Susitikimai su raytojomis I. Buivydaite ir G. Vili?ne

Versija spausdinimui

Nacionalin? Lietuvos bibliotek? savait? Girkalnio bibliotekoje prasid?jo susitikimu su daugelio pam?gt? knyg? autor?mis Irena Buivydaite ir Gina Vili?ne. Paklausyti ir susipainti su raytojomis at?jo Girkalnio gyventojai ir Girkalnio pagrindin?s mokyklos mokiniai.
Raytoja G. Vili?n? pristat? savo k?rybos vaikikas knygeles. Vienos i j? Smilt?s ir V?jaus kelion?s po Baltijos j?r? pagrindiniai veik?jai ruoniukai Smilt? ir V?jus gim? J?r? muziejuje, kiek pa?g?j? buvo paleisti ? laisv? Baltijos j?r?. Mokiniai igirdo, kad keliaudami ruoniukai patiria daugyb? nuotyki?, susiduria su pavojais ir leidia jauniesiems skaitytojams susipainti su j?ros gyventojais. Kitoje knygoje Kur dingo gandras Grantas? vaikai atpaino daugel? Lietuvos pauk?i?.
Taip pat Girkalnio gyventojams ir vyresniems mokiniams patiko G. Vili?n?s kurti istoriniai detektyvai. Raytoja pasakojo, kad daug met? domisi gimtojo Vilniaus ir Lietuvos istorija, veda ekskursijas, rao straipsnius. Yra knygos Vilniaus ventov?s bendraautor? su R. Urbakavi?iumi ir istorini? roman? Vilniaus madona, Kar?na be karaliaus, Sp?stai pirklio udikui autor?.
Kita raytoja, vert?ja I. Buivydait? daugelio yra vadinama lietuvik? melodram? karaliene. Girkalnikiams patiko paklausyti itrauk? i autor?s aprayt? eim? dram?, kurios yra apipintos ?vairiomis istorijomis.
I. Buivydait?s knygos yra vienos i skaitomiausi? Lietuvos bibliotekose. Daugelis skaitytoj? yra pamil? tokius jos romanus kaip imtas balt? mersedes?, Tikros ir netikros seserys, Roi? dvaras, M?nesiena ir tu.
D?kojame mokytojoms Virginijai Krik?ikienei, J?ratei Bruienei, bibliotekininkei Laimutei Butkienei, kurios skatina mokinius dom?tis lietuvi? raytojais ir j? knygomis bei danai vaikus atlydi ? Girkalnio miestelio bibliotek?.
Atsisveikinant iki kito karto, raytojoms buvo ?teiktos dovan?l?s ir informaciniai lankstinukai apie Girkalnio miestel?.
Tikim?s, kad girkalnikiai i bibliotekos renginio isine? ger? nuotaik? ir nor? daugiau susipainti su lietuvi? raytojais bei j? naujomis knygomis. Iki kit? susitikim?!
Virginija ileikien?,
Girkalnio bibliotekos vyresn. bibliotekinink?
*****************
Balandio 25 dien? Pramediavos bibliotekoje vyko popiet? su raytojomis Irena Buivydaite ir Gina Vili?ne. Popiet? skirta Nacionalinei Lietuvos bibliotek? savaitei.
Rengin? prad?jo bibliotekinink? pristatydama raytojas, ,,raan?ias i irdies, F. S. Fideraldo odiais: ,,Raytojas rao ne tod?l, kad jis nori k? nors pasakyti, o tod?l, kad jis turi k? pasakyti. i? raytoj? romanai yra skaitomiausi bibliotekoje.
G. Vili?n? rao istorinius romanus. Ji j? yra ileidusi deimt, ?skaitant trilogij? ,,Kar?na be karaliaus, ,,Vilniaus Madona, ,,Anos lobis. Kaip sak? pati raytoja, prie sugulant mintims ? knyg?, reikia surasti daug istorini? fakt?, tod?l tenka aplankyti archyvus, rinkti mediag? apie XV XVIII a. moni? gyvenim?. Danai archyvuose susiduriama ir su sunkumais, nes ilik? istoriniai dokumentai b?na parayti kitomis kalbomis. Raytoja pirmuose romanuose apra? Vilniaus gyvenim?, nes, anot raytojos, tai miestas, kurio inoma kiekviena kertel?, kiekviena gatvel?. Paskutiniame romane ,,Sp?stai pirklio udikui jau yra minimi ir kiti miestai Kaunas ir M?melis dabartinis Klaip?dos miestas. Romanuose G. Vili?n? ?terp? ir ?domi?, negird?t? fakt?. Vienas i toki?, kad viduramiais popierius buvo gaminamas i skudur?.
Tarp popiet?s dalyvi? buvo ir vaik?. Jiems G. Vili?n? taip pat yra ileidusi dvi knygas ir jas pristat?. Pirmoji knyga ,,Smilt?s ir V?jaus kelion? po Baltijos j?r? yra apie ruoni? gyvenim?. Autorei ini? apie iuos gyv?nus suteik? Ar?nas Gruas didiausias Lietuvoje ruoni? inovas, Lietuvos j?r? muziejaus biologas. Jis raytojai pripasakojo daug visoki? ?domybi? tiek, kad gim? knyga.
Antroji vaikams ileista knygel?, pavadinimu ,,Kur dingo gandras Grantas?, yra apie Vent?s rago ornitologin?je stotyje gyvenan?ius pauk?ius. Raydama i? knyg? autor? konsultavosi su ornitologu Vytautu Jusiu.
I. Buivydait? yra paraiusi 13 roman?. Ji pasakojim? prad?jo ?domia savo knyg? raymo istorijos pradia. V?liau trumpai pristat? romanus ,,Roi? dvaras, ,,M?nesiena ir tu. Raytoja sak?, kad istorijas igalvoja ir visus romanus galima vadinti melodramomis k?riniais apie gyvenim?, kur juokas ir aaros, tragiki ir komiki, dramatiki ir banal?s ?vykiai yra visai alia. Visuose veik?jai yra igalvoti ir visos istorijos baigiasi laimingai arba bent jau palieka vilt?. Paraiusi kai kuriuos romanus autor? vis pagalvodavo, kad galb?t reik?t? t?sinio, bet n? vienam romanui jo nera?, nenor?dama sugadinti laiming? istorij?. Nors romanuose veik?jai ir veiksmas igalvoti, bet kiekvienas skaitytojas skaitydamas gali rasti k? nors panaaus nutikusio savo gyvenime. Pristatydama romanus raytoja sak?, kad net jos t?velis paskait?s knyg? sak?, kad labai tiksliai apra? j? gydiusius gydytojus. Raytoja taip pat pamin?jo, kad ne tik rao knygas, bet ir ver?ia i angl? kalbos usienio raytoj? k?rinius. Ji yra ivertusi populiari? autori? Barbaros Cartland, Johannos Lindsey, Mario Puzo, Sandros Brown, Catherine Alliot, Jodi Picoult, Danielle Steel, Mary Higgins Clark, Judie Garwood, Santa Montefiore, Carol Drinkwater ir kit? autori? knyg?.
I. Buivydait? atskleid?, kad jau rao ir 14 knyg?, ji bus ileista ir pristatyta iki kit? met? ,,Knyg? mug?s.
Popiet?s pabaigoje bibliotekinink? pad?kojo raytojoms u nuoird? bendravim? ir baigdama K. Connolly odiais: ,,Kol egzistuoja mintis, odiai yra gyvi, o literat?ra tampa pab?gimu ne i gyvenimo, o gyvenimo link palink?jo raytojoms nepristigti k?rybini? min?i?, o skaitytojams noro skaityti ir susidom?jimo knygomis.

Raimund? Viinskien?,
Pramediavos bibliotekos bibliotekinink?

Komentarų nėra