Statybininkai gr?ta prie em?s

Versija spausdinimui

Ar?nas Dambrauskas

Tarp statybinink? yra nemaai buvusi? emdirbi?. Prie kelet? met? jie pab?go i kaimo, igird? apie pasakikus betonuotoj?, m?rinink?, plyteli? kloj?j? udarbius.

Sakoma, jog dabar tie s?n?s paklyd?liai v?l valgosi atgal ? kaim? ir planuoja sugr?ti prie em?s ?kio.

Teigiama, kad iuo metu statybininko darbo valanda kainuoja 11 12 lit?, pernai jos kaina buvo 15 18 lit?, o upernai apie 20 lit?.

Tokius duomenis pateik? statybos kainodar? sudaranti bendrov? Sistela.

Ta?iau labai nelengva gauti ir 11 12 lit? u valand?, nes darbo rank? paklausa vis ma?ja. Tai rodo augantys bedarbyst?s mastai pirm?j? i? met? ketvirt? ? Darbo bir? kreip?si 89 t?kstan?iai moni?.

Atpigusi statybinink? darbo j?ga vilioja tuos priva?i? nam? statytojus, kurie nelink? sudarin?ti oficiali? sutar?i? su firmomis, bet stengiasi tiesiog pasisamdyti vien? kit? naging? vyr? ir taip sutaupyti.

Ta?iau individualieji namai sudaro gana nedidel? statybos objekt? dal?. Daugiausiai statybos darb? iuo metu usako valstybinis sektorius vietimo ir gydymo ?staigos.

Valstybin?ms ?staigoms pavieni? darbinink? nereikia jos skelbia vieuosius konkursus ir samdosi ?mones.

Tad gali b?ti, kad em?s ?kio laukia darbo j?gos antpl?dis. Prie kelis metus toks antpl?dis b?t? buv?s labai reikalingas, ta?iau iuo metu situacija yra gerokai pasikeitusi.

Antai dar 2008 met? pabaigoje em?s ?kio r?m? pirmininkas Bronius Markauskas b?dojo, kad mel?jos kaime negalima surasti net si?lant iki 2000 t?kstan?i? lit?, o traktorininko iki 3000 t?kstan?i? lit? atlyginimus ? rankas.

I viso tuo metu em?s ?kio sektoriuje buvo uregistruota beveik du t?kstan?iai laisv? darbo viet?. Dabar t? viet? gerokai suma?jo. Vargu, ar kas si?lo ir didelius atlyginimus.

Nepaisant gerokai pasikeitusi? aplinkybi?, kaimas laukia savo s?n? paklyd?li?. Juolab, kad ?sib?g?ja sezoniniai darbai.

Ta?iau jau teko gird?ti darbdavi? skundus, kad labai stinga rimtai darbuotis galin?i? moni?. Vienos kepyklos savininkas steb?josi negalintis rasti rimt? moni?. Vos gav? avans? ar atlyginim?, jie prisigeria, pradeda v?luoti ? darb? arba ateina ? j? gerokai ?kau?.

Niekam ne paslaptis, jog dalis buvusi? auksaranki? virsta auksini? gerkli? savininkais ir kur kas mikliau darbuojasi taurele, nei kastuvu ar kokiu nors kitu darbo ?rankiu.

inoma, nedaug vil?i?, kad kaime tokie mon?s pasikeis ir vietoje pigaus alaus ims gerti pien?. Ta?iau ansas yra, nes, kaip inoma, darbas geriausias vaistas nuo vis? lig? ir negand?.

1 Komentaras

  1. ekskavatorinio krautuvo nuoma

    2020-10-31 19:06

    Nenuostabu, kad ?kininkai lipa ? statyb? sektori?, juk visokius eskavatorius irgi reikia inoti, kaip vairuoti, o nuo traktoriaus nulipus juk pats tas.