Susitikimas su Adele Karali?naite

Versija spausdinimui

Nijol? KAVALIAUSKIEN?

Rugs?jo 13 d. Raseini? rajono Ne?gali?j? dienos uimtumo centre lank?si Adel? Karali?nait? – inoma olinink?, veterinarijos gydytoja, ragana, moni? vadinama daktare.

Adel? jau nuo vaikyst?s mok?si oleli?, akneli? ir odio gydymo meno. 1978 m. baig? tuometin? LVA, tapo veterinarijos gydytoja ir dirbo ? darb? dvylika met?. Tuo
metu veterinarijoje buvo naudojama daug vaistini? oleli?, trauktini?, milteli?. Moteris dom?josi stebuklingu augal? pasauliu, mok?si i vyresnio amiaus moni?, bendravo su bitininkais, sodininkais, g?lininkais.

Adel? parenka oleles mon?ms, kamuojamiems sunki? lig?. olel?s pagelbsti, tik reikia jas tinkamai vartoti ir tik?ti j? galia. Pastaruoju metu mokslikai buvo ?vertintas
daugelio augal? veikli?j? mediag? biocheminis poveikis. T?kstan?iai toki? mediag? tapo daugyb?s dabar vartojam? iuolaikini? vaist? pagrindu. A. Karali?nait? mano, kad gydytojai kartais ilgai utrunka, kol nustato diagnoz?. Per t? laik? mogaus k?nas praranda daug j?g?. Tuo tarpu gydant olel?mis, veikiami yra ne tik ligos poymiai, bet ir visas k?nas, stiprinamos septynios mogaus galios: rega, kvapas, garsas, lyt?jimas, skonis, nuojauta, laim?.

Fitoterapeutai ir olininkai laikosi holistinio poi?rio ? vaistus: gydymui tur?t? b?ti naudojamas visas augalas, nes visos jame esan?ios mediagos yra svarbios, o ne
tik biologikai aktyviausi junginiai.

Susitikimo metu olinink? ?domiai pasakojo apie m?s? prot?vi? dievus, magikas galias, tik?jim?, meil?, supaindino su mogaus organ? sistemomis, j? pakenkimais,
sutrikimais, kalb?jo apie gydym? lietuvikomis olel?mis. Labai vertinama li?g?, varnal?a, veronika, agurkl?, erk?tro?, vagin?, kraujaol?, vaistin? dirvuol?, liauian?ioji tramaol?, dobilai ir t. t.

olinink?s Adel?s gaminam? vaist? asortimentas labai platus. Senoviniai tepalai pagaminti i lauko oleli? su ypatingai paruotu grynu sviestu, kiaul?s taukin?s ir
kaul? taukais, augal? aliejais. olel?s renkamos ir tepalai gaminami pagal M?nulio kalendori?. oleli? itraukos ruoiamos ant Migoni? ir Ragin?n? piliakalni?. Indeliai tepalams pagaminti i molio, plastiko arba stiklo. Jie udengti drobele arba dangteliu su labai maomis skylut?mis, kad tepalai gal?t? kv?puoti. ie tepalai yra gryna gamtin? mediaga, j? gamyboje nenaudojami dirbtiniai kvapai, konservantai, daikliai. Ypa? populiarus groio tepalas Adel?, kuris jaunina, gaivina, skaistina ir balina od?.

Vaistaoli? arbatos gaminamos i laukini? augal?, surinkt? j? augimviet?se mikuose, pievose, dirvonuose. Jos sud?tos ? dvigubus lininius maielius, 2 metus isaugo savo prigimtin? skon?, kvap? ir gamtos sukurtas veikli?sias mediagas.
Vilioja ir romantiki pavadinimai: Juodasis m?nulis, Miesto sodas, 7 laivai, Mergeli? pirteliai ir kt.

Paruoti oleli? rinkiniai upiltin?ms vyrams, moterims, miinys pagal promo?iut?s pribuv?jos Anel?s alkauskien?s recept? i 9 mik?, 9 piev?, 9 lauk? augal? Trejos
devynerios.

Adel? Karali?nait? gamina tyres i oleli?, aliejaus ir medaus. Jos gaminamos i labai smulkiai sutrint? ali? oleli?, oleli? pelen?, vieio medaus ir augal? aliejaus.
Tyr? galima valgyti, naudoti kaip tepal?, utepus ant tvars?io d?ti kompres?. Populiar?s ir A. Karali?nait?s laai, yra gamini? grup?, skirta k?dikiams, vaikams ir n??ioms moterims.

olinink? pristat? ir dukros, daininink?s Gintar?s Karali?nait?s kremus bei oleles nuovirams i gamtini? aliav?, kurie pagaminti rankomis pagal senovinius lietuvikus papro?ius.

Visus iuos gaminius buvo galima ?sigyti po paskaitos. Be arbat?, tepal? Adel? gamina labai estetikai atrodan?ias gero miego pagalv?les, pagalv?les nuo radikulito,
liepos karn? plauines pir?iai. Kas nor?jo, gal?jo nusipirkti A. Karali?nait?s knyg? Ant gyvat?s odos, kurioje pateikiami lietuvi? senoviniai receptai.

Komentarų nėra