v. Martyno ibint? viesa

Versija spausdinimui

Lapkri?io 11 d. iluvos gimnazijoje vyko rajoninis renginys ibint? vent?, skirta v. Martyno dienai pamin?ti.
Prie kelet? met? gimnazija ?sijung? ? Vilniaus G?t?s instituto organizuojam? projekt? Vokie?i? kalba su kikiu Hansu priemokykliniame ugdyme. Nuo 2011 m. v. Martyno dienos pamin?jimas ir eisena miestelio gatv?mis tapo neatsiejama projekto dalimi. I pradi? is renginys buvo susij?s tik su vokie?i? kalbos populiarinimu, bet v?liau jis tapo tradicine vente, jungian?ia miestelio bendruomen? ir rajono gyventojus. iluvos miestelis yra ?ymus visame pasaulyje kaip katalik? ir piligrim? traukos centras, tod?l buvo integruota tikyba, etika, lietuvi? kalba, vokie?i? kalba, istorija, muzika, dail?, technologijos.
vent?je dalyvavo Raseini? rajono savivaldyb?s administracijos vietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialist? Danut? Vizbarien? ir Raseini? rajono vietimo pagalbos tarnybos metodinink? Jurga Urbonavi?ien?. Pastaroji ?teik? diplomus konkurso Graiausias ibintas prizininkams.
I rajono bendrojo lavinimo mokykl? atvyko Raseini? Viktoro Petkaus progimnazijos 1 b klas?s mokiniai kartu su t?veliais ir Betygalos Maironio pagrindin?s mokyklos mokiniai kartu su mokytoja Ingrida ?epaite. vent?je dalyvavo V? Raseini? neigali?j? uimtumo ir paslaug? centro dalyviai, iluvos ne?gali?j? globos bendrijos atstovai, iluvos seni?nijos seni?nas Juozas lepas, iluvos bendruomen? Aurin?, nemaas b?rys miestelio gyventoj?, gimnazijos mokytojai, jaunieji auliai, mokiniai ir j? t?veliai.
Ruodamiesi v. Martyno ventei gimnazijos mokiniai gamino ibintus. Kiekviena klas? dalyvavo ibint? konkurse. Daugiausia j? pagamino pradini? klasi? mokiniai. 86 ibintai trauk? i?rov? akis iradingumu, k?rybikumu ir iskirtinumu. Taip pat konkurse dalyvavo ir Raseini? Viktoro Petkaus 1 b klas?s mokinukai.
Renginys vyko iluvos bazilikoje. Gimnazijos I klas?s mokin?s papasakojo v. Martyno gyvenimo istorij?, padainavo tradicin? dain? Ich gehe mit meiner Laterne (A einu su savo ibintu). Apie rengin? pla?iau papasakojo vokie?i? kalbos mokytoja metodinink? Janina Nyderien?. Ji pad?kojo sve?iams ir palink?jo, kad visi dalyviai i renginio isinet? g?rio, viesos ir ilumos dalel?. V?liau vyko v. Miios, jas aukojo iluvos kunigas Erastas Murauskas. Per pamoksl? jis kviet? visus b?ti geresnius ir jautresnius, dalintis gerumu taip, kaip mok? v. Martynas. Po v. Mii? visi dalyviai usideg? ibintus ir lydimi policijos pareig?n? ir jaun?j? auli? patrauk? miestelio gatv?mis. Vaizdas buvo ?sp?dingas, nes prad?jus temti nuostabiai vie?iantys ibintai nuvilnijo tarsi j?ros bangos. vent?s akcentas buvo pasipuo?s v. Martynas, jo siluetas viet? i tolo. Pra?j?s miestelio gatv?mis visi susirinko ? Jono Pauliaus II nusileidimo aikt?, kur lauk? karta arbata, sausainiai ir lauas. Po arbatos vyko bendryst? prie lauo, skamb?jo vokikos dainos, buvo teikiamos pad?kos sve?iams, r?m?jams u glaud? bedradarbiavim? organizuojant ? rengin?. Ypa? d?kojame Uwe Mller i Vokietijos Nordsachseno regiono Dammes miesto, jis jau kelet? met? remia m?s? vent? spalvotais ibintais.
Nors oras buvo lietingas, nuotaika iliko puiki, kiekvienas irdyje jaut? ilum? ir gerum?. Lai is g?rio ir viesos ibintas ir renginio prisiminimai ilieka ilgam, moko mus visada matyti alia sav?s mog? ir dovanoti jam gerum?, ilum? ir vies?.

Janina Nyderien?,
iluvos gimnazijos
vokie?i? kalbos mokytoja metodinink?,
Rita Jocien?,
rus? kalbos mokytoja metodinink?

Komentarų nėra