Susitikimai su poete, prozininke A. Ruseckaite

Versija spausdinimui

Lietuvos Respublikos Seimo vietimo ir mokslo komiteto ir Valstybin?s lietuvi? kalbos komisijos sumanymu nuo 2016 m. kiekvienais metais vasario 16 kovo 11 dienomis Lietuvoje ir usienyje rengiamos Lietuvi? kalbos dienos. Lietuvi? kalbos dien? tikslas didinti lietuvi? kalbos inomum?, telkti bendruomenes Lietuvoje ir usienyje.
Lietuvi? kalbos dienoms pamin?ti Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieosios bibliotekos Pramediavos filiale vyko susitikimas su poete, prozininke, muziejininke Aldona Ruseckaite. Raytoja pristat? savo ileistas knygas apie m?s? klasikus Mairon?, emait?, Vytaut? Ma?ern?, Salom?j? N?r?. Kaip teig? pati raytoja, raydama apie kiekvien? klasik? ianalizavo daug archyvin?s mediagos, r?m?si pa?i? klasik? raytais laikais. Kad gal?t? i ma? fakt? sukurti klasik? istorijas, knyg? autor? aplank? daug viet?, kuriose gyveno ir k?r? m?s? klasikai.
Bibliotekos lankytojai ?d?miai klaus? A. Ruseckait?s pasakojim?, udav? klausim? apie ymi? klasik? gyvenimo peripetijas, o poet? ?domiai ir informatyviai atsakin?jo. Kad skaitytojai gal?t? ir toliau dom?tis jos k?ryba, bibliotekai prozinink? padovanojo naujausi? savo knyg? Per arijas.
Susitikimo pabaigoje bibliotekos lankytojas Jonas Vai?aitis paskait? eil?rat? apie skaudiausi? i? dien? ?vyk? Rusijos karin? invazij? ? Ukrain?.
Susitikimo dalyviai labai diaug?si pabendrav? su talentinga prozininke ir laukia nauj? ileist? autobiografini? knyg?.
Raimund?
Viinskien?,
Pramediavos
bibliotekos bibliotekinink?
***********
Lietuvi? kalbos dienos, kurios minimos nuo vasario 16 iki kovo 11 d., Girkalnyje pamin?tos su raytoja, muziejininke Aldona Ruseckaite. Raytoja yra gavusi daug apdovanojim?, tarp j? Didiojo Lietuvos kunigaik?io Gedimino ordino 2-ojo laipsnio medalis u nuopelnus lietuvikajai knygai, Lietuvos Respublikos kult?ros ministerijos muziejininkyst?s premija, Vyriausyb?s kult?ros ir meno premija, Kauno miesto kult?ros premija ir kit?.
Raytojos buvo ?domu paklausti apie knygas, kuriose ji dalijasi ?ymi? Lietuvos raytoj? biografijomis. Ji tyrin?jo Maironio k?ryb?, suk?r? trump? roman? apie Poet? ir jo Beatri??. Kalb?jo apie Salom?j? N?r?, kuri buvo pats rizikingiausias ingsnis jos tyrin?jimuose, nes apie i? poet? kiekvieno lietuvio skirtinga nuomon?. Kilnodama archyvus, tyrin?dama muziejaus ekspozicijas, A. Ruseckait? suvok?, kad ties? rasti nelengva. Kalb?jo apie knyg? emait?s paslaptis. ?ia atveriama paslaptinga meil?s istorija, emait?s paskutini?j? gyvenimo met? faktai, bausm?s atlikimas, ?siliejimas ? Vilniaus kult?rin? gyvenim?, kelion? ? Amerik?. Taip pat pasakojo apie knyg? D?tan?ios formos, tai romanas apie jaun? poet? Vytaut? Ma?ern?. Paskutin? A. Ruseckait?s ileista knyga yra Per arijas. Knygos pagrindin? veik?ja dalijasi patirtimi ir skatina saugoti visa, k? vadiname lietuvi? literat?ros paveldu. iuose tekstuose kalbama apie muziejininkyst?s kasdienyb? taip, lyg engtum per arijas.
Raytoja padovanojo Girkalnio bibliotekai neskelbt? tekst? fragment? s?siuvini? ir knyg?. Pasidiaug? Girkalnio pagrindin?s mokyklos jaunimu, at?jusiu su mokytoju Stanislovu Feiza, bibliotekininke Laimute Butkiene, aktyviais rengini? dalyviais Girkalnio gyventojais ir pa?ios bibliotekos veikla. Bibliotekoje raytoja susipaino su Girkalnio kratu ir ?ymiais mon?mis. Prisiminimui raytoja isive? lankstinukus apie pirm?j? Lietuvos dramaturg?
A. From?-Guut?, raytoj?
S. Pakevi?ien?, S. Diug? ir kitus literatus.
io susitikimo ?kv?pti ? Girkalnio bibliotek? kviesime usukti daugiau ?domi? raytoj? ir stengsim?s, kad jie isivet? i m?s? krato kuo geriausius prisiminimus.

Virginija ileikien?,
Girkalnio bibliotekos
vyresn. bibliotekinink?

Komentarų nėra