Stipriname bendruomenin? veikl?

Versija spausdinimui

Ramon?, Mirkli? ir Gruzdik?s kaim? bendruomen?s Raseini? rajono savivaldybei teik? bendr? projektin? paraik? projektui Bendruomenin?s veiklos stiprinimas. Projekto tikslas stiprinti i? bendruomeni? veikl?, gerinti kaimo kaip aktyvaus ir veiklaus ?vaizd?.
Kad ?gyvendint? tiksl?, bendruomeni? pirminink?s Dalyt? Raudonien?, Graina Andraitien? ir Genovait? Kveselien? tema Painkime save ir savo Lietuv? suorganizavo ivyk? ? irvint? rajon?, Kernav?s kult?rin? UNESCO saugom? rezervat? Kernav?s piliakalnius, ?iobik?s dvar?. Kelion? tur?jo aktyvinti bendradarbiavim? tarp trij? kaimo bendruomeni?, skatinti bendruomeni? nari? sutelktum?, tarpusavio pasitik?jim?, gerinti gyventoj? ir jaunimo laisvalaikio uimtum?, vietos gyventoj? k?rybikum?, saviraik? ir iprusim?.
Ivykoje dalyvavo per 50 ?vairi? socialini? grupi? kaimo gyventoj? i Ramon?, Mirkli? ir Gruzdik?s kaim? bendruomeni?. Keliaujant surengta bendra viktorina Kas, kur, kada. Isiaikinome, kiek kas ino apie savo, kaimynin?, rajono ir Lietuvos bendruomenes. Aktyviausi dalyviai apdovanoti bendruomeni? nari? pagamintais suvenyrais.
Kelion?s metu vykdytas ir kitas viet?jikas projektas Saugus eismas bendruomen?se. Mok?me bendruomeni? narius saugiai ir atsakingai elgtis kelyje, ugdyti eismo dalyvi? kult?r?, atidum? kelyje, pagarb? vien? kitiems, atsakomyb? u kitus, primin?me Keli? eismo taisykles, nedalyvauti eisme apsvaigusiems. Atkreiptas d?mesys, kad alkoholis l?tina reakcijos laik?, suteikia daugiau dr?sos, tod?l apsvaig?s mogus pervertina savo galimybes, pav?luotai reaguoja ? situacij?, taip kelia gr?sm? sau ir kitiems eismo dalyviams. Kad b?t? pastebimi kelyje, idalinta vies? atspindin?i? priemoni?, pamokyta, kaip tas priemones taisyklingai naudoti.
Kad projektas b?t? ?simintinesnis, vis? kelion? aid?me aidim? Tavo angelas sargas. Kiekvienas kelion?s dalyvis buvo slaptas angelas sargas ir tur?jo vis? kelion? nepastebimai globoti kit? kelion?s dalyv?, steb?ti, kad b?t? saugus, nepaklyst? ar kas neatsitikt?. Kelionei baigiantis iaikinti aktyviausi, k?rybikiausi angelai sargai ir i patirt? nuotyki? linksmai pasijuokta.
?gyvendinus projekt? sustipr?jo Ramon?, Mirkli? ir Gruzdik?s kaim? bendruomeni? nari? motyvacija, pager?jo tarpusavio pasitik?jimas, visi ?gavo naujos patirties, igirstas naujas id?jas gal?s pritaikyti bendruomeniniame gyvenime. Tai atitinka Nevyriausybini? organizacij? ir bendruomenin?s veiklos stiprinimo 2022 met? veiksm? plano 1.1.6 priemon?s Stiprinti bendruomenin? veikl? savivaldyb?se ?gyvendinimo 10 punkto 10.6 papunk?io veikl?.

Dalyt? Raudonien?,
Ramon? kaimo bendruomen?s pirminink?

Komentarų nėra