Sportuojame visa eima

Versija spausdinimui

iuolaikinis technologij? pasaulis dan? mog? prikausto prie telefono, kompiuterio, televizoriaus ekrano. Tad nat?ralu, kad sveikatinimo veiklos yra aktualios ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Lietuvos Sporto r?mimo fondas 2021 metais organizavo projekt? paraik? konkurs?, kuriame dalyvavo ir V? Raseini? technologijos ir verslo mokykla. Baigus paraik? vertinim? gautas diugus atsakymas projektas Sportas visiems finansuojamas. Veiklos vykdytos 20212022 metais. Mintimis apie projekt? pasidalijo Gimnazijos skyriaus ved?ja, projekto koordinator? Jovita eiien?: Vieoji ?staiga Raseini? technologijos ir verslo mokykla ?gyvendina projekt? Sportas visiems (projektas bendrai finansuojamas Sporto r?mimo fondo l?omis, kur? administruoja vietimo main? paramos fondas), jo tikslas kviesti visuomen? b?ti fizikai aktyvi?. Veikla ?gyvendinama etapais. Pirmiausia (2021 met? ruden?) buvo ?sigytas inventorius: 4 krepinio stovai su lentomis ir krepiais, 2 tinklinio aiktel?s ?rangos komplektai, 6 treniruokliai, daugiafunkcis ?renginys, krepinio ir tinklinio kamuoliai, nupirktos prizin?s taur?s. Buvo ?rengtos sporto zonos: tinklinio, krepinio, treniruokli?. 2022 met? balandiobirelio m?nesiais 3 savaites vyko fizinio aktyvumo pratybos, jose dalyvavo 171 usiregistrav?s asmuo: nuo vaiko iki senjoro. Kiekviena amiaus grup? dalyvavo 12 pratyb?. Verta pamin?ti, kad ?rengtomis erdv?mis naudojasi ir savarankikai sportuoja daug neusiregistravusi? Raseini? miesto ir rajono bendruomen?s nari?. Birelio pradioje vyko krepinio ir tinklinio mini turnyrai. ito atrankos turnyro 4-i? viet? laim?tojai varysis baigiamajame renginyje sporto vent?je. Be galo diugu, kad mokyklos teritorijoje ?rengtos sporto zonos tapo Raseini? miesto ir rajono bendruomen?s traukos erdve.
Baigiamoji projekto ,,Sportas visiems vent? Sportuojame visa eima vyko birelio 10 dien?. Dangus, g?sdin?s lietaus debesimis, nusigiedrijo, tod?l renginio bendruomen? tur?jo galimyb? ibandyti j?gas lauke. ? sporto vent?s veikl? ?sijung? mokytoj? ir mokyklos darbuotoj? komandos, sve?iai ir ilgame?iai partneriai i V? Raseini? ne?gali?j? uimtumo ir paslaug? centro, t?v? komanda. Komandos susitiko krepinio, tinklinio aiktel?se, dalyvavo estafe?i? rungtyse. Dalyviai steng?si taikliai m?tyti lankus, kamuolius ir iedus, teko ir su gr?bliais pasidarbuoti. Abejing? nepaliko ied? gaudymo ilga kauk?s nosimi rungtis, joje kartu su mokiniais dalyvavo ir mokyklos mokytojai bei darbuotojai. Treniruoklius iband? visi. vent?je skamb?jo gyvai atliekama muzika sportuojan?iuosius dainomis diugino mokytojai Ri?ardas Krivickas ir Deivis Koba. Pad?kojus vent?s organizatoriams u sveikos gyvensenos ir aktyvios sportin?s veiklos propagavim?, rung?i? dalyviams ir nugal?tojams ?teikti diplomai, pad?kos ratai ir taur?s. vent? organizavo projekto koordinator? J. eiien?, o krepinio ir tinklinio aiktel?je savanoriavo fizinio ugdymo mokytojai Darius Bagdonas ir
D. Koba, jiems talkino mokytojai. Diugu ir tai, kad baigiamajame renginyje netr?ko i?rov?, kurie ateityje (galima tik?tis) taps aktyviais dalyviais.
Po vent?s kalbinome mokini? mamytes. ,,Buvau pakviesta ? sporto vent?, ikart sutikau, nes mokyklos, kurioje mokosi mano s?nus, veikla svarbi ir man. Labiausiai nustebino ir didiausi? ?sp?d? paliko bendruomen?. Prisipainsiu jokioje kitoje mokykloje (o tikrai buvau ne vienoje) neteko pajusti tokio nuoirdumo, tikrumo, ilumos, bendryst?s. D?koju visam auniam kolektyvui u taip puikiai praleist? laik?, dalijosi ?sp?diais Laura Lodien?. Mamos Danguol? Vaivadien? ir Diana Bakutien? diaug?si, kad j? dukros profesij? gali ?sigyti neivykdamos i Raseini?. Pasirodo, i? mokykl? renkasi kart? kartos. Smagu, kad dukros m?gsta tinklin? ir pom?g? gali realizuoti mokykloje. Danguol? Rimkien? pasakojo, kad vakarais sportuoti turi galimyb? visi raseinikiai: Susirenka moterys i gretim? nam?, giria, kad toki? ger? treniruokli? niekur kitur Raseiniuose n?ra.
Sporto zonos yra atviros visiems mon?ms. Tad kvie?iame aktyviai sportuoti, nes tik sveikame k?ne gyvena sveika siela.
Jovita eiien?,
projekto Sportas visiems koordinator?

Komentarų nėra