Strateginis planas kokybikai naujas em?s ?kio ir kaimo pl?tros uolis

Versija spausdinimui

EK 2022 m. lapkri?io 21 d. patvirtintas Lietuvos em?s ?kio ir kaimo pl?tros 20232027 m.
strateginis planas (toliau Strateginis planas) tvaraus ir aplinkai draugiko em?s ir maisto ?kio pl?tros, ?ki?, ypa? smulki?j? ir vidutini?, konkurencingumo, kart? kaitos kaime skatinimas. iam kokybikai naujam paramos teikimo laikotarpiui svarus pamatas pad?tas ?gyvendinant Lietuvos kaimo pl?tros 20142020 m. program? (toliau KPP).

?KI? MODERN?JIMAS VIENAS KPP PRIORITET?
20142020 m. alies em?s ?kio ir kaimo pl?trai buvo skirta 5 249,4 mln. eur?. Usit?sus deryboms su EK d?l nauj?j? reglament?, laikotarpis buvo prat?stas dvejiems metams, papildomai skiriant 1 864 mln. eur?. Prid?jus pereinamajam 20212022 m. skirtas l?as, Lietuva vien KPP tur?jo 2,8 mlrd. eur?. Kaip teigia em?s ?kio ministerijos (toliau ?M) Europos S?jungos reikal? ir paramos politikos departamento direktor? Jurgita Stak?nien?, populiariausia priemon? buvo Investicijos ? em?s ?kio valdas. Apie 4,5 t?kst. projekt? jau ?gyvendinta, kiti dar ?gyvendinami. U paramos l?as ?kininkai pirko nauj? technik?, ?rang?, stat? gamybinius pastatus, ?m?si perdirbti ?kyje pagamintus em?s ?kio produktus.

Net 60 proc. KPP l?omis finansuot? projekt? buvo ?gyvendinti gyvulininkyst?s sektoriuje, kuris jau kelerius metus susiduria su didiuliais im?ginimais tiek d?l Rusijos embargo, tiek d?l v?lesni? politini? ?vyki? bei kilusios energetin?s kriz?s, paymi departamento direktor?. Populiari buvo ir Jaun?j? ?kinink? ?sik?rimo priemon?. Pagal j? param? ?kiui ?kurti gavo 2 455 jaunieji ?kininkai, paremta ir 6 716 smulki?j? ?ki?. Parama patiems smulkiausiems ?kiams, nors ir nebuvo didel?, bet labai patraukli, nes jiems nereik?jo prisid?ti nuosav? l??. Buvo skatinamas ir ekologinis ?kininkavimas paremti ekologiniai ?kiai, kuri? bendras plotas apie 276 t?kst. ha.
Kadangi nemaai projekt? dar ?gyvendinama, iki 2025 m., kai bus galutinai imok?tos l?os pagal KPP, gavusi?j? param? skai?ius bus kur kas didesnis.

PARAMA TVARUMUI IR DARNIAM VYSTYMUI
Strateginiam planui ?gyvendinti numatyta 4,2 mlrd. eur?, i tos sumos 283,4 mln. eur? nacionalinio biudeto pinigai. Paramos l?os bus mokamos iki 2029 m. pabaigos.
io laikotarpio l?os bus nukreipiamos tiesioginei paramai, ?kininkams mokant tiesiogines imokas, bei sektorin?ms programoms, kuriomis bus paremtas vaisi? ir darovi? sektorius, bitininkyst?, vyno gamintojai, kalba J. Stak?nien?. Visoms programoms ?gyvendinti naudojami ir nacionalinio biudeto, kuris surenkamas i vis? alies gyventoj?, pinigai, tod?l ?kininkai turi prisid?ti prie vie?j? g?rybi? k?rimo, kad tiek miesto, tiek kaimo gyventojai, nesusij? su em?s ?kiu, jaust? paramos naud?.
Nuo 2023-i?j? ?kininkui bus mokama u pastangas ?kininkauti tvariai. Nor?dami gauti param?, ?kininkai tur?s grietai laikytis Geros agrarin?s ir aplinkosaugos em?s b?kl?s standart? ir Valdymo reikalavim?. Pavyzdiui, ?kininkas, norintis tame pa?iame lauke auginti kvie?ius dvejus metus i eil?s, iki kvie?i? s?jos tur?s pas?ti tarpin? kult?r?, vadinam?j? pos?l?, ir ilaikyti j? 6 savaites. Tik po to jis gal?s pas?ti tuos pa?ius ieminius kvie?ius. Paeidus ? reikalavim?, jam gali b?ti taikomos sankcijos. Jei ?kininkas nor?s gauti papildom? imok?, jis gal?s pasinaudoti viena i ekologini? sistem? (ekoschem?) ir taikyti 4 augal? kait?. Jis negal?s met? metus tame pa?iame plote auginti tos pa?ios kult?ros, bet tur?s kaitalioti 4 po laukus keliaujan?ias kult?ras, kad neb?t? alinamas dirvoemis. Analogikos ekoschemos yra sukurtos visiems sektoriams, nes m?s? tikslas buvo sudaryti s?lygas visiems ?kininkams, nepaisant, k? jie augina, pasinaudoti vienokia ar kitokia parama.

ISKIRTINIS D?MESYS JAUNIESIEMS IR SMULKIESIEMS
Strateginiame plane ypatingas d?mesys skiriamas smulkiausiems ?kininkams. Nuo 2023 m. bus skatinami keli? smulki? ?ki? bendri projektai, taip tikintis paskatinti ma? ?ki? bendradarbiavim? ir kooperacij?. Taigi jei paramos kreipsis vienas atskiras smulkus ?kis, jis gal?s gauti ne daugiau kaip 25 t?kst. eur? paramos, o keli? smulki? ?ki? bendram projektui kiekvienam dalyvaujan?iam ?kiui numatyta 25 t?kst. eur? parama. Jei jos kreipsis keli? labai ma? ?ki? grup?, pvz., keturi ?kiai, paramos suma gal?s siekti 100 t?kst. eur?. Smulkiesiems ir vidutiniams ?kiams paramos suma vienam projektui gal?s siekti 200 t?kst. eur?.
Skatinant kart? kait? kaime padidinta parama jauniesiems ?kininkams. Jiems bus teikiama parama investicijoms ? gamybinius pastatus, derliaus nu?mimo, pirminio paruoimo, apdorojimo, saugojimo, sand?liavimo ?rang?. Vidutin? paramos ?kiui modernizuoti suma iki 0,5 mln. eur?. Pirm? kart? paramos gamybin?ms investicijoms besikreipiantiems jauniesiems ?kininkams bus teikiamas 20 proc. didesnis nei bazinis iki 50 proc. paramos intensyvumas. Investicijoms ? gyv?n? gerov? paramos intensyvumas sieks net 80 proc. Nuo 2023-i?j? jauniesiems ?kininkams bus mokama 60 t?kst. eur? ?sik?rimo imoka, pagal KPP gaudavo 40 t?kst. eur?. Taip pat jie gal?s pasinaudoti ir lengvatine paskola, paymi J. Stak?nien?.

iems ?kininkams padidintos tiesiogin?s imokos u pirmuosius 70 ha jiems bus mokama 137 Eur/ha imoka, iki iol jie gaudavo po 87 Eur/ha u pirmuosius 90 ha.

Komentarų nėra