Sugr?imas t?vik?n

Versija spausdinimui

Saul?t? sekmadien? mes, 1967 m. 9 laidos abiturientai, baig? Girkalnio vidurin? mokykl?, susirinkome ? nekantriai laukt? susitikim?. Pirmiausia Girkalnio bany?ioje buvo aukojamos v. Miios u mirusius klas?s draugus ir mokytojus. Esame d?kingi klebonui u dvasing? pamoksl? ir pasteb?jim?, kad retai klas?s draugai vieni u kitus pasimeldia. Paskui kartu su klebonu nusifotografavome prie bany?ios, aplank?me bendraklasi?, palaidot? Girkalnio kapin?se, kapus. V?liau pakviesti svetingos bendraklas?s Birut?s Mileryt?s-Noruien?s ? Raseiniuose esant? Rasos restoran? (pastar?j? met? nuolatin? susitikim? viet?) prie vaii? stalo diskutavome, kas mus traukia suvaiuoti i ?vairi? Lietuvos kampeli? ? Girkaln?.
Galima skambiai pasakyti, kad tai gimtosios em?s trauka ir jaunyst?s prisiminimai, m?s? mielosios aukl?tojos Danut?s Tamaauskien?s d?mesys, patarimai, pamokymai, kurie mus lydi iki i? dien?. M?s? energingoji klas?s draug?, buvusi Vilniaus Santaros ligonin?s gydytoja Dalia Orentait?-Blinstrubien? vis? vakaro program? iki smulkmen? sustyguoja. D?kojame jai.
Ir v?l svarstome, kas l?m?, kad mes, mokykl? baig? g?diais sovietme?io laikais, pasirink? dor? gyvenimo keli?, ilaik?me nuoirdius tarpusavio ryius? Turb?t eimos, mokytoj? ?diegtos vertyb?s, patriotizmas, atlaidumas, tolerancija ir atrama ? Diev?.
Prisiminimams, dainoms ir eil?ms laiko uteko. tai dainingoji Graina Gerdi?t? isitrauk? savo dain? s?siuvin? ir suskambo dainos. Savo puikiu balsu jai antrino Juozas Pe?iulaitis, o per trumpas pertrauk?les klas?s draugas aktorius Stanislovas Nacius pa?r? girkalniki? poet?, baigusi? t? pa?i? vidurin?, ?eslovo Kalendos (Vilniaus universiteto profesoriaus), astrolog?s, biologijos moksl? daktar?s Angelinos Zalatorien?s ir jaunesn?s kartos atstovo Lino Bitvinsko eili? pluot?.
Taip ir nepajutome, kaip at?jo v?lus vakaras ir mes kupini teigiam? emocij? ir sielos atgaivos ?m?me skirstytis. Iki kito susitikimo kitais metais!
Stanislovas Nacius

Komentarų nėra