s ir Kauno algirio krepinio komandos kapitonas Paulius Jank?nas. Mat G?luvoje gyvena jo seneliai Elena ir Bronius Jank?nai, ?ia vasarodamas Paulius prad?jo ir krepinio kamuol? rankose sukioti… vent?s sporto rungtyse gerai pasirodiusiems sportininkams ymus krepininkas spaud? rankas ir isak? ger? palink?jim?.

Krepinio aiktel?je j?gas iband? 5 komandos. Pirm?j? viet? ikovojo ,,Archimed? komanda i Ariogalos, kuriai atstovavo Ar?nas Grinkas, Ignas Rupeika ir Klaidas Buinskas. Antroji vieta atiteko G?luvos I komandai. Jos sud?tyje aid? ilvinas ?erna, Andrius Rupeika ir ar?nas Kaenauskas. Tre?i?ja vieta tur?jo tenkintis Seni? komanda i Ariogalos miestelio su Daivaru Krasinsku, Ram?nu Rupeika ir Hubertu Golcu.

Naudingiausiu turnyro aid?ju pripaintas Art?ras Grinkas i Archimed? komandos. Nugal?tojai ir prizininkai buvo apdovanoti taur?mis, medaliais ir diplomais.

B?gime Ariogala-G?luva usiregistravo 42 ?vairaus amiaus sportininkai. Jauniausias dalyvis Tautvydas Tikus vos atuoneri? met?, vyriausia Maryt? Karosien? jau sulaukusi eiasdeimt atuoneri?. Prie starto linijos b?gikams s?km?s link?jo LR Seimo narys E. Jonyla, Ariogalos seni?nijos seni?n?s pavaduotoja Regina Mekauskien?, Ariogalos gimnazijos direktorius Arvydas Stankus, treneris Vytautas Kolesinskas, kuris buvo pirm?j? b?gim? dalyvis. Visi b?gikai, lydimi policijos ekipao ir medicinos pagalbos automobilio, s?kmingai pasiek? fini? ir buvo apdovanoti dalyvio medaliais, apdalinti energetiniais g?rimais. B?gimo rungtyje mergin? amiaus grup?je iki 18 met? geriausiai pasirod?: I vieta Laura Ambrulaityt?, II vieta August? ikait?, III vieta Roberta ikait?. Vaikin? amiaus grup?s iki 18 met? prizininkais tapo Laimonas Petraitis, Dovydas Ma?i?nas, Evaldas Baradzicas.

Tarp vyresni? nei 18 met? moter? grei?iausiai b?go Aust?ja Venslauskait?, Sonata Dubauskien?, Renata Leskauskien?. Tarp vyr?, vyresni? nei 18-os, geriausiai pasirod? Matas Skamarakas, Gediminas Urbonas ir Nerijus i?kis.

Absoliu?ioje ?skaitoje nugal?tojais tapo geriausi? laik? pasiek? Laimonas Petraitis ir Laura Ambrulaityt?. Nuo iol tai bus ios trasos ufiksuotieji rekordai.

Vis? grupi? nugal?tojai ir prizininkai buvo apdovanoti taur?mis, medaliais ir diplomais, kuriuos ?teik? Paulius ir jo senelis Bronius Jank?nai.

Vakare ant Birut?s piliakalnio vyko virv?s traukimo varybos. Nugal?tojais tapo Paliepi? bendruomen?s komanda, kuri? sudar? broliai Stumbros, vadovaujami bendruomen?s pirmininko Ar?no Stumbro. Rankos lenkimo rungtyje nepralenkiamas buvo Darius Stumbra.

Po sportini? rung?i? dalyviai ir sve?iai pails?jo, atsipalaidavo graiame gamtos prieglobstyje alia Dubysos, ant Birut?s piliakalnio. Maieji vent?s dalyviai tur?jo galimyb? pasim?gauti atrakcionais. Vakarop skamb?jo grup?s DAR atliekamos dainos, o ? oki? s?kur? kviet? grup? Expresas i Raseini?, norintys gal?jo paokti aplink lau?. vent? vainikavo fejerverkai.

Tradicin?s vasaros vent?s neb?t? be dosni? r?m?j? ir pagalbinink?, kuriems tariame nuoirdiausi? a?i?. Tai generalinis r?m?jas UAB ,,KTG Eko Agrar, Ar?nas Pauliukaitis. Pagrindiniai r?m?jai: ekologinio, tautinio paveldo ?kio savinink? Audron? ilien?, UAB Rimdal? direktorius
Rimas ?ei?ys, emiet? Milda Stankevi?ien?, UAB ,,Belvedere prekyba direktorius K?stutis Kvederaitis. R?m?jai: liui? kaimo ?kininkai Diana ir Remigijus Valai?iai, Ram?no Paulausko ?mon? ,,Autolera, K?stu?io Skamarako tarptautinis labdaros-paramos fondas, UAB ,,Sandja direktor? J?rat? Kritopaitien?, Juozo Skamarako I?, Rimo Bakanausko I?, Dal?s Klevinskien?s I?, Sigito Ignatavi?iaus I?, Audron?s Aleknien?s komercin? firma, UAB ,,Arifarma direktorius Saulius Diaugys, UAB ,,Ariogalos komunalin?s paslaugos, Maryt? Dubinskien?, Alfredas Volskis, Vladas Vatakas, K?stas ?iukas, Agn? Pakevi?ien?.

Renginio glob?ja Ariogalos seni?nija, organizator? G?luvos kaimo bendruomen?.

D?kojame G?luvos kaimo bendruomen?s aktyvui ir visiems, pad?jusiems organizuoti tradicin? vent?.

Raimonda Pankien?, G?luvos
kaimo bendruomen?s tarybos nar?

Komentarų nėra