Svarbiausias ios vasaros muzikinis ?vykis Raseiniuose

Versija spausdinimui

Raseini? rajono gyventojai jau kelet? met? turi iskirtin? galimyb? pasim?gauti klasikin?s operos skambesiu. O iais metais reisier? Karina Novikova pristat? net dvi vienaveiksmes operas Giacomo Puccini Gianni Schicchi (Danis Skikis) ir Franzo Schrekerio Flammen (Liepsnos) kartu su Lietuvos valstybiniu simfonininiu orkestru (meno vadovas ir vyr. dirigentas Gintaras Rinkevi?ius, dirigentas Martynas Stakionis).
Neabejotinai toks didingas pasirodymas Raseini? Maironio parke nuskamb?jo pirm? kart? ?sp?dingai atrod? ne tik didiul? scena su LED ekranu, profesionaliu ?garsinimu ir tikrai gausia i?rov? auditorija. Vienam vakarui parko teritorija virto nedideliu teatro miesteliu su savo infrastrukt?ra i?rov? sale, kavin?mis, atlik?j? patalpomis, techninio aptarnavimo mainerija ir kitais atributais. Toks renginys gausaus profesionali? specialist?, kurie visada kukliai lieka u scenos, darbo rezultatas.
Daugiau kaip dvi valandos puikios muzikos, be to, per kelias vaizdo kameras buvo galima m?gautis iraikingu M. Stakionio dirigavimu, daugiatau?io jaun?j? vokalist? kolektyvo balsais ir scenine raika, monumentaliu Valstybinio simfoninio orkestro atlikimu. inoma, iuolaikiniuose operos pastatymuose labai svarbi yra ir vizualioji pasirodymo dalis scenografija, erdv?s santykis su atlik?jais, bendra scenos kompozicija. Pasinaudodama minimalistin?mis priemon?mis reisier? K. Novikova abiem pastatymams suk?r? skirtingas scenografijas, atitinkan?ias kiekvienos operos siuet?. Ribotas lauko scenos dydis neleido ?gyvendinti daugiaplan?s kompozicijos, atlik?jai tur?jo suktis gana siauroje juostoje prieais orkestro balkon?. inoma, tokius dalykus iais laikais galima spr?sti technin?mis priemon?mis igauti papildomas gilumines ploktumas vaizdo projekcijomis, specialiais apvietimo sprendimais ir pan., bet tai jau b?sim? pasirodym? perspektyva.
Gal? gale, perfrazuojat inom? posak?, galima b?t? suukti: Karalius mir?, tegyvuoja opera! Nekantriai lauksime kit? met? ir naujo Karinos pastatymo Raseiniuose. Maironio parkas tampa tikra Lietuvos La Scala.
Kiek kukliau nuskamb?jo kitas to paties savaitgalio muzikinis ?vykis jau penktasis tarptautinis iuolaikin?s muzikos festivalis Unseen Notes (nematytos natos / uraai). Keturi koncertai skirtingose erdv?se gal ir nesulauk? tokio d?mesio kaip operos premjera, ta?iau tai buvo ?dom?s, provokuojantys ir jaunatvikai ekspresyv?s pasirodymai.
Festival? rugpj??io 12 d. jau tradicikai prad?jo naujosios vokalin?s muzikos kolektyvas Melos su nauja programa Phasings. Ansamblio merginos kiekvienais metais sugeba nustebinti publik? pateikdamos netik?tas interpretacijas. ? kart? antroje koncerto dalyje nuskamb?j? k?riniai atskleid? visikai naujas muzikin?s ir akustin?s raikos galimybes.
Antrasis io vakaro koncertas vyko V? Atrask Raseinius kiemelyje tai dar viena puiki erdv? kameriniams pasirodymams. Trio Kristupas Kmitas (perkusijos), Andrius iurys (elektronika) ir saksofonininkas i Baltarusijos Gregory Horoneko pateik? klausytojams vientis? dinamik? k?rin?, kuriame buvo galima igirsti daugyb? ?vairiausi? tem? ir emocini? atspalvi?. K?rinys nuskamb?jo tarsi iuolaikin? improvizacin?s muzikos simfonija varijuojanti tarp jautraus minimalizmo ir pakilaus didingumo.
Rugpj??io 14 d. koncertai Raseini? turguje primin? jauki? diazo klubo atmosfer?. Pirmieji scenoje pasirod? pra?jusiais metais konkurse Vilnius Jazz Young Power nugal?jusi grup? Luvhurts pianistas Mantvydas Leonas Pranulis, saksofonininkas Kornelijus Pukinskis ir b?gnininkas Dominykas Snarskis. is pasirodymas ?gavo tam tikr? performanso form? saksofonininkas kartais tapdavo skaitovu emocingai perteikdamas tekstus, kurie iliustravo ir papild? muzikin? tem?. Na, toks muzikanto susidvejinimas n?ra nauja iraika iuolaikin?je scenoje, atlik?jai sprendia, kiek tekstin? mediaga yra reikalinga bendrai pasirodymo koncepcijai, o klausytojai vertina.
Antrasis koncertas pasiym?jo virtuozikai beprotiku Pauliaus Vako gitaros skambesiu, sujungian?iu ? bendr? visum? kit? dviej? puiki? muzikant? saksofonininko i Jungtini? Valstij? Jonathon Haffner ir perkusininko Kristupo Kmito improvizacijas. Tikrai smagu buvo v?l igirsti Sheep got waxed stili? naujame kontekste galima teigti, i grup? ir prad?jo jau beveik deimt met? besit?sian?i? iuolaikin?s muzikos odis?j? Raseiniuose. Sunku net suskai?iuoti, kiek per tuos deimt? met? pa?i? ?vairiausi? io anro muzikos kolektyv? pasirod? m?s? kukliame miestelyje ir aplinkin?se vietov?se…
Taigi, ?ia ir v?l nor?tume pabr?ti iskirtin? Raseini? pozicij? per vien? savaitgal? solidus klasikin?s ir iuolaikin?s muzikos pasirodym? ciklas puiki miesto kult?rinio gyvenimo charakteristika. Taip pat prisimename ?sp?ding? Kauno dramos teatro spektakl? Ne sau mon?s Molav?nuose, skirt? Mindaugo kar?navimo dienai. Galb?t viena i aktualiausi? kiekvieno nedidelio miesto, rajono kult?rin?s veiklos problem? ir yra koki? proporcij? reik?t? ilaikyti tarp profesionalus meno ir kit?, m?g?j? (bendruomeni?) ar pramoginio pob?dio, rengini?. inoma, visi anrai yra svarb?s ir turi teis? egzistuoti, ta?iau visada ilieka prioritet? klausimas, nes finansiniai ir mogikieji itekliai turi savo ribas. Gal Raseini? ?vaizdis Lietuvos pilie?i? s?mon?je gal?t? asocijuotis ne tik su Maironiu ar iluva, bet ir su klasikine opera, iuolaikine muzika ir ikiliais spektakliais Molav?nuose? Kuo dar gal?tume nustebinti?
Ar?nas Kazlauskas,
Raseini? rajono kult?ros centro projekt?
vadovas, Lietuvos kult?ros tarybos ekspertas

Komentarų nėra