Sumutas ir bagain?je veiotas taksistas v?l darbe

Versija spausdinimui

Ar?nas DAMBRAUSKAS

Komarikus nakties ?vykius Raseiniuose taksistu dirbantis Virgilijus Ma?iulis prisimena kaip blog? sapn?. Policijos suvestin?se apie V.Ma?iul? itikusi? nelaim? buvo praneta gana lakonikai: bendrov?s Hensava taksistas buvo sumutas, udarytas ? taksi automobilio bagain?, nuvetas ? Kaun? ir ten paliktas. Pasak praneimo, taksist? ilaisvino pro al? skub?j?s mogus, kuris igirdo sm?gius ? bagain?s dangt?.
Pra?jusi? savait? taksistas V. Ma?iulis v?l buvo darbe jis lauk? keleivi? prie Raseini? atobus? stoties. Nuo upuolik? nukent?j?s vyras savaitra?iui Alio, Raseiniai papasakojo, kas i tikr?j? atsitiko t? komarik? nakt?.

Suprato, kad baigsis blogai

Nakt? i sausio 12 osios, apie 5 val. ryto, prie V.Ma?iulio vairuojamo geltono mersedeso pri?jo trys vaikinai ir papra? nuveti ? artimiausi? kaim?, kuris yra vaiuojant pakeliui ? Kaun?.
,,Ma?iau, kad jie ig?r?, ta?iau neatrod? pikti. Dar parod? keturiasdeimt lit? ir pasak?, kad u kelion? tikrai susimok?s. Pasakiau, kad artimiausia gyvenviet? pakeliui ? Kaun? yra Girkalnis. Jie ir pasak? tai vaiuojam ? Girkaln?. Kai privaiavome Girkaln? ir papraiau susimok?ti, keleiviai pareikalavo, kad vaiuo?iau toliau. Pasteb?jau, kad darosi nedraugiki, agresyv?s,j? reikalavimai buvo pikti, – prisimin? tos nakties ?vykius taksistas.V. Ma?iulis sak? tuomet suprat?s, kad pinig? jam nesumok?s.
Jie ?m? kraustyti mano striuk?s kienes. Pa?m? 150 lit?, telefonus. Prad?jo grasinti: tuojau paveime tave nuoaliau ir sudirbsim. Manau, kad jiems reik?jo mainos pasprukti, nes Raseiniuose, kiek supratau, jie buvo kak? sumu?. Buvo aiku, kad geruoju ?ia nesibaigs. Isitraukiau duj? balion?l? ir papurkiau. Dviem i j? duj? kliuvo gerokai ir jie ioko i automobilio. Su likusiu ant galin?s s?dyn?s ?miau grumtis. Ta?iau kol mes gr?m?m?s, atsigavo anie du. Gav? duj? jie tapo dar agresyvesni ir r?k?, kad mane visikai sutarys. Jie visi itrauk? mane i automobilio ir ?m? muti. Du parvert? ant em?s laik? rankas, o tre?ias spard? ? galv?, ? onkaulius, visur. Paskui kruvin? ?vert? ? bagain?. Turb?t, kad nematy?iau, kur jie vaiuos. Prie tai nor?jo suriti, bet netur?jo kuo. S?mon?s nebuvau prarad?s, sak? taksi vairuotojas.

Pad?jo vir?jos

Po kurio laiko V.Ma?iulis igirdo, kad maina kakur sustojo, upuolikai ilipo ir j? bals? daugiau nebebuvo gird?ti.
Bagain? sugeb?jau atsidaryti pats. Automobilis buvo paliktas neijungtu varikliu. Taksi plafonas buvo nuimtas, automobilio vidus buvo pilnas nuor?k?. Apsidairiau aplinkui. Visikai nesupratau, kur esu. Nors buvau visas kruvinas ir smarkiai sudauytas, ta?iau jau?iausi palyginti neblogai. Pro al? einan?io mogaus paklausiau, kur a esu. Jis man pasak?, kad ?ia Kaunas, Balt? prospektas. Papraiau paskolinti telefon?, kad gal??iau paskambinti ? policij?. Praeivis pasak?, kad telefono neturi, ta?iau parod? ? kakok? pastat?, kuriame deg? viesa. Patar? pagalbos iekoti tame pastate. Nu?jau. Pasirodo, tai buvo vaik? darelis. Jamejau buvo susirinkusios vir?jos, kurios virtuv?je gamino maist?. Prisibeldiau ir visk? joms paaikinau. Moterys ikviet? policij?, – apie nakties ?vykius pasakojo V.Ma?iulis.

Nakt? patar? nedirbti

Netrukus atvyko policijos ekipaas. Pa?m? automobilio viduje buvusius pirt? antspaudus, nuovadoje atliko apklaus?.
Namo gr?au tuo pa?iu automobiliu. Pats vairavau. Nesijau?iau labai nusilp?s, – sak? V.Ma?iulis.? darb? taksi firmoje vairuotojas gr?o madaug po pusantros savait?s. Sumuimus namuose gyd?si kompresais. Teig? nejau?iantis baim?s. Pirm? savait? po upuolimo firmos vadovai naktimis jam patar? nedirbti, nes yra tikimyb?, kad uuolikai ar j? bendrininkai gali sugalvoti keryti.
Ta?iau tokia galimyb? dabar maai tik?tina. Kaip savaitra?iui Alio, Raseiniai sak? Kauno vyriausiojo policijos komisariato atstov? spaudai Ramun? Tarand?, ?tariamieji jau sulaikyti. Kol vykstatyrimas, duomenys apie juos neskelbiami.

Komentarų nėra