Stalo tenisas MERO TAUR?

Versija spausdinimui

Mindaugas TU?AS
Sausio 29 dien? Raseini? specialiosios mokyklos maoje, bet jaukioje sporto sal?je vyko tradicinis rajono vyr? ir moter? stalo teniso turnyras Mero taur?. Tr?ko moter?, nes at?jo tik viena, tod?l j? kov? nepamat?me. Tikim?s, kad ateityje dailiosios lyties atstov?s bus aktyvesn?s ir ivysime jas prieteniso stal?, tuo labiau, kad ? puik? ir gra? aidim? aidian?i? moter? m?s? rajone tikrai yra. Susirinko paj?giausi rajono tenisininkai i Raseini?, Ariogalos, Vidukl?s, Katauski?. Po keleto draugik? set? rungtyni? vyr. teis?jas Vytautas Barevi?ius trumpai paaikino taisykles, kurios ir taip visiems aikios, nes dauguma tenisinink? atstovauja m?s? miestui ir rajonui Lietuvos teniso ?empiona-to 4 lygoje. Vyr? iemet susirinko rekordinis skai?ius dalyvavo net 16 tenisinink?. Tenisininkai, iskiriant stipriausius, burt? keliu buvo suskirstyti ? du pogrupius po 8. I kiekvieno pogrupio ? finalin? ieina tik trys paj?giausi tenisininkai su turimais takais, ikovotais pogrupiuose. Tai reik?, kad kiekviena kova labai svarbi, svarbus kiekvienas takas. Buvo rungtyniaujama iki trij? laim?t? set?. Prasid?jo kovos, jos buvo labai atkaklios, tvyrojo puiki atmosfera ir susikaupimas. Per vis? turnyr? tik keletas partij? pasibaig? rezultatu 3-0, o daugumai prireikdavo papildomo 5 seto. Po gana atkakli? kov? paaik?jo stipriausi abiej? pogrupi? tenisininkai, kurie pateko ? final? susikauti d?l Mero taur?s. I pirmo pogrupio – A.ibas, A.Jermolajevas, J.Rimkus; i antrojo E.Auktakis, V.Barevi?ius, R.Morkevi?ius.
At?jo lemiamos kovos d?l taur?s, tai dar labiau kaitino atmosfer? ir tenisinink? nusiteikim? joms, nes visi inojo, kad tik dabar ir ?ia gali ikovoti taur?. Prie stal? prasid?jokovos, ?jo setas po seto, netr?ko emocij?, sportinio pyk?io ir nusivylimo akimirk?. Gra?s tenisinink? pasirodymai vert? g?r?tis puikiais j? pasirodymais, kurie buvo vienas u kit? ?sp?dingesni. Bet kaip ir visuose turnyruose, taip ir iame, tur?jo b?ti nugal?tojai ir tie, kuriems ? syk? nepavyko. Rasei-ni? rajono meras Dainius adauskis pats steb?jo tenisinink? pasirodymus ir, prie apdovanodamas nugal?tojus bei taur?s laim?toj?, pasidalino mintimis apie i? sporto ak? m?s? rajone. Meras paym?jo, kad turime gana neblog? sportin? baz? ir s?lygas, taip pat paj?gi? tenisinink?, gal tik viena, ? k? jis atkreip? d?mes? buvo tai, kad pasigesta jaunimo. Tenisas – puikus aidimas, nepriklausomas nuo met? laik?. aidimui s?lygos yra, o reikaling? priemoni? kainos prieinamos.
Pirmoji vieta ir mero taur? atiteko Katauski? atstovui E.Auktakiui, antr?j? viet? ikovojo raseinikis V.Barevi?ius, tre?i?j? Vidukl?s atstovas A.ibas. Tolimesnis tenisinink? isid?stymas: ketvirtas J.Rimkus, penktas R. Morkevi?ius, etas A.Jermolajevas.
Baig?si puiki vent?. Norime priminti visiems, pageidaujantiems usiimti ia sporto aka ar aisti klube savo malonumui, o gal suteikti toki? galimyb? savo vaikams (jei namuose s?lyg? n?ra), kreiptis tel. 8-612-53369 (Vytautas Barevi?ius). Gaila, kad nebuvo i?rov?, nors s?lygos tam yra tikrai puikiosir tikrai galima turiningai praleisti laisvalaik?, pasigro?ti nuostabiais tenisinink? pasirodymais, palaikyti ir pasirgti u kolegas, kaimynus, draugus, patirti daug maloni? akimirk?.
Vasario 20 dien? prasideda rajono stalo teniso pirmenyb?s, tad kvie?iu visus apsilankyti ir puikiai praleisti laik?. Informacij? rasite laikratyje. Iki pasimatymo trib?nose.

Komentarų nėra