Stipriname draugyst?s ir bendryst?s tiltus

Versija spausdinimui

Raseini? specialioji mokykla iais metais ypating? d?mes? skiria bendruomen?s socialiniam emociniam intelektui ir socialinei partnerystei stiprinti. Raseini? lopelio-darelio Liepait? Asmens vidin?s darnos tobulinimo komanda mokyklos pedagogus, mokytoj? pad?j?jus ir pagalbos mokiniui specialistus pakviet? ? ?kvepiant? susitikim?. Lektor?s R. Ka?iuien?, E. Vaitkien?,
R. Gurskien? ir G. Bar?ien? dalijosi praktiniais patarimais ir demonstravo metodus, kaip save apsaugoti stresin?se situacijose, kaip ilikti ramiam, kai aplinkyb?s susiklosto nepalankiai, geb?ti atsipalaiduoti, efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti, gerinant emocin? mikroklimat? darbo kolektyve. Lektor?s profesionaliai ir nuoirdiai bendravo su auditorija, dalijosi praktin?mis ?valgomis ir ?trauk? ? ?vairias veiklas. Susitikimas buvo dinamikas, atviras, pulsuojantis pozityvumu ir energija. Lektori? pademonstruotas unikalus pasisveikinimo b?das, kaip geros dienos pradios garantas, kiekvieno veide suk?l? susiav?jim? ir ypsen?.
Po aktyviosios mokym? dalies vienios buvo pakviestos api?r?ti mokyklos edukacini? ir laisvalaikio erdvi? ir susitikimo refleksijai. Aptartos galimos tolesnio bendradarbiavimo formos, diskutuota aktualiais ?traukiojo ugdymo ?gyvendinimo klausimais, dalintasi s?km?s istorijomis.
Sandra Maslauskien?,
Raseini? specialiosios mokyklos
direktor?

Komentarų nėra